فهرست ستاره‌های دلو

این صفحه فهرست ستارههای صورت فلکی دلو است که به ترتیب درخشندگی مرتب شده‌اند.

نام B F HD HIP بعد میل vis.
mag.
abs.
mag.
فاصله (ly) رده‌بندی یادداشت
β Aqr β 22 204867 106278 21h 31m 33.52s ‏16.2″34′‎−05° 2.90 −3.47 612 G0Ib Sadalsuud, Sadalsud, Sad es Saud, Sadalsund, Saad el Sund; سه ستاره
α Aqr α 34 209750 109074 22h 05m 47.03s ‏11.4″19′‎−00° 2.95 −3.88 758 G2Ib Sadalmelik, Sadal Melik, Sadalmelek, Sadlamulk, El Melik, Saad el Melik, Ruchbah؛ ستاره دوتایی
δ Aqr δ 76 216627 113136 22h 54m 39.04s ‏14.7″49′‎−15° 3.27 −0.18 159 A3V Skat, Scheat, Seat, Sheat
ζ1 Aqr ζ1 55 213051 110960 22h 28m 49.80s ‏12.2″01′‎−00° 3.65 1.14 103 F3III-IV Sadaltager, Sadaltajir, Altager; ستاره دوتایی
88 Aqr c2 88 218594 114341 23h 09m 26.76s ‏20.9″10′‎−21° 3.68 −0.60 234 K1III
λ Aqr λ 73 216386 112961 22h 52m 36.86s ‏46.8″34′‎−07° 3.73 −1.67 391 M2IIIvar Hydor, Ekkhysis, Satabhisha; متغیر نامنظم, Vmax = +3.70m, Vmin = +3.80m
ε Aqr ε 2 198001 102618 20h 47m 40.53s ‏44.5″29′‎−09° 3.78 −0.46 229 A1V Albali, Al Bali; suspected متغیر
γ Aqr γ 48 212061 110395 22h 21m 39.30s ‏14.5″23′‎−01° 3.86 0.44 158 A0V Sadachbia, Sadalachbia؛ ستاره دوتایی
98 Aqr b1 98 220321 115438 23h 22m 58.30s ‏01.2″06′‎−20° 3.96 0.48 162 K0III
η Aqr η 62 213998 111497 22h 35m 21.33s ‏02.5″07′‎−00° 4.04 0.29 183 B9IV-Vn Hydria, Deli
τ2 Aqr τ2 71 216032 112716 22h 49m 35.51s ‏33.1″35′‎−13° 4.05 −1.28 380 K5III دوتایی نوری; suspected variable
θ Aqr θ 43 211391 110003 22h 16m 49.97s ‏59.7″46′‎−07° 4.17 0.33 191 G8III-IV Ancha
φ Aqr φ 90 219215 114724 23h 14m 19.33s ‏54.7″02′‎−06° 4.22 0.05 222 M2III suspected variable
ψ1 Aqr ψ1 91 219449 114855 23h 15m 53.28s ‏15.7″05′‎−09° 4.24 0.95 148 K0III multiple star؛ یک سیاره دارد (b)
ι Aqr ι 33 209819 109139 22h 06m 26.21s ‏10.3″52′‎−13° 4.29 0.67 172 B8V
99 Aqr b2 99 220704 115669 23h 26m 02.82s ‏30.7″38′‎−20° 4.38 −0.50 308 K4III suspected variable
ψ2 Aqr ψ2 93 219688 115033 23h 17m 54.20s ‏57.0″10′‎−09° 4.41 −0.56 322 B5Vn رده‌بندی ستارگان؛ متغیر، Vmax = 4.30m, Vmin = 4.36m
ζ2 Aqr ζ2 55 213052 22h 28m 50.10s ‏12.0″01′‎−00° 4.42 251 F3V component of the ζ Aqr system
3 Aqr k 3 198026 102624 20h 47m 44.24s ‏39.4″01′‎−05° 4.43 −1.24 445 M3IIIvar EN Aqr; irregular variable, Vmax = +4.41m, Vmin = +4.45m
86 Aqr c1 86 218240 114119 23h 06m 40.81s ‏35.2″44′‎−23° 4.48 0.67 188 G8III triple star system
ω2 Aqr ω2 105 222661 116971 23h 42m 43.28s ‏41.1″32′‎−14° 4.49 1.12 154 B9V ستاره دوتایی
ν Aqr ν 13 201381 104459 21h 09m 35.59s ‏18.0″22′‎−11° 4.50 1.00 164 G8III Albulaan
ξ Aqr ξ 23 205767 106786 21h 37m 45.04s ‏14.9″51′‎−07° 4.68 0.99 179 A7V double star
