فهرست ستاره‌های خرچنگ

این صفحه فهرست ستارههای صورت فلکی خرچنگ است که به ترتیب درخشندگی مرتب شده‌اند.

نام B F HD HIP بعد میل vis.
mag.
abs.
mag.
فاصله (ly) رده‌بندی یادداشت
β Cnc β 17 69267 40526 08h 16m 30.95s ‏ 08.4″ 11′ ‎+09° 3.53 −1.22 290 K4III Tarf
δ Cnc δ 47 74442 42911 08h 44m 41.11s ‏ 17.5″ 09′ ‎+18° 3.94 0.84 136 K0III Asellus Australis
ι Cnc A ι 48 74739 43103 08h 46m 41.83s ‏ 36.0″ 45′ ‎+28° 4.03 −0.77 298 G8Iab: Decapoda; ستاره دوتایی
α Cnc α 65 76756 44066 08h 58m 29.20s ‏ 28.0″ 51′ ‎+11° 4.26 0.63 173 A5m Acubens, Al Zubanah, Sertan
γ Cnc γ 43 74198 42806 08h 43m 17.21s ‏ 06.9″ 28′ ‎+21° 4.66 1.23 158 A1IV Asellus Borealis
ζ1 Cnc ζ1 16 68255 40167 08h 12m 12.71s ‏ 53.3″ 38′ ‎+17° 4.67 2.63 83 G0V Tegmen
χ Cnc χ 18 69897 40843 08h 20m 03.87s ‏ 07.0″ 13′ ‎+27° 5.13 3.84 59 F6V
71115 41325 08h 25m 54.79s ‏ 52.3″ 33′ ‎+07° 5.13 −0.08 359 G8II ستاره دوتایی
8 Cnc 8 66664 39567 08h 05m 04.51s ‏ 06.1″ 07′ ‎+13° 5.14 1.09 210 A1V
ξ Cnc ξ 77 78515 44946 09h 09m 21.53s ‏ 43.6″ 02′ ‎+22° 5.16 −0.18 380 K0III Nahn
ο1 Cnc ο1 62 76543 43970 08h 57m 14.91s ‏ 21.8″ 19′ ‎+15° 5.22 1.77 160 A5III
ρ2 Cnc ρ2 58 76219 43834 08h 55m 39.69s ‏ 39.2″ 55′ ‎+27° 5.23 −1.00 574 G8II-III RZ Ari; متغیر نیمه منظمar variable
σ3 Cnc σ3 64 76813 44154 08h 59m 32.68s ‏ 07.1″ 25′ ‎+32° 5.23 0.27 320 G9III
κ Cnc κ 76 78316 44798 09h 07m 44.82s ‏ 05.6″ 40′ ‎+10° 5.23 −0.63 484 B8IIIMNp α2 CVn variable
