فهرست ستاره‌های برساووش

این صفحه فهرست ستاره‌های صورت فلکی برساووش است که به ترتیب درخشندگی مرتب شده‌اند.

نام B F HD HIP بعد میل vis.
mag.
abs.
mag.
فاصله (ly) رده‌بندی یادداشت
α Per α 33 20902 15863 03h 24m 19.35s ‏ 40.5″ 51′ ‎+49° 1.79 −4.50 592 F5Ib Mirfak, Mirphak, Marphak, Markfak, Algenib, Alcheb
راس‌الغول β 26 19356 14576 03h 08m 10.13s ‏ 20.3″ 57′ ‎+40° 2.09 −0.18 93 B8V El Ghoul, Gorgona, Gorgonea Prima, Demon Star, Ghoul Star; prototype of راس‌الغول variables
ζ Per ζ 44 24398 18246 03h 54m 07.92s ‏ 01.2″ 53′ ‎+31° 2.84 −4.55 982 B1Ib Atik, Menkhib
ε Per ε 45 24760 18532 03h 57m 51.22s ‏ 37.0″ 00′ ‎+40° 2.90 −3.19 538 B0.5V Adid Australis
γ Per A γ 23 18925 14328 03h 04m 47.79s ‏ 23.2″ 30′ ‎+53° 2.91 −1.57 256 G8III+... Alphecher, Al Fakhir, Seid
γ Per B γ 23 18926 03h 04m 44.10s ‏ 10.0″ 31′ ‎+53° 3.00
δ Per δ 39 22928 17358 03h 42m 55.48s ‏ 15.6″ 47′ ‎+47° 3.01 −3.04 528 B5III SB Basel, Basil, Adid Borealis
ρ Per ρ 25 19058 14354 03h 05m 10.50s ‏ 25.9″ 50′ ‎+38° 3.32 −1.67 325 M3IIIvar Gorgonea Tertia
η Per η 15 17506 13268 02h 50m 41.79s ‏ 43.9″ 53′ ‎+55° 3.77 −4.28 1331 K3Ib comp SB Miram, Al Sa'id
ν Per ν 41 23230 17529 03h 45m 11.64s ‏ 42.8″ 34′ ‎+42° 3.77 −2.39 556 F5IIvar Adad, Adid Media
κ Per κ 27 19476 14668 03h 09m 29.63s ‏ 28.4″ 51′ ‎+44° 3.79 1.11 112 K0III Misam
ο Per ο 38 23180 17448 03h 44m 19.13s ‏ 17.8″ 17′ ‎+32° 3.84 −4.44 1475 B1III Atik, Ati, Al Atik, Atiks
τ Per A τ 18 17878 13531 02h 54m 15.46s ‏ 45.0″ 45′ ‎+52° 3.93 −0.48 248 G4III...
48 Per c 48 25940 19343 04h 08m 39.67s ‏ 45.3″ 42′ ‎+47° 3.96 −2.19 553 B3Ve
ξ Per ξ 46 24912 18614 03h 58m 57.90s ‏ 27.7″ 47′ ‎+35° 3.98 −4.70 1772 O7.5Iab: Menkib, Menkhib, Menchib
τ Per B τ 18 17879 02h 54m 20.80s ‏ 30.0″ 45′ ‎+52° 4.00
φ Per φ 10516 8068 01h 43m 39.62s ‏ 19.6″ 41′ ‎+50° 4.01 −2.70 716 B2Vpe Seif, Alseiph
ι Per ι 19373 14632 03h 09m 02.88s ‏ 48.6″ 36′ ‎+49° 4.05 3.94 34 G0V nearby خورشید-like star
θ Per θ 13 16895 12777 02h 44m 11.69s ‏ 43.2″ 13′ ‎+49° 4.10 3.85 37 F7V
μ Per μ 51 26630 19812 04h 14m 53.86s ‏ 33.7″ 24′ ‎+48° 4.12 −2.61 723 G0Ib...
