فهرست رهبران سیاسی مکزیک

امپراتوری مکزیک ویرایش

اگوستین د ایتروبیده

دومین امپراتوری مکزیک ویرایش

فردیناند ماکسیمیلیان یوزف

فهرست رئیس‌جمهورهای مکزیک ویرایش

ترمیم جمهوری (۱۸۶۷–۱۸۷۶) ویرایش

Porfiriato (۱۸۷۶–۱۹۱۱) ویرایش

انقلاب (۱۹۲۰–۱۹۱۰) ویرایش

مکزیک نوین (دوره شش ساله) ویرایش

٭ ۵۱مین - خوزه لوپز پورتیو

منابع ویرایش