فهرست ستاره‌های ترازو

این صفحه فهرست ستاره‌های صورت فلکی ترازو است که به ترتیب درخشندگی مرتب شده‌اند.

نام B F HD HIP بعد میل vis.
mag.
abs.
mag.
فاصله (ly) رده‌بندی یادداشت
β Lib β 27 135742 74785 15h 17m 00.47s ‏ 58.3″ 22′ ‎−09° 2.61 −0.84 160 B8V Zubeneschamali, Zuben Eschamali, Zuben el Chamali, Zubenesch, Zubenelg, Kiffa Borealis, Lanx Australis
α2 Lib α2 9 130841 72622 14h 50m 52.78s ‏ 29.8″ 02′ ‎−16° 2.75 0.88 77 A3IV Zubenelgenubi, Zuben Elgenubi, Kiffa Australis, Elkhiffa australis
σ Lib σ 20 133216 73714 15h 04m 04.26s ‏ 54.7″ 16′ ‎−25° 3.25 −1.51 292 M3/M4III previously γ Scorpii; Brachium, Cornu, Zuben el Genubi, Zuben Hakrabi, Ankaa
υ Lib υ 39 139063 76470 15h 37m 01.46s ‏ 06.3″ 08′ ‎−28° 3.60 −0.28 195 K3III Derakrab Borealis, Deracrab Borealis, Dhira al Akrab
τ Lib τ 40 139365 76600 15h 38m 39.38s ‏ 39.7″ 46′ ‎−29° 3.66 −2.01 445 B2.5V Derakrab Australis, Deracrab Australis, Dhira al Akrab
γ Lib γ 38 138905 76333 15h 35m 31.54s ‏ 22.4″ 47′ ‎−14° 3.91 0.56 152 K0III Zuben Elakrab, Zuben (el) Hakrabi, Zuben Hakraki
θ Lib θ 46 142198 77853 15h 53m 49.48s ‏ 46.6″ 43′ ‎−16° 4.13 0.64 163 K0III
16 Lib 16 132052 73165 14h 57m 11.06s ‏ 45.9″ 20′ ‎−04° 4.47 2.24 91 F0V
ι Lib ι 24 134759 74392 15h 12m 13.31s ‏ 29.9″ 47′ ‎−19° 4.54 −0.77 376 Asp...
37 Lib 37 138716 76219 15h 34m 10.52s ‏ 50.3″ 03′ ‎−10° 4.61 2.30 94 K1IV
κ Lib κ 43 139997 76880 15h 41m 56.82s ‏ 42.9″ 40′ ‎−19° 4.75 −0.69 400 K5III
δ Lib δ 19 132742 73473 15h 00m 58.39s ‏ 08.2″ 31′ ‎−08° 4.91 0.06 304 B9.5V Zuben Elakribi, Mulu-lizi
ε Lib ε 31 137052 75379 15h 24m 11.93s ‏ 18.8″ 19′ ‎−10° 4.92 2.37 106 F5IV
11 Lib 11 130952 72631 14h 51m 01.02s ‏ 55.9″ 17′ ‎−02° 4.93 0.82 216 G8...
48 Lib 48 142983 78207 15h 58m 11.38s ‏ 45.5″ 16′ ‎−14° 4.95 −1.03 513 B8Ia/Iab
42 Lib 42 139663 76742 15h 40m 16.91s ‏ 05.0″ 49′ ‎−23° 4.97 −0.37 381 K3III
λ Lib λ 45 142096 77811 15h 53m 20.06s ‏ 01.2″ 10′ ‎−20° 5.04 −0.15 356 B3V
36 Lib 36 138688 76259 15h 34m 37.31s ‏ 48.9″ 02′ ‎−28° 5.13 −0.14 369 K2/K3III
α1 Lib α1 8 130819 72603 14h 50m 41.26s ‏ 49.5″ 59′ ‎−15° 5.15 3.28 77 F3V Zubenelgenubi, Zuben Elgenubi, Kiffa Australis, Elkhiffa australis
138764 76243 15h 34m 26.53s ‏ 00.1″ 11′ ‎−09° 5.16 0.00 351 B6IV
ν Lib ν 21 133774 73945 15h 06m 37.62s ‏ 24.3″ 15′ ‎−16° 5.19 −1.66 765 K5III Zuben Hakrabim
12 Lib 12 131430 72929 14h 54m 20.14s ‏ 31.7″ 38′ ‎−24° 5.27 −0.09 384 K2/K3III
μ Lib μ 7 130559 72489 14h 49m 19.09s ‏ 56.3″ 08′ ‎−14° 5.32 1.03 235 Ap
