فهرست ستاره‌های ماهی

این صفحه فهرست ستارههای صورت فلکی ماهی است.

نام B F HD HIP RA میل vis.
mag.
abs.
mag.
فاصله (ly) رده یادداشت
η Psc η ۹۹ ۹۲۷۰ ۷۰۹۷ ۰۱h ۳۱m ۲۸٫۹۹s ‏ ۴۵٫۰″ ۲۰′ ‎+۱۵° ۳٫۶۲ −۱٫۱۶ ۲۹۴ G۸III Alpherg, Kullat-Nunu; variable
γ Psc γ ۶ ۲۱۹۶۱۵ ۱۱۴۹۷۱ ۲۳h ۱۷m ۰۹٫۴۹s ‏ ۵۶٫۱″ ۱۶′ ‎+۰۳° ۳٫۷۰ ۰٫۶۸ ۱۳۱ G۷III Simmah
α Psc A α ۱۱۳ ۱۲۴۴۶ ۹۴۸۷ ۰۲h ۰۲m ۰۲٫۸۰s ‏ ۴۹٫۵″ ۴۵′ ‎+۰۲° ۳٫۸۲ ۰٫۶۷ ۱۳۹ Alrescha, Al Rescha, Alrischa, Alrisha, Rescha, El Rischa, Al Richa, Kaitain, Okda
ω Psc ω ۲۸ ۲۲۴۶۱۷ ۱۱۸۲۶۸ ۲۳h ۵۹m ۱۸٫۶۰s ‏ ۴۸٫۹″ ۵۱′ ‎+۰۶° ۴٫۰۳ ۱٫۴۷ ۱۰۶ F۴IV Vernalis
ι Psc ι ۱۷ ۲۲۲۳۶۸ ۱۱۶۷۷۱ ۲۳h ۳۹m ۵۶٫۸۲s ‏ ۳۸٫۵″ ۳۷′ ‎+۰۵° ۴٫۱۳ ۳٫۴۳ ۴۵ F۷V
ο Psc ο ۱۱۰ ۱۰۷۶۱ ۸۱۹۸ ۰۱h ۴۵m ۲۳٫۵۹s ‏ ۲۷٫۵″ ۰۹′ ‎+۰۹° ۴٫۲۶ −۰٫۲۳ ۲۵۸ K۰III Torcularis Septentrionalis
ε Psc ε ۷۱ ۶۱۸۶ ۴۹۰۶ ۰۱h ۰۲m ۵۶٫۶۶s ‏ ۲۴٫۳″ ۵۳′ ‎+۰۷° ۴٫۲۷ ۰٫۴۴ ۱۹۰ K۰III Kaht
θ Psc θ ۱۰ ۲۲۰۹۵۴ ۱۱۵۸۳۰ ۲۳h ۲۷m ۵۸٫۱۷s ‏ ۴۴٫۸″ ۲۲′ ‎+۰۶° ۴٫۲۷ ۰٫۸۳ ۱۵۹ K۱III
α Psc B α ۱۱۳ ۱۲۴۴۷ ۰۲h ۰۲m ۰۲٫۸۰s ‏ ۴۹٫۰″ ۴۵′ ‎+۰۲° ۴٫۳۳
۳۰ Psc ۳۰ ۲۲۴۹۳۵ ۱۵۴ ۰۰h ۰۱m ۵۷٫۵۹s ‏ ۵۰٫۳″ ۰۰′ ‎−۰۶° ۴٫۳۷ −۱٫۱۵ ۴۱۵ M۳III
δ Psc δ ۶۳ ۴۶۵۶ ۳۷۸۶ ۰۰h ۴۸m ۴۰٫۹۰s ‏ ۰۶٫۷″ ۳۵′ ‎+۰۷° ۴٫۴۴ −۰٫۴۲ ۳۰۵ K۵III Linteum
ν Psc ν ۱۰۶ ۱۰۳۸۰ ۷۸۸۴ ۰۱h ۴۱m ۲۵٫۹۱s ‏ ۱۵٫۴″ ۲۹′ ‎+۰۵° ۴٫۴۵ −۰٫۸۱ ۳۶۸ K۳III
β Psc β ۴ ۲۱۷۸۹۱ ۱۱۳۸۸۹ ۲۳h ۰۳m ۵۲٫۶۱s ‏ ۱۲٫۳″ ۴۹′ ‎+۰۳° ۴٫۴۸ −۱٫۴۲ ۴۹۲ B۶Ve Fum al Samakah, Samaka
λ Psc λ ۱۸ ۲۲۲۶۰۳ ۱۱۶۹۲۸ ۲۳h ۴۲m ۰۲٫۸۸s ‏ ۴۹٫۵″ ۴۶′ ‎+۰۱° ۴٫۴۹ ۲٫۰۴ ۱۰۱ A۷V
τ Psc τ ۸۳ ۷۱۰۶ ۵۵۸۶ ۰۱h ۱۱m ۳۹٫۵۹s ‏ ۲۳٫۰″ ۰۵′ ‎+۳۰° ۴٫۵۱ ۱٫۰۳ ۱۶۲ K۰III-IV... Anunitum
۳۳ Psc ۳۳ ۲۸ ۴۴۳ ۰۰h ۰۵m ۲۰٫۱۵s ‏ ۲۸٫۲″ ۴۲′ ‎−۰۵° ۴٫۶۱ ۱٫۶۳ ۱۲۸ K۱III
ξ Psc ξ ۱۱۱ ۱۱۵۵۹ ۸۸۳۳ ۰۱h ۵۳m ۳۳٫۳۴s ‏ ۱۴٫۹″ ۱۱′ ‎+۰۳° ۴٫۶۱ ۰٫۷۸ ۱۹۱ K۰III SB
χ Psc χ ۸۴ ۷۰۸۷ ۵۵۷۱ ۰۱h ۱۱m ۲۷٫۱۹s ‏ ۰۴٫۸″ ۰۲′ ‎+۲۱° ۴٫۶۶ −۰٫۹۹ ۴۳۹ K۰III
φ Psc φ ۸۵ ۷۳۱۸ ۵۷۴۲ ۰۱h ۱۳m ۴۴٫۹۴s ‏ ۰۱٫۶″ ۳۵′ ‎+۲۴° ۴٫۶۷ −۰٫۶۵ ۳۷۷ K۰III...
