فهرست دهستان‌های لاریخا

استان لاریخا در بخش خودمختار لاریخا اسپانیا ۱۷۴ دهستان دارد.

دهستان‌های استان لاریخا

فهرست

ویرایش
نام در زبان فارسی جمعیت
(۲۰۰۶)
آبالس ۳۳۹
آگنسییو ۱۱۳۸
آگویلار دل ریو آلهاما ۶۲۹
آخامیل ۸۲
آلبلدا د ایرگوا ۲۷۹۴
آلبریته ۲۳۶۹
آلکانادره ۷۲۲
آلدئانوئبا د ابرو ۲۶۵۲
آلسانکو ۴۸۸
آلسن ۱۲۹
آلفارو ۹۵۵۰
آلمارسا د کامرس ۲۸
آنگوسیانا ۴۴۲
آنگویانو ۵۴۶
آرنسانا د آباخو ۲۵۱
آرنسانا د آریبا ۳۹
آرندییو ۴۶۹
آرندو ۱۴٬۲۴۵
آروبال ۴۶۴
آوسخو ۷۷۲
آوتل ۳۹۴۶
آسفرا ۲۷۳
باداران ۶۶۶
بانیارس ۳۳۴
بانیس د ریو تبیا ۱۷۳۷
بانیس د ریخا ۹۷
برسو ۱۹۶
برگاسا ۱۴۲
برگاسییاس باخرا ۲۸
بسارس ۲۱
ببادییا ۱۲۴
بریبا د کامرس ۵۹
برینیاس ۲۵۱
برینس ۸۷۸
کابسن د کامرس ۲۳
کالاهرا ۲۳٬۷۰۸
کامپربین ۱۸۸
کانالس د لا سیرا ۸۶
کانییاس د ریو توئرتو ۴۲
کانیاس ۱۱۲
کاردناس ۱۹۷
کاسالارینا ۱۳۱۵
کاستانیارس د ریخا ۳۸۴
کاستربیخو ۵۳
سیریگو ۱۸
سنیسرو ۲۰۸۴
سربرا دل ریو آلهاما ۲۹۸۴
سیدامن ۳۳
سیهوری ۱۸۲
سیروئنیا ۱۲۳
کلابیخو ۲۶۹
کردبین ۲۱۵
کرا ۲۶۷
کرناگو ۵۱۰
کرپرالس ۴۶
کوسکوریتا د ریو تیرن ۴۸۷
دارکا د ریخا ۴۸
انسیسو ۱۵۹
انترنا ۱۲۸۹
استیو ۱۲۷
اسکارای ۲۰۱۰
فنکئا ۱۰۸
فنسالچه ۱۶۱
فوئنمایر ۲۹۹۸
گالبارولی ۶۴
گالیلئا ۳۱۴
گایینرو د کامرس ۲۳
خیمیلو ۱۴۹
گرانین ۳۶۰
گرابالس ۲۳۹
هارو ۱۰٬۹۶۵
هرس ۳۸۱
هرامیوری ۱۱۲
هربیاس ۱۲۱
هرمییا ۴۳۹
هرمییخا ۱۷۱
هرنییس د کامرس ۱۴
هرنس د منکالبییو ۸۰
هوئرکانس ۸۸۲
ایگئا ۶۸۹
خالن د کامرس ۳۹
لاگونا د کامرس ۱۴۸
لاگونییا دل خوبرا ۳۷۶
لاردرو ۶۸۳۲
لدسما د لا کگیا ۲۷
لیبا ۲۶۵
لسا د ریو لسا ۴۰
لگرنیو ۱۴۷٬۰۳۶
لومبراس ۱۲۱
مانخارس ۱۵۱
مانسییا د لا سیرا ۷۲
مانسانارس د ریخا ۱۰۶
ماتوته ۱۶۲
مدرانو ۱۸۸
مونییا ۱۲۱
مورییو د ریو لسا ۱۶۲۶
مورو د آگواس ۶۵
مورو ان کامرس ۳۴
ناخرا ۷۹۱۱
نالدا ۱۰۱۵
ناباخون ۱۸
نابارته ۲۶۶۰
نستارس ۶۹
نیبا د کامرس ۱۲۰
اوچاندوری ۷۶
اوکن ۳۲۲
اوخاکاسترو ۲۱۴
اویاوری ۳۲۴
اورتیگسا د کامرس ۲۹۵
پاسوئنگس ۴۰
پدرسو ۱۰۱
پینییس ۱۹
پرادخن ۳۷۹۴
پرادییو ۶۱
پرخانو ۲۰۰
کل ۱۹۸۶
رابانرا ۴۵
ال راسییو د کامرس ۱۱۲
ال ردال ۱۸۶
ریبافرچا ۱۰۰۸
رینکن د ستو ۳۴۶۴
ربرس دل کاستییو ۳۱
ردسنو ۳۲۰
ساخاسارا ۱۳۶
سان آسنسیو ۱۳۲۲
سان مییان د لا کگیا ۳۰۲
سان مییان د یکرا ۶۴
سان رمان د کامرس ۱۶۴
سان ترکواتو ۱۰۴
سان بیسنته د لا سنسیرا ۱۱۹۰
سانتا کلما ۱۵۱
سانتا انگراسیا دل خوبرا ۱۹۵
سانتا ئولالیا باخرا ۱۱۹
سانتو دمینگو د لا کالسادا ۶۳۸۵
سانتورده د ریخا ۳۲۵
سانتوردخو ۱۷۵
سخوئلا ۱۲۴
سرسانو ۲۶۳
ستس ۲۶۷
ستو ان کامرس ۱۷۸
تربا ۳۰
تیرگو ۲۴۲
تبیا ۷۵
ترمانتس ۱۹۴
تره ان کامرس ۱۸
ترسییا ان کامرس ۵۴۹
ترسییا سبره آلسانکو ۴۹
ترمنتالبو ۲۰
تربیانا ۲۱۸
تریسیو ۴۳۱
تودلییا ۴۱۰
اورونیوئلا ۸۴۹
بالدمادرا ۱۰
بالگانین ۱۴۹
بنتسا ۱۴۳
بنترسا ۶۹
بیگوئرا ۴۰۵
بییالبا د ریخا ۱۵۴
بییالبار د ریخا ۷۹
بییامدیانا د ایرگوا ۴۶۶۸
بییانوئبا د کامرس ۱۰۹
ال بییار د آرندو ۶۲۵
بییار د تره ۲۷۲
بییارخو ۴۰
بییاریا ۱۱
بییارتا کینتانا ۱۶۵
بییابلایو ۶۹
بییابرده د ریخا ۷۱
بییسلادا د کامرس ۳۷۶
بینیگرا د آباخو ۹۸
بینیگرا د آریبا ۴۶
ساراتن ۲۵۵
سارسسا ۱۲
سراکین ۷۳

جستارهای وابسته

ویرایش

منابع

ویرایش

پیوند به بیرون

ویرایش