66 Aqr g 66 215167 112211 22h 43m 35.25s ‏49.1″49′‎−18° 4.68 −1.18 484 K3III suspected variable
101 Aqr b3 101 221565 116247 23h 33m 16.63s ‏52.3″54′‎−20° 4.70 −0.26 320 A0V ستاره دوتایی
89 Aqr c3 89 218640 114375 23h 09m 54.88s ‏27.3″27′‎−22° 4.71 −1.31 521 A3IV: ستاره دوتایی
μ Aqr μ 6 198743 103045 20h 52m 39.21s ‏59.7″58′‎−08° 4.73 1.34 155 A3m Albulaan; double star, دوتایی طیفی
ο Aqr ο 31 209409 108874 22h 03m 18.83s ‏19.2″09′‎−02° 4.74 −0.60 381 B7IVe Kae Uh; emission-line star; γ Cas variable , Vmax = +4.68m, Vmin = +4.89m
π Aqr π 52 212571 110672 22h 25m 16.61s ‏38.6″22′‎+01° 4.80 −2.84 1101 B1Ve Seat; emission-line star; γ Cas variable, Vmax = +4.42m, Vmin = +4.70m
σ Aqr σ 57 213320 111123 22h 30m 38.82s ‏40.4″40′‎−10° 4.82 0.27 265 A0IVs
104 Aqr A A2 104 222574 116901 23h 41m 45.80s ‏59.5″48′‎−17° 4.82 −1.65 643 G2Ib/II triple star; suspected variable
χ Aqr χ 92 219576 114939 23h 16m 50.95s ‏35.3″43′‎−07° 4.93 −1.54 640 M3III irregular variable, Vmax = +4.90m, Vmin = +5.06m
ω1 Aqr ω1 102 222345 116758 23h 39m 47.04s ‏19.4″13′‎−14° 4.97 1.91 134 A7IV
ψ3 Aqr ψ3 95 219832 115115 23h 18m 57.65s ‏38.6″36′‎−09° 4.99 0.58 249 A0V triple star
κ Aqr κ 63 214376 111710 22h 37m 45.42s ‏39.9″13′‎−04° 5.04 0.76 234 K2III Situla; double star
25 Aqr d 25 206067 106944 21h 39m 33.28s ‏37.5″14′‎+02° 5.10 0.76 241 K0III double star
47 Aqr 47 212010 110391 22h 21m 35.58s ‏52.9″35′‎−21° 5.12 1.37 183 K0III
1 Aqr 1 196758 101936 20h 39m 24.83s ‏11.4″29′‎+00° 5.15 0.77 245 K1III triple star
108 Aqr i3 108 223640 117629 23h 51m 21.32s ‏33.0″54′‎−18° 5.17 0.20 321 Ap Si ET Aqr; spectroscopic binary; α2 CVn variable, Vmax = +5.16m, Vmin = +5.21m, P = 3.730 d
94 Aqr B 115125 23h 19m 06.37s ‏17.0″27′‎−13° 5.19 99 K2V component of the 94 Aqr system
97 Aqr 97 220278 115404 23h 22m 39.10s ‏21.8″02′‎−15° 5.19 0.88 237 A3V ستاره دوتایی
94 Aqr A 94 219834 115126 23h 19m 06.51s ‏30.4″27′‎−13° 5.20 3.62 99 G6/G8IV ستاره دوتایی
υ Aqr υ 59 213845 111449 22h 34m 41.50s ‏28.3″42′‎−20° 5.21 3.43 74 F7V
68 Aqr 68 215721 112529 22h 47m 33.19s ‏46.3″36′‎−19° 5.24 0.68 266 G8III
106 Aqr i1 106 222847 117089 23h 44m 12.06s ‏36.9″16′‎−18° 5.24 0.20 331 B9V
222643 116957 23h 42m 27.81s ‏52.7″26′‎−15° 5.27 0.60 280 K3III
107 Aqr i2 107 223024 117218 23h 46m 00.84s ‏42.1″40′‎−18° 5.28 1.21 212 F2:V+... ستاره دوتایی
32 Aqr 32 209625 108991 22h 04m 47.43s ‏22.5″54′‎−00° 5.29 1.04 231 A5m
41 Aqr 41 210960 109786 22h 14m 18.02s ‏28.9″04′‎−21° 5.33 0.65 281 K1III چند ستاره
42 Aqr 42 211361 110000 22h 16m 48.04s ‏53.2″49′‎−12° 5.34 −0.52 484 K1III
ρ Aqr ρ 46 211838 110273 22h 20m 11.91s ‏16.0″49′‎−07° 5.35 −1.44 743 B8IIIMNp...