υ Psc υ ۹۰ ۷۹۶۴ ۶۱۹۳ ۰۱h ۱۹m ۲۷٫۹۸s ‏ ۵۰٫۷″ ۱۵′ ‎+۲۷° ۴٫۷۴ −۰٫۱۶ ۳۱۱ A۳V
μ Psc μ ۹۸ ۹۱۳۸ ۷۰۰۷ ۰۱h ۳۰m ۱۰٫۹۴s ‏ ۳۸٫۲″ ۰۸′ ‎+۰۶° ۴٫۸۴ −۰٫۳۸ ۳۶۰ K۴III
۲۷ Psc ۲۷ ۲۲۴۵۳۳ ۱۱۸۲۰۹ ۲۳h ۵۸m ۴۰٫۴۱s ‏ ۲۰٫۹″ ۳۳′ ‎−۰۳° ۴٫۸۸ ۰٫۷۰ ۲۲۴ G۹III
κ Psc κ ۸ ۲۲۰۸۲۵ ۱۱۵۷۳۸ ۲۳h ۲۶m ۵۵٫۹۱s ‏ ۲۱٫۰″ ۱۵′ ‎+۰۱° ۴٫۹۵ ۱٫۴۷ ۱۶۲ A۰p
۱۹ Psc ۱۹ ۲۲۳۰۷۵ ۱۱۷۲۴۵ ۲۳h ۴۶m ۲۳٫۵۴s ‏ ۱۲٫۷″ ۲۹′ ‎+۰۳° ۴٫۹۵ −۱٫۸۹ ۷۶۰ C۵II TX Psc; ستاره کربنی
۴۷ Psc ۴۷ ۲۴۱۱ ۲۲۱۹ ۰۰h ۲۸m ۰۲٫۸۴s ‏ ۳۵٫۱″ ۵۳′ ‎+۱۷° ۵٫۰۱ −۰٫۸۸ ۴۹۰ M۳IIIvar TV Psc; semiregular variable
۷ Psc b ۷ ۲۲۰۰۰۹ ۱۱۵۲۲۷ ۲۳h ۲۰m ۲۰٫۵۴s ‏ ۵۳٫۲″ ۲۲′ ‎+۰۵° ۵٫۰۵ −۰٫۰۵ ۳۴۱ K۲III
۶۴ Psc ۶۴ ۴۶۷۶ ۳۸۱۰ ۰۰h ۴۸m ۵۸٫۷۱s ‏ ۲۸٫۱″ ۵۶′ ‎+۱۶° ۵٫۰۷ ۳٫۱۸ ۷۸ F۸V...
۲۹ Psc ۲۹ ۲۲۴۹۲۶ ۱۴۵ ۰۰h ۰۱m ۴۹٫۴۴s ‏ ۳۸٫۹″ ۰۱′ ‎−۰۳° ۵٫۱۳ −۰٫۳۶ ۴۰۹ B۷III-IV
۸۹ Psc f ۸۹ ۷۸۰۴ ۶۰۶۱ ۰۱h ۱۷m ۴۷٫۹۸s ‏ ۵۲٫۳″ ۳۶′ ‎+۰۳° ۵٫۱۳ ۰٫۹۹ ۲۲۰ A۳V
۸۲ Psc g ۸۲ ۷۰۳۴ ۵۵۴۴ ۰۱h ۱۱m ۰۶٫۷۷s ‏ ۲۹٫۲″ ۲۵′ ‎+۳۱° ۵٫۱۵ −۱٫۰۳ ۵۶۰ F۰V
ζ Psc A ζ ۸۶ ۷۳۴۴ ۵۷۳۷ ۰۱h ۱۳m ۴۳٫۸۰s ‏ ۳۱٫۸″ ۳۴′ ‎+۰۷° ۵٫۲۱ ۱٫۹۳ ۱۴۸ A۷IV Revati