126218 70469 14h 24m 48.66s ‏ 22.6″ 48′ ‎−24° 5.34 −0.10 400 K0III
41 Lib 41 139446 76628 15h 38m 54.51s ‏ 06.2″ 18′ ‎−19° 5.36 0.27 340 G8III/IV
η Lib η 44 140417 77060 15h 44m 04.42s ‏ 21.6″ 40′ ‎−15° 5.41 2.14 147 A6IV Zuben Hakrabi, Zuban Alakrab
49 Lib 49 143333 78400 16h 00m 19.98s ‏ 56.6″ 31′ ‎−16° 5.47 2.89 107 F7V
ξ2 Lib ξ2 15 131918 73133 14h 56m 46.11s ‏ 35.0″ 24′ ‎−11° 5.48 −0.61 538 K4III
138413 76106 15h 32m 36.71s ‏ 13.3″ 40′ ‎−19° 5.50 1.29 227 A2IV
132833 73497 15h 01m 19.81s ‏ 17.5″ 45′ ‎−02° 5.52 −0.67 564 M0III
135534 74732 15h 16m 23.03s ‏ 57.9″ 23′ ‎−22° 5.52 −0.41 500 K2III
ζ Lib ζ 35 138485 76126 15h 32m 55.23s ‏ 10.1″ 51′ ‎−16° 5.53 −1.33 769 B3V
30 Ser 30 141378 77464 15h 48m 56.81s ‏ 06.7″ 49′ ‎−03° 5.53 2.07 160 A5IV
50 Lib 50 143459 78436 16h 00m 47.64s ‏ 40.8″ 24′ ‎−08° 5.53 −0.21 459 A0Vs
136479 75127 15h 21m 07.64s ‏ 29.4″ 49′ ‎−05° 5.54 0.96 269 K1III
32 Lib 32 137744 75730 15h 28m 15.40s ‏ 59.1″ 42′ ‎−16° 5.64 −1.58 908 K4III
130529 72488 14h 49m 18.76s ‏ 05.3″ 15′ ‎−24° 5.68 −1.99 1113 K3III+...
4 Lib 4 129433 71974 14h 43m 13.57s ‏ 51.8″ 59′ ‎−24° 5.70 0.21 409 B9.5V
131977 73184 14h 57m 27.35s ‏ 40.6″ 24′ ‎−21° 5.72 6.86 19 K4V
136956 75352 15h 23m 52.26s ‏ 09.9″ 22′ ‎−12° 5.72 −0.61 603 G8III
134373 74239 15h 10m 18.65s ‏ 57.4″ 19′ ‎−26° 5.75 0.05 450 K0III
ξ1 Lib ξ1 13 131530 72934 14h 54m 22.91s ‏ 54.0″ 53′ ‎−11° 5.78 0.54 365 G7III
139254 76532 15h 37m 48.06s ‏ 29.5″ 08′ ‎−23° 5.79 1.18 272 K0III
129944 72210 14h 46m 06.75s ‏ 10.3″ 09′ ‎−23° 5.80 0.55 366 K0III
34 Lib 34 138137 75944 15h 30m 40.39s ‏ 34.0″ 36′ ‎−16° 5.82 −0.37 564 K0III
139329 76569 15h 38m 16.24s ‏ 58.2″ 00′ ‎−21° 5.82 1.06 292 K0III
135051 74539 15h 13m 53.32s ‏ 36.8″ 11′ ‎−26° 5.84 −1.41 918 G8/K0II
18 Lib 18 132345 73310 14h 58m 53.64s ‏ 37.9″ 08′ ‎−11° 5.88 0.95 316 K3III-IV
47 Lib 47 142378 77939 15h 55m 00.37s ‏ 58.4″ 22′ ‎−19° 5.95 −0.46 623 B2/B3V
130157 72310 14h 47m 13.66s ‏ 29.6″ 19′ ‎−21° 6.05 −2.73 1863 K4/K5III
25 Lib 25 134967 74493 15h 13m 19.22s ‏ 50.8″ 38′ ‎−19° 6.07 1.93 219 A2V
132375 73309 14h 58m 52.99s ‏ 20.4″ 59′ ‎−04° 6.08 3.37 114 F8V
142703 78078 15h 56m 33.33s ‏ 45.7″ 49′ ‎−14° 6.11 2.49 173 A2Ib/II
133670 73927 15h 06m 27.10s ‏ 54.1″ 01′ ‎−22° 6.13 2.24 195 K0III
ο Lib ο 29 136407 75118 15h 21m 01.36s ‏ 54.2″ 32′ ‎−15° 6.14 2.45 178 F2V
130557 72449 14h 48m 54.10s ‏ 51.7″ 50′ ‎−00° 6.15 0.98 353 B9Vsvar...