16 Per 16 17584 13254 02h 50m 34.91s ‏ 08.1″ 19′ ‎+38° 4.22 1.26 128 F2III
λ Per λ 47 25642 19167 04h 06m 35.06s ‏ 04.9″ 21′ ‎+50° 4.25 −0.88 346 A0IVn
58 Per e 58 29094 21476 04h 36m 41.43s ‏ 53.5″ 15′ ‎+41° 4.25 −2.22 642 G8II comp
ψ Per ψ 37 22192 16826 03h 36m 29.36s ‏ 33.7″ 11′ ‎+48° 4.32 −2.34 700 B5Ve Seif, Alseiph
σ Per σ 35 21552 16335 03h 30m 34.48s ‏ 42.6″ 59′ ‎+47° 4.36 −0.81 353 K3III
17 Per 17 17709 13328 02h 51m 30.83s ‏ 35.6″ 03′ ‎+35° 4.56 −0.93 409 K5III
HD 26961 b 26961 20070 04h 18m 14.58s ‏ 44.3″ 17′ ‎+50° 4.60 −0.35 318 A2V
ω Per ω 28 19656 14817 03h 11m 17.40s ‏ 41.7″ 36′ ‎+39° 4.61 −0.25 305 K1III Gorgonea Quarta
34 Per 34 21428 16244 03h 29m 22.03s ‏ 32.5″ 30′ ‎+49° 4.67 −1.50 558 B3V
52 Per f 52 26673 19811 04h 14m 53.31s ‏ 01.4″ 29′ ‎+40° 4.67 −1.75 627 G5II comp
π Per π 22 18411 13879 02h 58m 45.65s ‏ 46.2″ 39′ ‎+39° 4.68 −0.32 325 A2Vn Gorgonea Secunda