μ Cnc μ 10 67228 39780 08h 07m 45.84s ‏ 55.1″ 34′ ‎+21° 5.30 3.46 76 G2IV
θ Cnc θ 31 72094 41822 08h 31m 35.77s ‏ 40.4″ 05′ ‎+18° 5.33 −0.57 494 K5III
η Cnc η 33 72292 41909 08h 32m 42.52s ‏ 28.6″ 26′ ‎+20° 5.33 0.43 312 K3III
π Cnc π 82 79554 45410 09h 15m 13.88s ‏ 29.5″ 56′ ‎+14° 5.36 −1.30 701 K1III
57 Cnc 57 75959 43721 08h 54m 14.70s ‏ 45.0″ 34′ ‎+30° 5.40 0.15 365 G7III
τ Cnc τ 72 78235 44818 09h 08m 00.07s ‏ 15.2″ 39′ ‎+29° 5.42 0.91 260 G8III
60 Cnc 60 76351 43851 08h 55m 55.56s ‏ 33.8″ 37′ ‎+11° 5.44 −0.82 582 K5III
σ2 Cnc σ2 59 76398 43932 08h 56m 56.63s ‏ 38.1″ 54′ ‎+32° 5.44 1.56 195 A7IV
ν Cnc ν 69 77350 44405 09h 02m 44.27s ‏ 10.6″ 27′ ‎+24° 5.45 −0.28 457 A0pSi
27 Cnc 27 71250 41400 08h 26m 43.95s ‏ 17.5″ 39′ ‎+12° 5.56 −1.98 1052 M3III BP Cnc; متغیر نیمه منظم
φ1 Cnc φ1 22 71093 41377 08h 26m 27.73s ‏ 37.9″ 53′ ‎+27° 5.58 0.15 398 K5III
3 Cnc 3 65759 39177 08h 00m 47.31s ‏ 31.4″ 18′ ‎+17° 5.60 −1.12 721 K3III
15 Cnc 15 68351 40240 08h 13m 08.87s ‏ 23.7″ 39′ ‎+29° 5.62 −1.52 872 B9p SiCr
45 Cnc A1 45 74228 42795 08h 43m 12.34s ‏ 51.1″ 40′ ‎+12° 5.62 −1.87 1028 A3V+...
49 Cnc b 49 74521 42917 08h 44m 45.04s ‏ 54.2″ 04′ ‎+10° 5.63 0.15 408 A1p...
σ1 Cnc σ1 51 75698 43584 08h 52m 34.62s ‏ 26.8″ 28′ ‎+32° 5.67 1.69 204 A8Vms
ο2 Cnc ο2 63 76582 44001 08h 57m 35.16s ‏ 52.4″ 34′ ‎+15° 5.68 2.22 161 F0IV
υ1 Cnc υ1 30 72041 41816 08h 31m 30.57s ‏ 52.4″ 04′ ‎+24° 5.71 1.40 237 F0IIIn
ψ Cnc ψ 14 67767 40023 08h 10m 27.23s ‏ 29.4″ 30′ ‎+25° 5.73 2.61 137 G8IV
1 Cnc 1 64960 38848 07h 56m 59.47s ‏ 25.4″ 47′ ‎+15° 5.80 0.04 462 K3III
69994 40866 08h 20m 20.93s ‏ 52.2″ 44′ ‎+20° 5.80 −0.17 510 K1III
77445 44406 09h 02m 44.82s ‏ 53.7″ 17′ ‎+07° 5.85 −0.69 664 K3III:
ω Cnc ω 2 65714 39191 08h 00m 55.86s ‏ 34.2″ 23′ ‎+25° 5.87 −1.82 1124 G8III:
50 Cnc A2 50 74873 43121 08h 46m 56.06s ‏ 36.3″ 06′ ‎+12° 5.89 1.96 199 A1V
66 Cnc 66 77104 44307 09h 01m 24.13s ‏ 08.3″ 15′ ‎+32° 5.89 −0.08 509 A2V
72945 42172 08h 35m 51.05s ‏ 13.9″ 37′ ‎+06° 5.91 3.79 87 F8V
λ Cnc λ 19 70011 40881 08h 20m 32.15s ‏ 20.5″ 01′ ‎+24° 5.92 0.37 419 B9.5V
36 Cnc c 36 73143 42265 08h 37m 05.79s ‏ 20.1″ 39′ ‎+09° 5.92 0.17 461 A3V
20 Cnc d1 20 70569 41117 08h 23m 21.87s ‏ 56.2″ 19′ ‎+18° 5.94 0.52 395 A9V
29 Cnc 29 71555 41578 08h 28m 37.35s ‏ 39.1″ 12′ ‎+14° 5.94 1.07 308 A5V
75 Cnc 75 78418 44892 09h 08m 47.42s ‏ 48.0″ 37′ ‎+26° 5.95 3.47 102 G5IV
9 Cnc 9 66875 39659 08h 06m 18.40s ‏ 07.8″ 38′ ‎+22° 5.96 −0.46 626 M3III
73192 42365 08h 38m 19.00s ‏ 07.3″ 48′ ‎+32° 5.96 0.70 367 K2III:
55 Cnc ρ1 55 75732 43587 08h 52m 36.13s ‏ 53.0″ 19′ ‎+28° 5.96 5.47 41 G8V ستاره دوتایی؛ پنج سیاره دارد (b, c, d, e, f)
5 Cnc 5 65873 39236 08h 01m 30.29s ‏ 19.2″ 27′ ‎+16° 5.99 0.19 472 B9.5Vn
68461 40231 08h 12m 59.74s ‏ 51.7″ 30′ ‎+16° 6.03 −0.02 528 G8III
72617 42049 08h 34m 13.35s ‏ 08.5″ 27′ ‎+08° 6.04 2.22 189 F3IV
79 Cnc 79 78715 45033 09h 10m 20.86s ‏ 47.1″ 59′ ‎+21° 6.04 0.49 420 G8III
RS Cnc 78712 45058 09h 10m 38.81s ‏ 47.6″ 57′ ‎+30° 6.04 0.61 397 M6S متغیر نیمه منظم