28 Lib 28 136366 75110 15h 20m 53.68s ‏ 30.6″ 09′ ‎−18° 6.16 −0.27 631 G8II/III
26 Lib 26 135230 74600 15h 14m 33.77s ‏ 06.7″ 46′ ‎−17° 6.18 −1.80 1283 B9III
139160 76503 15h 37m 28.51s ‏ 47.3″ 16′ ‎−26° 6.19 −0.14 600 B9IV
128429 71469 14h 37m 00.30s ‏ 22.4″ 18′ ‎−12° 6.20 3.58 109 F5V
138105 75939 15h 30m 36.25s ‏ 42.5″ 43′ ‎−20° 6.20 1.92 234 A3V
141853 77689 15h 51m 38.41s ‏ 00.8″ 08′ ‎−14° 6.20 −0.43 692 G8III
2 Lib 2 126035 70336 14h 23m 25.63s ‏ 50.0″ 42′ ‎−11° 6.22 1.19 330 G7III
140986 77287 15h 46m 45.43s ‏ 13.3″ 07′ ‎−06° 6.24 −1.05 937 K0
138488 76143 15h 33m 09.53s ‏ 25.2″ 29′ ‎−24° 6.26 1.22 331 A3/5V +A9/F2
131027 72702 14h 51m 51.31s ‏ 19.2″ 21′ ‎−18° 6.27 −0.97 913 K0II/III
135367 74623 15h 14m 50.61s ‏ 09.3″ 30′ ‎−05° 6.28 −0.95 911 K2
138268 76033 15h 31m 43.45s ‏ 53.4″ 09′ ‎−20° 6.28 1.96 239 A5V
140301 77007 15h 43m 24.86s ‏ 34.8″ 02′ ‎−15° 6.30 0.80 411 K0III
139290 76567 15h 38m 15.80s ‏ 23.8″ 12′ ‎−28° 6.32 0.14 562 K1III
142640 78059 15h 56m 14.41s ‏ 57.2″ 23′ ‎−14° 6.32 2.29 208 F6V
5 Lib 5 129978 72194 14h 45m 57.78s ‏ 34.4″ 27′ ‎−15° 6.33 −1.33 1109 K2III
139518 76666 15h 39m 21.39s ‏ 00.6″ 09′ ‎−23° 6.33 1.47 306 B9.5V
130325 72373 14h 47m 54.92s ‏ 23.2″ 50′ ‎−12° 6.34 1.12 361 K0III
132953 73571 15h 02m 08.59s ‏ 31.1″ 34′ ‎−07° 6.38 0.13 580 A3
22 Lib 22 133800 73953 15h 06m 49.10s ‏ 03.6″ 29′ ‎−16° 6.41 0.90 413 A1V
129980 72217 14h 46m 10.92s ‏ 32.6″ 10′ ‎−21° 6.43 3.30 138 G2V
137798 75790 15h 28m 58.69s ‏ 00.5″ 52′ ‎−28° 6.43 2.51 198 G0V
139461 76603 15h 38m 40.07s ‏ 29.1″ 47′ ‎−08° 6.45 4.47 81 F6V
30 Lib 30 136801 75294 15h 23m 01.78s ‏ 02.7″ 08′ ‎−15° 6.46 −0.43 780 K4III
134946 74490 15h 13m 17.43s ‏ 29.8″ 00′ ‎−24° 6.47 0.96 412 B8III
23 Lib 23 134987 74500 15h 13m 28.93s ‏ 33.0″ 18′ ‎−25° 6.47 4.42 84 G5V یک سیاره دارد (b)
126251 70452 14h 24m 40.90s ‏ 10.7″ 40′ ‎−11° 6.49 1.72 293 F4III
126363 70501 14h 25m 17.63s ‏ 11.4″ 21′ ‎−13° 6.49 0.48 520 K2III
127964 71295 14h 34m 50.72s ‏ 21.8″ 26′ ‎−20° 6.49 0.12 613 A3V
134758 74391 15h 12m 12.04s ‏ 23.1″ 06′ ‎−19° 6.49 0.33 555 K4III
140722 77235 15h 46m 12.89s ‏ 41.1″ 03′ ‎−28° 6.49 2.33 222 F0V
136646 75272 15h 22m 45.19s ‏ 30.9″ 20′ ‎−29° 6.50 0.83 443 K0III
17 Lib 17 132230 73249 14h 58m 13.42s ‏ 17.1″ 09′ ‎−11° 6.61 1.30 376 A1V
33 Lib 33 137949 75848 15h 29m 34.78s ‏ 27.4″ 26′ ‎−17° 6.69 1.94 291 Ap
HD 141937 141937 77740 15h 52m 17.55s ‏ 09.8″ 26′ ‎−18° 7.25 4.63 109 G2/G3V یک سیاره دارد (b)
Gl 581 74995 15h 19m 26.82s ‏ 20.2″ 43′ ‎−07° 10.55 11.57 20 M3 HO Lib; متغیر, has at least 3 planets (b, c, & d)

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  • ویکی‌پدیای انگلیسی
  • Kostjuk, ‎N. D. (2002), "HD-DM-GC-HR-HIP-Bayer-Flamsteed Cross Index", Missing or empty |title= (help); External link in |مقاله= (help) Retrieved on ۲۰۰۶-۱۲-۲۶.