فهرست دهستان‌های سالامانکا

دهستان‌های استان سالامانکا

استان سالامانکا در بخش خودمختار کاستیا-لئون اسپانیا ۳۶۳ دهستان دارد.

فهرستویرایش

نام در زبان فارسی جمعیت
(۲۰۰۶)
آبوسخو ۲۵۰
آگایاس ۱۹۵
آهیگال د لس آسیترس ۱۹۵
آهیگال د بییارینو ۴۳
لا آلامدا د گاردن ۱۵۴
لا آلامدییا ۲۱۵
آلاراس ۶۴۲
آلبا د ترمس ۴٬۸۲۷
آلبا د یلتس ۲۶۲
لا آلبرکا ۱٬۱۳۰
لا آلبرگوئریا د آرگانیان ۱۸۷
آلکنادا ۲۱۶
آلدئا دل اوبیسپو ۳۸۵
آلدئاسیپرسته ۲۰۰
آلدئادابیلا د لا ریبرا ۱٬۶۱۶
آلدئالنگوا ۵۵۸
آلدئانوئبا د فیگوئرا ۳۲۷
آلدئانوئبا د لا سیرا ۱۲۱
آلدئاردریگو ۲۰۰
آلدئاروبیا ۵۱۹
آلدئاسکا د آلبا ۱۲۲
آلدئاسکا د لا فرنترا ۳۵۷
آلدئاتخادا ۶۸۹
آلدئابیخا د ترمس ۱۳۶
آلدهوئلا د لا ببدا ۳۵۷
آلدهوئلا د یلتس ۲۹۲
آلمنارا د ترمس ۲۴۷
آلمندرا ۲۰۲
آنایا د آلبا ۲۹۳
آنیبر د ترمس ۱۰۶
آراباینا د مخیکا ۵۰۰
آراپیلس ۴۸۵
آرسدیانو ۱۱۳
ال آرکو ۹۷
آرمنترس ۳۲۶
لا آتالایا ۱۵۱
بابیلافوئنته ۹۷۴
بانیبارس ۳۹۶
باربادییو ۵۴۵
باربالس ۱۰۹
بارسو ۶۱
باروئکپاردو ۵۶۸
لا باستیدا ۳۷
بخار ۱۵٬۳۴۲
بلنیا ۱۶۱
برمیار ۲۱۵
برکال د هوئبرا ۱۲۱
برکال د سالباتیرا ۱۲۳
بادا ۳۹۹
ال بدن ۳۳۴
بگاخو ۲۰۱
لا بوسا ۶۷
ببدا دل ریو آلمار ۳۰۶
برینکنس ۱۰۴
بوئنامادره ۱۸۰
بوئنابیستا ۱۲۱
ال کاباکو ۲۸۳
لا کابسا د بخار ۱۰۳
کابسا دل کابایو ۴۶۷
کابسابیسا د لا کالسادا ۱۲۲
کابریسس ۲٬۴۸۸
کابرییاس ۵۳۲
کالباراسا د آباخو ۱٬۰۲۰
کالباراسا د آریبا ۶۶۶
لا کالسادا د بخار ۹۲
کالسادا د دن دیگو ۲۴۴
کالسادا د بالدونسیل ۶۳۹
کامپییو د آسابا ۲۵۶
ال کامپو د پنیاراندا ۳۷۱
کاندلاریو ۱٬۰۴۶
کانییاس د آباخو ۱۰۹
کانتاگایو ۲۸۲
کانتالاپیدرا ۱٬۲۹۱
کانتالپینو ۱٬۱۳۷
کانتاراسییو ۲۵۲
کارباخسا د لا ساگرادا ۲٬۳۱۰
کارپیو د آسابا ۱۰۴
کاراسکال د بارگاس ۵۴۰
کاراسکال دل اوبیسپو ۲۵۴
کاسافرانکا ۸۶
لاس کاساس دل کنده ۷۹
کاساس د منلن ۴۹
کاسییاس د فلرس ۲۴۷