65257 38975 07h 58m 31.48s ‏ 07.3″ 31′ ‎+16° 6.05 −2.11 1399 K0
65522 39067 07h 59m 35.07s ‏ 31.9″ 14′ ‎+13° 6.05 1.22 301 K2
28 Cnc 28 71496 41574 08h 28m 36.80s ‏ 42.2″ 08′ ‎+24° 6.05 1.45 271 F0Vn
67 Cnc 67 77190 44342 09h 01m 48.88s ‏ 10.0″ 54′ ‎+27° 6.07 2.23 191 A8Vn
68099 40085 08h 11m 16.60s ‏ 16.6″ 49′ ‎+09° 6.08 −1.06 872 B6III
21 Cnc 21 70734 41163 08h 23m 55.21s ‏ 55.6″ 37′ ‎+10° 6.11 −1.56 1113 M2III
25 Cnc d2 25 71030 41319 08h 25m 49.99s ‏ 47.9″ 02′ ‎+17° 6.11 2.85 147 F6V
46 Cnc 46 74485 42954 08h 45m 21.42s ‏ 51.9″ 41′ ‎+30° 6.12 0.30 477 G5III
80546 45896 09h 21m 27.17s ‏ 07.9″ 54′ ‎+32° 6.16 1.22 317 K3III
76508 43957 08h 57m 08.30s ‏ 37.8″ 08′ ‎+17° 6.17 0.82 384 K1III
76629 44010 08h 57m 42.03s ‏ 16.0″ 23′ ‎+09° 6.19 −1.15 956 G8III
66552 39535 08h 04m 45.32s ‏ 31.4″ 50′ ‎+18° 6.21 1.40 299 B9V
66684 39607 08h 05m 37.05s ‏ 47.1″ 31′ ‎+27° 6.21 −1.08 934 A0V
73596 42538 08h 40m 18.31s ‏ 31.1″ 56′ ‎+31° 6.21 1.05 350 F5III
67959 40058 08h 10m 58.90s ‏ 46.3″ 37′ ‎+14° 6.22 −0.04 581 A1V
12 Cnc 12 67483 39874 08h 08m 42.44s ‏ 27.4″ 38′ ‎+13° 6.25 1.59 278 F3V
53 Cnc 53 75716 43575 08h 52m 28.60s ‏ 33.0″ 15′ ‎+28° 6.25 −0.92 886 M3III
61 Cnc 61 76572 44031 08h 57m 58.63s ‏ 01.5″ 14′ ‎+30° 6.25 2.75 164 F6V
72505 42010 08h 33m 45.06s ‏ 26.7″ 15′ ‎+13° 6.26 1.40 306 K0III
69478 40617 08h 17m 31.66s ‏ 58.8″ 51′ ‎+08° 6.28 −1.28 1062 G8III
X Cnc 76221 43811 08h 55m 22.88s ‏ 52.5″ 13′ ‎+17° 6.28 −3.95 3622 C6II ستاره کربنی
ε Cnc ε 41 73731 42556 08h 40m 27.03s ‏ 41.4″ 32′ ‎+19° 6.29 0.16 548 Am member of the Beehive خوشه ستاره‌ای
65735 39180 08h 00m 48.10s ‏ 58.4″ 48′ ‎+19° 6.30 1.18 345 K1III
φ2 Cnc φ2 23 71150 41404 08h 26m 47.08s ‏ 07.7″ 56′ ‎+26° 6.30 1.66 277 A3V+...
φ2 Cnc φ2 23 71151 08h 26m 47.00s ‏ 07.0″ 56′ ‎+26° 6.30 component of the φ2 Cnc system
FZ Cnc 76830 44126 08h 59m 10.76s ‏ 06.1″ 08′ ‎+18° 6.30 −0.35 697 M4IIIvar متغیر
4 Cnc 4 65856 39263 08h 01m 43.77s ‏ 22.0″ 05′ ‎+25° 6.32 0.00 598 A1V
72943 42187 08h 36m 07.71s ‏ 49.3″ 18′ ‎+15° 6.33 1.77 267 F0IV
65757 39194 08h 01m 00.79s ‏ 59.4″ 34′ ‎+23° 6.34 1.70 276 K1III-IV
υ2 Cnc υ2 32 72324 41940 08h 33m 00.14s ‏ 05.7″ 05′ ‎+24° 6.35 0.80 421 G9III
54 Cnc 54 75528 43454 08h 51m 01.53s ‏ 01.7″ 21′ ‎+15° 6.36 3.35 130 G2IV
68776 40354 08h 14m 21.01s ‏ 54.0″ 02′ ‎+13° 6.39 −0.49 776 G8III
39 Cnc 39 73665 42516 08h 40m 06.44s ‏ 28.1″ 00′ ‎+20° 6.39 0.11 587 K0III
78175 44768 09h 07m 27.01s ‏ 51.1″ 58′ ‎+22° 6.39 2.54 192 F5V
80064 45614 09h 17m 51.36s ‏ 04.1″ 30′ ‎+11° 6.40 0.30 542 A2IV
75469 43427 08h 50m 45.13s ‏ 56.1″ 49′ ‎+18° 6.41 −0.43 762 A2Vs
69629 40675 08h 18m 14.43s ‏ 40.6″ 40′ ‎+15° 6.42 0.56 485 K0
73710 42549 08h 40m 22.11s ‏ 11.9″ 40′ ‎+19° 6.42 −0.41 756 K0III
ψ1 Cnc ψ1 13 67690 40007 08h 10m 13.12s ‏ 40.4″ 50′ ‎+25° 6.44 −1.06 1032 K0
73599 42462 08h 39m 24.57s ‏ 03.6″ 01′ ‎+08° 6.46 0.32 551 K1III
77660 44574 09h 04m 55.12s ‏ 37.2″ 22′ ‎+32° 6.46 1.96 259 A8V
67542 39958 08h 09m 35.19s ‏ 35.1″ 05′ ‎+29° 6.47 −3.93 3928 G0II
68703 40342 08h 14m 11.14s ‏ 33.3″ 40′ ‎+17° 6.47 1.45 329 A0Vne...
