فهرست دهستان‌های گوادالاخارا

استان گوادالاخارا در بخش خودمختار کاستیا-لامانچای اسپانیا ۲۸۸ دهستان دارد.

دهستان‌های استان گوادالاخارا

فهرست

ویرایش
نام در زبان فارسی جمعیت
(۲۰۰۶)
آبانادس ۱۱۱
آبلانکه ۱۴۵
آدبس ۵۰
آلامینس ۸۰
آلارییا ۱۲۲
آلبالاته د سریتا ۸۶۴
آلبارس ۴۸۸
آلبندیگو ۳۸
آلکسر ۳۱۹
آلکلئا د لاس پنیاس ۲۶
آلکلئا دل پینار ۳۶۷
آلکرچس ۱۷۵
آلدئانوئبا د گوادالاخارا ۱۱۱
آلگار د مسا ۷۶
آلگرا ۱۱۴
آلهندیگا ۲۴۹
آلیکه ۴۰
آلمادرنس ۸۷
آلمگوئرا ۱٬۱۱۶
آلمناسید د سریتا ۸۵۹
آلسن ۱۸۴
آلبرا ۳٬۰۴۸
آلوستانته ۲۵۷
آنگن ۳۹
آنگویتا ۲۴۸
آنکلا دل دوکادو ۹۱
آنکلا دل پدرگال ۲۵
آرانسوئکه ۳۷۵
آربانکن ۲۰۰
آربتتا ۷۰
آرخسییا ۹۶
آرماینس ۶۱
آرمونیا د تاخونیا ۱۰۶
آریو د لاس فراگواس ۴۵
آتانسن ۹۳
آتینسا ۴۴۱
آونین ۲۴۵
آسوککا د هنارس ۲۱٬۱۸۵
بایدس ۷۳
بانیس د تاخو ۲۶
بانیوئلس ۳۲
باریپدرو ۳۱
برنینچس ۱۳۰
لا بدرا ۵۱
بریهوئگا ۲٬۸۹۴
بودیا ۲۷۱
بوخالارو ۸۶
بوستارس ۹۵
کابانییاس دل کامپو ۵٬۰۹۲
کامپییو د دوئنیاس ۱۲۲
کامپییو د راناس ۱۵۸
کامپیسابالس ۷۵
کانردندو ۸۹
کانتالخاس ۱۵۰
کانییسار ۱۱۴
ال کاردسو د لا سیرا ۹۲
کاسا د وسدا ۱۰۷
ال کاسار ۴٬۴۱۲
کاساس د سان گالیندو ۳۵
کاسپوئنیاس ۱۰۰
کاستخن د هنارس ۱۰۴
کاستیار د لا موئلا ۴۲
کاستیلفرته ۵۴
کاستیلنوئبو ۹
سندخاس د انمدیو ۱۲۱
سندخاس د لا تره ۸۲
سنتنرا ۶۹
سیفوئنتس ۲٬۰۷۹
سینکبییاس ۴۳
سیروئلاس ۱۰۹
سیروئلس دل پینار ۵۴
کبتا ۱۱۱
کگیر ۴۳
کگیودو ۵۸۷
کندمیس د آباخو ۲۷
کندمیس د آریبا ۱۶۲
کنگسترینا ۴۶
کپرنال ۳۰
کردوئنته ۴۵۸
ال کوبییو د وسدا ۱۱۹
چکا ۳۹۸
چکییا ۱۸
چیلچس ۱٬۴۸۱
چییارن دل ری ۱۲۱
دریبس ۳۵۴
دورن ۱۴۸
امبید ۶۴
اسکامییا ۱۱۰
اسکاریچه ۱۹۹
اسکپته ۵۷
اسپینسا د هنارس ۵۸۰
اسپلگارس ۶۲
استابلس ۴۷
استریگانا ۲۶
فنتانار ۱٬۰۴۱
فوئمبییدا ۱۶
فوئنسمییان ۱۲۴
فوئنتلاهیگوئرا د آلباتاخس ۱۵۱
فوئنتلنسینا ۱۹۶
فوئنتلساس ۱۲۴
فوئنتلبیخو ۶۵
فوئنتنبییا ۲۹۰
گاخانخس ۷۹
گالاپاگس ۱۳۲۶
گالبه د سربه ۱۴۴
گاسکوئنیا د برنبا ۵۰
گوادالاخارا ۶۹٬۰۹۸
هنچه ۱۰۴
هراس د آیوسو ۱۲۷
هرریا ۴۲
هیندلانسینا ۱۲۱
هیخس ۲۶
هیتا ۲۹۲
همبرادس ۴۵
هنتبا ۱۹۵
هرچه ۱٬۶۰۵
هرتسوئلا د اوسن ۸۰
لا هوئرس ۴۳
هوئرمسس دل سرو ۵۴
هوئرتاهرناندو ۶۵
هوئبا ۱۳۲
هومانس ۱٬۲۳۳
اییانا ۷۱۴
اینیستلا ۱۴
لاس اینبیرناس ۱۰۰
ایروئسته ۶۱
خادراکه ۱٬۳۳۱
خیروئکه ۸۵
لدانکا ۱۱۵
لرانکا د تاخونیا ۳۷۲
لوپیانا ۲۴۷
لوساگا ۱۰۵
لوسن ۷۹
ماخالرایو ۶۲
مالاگا دل فرسنو ۲۰۵
مالاگوییا ۱۳۰
مانداینا ۴۱۹
مانتیل ۱۰۰
مارانچن ۲۳۳
مارچامالو ۴٬۳۳۷
ماسگسو د تاخونیا ۹۱
ماتاروبیا ۴۳
ماتییاس ۱۸۰