کاستیانس د مریسکس ۴۰۳
کاستیانس د بیییکرا ۵۸۶
کاستییخو د مارتین بیخو ۳۲۲
کاستراس ۶۰
سپدا ۵۰۸
سرسدا د لا سیرا ۹۹
سرسال د پنیاهرکادا ۱۲۴
سرالبو ۲۴۲
ال سرو ۵۳۹
سسپدسا د ترمس ۶۳۴
سییرس د لا باستیدا ۴۰
سیپرس ۴۲۶
سیوداد ردریگو ۱۴٬۴۴۷
ککا د آلبا ۱۵۲
کلمنار د منتمایر ۲۵۹
کردبییا ۱۳۸
کریستبال ۲۵۷
ال کوبو د دن سانچو ۵۸۲
چاگارسیا مدیانرو ۱۳۸
دیس له گوارده ۱۷۴
دنیینس د لدسما ۱۱۱
دنیینس د سالامانکا ۷۵۶
اخمه ۱۸۶
لا انسینا ۱۸۵
انسینا د سان سیلبستره ۱۲۶
انسیناس د آباخو ۶۵۸
انسیناس د آریبا ۲۸۸
انسیناسلا د لس کمندادرس ۲۸۵
اندرینال ۲۹۰
اسکوریال د لا سیرا ۲۸۳
اسپادانیا ۴۱
اسپخا ۲۹۱
اسپینو د لا اوربادا ۳۳۱
فلریدا د لیبانا ۲۵۵
فرفلدا ۲۵۴
فرادس د لا سیرا ۲۶۴
لا فرخندا ۵۲۱
فرسندسو ۱۲۱
فرسنو آلهاندیگا ۲۹۱
لا فوئنته د سان استبان ۱٬۵۳۴
فوئنتگوینالدو ۹۰۸
فوئنتلیانته ۱۳۴
فوئنتربله د سالباتیرا ۲۷۱
فوئنتس د بخار ۲۸۱
فوئنتس د اونیرو ۱٬۴۲۷
گاخاتس ۲۱۳
گالیندو ای پراهوی ۴۱۳
گالیندوسته ۵۶۷
گالیسانچو ۵۳۴
گایگس د آرگانیان ۳۹۸
گایگس د سلمیرن ۱۸۲
گارسیبوئی ۲۷۲
گارسیهرناندس ۶۱۴
گارسیری ۱۰۸
خخوئلو دل بارو ۵۲
گلپخاس ۱۹۳
گمسیو ۵۳۰
گوادرامیرو ۲۰۶
گویخو د آبیلا ۱۰۱
گویخوئلو ۵٬۱۸۰
هرگویخوئلا د سیوداد ردریگو ۱۳۲
هرگویخوئلا د لا سیرا ۳۱۲
هرگویخوئلا دل کامپو ۱۲۳
هینخسا د دوئرو ۸۲۹
هرکاخو د منتمایر ۲۰۴
هرکاخو مدیانرو ۳۳۰
لا هیا ۳۰
هوئرتا ۲۹۸
ایروئلس ۵۶
ایتوئرو د آسابا ۲۷۶
خوسبادو ۱۸۸
لاگونییا ۶۰۹
لاردریگو ۲۸۴
لدسما ۱٬۹۲۷
لدرادا ۵۸۳
لینارس د ریفریو ۱٬۰۰۲
لومبرالس ۲٬۱۱۳
ماکترا ۱٬۶۳۵
ماچاکن ۵۲۲
مادرنیال ۱۷۵
ال ماییو ۴۱۳
مالپارتیدا ۱۴۶
مانسرا د آباخو ۳۴۴
ال مانسانو ۹۰
مارتیاگو ۳۷۵
مارتین د یلتس ۵۴۲
مارتینامر ۷۸
ماسوئکو ۴۵۳
لا ماتا د لدسما ۱۴۳
ماتییا د لس کانیس دل ریو ۷۰۲
لا مایا ۲۵۹
ممبریبه د لا سیرا ۱۱۰
میسا ۳۵۳
ال میلانو ۱۶۷
میراندا د آسان ۳۴۶
