فهرست رهبران سیاسی مکزیک

امپراتوری مکزیکویرایش

اگوستین د ایتروبیده

دومین امپراتوری مکزیکویرایش

فردیناند ماکسیمیلیان یوزف

فهرست رئیس‌جمهورهای مکزیکویرایش

ترمیم جمهوری (۱۸۶۷–۱۸۷۶)ویرایش

Porfiriato (۱۸۷۶–۱۹۱۱)ویرایش

انقلاب (۱۹۲۰–۱۹۱۰)ویرایش

مکزیک نوین (دوره شش ساله)ویرایش

٭ ۵۱مین - خوزه لوپز پورتیو

منابعویرایش