فهرست دهستان‌های نابارا

استان نابارا در بخش خودمختار نابارا اسپانیا ۲۷۲ دهستان دارد.

دهستان‌های استان نابارا

فهرستویرایش

نام در زبان فارسی جمعیت
(۲۰۰۶)
آبایگار ۹۷
آبارسوسا ۵۱۰
آباورگاینا/اباورئا آلتا ۱۶۰
آباورپئا/اباورئا باخا ۴۶
آبرین ۳۵۵
آبلیتاس ۲٬۳۷۶
آدیس ۱۴۷
آگویلار د کدس ۱۰۶
آیبار ۹۳۶
آلتساسو ۷٬۲۸۱
آیین ۷۹۴
آیو ۱٬۰۲۹
آمسکا باخا ۸۰۷
آنسین ۳۸۲
آندسییا ۲٬۵۲۴
آنساین ۸٬۱۷۵
آنوئه ۴۱۹
آنیربه ۴۵۲
آیس - آگیتس ۱٬۸۹۲
آرایتس ۵۹۲
آراکیل ۸۸۲
آراناراچه ۹۳
آرانگورن ۴٬۲۴۴
آرانو ۱۴۶
آرانتسا ۶۲۸
آراس ۲۲۲
آربیسو ۹۲۵
آرس - آرتسی ۲۹۱
لس آرکس ۱٬۳۱۱
آریانو ۱۹۶
آرسو ۲۸۲
آرگوئداس ۲٬۳۱۷
آریا ۶۷
آریبه ۶۳
آرمانیانساس ۸۶
آرنیس ۱٬۱۴۰
آرواسو ۱۰۳
آرتاخنا ۱٬۷۱۷
آرتاسو ۱۰۶
آتس ۲۲۲
آوریتس / بورگوئته ۳۲۰
آیگوی ۱٬۱۳۲
آساگرا ۳٬۸۰۲
آسوئلو ۵۳
باکایکو ۳۴۹
بارانیاین ۲۲٬۰۱۷
باراساین ۴۷۴
باربارین ۹۳
بارگتا ۳۷۳
بارییاس ۲۰۰
باسابوروا ۶۷۱
باستان ۷٬۶۷۰
بینتسا لاباین ۲۷۹
بیره ۳۰۵
بلاسکاین ۱۱۰
برا/برا د بیداسا ۳٬۵۸۱
بربینسانا ۷۳۵
بریاین ۲٬۸۳۶
بریپلانو ۱٬۳۴۵
بریسار ۶٬۷۳۵
برتیسارانا ۶۷۹
بتلو ۳۴۲
بیداورتا ۱۱۶
بیورون لکس ۱۹۷
بونیوئل ۲٬۴۴۲
بورگوی - بورخی ۲۴۴
بورلادا ۱۷٬۶۴۷
ال بوستو ۹۹
کابانییاس ۱٬۵۷۰
کابردو ۱۱۶
کادریتا ۲٬۰۷۴
کاپارسو ۲٬۴۷۵
کارکار ۱٬۲۴۷
کارکاستییو ۲٬۶۴۶
کاسکانته ۳٬۸۲۲
کاسدا ۱٬۰۵۸
کاستخن ۳٬۳۶۰
کاستیینوئبو ۲۰
سینتروئنیگو ۶٬۱۹۰
سیراوکی ۴۵۲
سیریسا ۷۱
سیسور ۱٬۵۹۷
کریا ۷٬۲۹۸
کرتس ۳٬۳۶۱
دسخو ۱۲۷
دیکاستییو ۷۰۴
دناماریا ۳۸۹
دنستب ۱٬۴۲۹
اچاری ۵۸
اگوس ۳٬۳۱۴
الگریاگا ۲۱۸
انریس ۲۱۹
اراتسون ۱۷۶
ارگینا ۴۵۱
ارو ۷۸۳
اسلابا ۱۶۵
اسپارسا د سالاسار ۱۰۴
اسپرنسدا ۱۷۰
استیا - لیسارا ۱۳٬۱۵۰
استریبار ۱٬۵۱۸
اتایو ۹۰
اتکسالار ۷۸۸
اتکساری اراناتس ۲٬۳۹۴
اتکساوری ۴۲۴
ئولاته ۳۷۱
اسکابارته ۱٬۳۳۵
اسکارس ۳۶۴
اسکورا ۲۱۳
اسپرگوی ۶۲
فالسس ۲٬۵۴۵
فیترو ۲٬۱۹۲
فنتیاس ۸۳۲
فونس ۲٬۳۴۰
فوستینیانا ۲٬۴۳۸
گالار ۱٬۲۵۶
گاییپینسو ۱۶۱
گایوئس ۱۲۱
گارایا ۱۲۷
گارده ۱۸۷
گاریناین ۳۹۶
گارالدا ۲۰۴
خنبییا ۱۲۴
گیسوئتا ۸۹۱
گنیی ۲۱۰
گوسا ۷۲
گوئسالاس ۴۷۷
گویرگوییانو ۹۳
هیریبری/بییانوئبا د آسکا ۱۴۵
هوارته - وهارته ۳٬۱۶۹
ایبارگیتی ۲۳۸
ایگانتسی ۶۰۴
ایگوسکیسا ۳۳۹