میراندا دل کاستانیار ۶۲۲
مگاراس ۳۵۶
ملینییو ۸۰
منفرته د لا سیرا ۱۱۶
منلن ۱۳۰
منلراس ۲۷۲
منساگرو ۲۱۸
منتخو ۲۴۵
منتمایر دل ریو ۳۶۳
منتروبیو د آرمونیا ۶۲۰
منتروبیو د لا سیرا ۱۶۳
مراسبردس ۴۱۸
مرییه ۱۷۶
مرینییگو ۱۲۷
مریسکس ۱۲۲
مرنتا ۱۲۹
مساربس ۴۲۰
نارس د ماتالایگوا ۲۸۳
نابا د بخار ۱۱۵
نابا د فرانسیا ۱۷۲
نابا د ستربال ۲۱۲
ناباکارس ۱۳۲
نابالس ۳۷۹
نابالمرال د بخار ۶۳
نابامرالس ۱۵۸
ناباردندا د لا رینکنادا ۲۷۲
ناباسفریاس ۶۹۴
نگرییا د پالنسیا ۱۱۳
اولمدو د کاماسس ۱۵۹
لا اوربادا ۲۹۷
پاخارس د لا لاگونا ۱۵۰
پالاسیس دل آرسبیسپو ۲۲۰
پالاسیسروبیس ۵۱۸
پالنسیا د نگرییا ۱۷۷
پارادا د آریبا ۲۴۳
پارادا د روبیالس ۳۴۵
پارادیناس د سان خوان ۶۲۴
پاسترس ۵۸
ال پایو ۴۸۶
پدراسا د آلبا ۲۹۵
پدرسییو د آلبا ۲۳۳
پدرسییو د لس آیرس ۴۵۶
پدرسییو ال رالو ۱۴۶
ال پدرسو د لا آرمونیا ۳۰۴
پلابرابو ۷۹۱
پلاردریگوئس ۲۰۴
پلایس ۷۷
لا پنیا ۱۵۰
پنیاکابایرا ۲۱۵
پنیاپاردا ۴۵۸
پنیاراندا د براکامنته ۶٬۳۱۱
پنیاراندییا ۲۶۲
پرالخس د آباخو ۱۸۸
پرالخس د آریبا ۶۶
پرنیا د لا ریبرا ۵۱۹
پرمینگو ۱۵۵
پینداس ۱۷۵
ال پینو د ترمس ۱۷۸
پیتیگوا ۲۵۴
پیسارال ۸۵
پبدا د لاس سینتاس ۳۳۲
پسس د هینخو ۷۸
پوئبلا د آسابا ۲۶۵
پوئبلا د سان مدل ۶۲
پوئبلا د یلتس ۲۳۲
پوئنته دل کنگستو ۳۱۱
پوئرتاس ۹۶
پوئرتو د بخار ۴۷۸
پوئرتو سگورو ۱۰۲
راگاما ۲۹۵
لا ردندا ۱۰۶
رترتییو ۲۶۱
لا رینکنادا د لا سیرا ۱۸۱
ربلدا ۵۸۳
ربلیسا د کخس ۲۲۳
ریان ۵۸۶
سالیسس ال چیکو ۱۶۸
لا ساگرادا ۱۸۰
ال ساهوگو ۲۶۲
سالامانکا ۱۵۶٬۰۰۶
سالدئانا ۱۶۷
سالمرال ۲۸۹
سالباتیرا د ترمس ۶۷
سان کریستبال د لا کوئستا ۴۲۴
سان استبان د لا سیرا ۴۴۱
سان فلیسس د لس گایگس ۶۲۴
سان مارتین دل کاستانیار ۲۸۹
سان میگوئل د بالرو ۴۲۲
سان میگوئل دل ربلدو ۱۰۴
سان مرالس ۲۴۰
سان مونیس ۳۴۲
سان پدرو د رسادس ۳۶۱
سان پدرو دل بایه ۱۳۱
سان پلایو د گوارنیا ۱۰۲