۹۱ Psc l ۹۱ ۸۱۲۶ ۶۳۱۵ ۰۱h ۲۱m ۰۷٫۳۵s ‏ ۱۸٫۲″ ۴۴′ ‎+۲۸° ۵٫۲۳ ۰٫۱۲ ۳۴۴ K۵III
۱۰۷ Psc ۱۰۷ ۱۰۴۷۶ ۷۹۸۱ ۰۱h ۴۲m ۲۹٫۹۵s ‏ ۱۲٫۵″ ۱۶′ ‎+۲۰° ۵٫۲۴ ۵٫۸۷ ۲۴ K۱V nearby
ψ۱ Psc ψ۱ ۷۴ ۶۴۵۶ ۵۱۳۱ ۰۱h ۰۵m ۴۰٫۹۳s ‏ ۲۳٫۶″ ۲۸′ ‎+۲۱° ۵٫۳۳ ۱٫۰۱ ۲۳۸ A۱Vn
ρ Psc ρ ۹۳ ۸۷۲۳ ۶۷۰۶ ۰۱h ۲۶m ۱۵٫۲۸s ‏ ۲۰٫۴″ ۱۰′ ‎+۱۹° ۵٫۳۵ ۳٫۲۷ ۸۵ F۲V:var
۵۵ Psc ۵۵ ۳۶۹۰ ۳۱۳۸ ۰۰h ۳۹m ۵۵٫۵۵s ‏ ۱۸٫۸″ ۲۶′ ‎+۲۱° ۵٫۳۶ −۰٫۱۴ ۴۱۱ F۳V...
۵۷ Psc ۵۷ ۴۴۰۸ ۳۶۳۲ ۰۰h ۴۶m ۳۲٫۹۸s ‏ ۳۲٫۲″ ۲۸′ ‎+۱۵° ۵٫۳۶ −۰٫۹۲ ۵۸۷ M۴III
۴۱ Psc d ۴۱ ۱۶۳۵ ۱۶۴۵ ۰۰h ۲۰m ۳۵٫۸۶s ‏ ۲۴٫۹″ ۱۱′ ‎+۰۸° ۵٫۳۸ −۰٫۰۴ ۳۹۵ K۳III
۵۲ Psc ۵۲ ۲۹۱۰ ۲۵۶۸ ۰۰h ۳۲m ۳۵٫۴۰s ‏ ۴۰٫۰″ ۱۷′ ‎+۲۰° ۵٫۳۸ ۰٫۹۰ ۲۵۷ K۰III
۵ Psc A ۵ ۲۱۸۵۲۷ ۱۱۴۲۷۳ ۲۳h ۰۸m ۴۰٫۸۴s ‏ ۳۹٫۴″ ۰۷′ ‎+۰۲° ۵٫۴۲ ۰٫۷۵ ۲۸۰ G۸IV
۲ Psc ۲ ۲۱۷۲۶۴ ۱۱۳۵۲۱ ۲۲h ۵۹m ۲۷٫۴۰s ‏ ۴۷٫۱″ ۵۷′ ‎+۰۰° ۵٫۴۳ ۰٫۷۶ ۲۸۰ K۱III:
۶۸ Psc h ۶۸ ۵۵۷۵ ۴۵۱۰ ۰۰h ۵۷m ۵۰٫۱۵s ‏ ۳۲٫۰″ ۵۹′ ‎+۲۸° ۵٫۴۴ −۱٫۲۳ ۷۰۴ G۶III
۲۰ Psc ۲۰ ۲۲۳۲۵۲ ۱۱۷۳۷۵ ۲۳h ۴۷m ۵۶٫۴۹s ‏ ۴۱٫۸″ ۴۵′ ‎−۰۲° ۵٫۴۹ ۰٫۷۳ ۲۹۱ G۸III