HD 18970 k 18970 14382 03h 05m 32.43s ‏ 20.0″ 42′ ‎+56° 4.77 0.78 204 K0II-III
53 Per d 53 27396 20354 04h 21m 33.15s ‏ 56.3″ 29′ ‎+46° 4.80 −0.97 464 B4IV
20468 15416 03h 18m 43.82s ‏ 21.6″ 13′ ‎+34° 4.85 −3.43 1475 K2II
1 Aur 1 30504 22453 04h 49m 54.67s ‏ 17.5″ 29′ ‎+37° 4.89 −1.16 528 K4II
12 Per 12 16739 12623 02h 42m 14.93s ‏ 39.8″ 11′ ‎+40° 4.91 2.95 80 F9V
54 Per 54 27348 20252 04h 20m 24.66s ‏ 00.3″ 34′ ‎+34° 4.93 0.72 226 G8III
24 Per 24 18449 13905 02h 59m 03.71s ‏ 59.2″ 10′ ‎+35° 4.94 −0.22 350 K2III
32 Per l 32 20677 15648 03h 21m 26.61s ‏ 46.7″ 19′ ‎+43° 4.96 1.57 155 A3V
40 Per o 40 22951 17313 03h 42m 22.64s ‏ 54.1″ 57′ ‎+33° 4.97 −2.29 924 B0.5V
4 Per g 4 12303 9505 02h 02m 18.07s ‏ 15.2″ 29′ ‎+54° 4.99 −1.79 739 B8III
21278 16147 03h 28m 03.05s ‏ 46.6″ 03′ ‎+49° 4.99 −1.22 570 B5V
20123 15219 03h 16m 12.20s ‏ 15.8″ 56′ ‎+50° 5.04 −2.00 834 G5II
31 Per 31 20418 15444 03h 19m 07.62s ‏ 42.1″ 05′ ‎+50° 5.05 −0.79 481 B5V
21 Per 21 18296 13775 02h 57m 17.28s ‏ 03.5″ 56′ ‎+31° 5.10 −0.27 387 B9p...
42 Per n 42 23848 17886 03h 49m 32.70s ‏ 29.0″ 05′ ‎+33° 5.14 0.34 297 A3V
9 Per i 9 14489 11060 02h 22m 21.43s ‏ 44.4″ 50′ ‎+55° 5.16 −3.83 2050 A2Ia
29 Per 29 20365 15404 03h 18m 37.72s ‏ 20.0″ 13′ ‎+50° 5.16 −0.89 528 B3V
18537 14043 03h 00m 52.18s ‏ 06.5″ 21′ ‎+52° 5.24 −1.70 795 B7V
43 Per A 43 24546 18453 03h 56m 36.44s ‏ 44.5″ 41′ ‎+50° 5.28 2.23 133 F5IV
27971 20704 04h 26m 06.26s ‏ 21.1″ 26′ ‎+31° 5.29 0.93 243 K1III
36 Per 36 21770 16499 03h 32m 26.30s ‏ 25.4″ 03′ ‎+46° 5.30 2.49 119 F4IIIvar
59 Per 59 29722 21928 04h 42m 54.30s ‏ 55.0″ 21′ ‎+43° 5.30 0.70 271 A1Vn
20809 15770 03h 23m 13.18s ‏ 48.0″ 12′ ‎+49° 5.32 −1.09 625 B5V
20 Per 20 17904 13490 02h 53m 42.58s ‏ 15.6″ 20′ ‎+38° 5.34 1.05 235 F4Vvar
24504 18396 03h 55m 58.16s ‏ 17.3″ 52′ ‎+47° 5.39 −1.68 845 B6V
14 Per 14 16901 12768 02h 44m 05.16s ‏ 49.4″ 17′ ‎+44° 5.43 −1.20 692 G0Ib
27084 20156 04h 19m 13.18s ‏ 55.8″ 02′ ‎+50° 5.46 0.96 259 A7V
18474 13965 02h 59m 49.78s ‏ 14.3″ 13′ ‎+47° 5.47 −0.69 557 G4p
21699 16470 03h 32m 08.58s ‏ 24.7″ 01′ ‎+48° 5.47 −0.80 585 B8IIIp Mn
30 Per 30 20315 15338 03h 17m 47.33s ‏ 30.3″ 01′ ‎+44° 5.49 −0.99 644 B8V...
24640 18434 03h 56m 28.69s ‏ 51.3″ 04′ ‎+35° 5.49 −1.88 970 B1.5V
50 Per 50 25998 19335 04h 08m 36.49s ‏ 24.8″ 02′ ‎+38° 5.52 3.87 70 F7V
1 Per 1 11241 8704 01h 51m 59.31s ‏ 50.7″ 08′ ‎+55° 5.53 −1.96 1028 B1.5V
22780 17203 03h 41m 07.84s ‏ 49.0″ 34′ ‎+37° 5.55 −1.42 807 B7Vn
HD 27192 b2 27192 20234 04h 20m 11.51s ‏ 15.4″ 55′ ‎+50° 5.55 −2.26 1190 B1.5IV
21362 16210 03h 28m 52.31s ‏ 54.4″ 50′ ‎+49° 5.58 −0.57 553 B6Vn
23193 17460 03h 44m 31.40s ‏ 36.7″ 27′ ‎+36° 5.60 0.56 332 A2m
23838 17932 03h 50m 04.45s ‏ 04.5″ 58′ ‎+44° 5.65 0.52 346 G2III...