103 Aqr A1 103 222547 116889 23h 41m 34.51s ‏36.8″01′‎−18° 5.36 −0.91 584 K4/K5III
38 Aqr e 38 210424 109472 22h 10m 37.46s ‏53.9″33′‎−11° 5.43 −0.75 561 B5III
83 Aqr h 83 218060 113996 23h 05m 09.71s ‏37.7″41′‎−07° 5.44 1.63 188 F2V triple star
18 Aqr 18 203705 105668 21h 24m 11.44s ‏41.3″52′‎−12° 5.48 2.07 157 F0V suspected variable
21 Aqr 21 203926 105767 21h 25m 16.96s ‏23.7″33′‎−03° 5.48 −0.01 408 K4III
7 Aqr 7 199345 103401 20h 56m 54.03s ‏51.1″41′‎−09° 5.49 −0.84 601 K5III triple star; suspected variable
12 Aqr A 12 200496 103981 21h 04m 04.71s ‏23.0″49′‎−05° 5.53 −0.57 541 G4 دوتایی نوری
49 Aqr 49 212271 110529 22h 23m 30.79s ‏45.6″45′‎−24° 5.53 0.93 272 K0IIICN...
77 Aqr 77 216640 113148 22h 54m 45.60s ‏18.3″16′‎−16° 5.53 2.36 140 K1III suspected variable
5 Aqr 5 198667 103005 20h 52m 08.69s ‏25.4″30′‎−05° 5.55 −1.27 753 B9III suspected variable
30 Aqr 30 209396 108868 22h 03m 16.43s ‏20.7″31′‎−06° 5.55 0.95 271 K0III
53 Aqr B f 53 212697 110778 22h 26m 34.15s ‏31.7″44′‎−16° 5.55 4.04 65 G3V ستاره چندتایی
219402 114822 23h 15m 34.26s ‏46.9″29′‎−03° 5.56 1.30 231 A3V
96 Aqr 96 219877 115142 23h 19m 23.86s ‏27.5″07′‎−05° 5.56 2.85 114 F3IV
28 Aqr 28 209128 108691 22h 01m 05.01s ‏17.1″36′‎+00° 5.60 −0.94 661 K4III:
26 Aqr 26 206445 107144 21h 42m 10.12s ‏07.0″17′‎+01° 5.66 −2.77 1583 K2III
222093 116591 23h 37m 39.54s ‏37.1″03′‎−13° 5.66 0.96 283 K0III ستاره دوتایی
τ1 Aqr τ1 69 215766 112542 22h 47m 42.75s ‏23.1″03′‎−14° 5.68 1.17 260 B9V ستاره چندتایی
223559 117567 23h 50m 33.26s ‏05.2″24′‎−14° 5.70 −0.05 460 K4III
19 Aqr 19 203875 105761 21h 25m 13.02s ‏53.3″44′‎−09° 5.71 1.07 276 F0IV
208111 108102 21h 54m 10.34s ‏33.4″16′‎−04° 5.71 0.96 291 K2III
216718 113184 22h 55m 10.94s ‏16.4″59′‎−04° 5.72 0.95 293 K0III-IV ستاره دوتایی
223170 117314 23h 47m 15.94s ‏39.2″54′‎−11° 5.74 0.61 346 K0III
44 Aqr 44 211434 110023 22h 17m 06.50s ‏14.0″23′‎−05° 5.75 0.65 341 G6III suspected variable
50 Aqr 50 212430 110602 22h 24m 27.03s ‏45.9″31′‎−13° 5.76 −0.35 542 K0III
HD 223807 h 223807 117756 23h 52m 50.49s ‏48.1″59′‎−08° 5.76 −0.61 612 K0III
205423 106592 21h 35m 17.63s ‏59.9″58′‎−03° 5.79 0.13 441 G9III:
51 Aqr 51 212404 110578 22h 24m 06.87s ‏13.2″50′‎−04° 5.79 0.22 424 A0V multiple star