78234 44825 09h 08m 04.21s ‏ 25.6″ 32′ ‎+32° 6.47 1.32 349 F2V
34 Cnc 34 72359 41904 08h 32m 39.87s ‏ 57.7″ 03′ ‎+10° 6.48 0.38 541 A1V
78661 44984 09h 09m 46.45s ‏ 52.3″ 33′ ‎+11° 6.48 3.60 123 F2p
79248 45272 09h 13m 37.27s ‏ 59.6″ 16′ ‎+21° 6.48 0.57 496 A2V
76908 44148 08h 59m 26.89s ‏ 27.9″ 04′ ‎+13° 6.49 −1.50 1294 K5III
81 Cnc 81 79096 45170 09h 12m 17.87s ‏ 43.6″ 59′ ‎+14° 6.49 4.93 67 G9V
72115 41833 08h 31m 41.31s ‏ 16.0″ 59′ ‎+18° 6.50 −0.99 1025 K0
24 Cnc A 24 71152 41389 08h 26m 39.82s ‏ 03.7″ 32′ ‎+24° 6.51 2.11 ستاره دوتایی
37 Cnc 37 73316 42353 08h 38m 05.19s ‏ 28.7″ 34′ ‎+09° 6.54 1.25 373 A1V
35 Cnc 35 72779 42133 08h 35m 19.47s ‏ 24.3″ 35′ ‎+19° 6.55 0.28 585 G0III
ι Cnc B ι 48 74738 43100 08h 46m 40.00s ‏ 54.6″ 45′ ‎+28° 6.58 2.77 188 G8II... component of the ι Cnc system
40 Cnc 40 73666 42523 08h 40m 11.47s ‏ 16.2″ 58′ ‎+19° 6.61 0.40 570 A1V
83 Cnc 83 80218 45699 09h 18m 58.91s ‏ 20.4″ 42′ ‎+17° 6.61 3.64 128 F5
38 Cnc 38 73575 42485 08h 39m 42.68s ‏ 42.5″ 46′ ‎+19° 6.65 0.59 531 F0III
70 Cnc 70 77557 44512 09h 04m 09.87s ‏ 53.9″ 53′ ‎+27° 6.67 0.33 605 A1V
42 Cnc 42 73785 42578 08h 40m 43.23s ‏ 09.6″ 43′ ‎+19° 6.83 0.87 506 A9III
80 Cnc 80 79009 45153 09h 11m 56.93s ‏ 39.0″ 02′ ‎+18° 6.87 1.08 470 A0
R Cnc 69243 08h 16m 33.90s ‏ 35.0″ 43′ ‎+11° 7.13 M7IIIe Mira variable
74 Cnc 74 78347 44838 09h 08m 08.41s ‏ 41.1″ 42′ ‎+14° 7.35 1.13 572 K0
52 Cnc 52 75558 43463 08h 51m 10.83s ‏ 57.8″ 59′ ‎+15° 7.38 1.03 607 G5
24 Cnc B 24 71153 08h 26m 40.10s ‏ 07.0″ 32′ ‎+24° 7.81 component of the 24 Cnc system
DX Cnc 14.90 11.8 ۱۸ مین ستاره نزدیک star; ستاره شراره‌دار

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  • ویکی‌پدیای انگلیسی:
  • Kostjuk, ‎N. D. (2002), "HD-DM-GC-HR-HIP-Bayer-Flamsteed Cross Index", Missing or empty |title= (help); External link in |مقاله= (help) Retrieved on 2006-12-26.