12953 9990 02h 08m 40.58s ‏ 25.0″ 25′ ‎+58° 5.66 −3.08 1821 A1Ia
23300 17584 03h 45m 59.25s ‏ 55.0″ 40′ ‎+45° 5.66 −1.86 1038 B6V
29526 21823 04h 41m 24.09s ‏ 03.6″ 18′ ‎+48° 5.66 0.76 311 A0V
2 Per 2 11291 8714 01h 52m 09.35s ‏ 34.3″ 47′ ‎+50° 5.70 −0.19 492 B9p...
3 Per 3 11949 9222 01h 58m 33.50s ‏ 15.3″ 12′ ‎+49° 5.70 1.31 246 K0IV
21402 16168 03h 28m 20.68s ‏ 27.7″ 48′ ‎+33° 5.72 0.61 343 A2V
55 Per 55 27777 20579 04h 24m 29.14s ‏ 51.0″ 07′ ‎+34° 5.73 −0.63 610 B8V
8 Per 8 13982 10718 02h 17m 59.82s ‏ 59.3″ 53′ ‎+57° 5.75 0.43 379 K3III
26311 19525 04h 10m 59.02s ‏ 12.5″ 35′ ‎+33° 5.75 −0.38 548 K1II-III
11 Per 11 16727 12692 02h 43m 02.80s ‏ 21.9″ 06′ ‎+55° 5.76 0.21 420 B7IIIp...
24240 18212 03h 53m 38.67s ‏ 02.0″ 39′ ‎+48° 5.76 0.16 430 K0III
56 Per 56 27786 20591 04h 24m 37.42s ‏ 35.6″ 57′ ‎+33° 5.77 2.67 136 F4V
20995 15876 03h 24m 29.68s ‏ 09.7″ 32′ ‎+33° 5.78 −0.26 527 A0V
24131 18081 03h 51m 53.72s ‏ 32.9″ 21′ ‎+34° 5.78 −1.73 1035 B1V
20041 15192 03h 15m 47.97s ‏ 26.3″ 08′ ‎+57° 5.79 −2.68 1614 A0Ia
21912 16591 03h 33m 35.02s ‏ 58.5″ 53′ ‎+39° 5.79 2.10 178 A5m
21551 16340 03h 30m 36.93s ‏ 13.2″ 06′ ‎+48° 5.82 −1.31 869 B8V
16735 12686 02h 42m 59.47s ‏ 34.3″ 31′ ‎+53° 5.85 0.34 413 K0II-III
17656 13339 02h 51m 41.75s ‏ 31.2″ 50′ ‎+46° 5.86 0.43 397 G8III
29721 21972 04h 43m 21.60s ‏ 25.8″ 58′ ‎+49° 5.86 −0.61 640 B9III
18482 13949 02h 59m 39.87s ‏ 59.0″ 01′ ‎+41° 5.89 −1.00 780 K2
21856 16518 03h 32m 40.02s ‏ 42.2″ 27′ ‎+35° 5.91 −2.60 1638 B1V
19845 15004 03h 13m 23.86s ‏ 37.2″ 10′ ‎+48° 5.93 1.03 311 G9III
20675 15669 03h 21m 52.37s ‏ 15.8″ 04′ ‎+49° 5.94 2.64 149 F6V
23728 17846 03h 49m 08.12s ‏ 46.9″ 57′ ‎+43° 5.95 1.75 226 A9IV
27278 20241 04h 20m 14.42s ‏ 29.4″ 48′ ‎+41° 5.95 0.82 346 K0III
11151 8598 01h 50m 57.09s ‏ 01.3″ 56′ ‎+51° 5.96 2.71 145 F5V
20346 15334 03h 17m 45.74s ‏ 00.3″ 17′ ‎+39° 5.97 −0.38 607 A2IV
29645 21847 04h 41m 50.08s ‏ 49.5″ 16′ ‎+38° 5.97 3.50 102 G0V
20277 15241 03h 16m 35.19s ‏ 03.2″ 11′ ‎+32° 5.98 −0.16 551 G8IV
7 Per χ 7 13994 10729 02h 18m 04.60s ‏ 58.8″ 30′ ‎+57° 5.99 −0.70 710 G7III note that χ Per usually refers to NGC 884، یک خوشه ستاره‌ای باز
30138 22220 04h 46m 44.47s ‏ 45.6″ 18′ ‎+40° 5.99 0.32 443 G9III
11031 8475 01h 49m 15.56s ‏ 49.0″ 53′ ‎+47° 6.01 0.97 331 A3V
18155 13713 02h 56m 33.30s ‏ 50.4″ 09′ ‎+47° 6.05 −2.84 1952 K3III:
18339 13832 02h 58m 02.33s ‏ 53.9″ 36′ ‎+38° 6.06 −1.70 1164 K3III
19066 14365 03h 05m 21.03s ‏ 55.9″ 34′ ‎+40° 6.06 0.57 408 K0III
23049 17437 03h 44m 06.43s ‏ 25.3″ 31′ ‎+48° 6.06 −0.96 827 K4III
20063 15118 03h 14m 56.55s ‏ 13.0″ 30′ ‎+42° 6.07 1.88 225 K2III
49 Per 49 25975 19302 04h 08m 15.46s ‏ 40.7″ 43′ ‎+37° 6.07 2.85 144 K1III
21071 15988 03h 25m 57.36s ‏ 15.0″ 07′ ‎+49° 6.09 −0.24 603 B7V
57 Per m 57 28704 21242 04h 33m 24.90s ‏ 50.0″ 03′ ‎+43° 6.09 2.04 211 F0V
29866 22034 04h 44m 13.01s ‏ 11.4″ 47′ ‎+40° 6.09 −0.01 542 B8IVn
18991 14392 03h 05m 40.15s ‏ 08.5″ 04′ ‎+56° 6.10 1.71 246 G9III
23139 17475 03h 44m 40.91s ‏ 59.5″ 05′ ‎+46° 6.10 −0.12 573 A7IV
18552 13997 03h 00m 11.88s ‏ 54.5″ 07′ ‎+38° 6.11 −1.56 1113 B8Vn
19736 14887 03h 12m 09.54s ‏ 33.4″ 22′ ‎+42° 6.15 −0.37 657 B4V
20162 15209 03h 16m 04.43s ‏ 46.4″ 20′ ‎+45° 6.15 −1.10 918 M2III
27349 20231 04h 20m 09.95s ‏ 11.5″ 57′ ‎+31° 6.16 −0.84 819 K5
23552 17772 03h 48m 18.08s ‏ 12.4″ 44′ ‎+50° 6.18 −0.12 594 B8Vn
28459 21038 04h 30m 38.40s ‏ 28.1″ 27′ ‎+32° 6.18 1.31 307 B9.5Vn
21455 16252 03h 29m 26.26s ‏ 16.6″ 56′ ‎+46° 6.21 −0.03 576 B7V
18153 13732 02h 56m 50.66s ‏ 40.9″ 15′ ‎+51° 6.22 −0.36 675 K5III
24167 18094 03h 52m 04.45s ‏ 07.2″ 10′ ‎+31° 6.22 0.72 411 A5V
27026 20063 04h 18m 08.09s ‏ 28.5″ 08′ ‎+42° 6.22 0.84 389 B9V
17818 13462 02h 53m 21.07s ‏ 11.9″ 34′ ‎+48° 6.23 −4.77 5175 G5Iab:
10 Per 10 14818 11279 02h 25m 16.03s ‏ 35.4″ 36′ ‎+56° 6.25 −3.93 3543 B2Ia
17378 13178 02h 49m 30.74s ‏ 03.6″ 05′ ‎+57° 6.25 A5Ia
20210 15204 03h 16m 01.83s ‏ 19.0″ 41′ ‎+34° 6.25 2.12 218 A1m
27650 20498 04h 23m 35.80s ‏ 40.8″ 25′ ‎+42° 6.25 0.10 553 A1sp...
28503 21108 04h 31m 24.10s ‏ 36.8″ 00′ ‎+40° 6.25 −2.34 1707 B8V
23626 17732 03h 47m 49.04s ‏ 43.8″ 11′ ‎+32° 6.26 2.53 182 G0
17228 12982 02h 46m 58.28s ‏ 00.7″ 59′ ‎+35° 6.27 0.77 411 G8III
11335 8771 01h 52m 50.74s ‏ 29.5″ 28′ ‎+51° 6.28 0.37 495 A3V
17240 12990 02h 47m 03.60s ‏ 17.3″ 33′ ‎+35° 6.28 2.92 153 A9V
14662 11174 02h 23m 51.75s ‏ 53.5″ 21′ ‎+55° 6.29 −2.66 2012 F7Ib
21620 16424 03h 31m 29.35s ‏ 35.2″ 12′ ‎+49° 6.29 0.51 468 A0Vn
16780 12690 02h 43m 01.85s ‏ 54.9″ 15′ ‎+48° 6.30 −1.84 1387 G5
20193 15191 03h 15m 47.15s ‏ 24.0″ 51′ ‎+32° 6.30 2.34 202 F4Vwvar
13137 10115 02h 10m 07.73s ‏ 35.5″ 50′ ‎+53° 6.31 0.02 590 G8III