35 Aqr 35 210191 109332 22h 08m 58.99s ‏10.5″31′‎−18° 5.80 −5.79 6792 B2III
211392 110009 22h 16m 52.60s ‏24.1″02′‎−09° 5.80 0.64 351 K3III: suspected variable
74 Aqr 74 216494 113031 22h 53m 28.69s ‏59.5″36′‎−11° 5.80 −0.72 657 B8IV/V HI Aqr; double star; α2 CVn variable, ΔV = 0.005m
15 Aqr 15 202753 105164 21h 18m 11.07s ‏10.2″31′‎−04° 5.83 −1.56 979 B5V
223774 117722 23h 52m 30.05s ‏04.3″15′‎−14° 5.85 1.13 286 K2III
198431 102891 20h 50m 41.70s ‏41.0″32′‎−12° 5.87 1.45 250 K1III
16 Aqr 16 203222 105412 21h 21m 04.33s ‏36.5″33′‎−04° 5.87 0.80 336 G7III:
60 Aqr 60 213789 111394 22h 34m 02.89s ‏27.0″34′‎−01° 5.88 0.21 444 G6III triple star
12 Aqr B 12 200497 21h 04m 04.70s ‏23.0″49′‎−05° 5.89 optical component of 12 Aqr
222493 116853 23h 41m 08.87s ‏50.4″40′‎−11° 5.89 0.56 379 K0III
212320 110532 22h 23m 32.15s ‏40.0″11′‎−07° 5.92 0.18 459 G6V
223524 117541 23h 50m 14.65s ‏27.6″58′‎−09° 5.93 1.06 307 K0IV
217563 113686 23h 01m 31.70s ‏41.3″42′‎−04° 5.94 −3.61 2650 K0
DV Aqr 199603 103545 20h 58m 41.87s ‏59.1″28′‎−14° 5.95 1.31 276 A9V β Lyr variable, Vmax = +5.89m, Vmin = +6.25m, P = 1.575531 d
221745 116368 23h 34m 49.33s ‏44.9″14′‎−15° 5.95 0.79 351 K4III
45 Aqr 45 211676 110179 22h 19m 00.70s ‏17.9″18′‎−13° 5.96 0.78 354 K0III
219879 115144 23h 19m 24.11s ‏31.4″04′‎−18° 5.96 −1.71 1116 K2/K3III
213986 111515 22h 35m 36.36s ‏27.9″59′‎−23° 5.97 0.89 337 K1III
217703 113801 23h 02m 44.29s ‏13.4″52′‎−20° 5.97 1.54 251 K0III
210434 109466 22h 10m 33.70s ‏00.7″16′‎−04° 5.98 1.30 282 K0III-IV double star
4 Aqr 4 198571 102945 20h 51m 25.69s ‏35.9″37′‎−05° 5.99 2.14 192 F5IV-V multiple star; suspected variable
17 Aqr 17 203525 105574 21h 22m 56.27s ‏09.4″19′‎−09° 5.99 −0.73 720 M0III
39 Aqr 39 210705 109624 22h 12m 25.74s ‏37.8″11′‎−14° 6.04 2.85 142 F0V ستاره دوتایی; suspected variable
199442 103414 20h 57m 10.57s ‏50.2″27′‎+00° 6.06 1.11 318 K2III سه ستاره
223311 117420 23h 48m 32.48s ‏49.4″22′‎−06° 6.09 −0.64 723 K4III suspected variable
210464 109509 22h 11m 02.30s ‏57.7″13′‎−21° 6.10 2.33 185 F6/F7V
204121 105864 21h 26m 27.99s ‏13.5″06′‎+01° 6.12 2.72 156 F5V
217251 113531 22h 59m 35.68s ‏15.2″04′‎−13° 6.12 −0.40 656 K3/K4III
219279 114750 23h 14m 40.18s ‏19.1″41′‎−10° 6.13 −0.91 836 K5III multiple star