ماسارته ۶۸
ماسوئکس ۳۲۱
مدراندا ۱۱۹
مخینا ۷۱
ممبرییرا ۱۰۹
میدس د آتینسا ۱۰۴
لا میرلا ۳۳
میلمارکس ۱۱۴
مییانا ۱۳۲
لا مینیسا ۶۲
میرابوئنو ۱۱۷
میرالریو ۸۷
مچالس ۱۱۱
مهرناندو ۱۳۱
ملینا د آراگن ۳٬۲۸۰
مناستریو ۲۰
مندخار ۲٬۳۰۲
منتارن ۵۵
مراتییا د لس ملرس ۹۴
مرنییا ۵۵
مودوئکس ۱۱۱
لاس ناباس د خادراکه ۳۶
نگردو ۱۷
اوسنتخو ۴۴
ال اولیبار ۱۰۷
اولمدا د کبتا ۱۰۱
لا اولمدا د خادراکه ۲۷
ال اوردیال ۵۱
اورئا ۲۸۲
پالماسس د خادراکه ۶۴
پاردس ۶۶
پاردس د سیگونسا ۵۲
پارخا ۴۸۳
پاسترانا ۱٬۰۷۷
ال پدرگال ۱۱۳
پنیالن ۱۲۷
پنیالبر ۲۲۲
پرالخس د لاس تروچاس ۱۷۱
پرالبچه ۱۲۷
پینییا د خادراکه ۸۷
پینییا د ملینا ۲۸
پیس ۷۰۰
پیکراس ۵۸
ال پبو د دوئنیاس ۱۶۰
پبدا د لا سیرا ۱۹۳
پسو د آلمگوئرا ۱۶۴
پسو د گوادالاخارا ۴۳۵
پرادنا د آتینسا ۵۵
پرادس ردندس ۱۰۰
پوئبلا د بلنیا ۴۷
پوئبلا د بایس ۷۵
کر ۸۸
ربیسا د خادراکه ۳۲
ال رکوئنکو ۱۰۸
رنرا ۵۳
رتینداس ۶۵
ریبا د سالیسس ۱۶۴
رییو د گایو ۷۳
ریفریو دل یانو ۶۱
ربلدییو د مهرناندو ۱۵۹
ربلدو د کرپس ۱۰۹
رمانییس د آتینسا ۵۰
رماننس ۱۲۳
روئدا د لا سیرا ۶۶
ساسکربو ۱۶۷
ساسدن ۱٬۵۶۵
سالیسس د لا سال ۶۵
سالمرن ۲۴۷
سان آندرس دل کنگستو ۷۸
سان آندرس دل ری ۵۰
سانتیوسته ۲۲
ساوکا ۶۸
سایاتن ۱۳۶
سلاس ۵۳
سمییاس ۴۹
ستیلس ۱۵۴
سینس ۷۲
سیگونسا ۴٬۷۲۵
سلانییس دل اکسترمو ۱۱۷
سملینس ۳۹
ال ستییو ۴۴
ستدسس ۵۸
تاماخن ۲۲۴
تاراگودو ۳۲
تارابییا ۶۶
تارتاندو ۱۸۷
تندییا ۳۰۷
ترساگا ۳۱
تیرسو ۵۷
لا تبا ۱۱۲
تردلرابانو ۱۰
تردیگو ۷۲
تردسیلس ۱۳۲
تریخا ۴۸۹
تره دل بورگو ۱۲۰
ترکوادرادا د ملینا ۱۷
ترکوادرادییا ۵۲
ترخن دل ری ۱٬۵۴۴
ترمچا د خادراکه ۱۷
ترمچا دل کامپو ۲۷۹
ترمچا دل پینار ۷۱
ترمچوئلا ۱۹
تروبیا ۴۰
ترتلا د هنارس ۴۵۴
ترتوئرا ۲۲۲
ترتوئرو ۳۳
تراید ۵۴
تریخوئکه ۳۹۹
ترییو ۱٬۳۶۲
اوسدا ۱٬۱۸۹
اوخادس ۳۱
اوتانده ۵۹
بالداراچاس ۳۱
بالدئارناس ۷۷
بالدئابیانو ۸۲
بالدئابروئلو ۴۳۴
بالدکنچا ۵۵
بالدگروداس ۵۶
بالدلکوبو ۵۶
بالدنونیو فرناندس ۱۶۵
بالدپنیاس د لا سیرا ۲۱۳
بالدربیو ۳۱
بالدستس ۳۶
بالفرمسو د تاخونیا ۹۰
بالهرمسو ۳۹
بالتابلادو دل ریو ۱۳
بالبرده د لس آریس ۱۰۷
بیانا د خادراکه ۵۲
بییانوئبا د آلکرن ۲۴۶
بییانوئبا د آرخسییا ۴۳
بییانوئبا د لا تره ۳٬۰۴۰
بییارس د خادراکه ۶۱
بییاسکا د هنارس ۵۹
بییاسکا د وسدا ۷۰
بییل د مسا ۲۴۹
بینیوئلاس ۱۲۱
یبس ۱۶۷
یبرا ۵۱۹
یلامس د آباخو ۱۰۲
یلامس د آریبا ۱۶۱
یونکرا د هنارس ۲٬۰۷۲
لا یونتا ۱۶۰
سارخاس ۱۹۸
سارسوئلا د خادراکه ۴۴
سریتا د لس کانس ۱۰۳

جستارهای وابسته

ویرایش

منابع

ویرایش

پیوند به بیرون

ویرایش