ایمتس ۴۰۱
ایرانیتا ۱۶۱
ایرورتسون ۲٬۲۴۴
ایسابا ۵۲۹
ایتورن ۴۶۹
ایتورمندی ۳۷۸
ایسا ۷۷۱
ایساگاندا ۱۶۳
ایسالسو/یتسالتسو ۴۷
خاوریتا ۲۳۷
خابیر ۱۰۰
خوسلاپنیا ۴۹۱
لاکونتسا ۱٬۰۱۵
لانا ۲۱۳
لانتس ۱۲۰
لاپبلاسین ۱۹۶
لاراگا ۱٬۹۶۹
لارانا ۱۴۸
لاراون ۱٬۰۴۷
لاساگوریا ۲۱۹
لئاچه ۴۷
لگاردا ۸۸
لگاریا ۱۲۲
لیتسا ۲٬۹۳۵
لکونبری ۸۷۱
لس ۲۷۲
لرگا ۹۰
لرین ۱٬۹۰۲
لساکا ۲٬۶۶۵
لساون ۲۷۰
لیدنا ۳۵۴
لیساین ۲۴۳
لدسا ۴٬۷۰۰
لنخیدا ۲۹۹
لومبیر ۱٬۴۲۲
لوکین ۱۳۴
لوساید/بالکارلس ۴۵۹
مانیرو ۳۹۱
مارانین ۶۷
مارسییا ۲٬۶۷۲
ملیدا ۷۸۵
مندابیا ۳٬۷۴۱
منداسا ۳۵۶
مندیگریا ۹۳۷
متاوتن ۲۹۳
میلاگرو ۲٬۸۲۷
میرافوئنتس ۵۵
میراندا د آرگا ۱٬۰۳۱
منرئال ۲۹۵
منتئاگودو ۱٬۱۸۴
مرنتین ۱۴۲
موئس ۱۱۱
مورچانته ۳٬۲۵۱
موریتا ۲۷۴
مورییو ال کوئنده ۶۳۳
مورییو ال فروتو ۷۵۰
موروسابال ۲۷۹
ناباسکوئس ۲۰۸
ناسار ۶۱
ناین ۴٬۰۷۰
اوبانس ۸۲۰
اوکو ۸۴
اوچاگابیا ۶۸۰
اودیتا ۳۱۷
اویتس ۱۴۶
اولایبار ۱۶۲
اولاستی ۱٬۷۱۱
اولخوا ۵۴
اولیته ۳٬۲۴۴
اولریس ۱۶۴
اولسا ۱٬۴۸۴
اویو ۳۰۰
اوربایتستا ۲۴۱
اوربارا ۵۹
اورکین ۱٬۴۹۲
اوریساین ۹۲
اورنس ۵۷
اورس بتلو ۲۱۹
رنسسبایس ۲۷
اوتیسا ۹۱۴
پامپلنا ۱۹۸٬۷۵۰
پرالتا ۵٬۵۷۱
پتییا د آراگن ۴۰
پیدرامییرا ۶۳
پیتییاس ۵۴۶
پوئنته لا رینا ۲٬۴۶۳
پوئیو ۳۳۳
ریبافرادا ۳٬۳۹۷
رمانسادو ۱۶۳
رنکال ۳۴۱
سادا ۲۲۷
سالدیاس ۱۳۹
سالیناس د اورو ۱۰۶
سان آدریان ۵٬۵۸۳
سان مارتین د ونکس ۴۵۲
سانگوسا ۴٬۸۰۷
سانسل ۱۲۰
سانتاکارا ۱٬۰۵۷
ساریس ۷۵
سارتاگودا ۱٬۳۳۸
سسما ۱٬۴۴۷
سرلادا ۵۱
سونبییا ۶۸۱
تافایا ۱۰٬۶۴۶
تیباس موروارته د رتا ۵۷۶
تیراپو ۶۵
ترالبا دل ریو ۱۵۱
ترس دل ریو ۱۶۸
تودلا ۳۰٬۳۵۵
تولبراس ۱۱۵
اوکار ۱۳۱
اوهارت اراکیل ۷۹۲
اوخوئه ۲۳۳
اولتساما ۱٬۶۰۶
اونسیتی ۲۲۶
اونسوئه ۱۳۳
اورداسوبی/ورداکس ۳۹۱
اوردیاین ۶۲۷
اوراول آلتو ۱۷۵
اوراول باخو ۲۸۵
اورتس ۱۹۷
اورس ۳۶۵
اورساینکی ۱۰۴
اوترگا ۱۶۲
اوستارسه ۲۴۳
بالتیرا ۲٬۴۴۱
بیانا ۳٬۵۶۳
بیدانگس ۱۱۳
بییافرانکا ۲٬۶۹۱
بییامایر د منخاردین ۱۲۰
بییاتوئرتا ۸۶۴
بییابا ۹٬۸۰۳
یری ۱٬۵۴۹
یسا ۲۳۶
سابالسا ۱۶۲
سیردیا ۳۶۴
سیسور مایر ۱۱٬۹۵۰
سوبیتا ۲۹۳
سوگاراموردی ۲۳۵
سونییگا ۱۶۲

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

پیوند به بیرونویرایش