213429 111170 22h 31m 18.22s ‏17.6″33′‎−06° 6.15 4.12 83 F7V ستاره دوتایی
213428 111171 22h 31m 18.42s ‏40.3″54′‎−02° 6.15 0.34 473 K0
218061 113998 23h 05m 12.88s ‏44.9″04′‎−17° 6.15 0.01 552 K4III ستاره دوتایی
211356 109984 22h 16m 33.67s ‏46.9″35′‎−01° 6.16 1.63 262 A5Vn
207235 107596 21h 47m 38.20s ‏00.6″55′‎−05° 6.17 1.70 256 A7V
211364 110018 22h 16m 59.79s ‏24.4″08′‎−23° 6.17 0.16 519 K0III
220035 115257 23h 20m 40.95s ‏28.2″54′‎−05° 6.17 0.72 400 K0III suspected variable
82 Aqr 82 217701 113781 23h 02m 32.56s ‏26.1″34′‎−06° 6.18 −1.72 1240 M2III suspected variable
220465 115528 23h 24m 07.76s ‏17.2″41′‎−18° 6.18 0.92 367 K0III
70 Aqr 70 215874 112615 22h 48m 30.19s ‏19.8″33′‎−10° 6.19 0.87 377 A9III-IV FM Aqr; low-amplitude δ Sct variable, Vmax = +6.16m, Vmin = +6.19m, P = 0.087 d
78 Aqr 78 216637 113127 22h 54m 34.13s ‏16.3″12′‎−07° 6.20 −0.16 609 K3III
221081 115906 23h 29m 00.69s ‏57.7″15′‎−09° 6.20 −2.95 2203 K0
11 Aqr 11 199960 103682 21h 00m 33.81s ‏47.7″43′‎−04° 6.21 4.10 86 G1V
223428 117494 23h 49m 31.58s ‏40.3″51′‎−15° 6.21 0.64 424 K1/K2III
205765 106758 21h 37m 33.77s ‏25.8″23′‎−00° 6.22 0.78 399 A2V binary star
196712 101921 20h 39m 13.25s ‏46.7″24′‎−02° 6.23 −1.65 1230 B7IIIn
214448 111761 22h 38m 22.10s ‏51.2″53′‎−07° 6.23 0.49 459 G1IV-V double star
81 Aqr 81 217531 113674 23h 01m 23.65s ‏40.1″03′‎−07° 6.23 0.69 418 K5III
223884 117797 23h 53m 20.81s ‏45.2″13′‎−24° 6.23 1.41 300 A5V
198272 102770 20h 49m 17.25s ‏47.8″33′‎−00° 6.24 −1.06 942 M3
200375 103892 21h 03m 03.09s ‏55.9″31′‎+01° 6.24 2.14 215 F5V ستاره سه تایی
208177 108144 21h 54m 35.90s ‏04.3″18′‎−03° 6.24 2.02 227 F5IV ستاره دوتایی
208801 108506 21h 58m 54.99s ‏21.0″22′‎−04° 6.24 3.46 117 K2V
100 Aqr 100 221357 116118 23h 31m 42.04s ‏10.0″22′‎−21° 6.24 1.72 261 F0V
221148 115953 23h 29m 31.98s ‏55.9″31′‎−04° 6.26 2.81 159 K3IIIvar suspected variable
201567 104557 21h 10m 46.87s ‏14.2″21′‎−09° 6.27 1.14 346 K0III
217498 113673 23h 01m 23.03s ‏27.0″47′‎−22° 6.27 1.26 327 A2V
197954 102561 20h 47m 03.57s ‏12.7″29′‎−02° 6.28 −0.63 787 K2
209240 108784 22h 02m 11.78s ‏12.0″54′‎−17° 6.28 1.64 277 K0III
210419 109442 22h 10m 21.10s ‏38.3″53′‎−03° 6.28 1.05 362 A1Vnn
LP Aqr 214983 112078 22h 42m 05.99s ‏06.6″06′‎−05° 6.28 −1.78 1336 M0 چند ستاره؛ متغیر نامنظم، Vmax = 6.30m, Vmin = 6.64m