26702 19810 04h 14m 52.07s ‏ 33.6″ 32′ ‎+37° 6.31 0.76 419 G5
19735 14914 03h 12m 26.36s ‏ 33.9″ 43′ ‎+47° 6.32 0.38 502 K5III
24843 18565 03h 58m 29.13s ‏ 25.3″ 50′ ‎+38° 6.32 0.79 416 K1III:
19268 14566 03h 08m 03.83s ‏ 48.8″ 12′ ‎+52° 6.33 −0.31 694 B5V
10110 7786 01h 40m 13.12s ‏ 05.8″ 52′ ‎+53° 6.35 −0.03 616 K5III
17743 13424 02h 52m 52.03s ‏ 50.6″ 59′ ‎+52° 6.35 −1.10 1009 B8III
28591 21144 04h 31m 56.94s ‏ 34.3″ 44′ ‎+36° 6.35 0.99 385 G5
5 Per 5 13267 10227 02h 11m 29.19s ‏ 44.0″ 38′ ‎+57° 6.38 −3.08 2547 B5Ia
19279 14544 03h 07m 47.34s ‏ 31.3″ 18′ ‎+47° 6.38 1.99 246 A3Vnn
25152 18769 04h 01m 14.84s ‏ 22.1″ 59′ ‎+36° 6.39 1.10 373 A0V
14433 11020 02h 21m 55.44s ‏ 34.5″ 14′ ‎+57° 6.40 −3.37 2937 A1Ia
21661 16447 03h 31m 49.04s ‏ 03.9″ 24′ ‎+49° 6.41 −2.68 2145 B9III
22402 16938 03h 38m 00.17s ‏ 58.4″ 34′ ‎+42° 6.41 −0.62 830 B8Vn
21803 16516 03h 32m 38.98s ‏ 20.8″ 51′ ‎+44° 6.42 −1.98 1560 B2IV
13476 10379 02h 13m 41.61s ‏ 38.1″ 33′ ‎+58° 6.43 −3.30 2885 A3Iab
11408 8847 01h 53m 48.46s ‏ 51.6″ 35′ ‎+55° 6.44 2.11 240 A5m
17605 13257 02h 50m 35.30s ‏ 55.1″ 56′ ‎+36° 6.44 2.52 198 G0
20283 15282 03h 17m 11.45s ‏ 59.0″ 28′ ‎+40° 6.44 −0.23 704 B9p
17245 13036 02h 47m 31.15s ‏ 20.0″ 16′ ‎+44° 6.45 −2.36 1884 F5
17484 13176 02h 49m 26.93s ‏ 35.1″ 19′ ‎+37° 6.45 1.12 379 F6III-IV
23301 17558 03h 45m 37.11s ‏ 34.4″ 40′ ‎+38° 6.45 0.70 460 K0
20096 15193 03h 15m 48.65s ‏ 21.5″ 57′ ‎+50° 6.46 0.95 413 A0
26605 19746 04h 13m 59.73s ‏ 01.7″ 58′ ‎+37° 6.47 1.06 394 G9III
13854 10633 02h 16m 51.72s ‏ 18.9″ 03′ ‎+57° 6.48 −2.84 2380 B1Iab
18878 14264 03h 03m 56.75s ‏ 54.6″ 50′ ‎+47° 6.48 1.24 363 F0
13519 10361 02h 13m 33.51s ‏ 30.9″ 03′ ‎+53° 6.50 −5.54 8359 K5
21684 16425 03h 31m 30.28s ‏ 36.1″ 45′ ‎+40° 6.50 0.87 436 A5
X Per 24534 18350 03h 55m 23.08s ‏ 45.1″ 02′ ‎+31° 6.79 −2.80 2694 O9.5pe
اچ‌دی ۲۳۵۹۶ 23596 17747 03h 48m 00.37s ‏ 50.3″ 31′ ‎+40° 7.24 3.66 169 F8 یک سیاره دارد (b)
اچ‌دی ۱۶۱۷۵ 16175 12191 02h 37m 01.91s ‏ 45.5″ 03′ ‎+42° 7.28 3.40 195 G0 یک سیاره دارد (b)
اچ‌دی ۱۷۰۹۲ 17092 02h 46m 22.12s ‏ 11.1″ 39′ ‎+49° 7.73 K0V یک سیاره دارد (b)

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  • ویکی‌پدیای انگلیسی
  • Kostjuk, ‎N. D. (2002), "HD-DM-GC-HR-HIP-Bayer-Flamsteed Cross Index", Missing or empty |title= (help); External link in |مقاله= (help) Retrieved on ۲۰۰۶-۱۲-۲۶.