سانکتی سپیریتوس ۱٬۱۰۳
سانچن د لا ریبرا ۱۱۷
سانچن د لا ساگرادا ۵۱
سانچتیو ۲۹۷
ساندو ۱۶۱
سانتا ماریا د ساندو ۱۶۹
سانتا مارتا د ترمس ۱۱٬۷۲۲
سانتیاگو د لا پوئبلا ۵۱۲
سانتیبانیس د بخار ۶۵۱
سانتیبانیس د لا سیرا ۲۶۰
سانتیس ۲۸۱
لس سانتس ۶۸۰
ساردن د لس فرایلس ۱۰۴
ساوسیه ۳۹۱
سپولکر هیلاریو ۲۶۷
سکرس ۲۶۵
سرادییا دل آریو ۴۱۵
سرادییا دل یانو ۲۴۲
لا سیرپه ۴۹
سیتیگلسیاس د ترمس ۱۸۰
سبرادییو ۳۶۴
سریهوئلا ۳۷۳
ستسرانو ۷۱۸
تابرا د آباخو ۱۰۸
لا تالا ۱۳۷
تامامس ۹۷۲
تاراسنا د گوارنیا ۴۱۸
تارداگویلا ۲۴۸
ال تخادو ۱۷۱
تخدا ای سگیوئلا ۱۲۱
تنبرن ۲۲۸
ترادییس ۳٬۰۸۷
تپاس ۷۲۲
تردییس ۵۴۰
ال ترنادیسو ۱۴۴
ترسمنوداس ۲۱۰
ترابانکا ۲۵۲
ترمدال د ترمس ۳۹
بالدکارس ۴۴۰
بالدفوئنتس د سانگوسین ۳۱۱
بالدهیخادرس ۱۱۰
بالدلاکاسا ۳۳۰
بالدلاخبه ۱۲۹
بالدلسا ۵۱۷
بالدمیرکه ۶۵
بالدردریگو ۱۸۱
بالدونسیل ۱۱۰
بالرو ۴۳۲
بالسالابرسو ۲۱۴
بالبرده د بالدلاکاسا ۷۳
بالبردن ۲۸۴
بایخرا د ریفریو ۶۲
بسینس ۳۱۹
بگا د تیرادس ۲۰۹
لاس بگوییاس ۳۱۰
لا بیس ۴۰۹
بنتسا دل ریو آلمار ۱۴۹
لا بیدلا ۱۷۰
بیلبستره ۵۸۷
بییافلرس ۴۲۲
بییاگنسالو د ترمس ۲۲۲
بییالبا د لس یانس ۱۹۰
بییامایر ۳٬۵۳۰
بییانوئبا دل کنده ۲۴۵
بییار د آرگانیان ۱۱۸
بییار د سیربو ۳۹۱
بییار د گاییماسو ۲۰۸
بییار د لا یگوا ۲۹۰
بییار د پرالنسو ۳۳۶
بییار د سامانیگو ۱۱۸
بییارس د لا رینا ۳٬۲۲۹
بییارس د یلتس ۱۶۵
بییارینو د لس آیرس ۱٬۱۰۵
بییارمایر ۲۲۲
بییارموئرتو ۵۴
بییاسبوئناس ۳۰۷
بییاسداردو ۱۸
بییاسکو د لس گامیتس ۲۰۷
بییاسکو د لس ریس ۴۳۵
بییاسروبیاس ۳۳۴
بییابرده د گوارنیا ۱۹۴
بییابیخا د یلتس ۱٬۰۸۲
بییریا ۱٬۳۹۵
بییروئلا ۱٬۰۰۵
بیتیگودینو ۳٬۰۷۹
یکلا د یلتس ۳۴۹
سامارا ۱۴۷
ساماین ۲۰۵
ساراپیکس ۷۲
لا سارسا د پوماردا ۱۷۸
سریتا د لا فرنترا ۲۷۶

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

پیوند به بیرونویرایش