212643 110746 22h 26m 10.70s ‏56.8″40′‎−23° 6.29 0.38 495 A0V
216953 113345 22h 57m 17.21s ‏36.3″48′‎−04° 6.31 0.80 413 G9III
214810 111965 22h 40m 47.96s ‏14.9″33′‎−03° 6.32 3.70 109 F6V ستاره دوتایی
208703 108453 21h 58m 13.28s ‏28.8″25′‎−05° 6.33 2.60 181 F5IV
219659 115015 23h 17m 40.06s ‏46.6″42′‎−11° 6.33 0.94 389 A1/A2IV/V suspected variable
200663 104048 21h 04m 45.32s ‏11.8″16′‎+02° 6.34 0.96 388 G5
53 Aqr A f 53 212698 22h 26m 34.40s ‏33.0″44′‎−16° 6.35 component of the 53 Aqr system
210244 109375 22h 09m 28.94s ‏32.8″39′‎−23° 6.36 0.37 514 G8III
56 Aqr 56 213236 111086 22h 30m 17.33s ‏08.3″35′‎−14° 6.36 −0.08 633 B8II
216727 113204 22h 55m 30.57s ‏21.7″08′‎−20° 6.36 −0.28 695 K4/K5III
R Aqr 222800 117054 23h 43m 49.50s ‏04.0″17′‎−15° 6.36 643 M7IIIpev متغیر میرا, Vmax = +5.8m, Vmin = +12.4m, P = 386.96 d
216553 113080 22h 54m 05.60s ‏30.5″10′‎−19° 6.37 0.53 481 K5III
220957 115839 23h 28m 05.14s ‏58.9″26′‎−11° 6.37 1.10 369 G6/G8III
198802 103077 20h 53m 05.57s ‏25.5″34′‎−11° 6.38 3.11 147 G1V
202259 104872 21h 14m 37.03s ‏32.2″05′‎+00° 6.38 −0.23 685 M1III suspected variable
20 Aqr 20 203843 105729 21h 24m 51.68s ‏53.6″23′‎−03° 6.38 2.12 232 F0III
222125 116624 23h 38m 02.98s ‏41.4″05′‎−15° 6.38 1.30 338 K0III
29 Aqr 29 209278 108797 22h 02m 26.25s ‏53.4″57′‎−16° 6.39 0.59 471 A0/1V + K1/2 DX Aqr; triple star, spectroscopic binary; Mira variable, Vmax = +13.9m, Vmin = <+15.7m
210763 109647 22h 12m 43.89s ‏14.1″43′‎−04° 6.39 1.53 305 F7V
211575 110091 22h 18m 04.30s ‏15.1″14′‎−00° 6.39 3.30 135 F3V
58 Aqr 58 213464 111200 22h 31m 41.28s ‏19.7″54′‎−10° 6.39 2.20 225 A8III
61 Aqr 61 214028 111539 22h 35m 48.82s ‏37.1″27′‎−17° 6.39 0.62 465 K4III
221308 116060 23h 31m 01.15s ‏16.8″17′‎−06° 6.39 −2.97 2433 K0
67 Aqr 67 215143 112179 22h 43m 14.25s ‏46.5″57′‎−06° 6.40 1.14 368 A0Vn
221835 116428 23h 35m 32.07s ‏52.1″27′‎−07° 6.40 0.68 453 G5III:
202606 105079 21h 17m 13.54s ‏44.3″16′‎−13° 6.41 0.05 609 A1V
IZ Aqr 205358 106544 21h 34m 42.76s ‏45.1″49′‎+01° 6.41 −1.98 1552 M3 RR Lyr variable, Vmax = +13.7m, Vmin = +14.7m, P = 0.9775 d
213198 111066 22h 30m 01.39s ‏54.4″54′‎−12° 6.41 1.86 264 F2/F3IV/V
218639 114371 23h 09m 49.53s ‏37.9″30′‎−14° 6.43 1.31 345 A0V
220766 115709 23h 26m 35.44s ‏27.0″44′‎−21° 6.43 1.01 396 K0III double star
198949 103154 20h 53m 58.37s ‏21.9″53′‎−06° 6.44 2.20 230 F1IV
202466 105019 21h 16m 17.78s ‏52.8″12′‎−09° 6.45 −2.30 1831 M4III: double star; irregular variable, Vmax = +6.47m, Vmin = +6.54m
204041 105819 21h 25m 51.55s ‏03.5″32′‎+00° 6.45 1.75 284 A1IV
215114 112168 22h 43m 03.40s ‏41.2″18′‎−08° 6.45 0.06 617 A5V multiple star
196676 101911 20h 39m 05.86s ‏46.2″55′‎−04° 6.46 2.18 234 K0
220466 115522 23h 24m 04.02s ‏27.2″46′‎−21° 6.46 2.48 204 F3IV/V double star
EW Aqr 201707 104634 21h 11m 41.31s ‏20.6″28′‎−14° 6.47 0.82 439 Fm delta Del low-amplitude δ Sct variable, Vmax = +6.41m, Vmin = +6.48m, P = 0.097 d
202554 105046 21h 16m 39.46s ‏27.8″36′‎−01° 6.48 −0.59 845 K0
200340 103889 21h 02m 59.62s ‏29.1″55′‎−00° 6.50 −1.75 1455 B6V
221356 116106 23h 31m 31.40s ‏13.0″05′‎−04° 6.50 4.41 86 F8V
HD 210277 210277 109378 22h 09m 29.87s ‏55.2″32′‎−07° 6.63 4.99 69 G0V یک سیاره دارد(b)
37 Aqr 37 210422 109460 22h 10m 31.74s ‏13.7″49′‎−10° 6.64 0.97 444 K0 suspected variable
24 Aqr 24 206058 106942 21h 39m 31.39s ‏04.1″03′‎−00° 6.66 3.48 141 F7III triple star
HD 222582 222582 116906 23h 41m 51.53s ‏08.7″59′‎−05° 7.70 4.59 137 G5 has a planet (b)
104 Aqr B A2 104 222561 116904 23h 41m 46.39s ‏00.5″47′‎−17° 8.52 1.29 911 A6V: component of the 104 Aqr system
Gl 876 113020 22h 53m 16.73s ‏49.3″15′‎−14° 10.17 11.81 15.3 M3.5V nearby کوتوله سرخ, BY Dra variable; has three planets (b, c, d)
Gl 849 109388 22h 09m 40.35s ‏26.6″38′‎−04° 10.42 10.70 29 M3.5 has a planet (b)
AE Aqr 101991 20h 40m 09.16s ‏15.0″52′‎−00° 11.6 6.56 333 K2Ve + pec(e+cont) DQ Her-type cataclysmic variable, Vmax = +10.4m, Vmin = +12.56m
EZ Aqr 22h 38m 33.62s ‏59.2″17′‎−15° 12.18 14.49 11.3 M5.5Ve-M7e 12th closest star system; triple star; ستاره شراره‌دار, Vmax = +14.27m, Vmin = +15.68m
FO Aqr 22h 17m 55.43s ‏04.6″21′‎−08° 13.5 DQ Her-type cataclysmic variable, Vmax = +13.4m, Vmin = +14.4m

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  • ویکی‌پدیای انگلیسی:
  • Kostjuk, ‎N. D. (2002), "HD-DM-GC-HR-HIP-Bayer-Flamsteed Cross Index", (به انگلیسی) {{citation}}: External link in |مقاله= (help); Missing or empty |title= (help)نگهداری یادکرد:نام‌های متعدد:فهرست نویسندگان (link) Retrieved on 2006-12-26.