σ Psc σ ۶۹ ۶۱۱۸ ۴۸۸۹ ۰۱h ۰۲m ۴۹٫۰۹s ‏ ۱۵٫۶″ ۴۸′ ‎+۳۱° ۵٫۵۰ −۰٫۰۲ ۴۱۴ B۹٫۵V
۹۴ Psc ۹۴ ۸۷۶۳ ۶۷۳۲ ۰۱h ۲۶m ۴۱٫۶۵s ‏ ۲۶٫۰″ ۱۴′ ‎+۱۹° ۵٫۵۰ ۰٫۶۳ ۳۰۷ K۱III
۵۸ Psc ۵۸ ۴۴۸۲ ۳۶۷۵ ۰۰h ۴۷m ۰۱٫۴۳s ‏ ۲۶٫۲″ ۵۸′ ‎+۱۱° ۵٫۵۱ ۰٫۹۹ ۲۶۲ G۸II
۸۰ Psc e ۸۰ ۶۷۶۳ ۵۳۴۶ ۰۱h ۰۸m ۲۲٫۳۴s ‏ ۰۰٫۸″ ۳۹′ ‎+۰۵° ۵٫۵۱ ۲٫۷۳ ۱۱۷ F۰III-IV
۳۴ Psc ۳۴ ۵۶۰ ۸۱۳ ۰۰h ۱۰m ۰۲٫۱۸s ‏ ۴۴٫۹″ ۰۸′ ‎+۱۱° ۵٫۵۴ ۰٫۵۵ ۳۲۵ B۹V
π Psc π ۱۰۲ ۹۹۱۹ ۷۵۳۵ ۰۱h ۳۷m ۰۵٫۹۶s ‏ ۲۹٫۴″ ۰۸′ ‎+۱۲° ۵٫۵۴ ۲٫۸۹ ۱۱۰ F۰V
ψ۱ Psc ψ۱ ۷۴ ۶۴۵۷ ۵۱۳۲ ۰۱h ۰۵m ۴۱٫۶۸s ‏ ۵۵٫۷″ ۲۷′ ‎+۲۱° ۵٫۵۵ ۱٫۳۸ ۲۲۲ A۰Vn
ψ۲ Psc ψ۲ ۷۹ ۶۶۹۵ ۵۳۱۰ ۰۱h ۰۷m ۵۷٫۱۱s ‏ ۲۱٫۶″ ۴۴′ ‎+۲۰° ۵٫۵۶ ۲٫۰۹ ۱۶۱ A۳V
ψ۳ Psc ψ۳ ۸۱ ۶۹۰۳ ۵۴۵۴ ۰۱h ۰۹m ۴۹٫۲۰s ‏ ۳۰٫۲″ ۳۹′ ‎+۱۹° ۵٫۵۷ ۰٫۱۱ ۴۰۳ G۰III
۲۲ Psc ۲۲ ۲۲۳۷۱۹ ۱۱۷۶۸۳ ۲۳h ۵۱m ۵۷٫۸۳s ‏ ۴۹٫۵″ ۵۵′ ‎+۰۲° ۵٫۵۹ −۲٫۲۱ ۱۱۸۱ K۴II
۷۲ Psc ۷۲ ۶۳۹۷ ۵۰۸۱ ۰۱h ۰۵m ۰۵٫۳۵s ‏ ۴۵٫۶″ ۵۶′ ‎+۱۴° ۵٫۶۴ ۱٫۹۵ ۱۷۸ F۴II-III
۱۶ Psc ۱۶ ۲۲۱۹۵۰ ۱۱۶۴۹۵ ۲۳h ۳۶m ۲۳٫۳۵s ‏ ۰۷٫۵″ ۰۶′ ‎+۰۲° ۵٫۶۸ ۳٫۲۲ ۱۰۱ F۶Vbwvar
۵۱ Psc ۵۱ ۲۹۱۳ ۲۵۴۸ ۰۰h ۳۲m ۲۳٫۷۵s ‏ ۱۹٫۶″ ۵۷′ ‎+۰۶° ۵٫۶۹ ۱٫۱۵ ۲۶۴ B۹٫۵V
۳۲ Psc c ۳۲ ۲۲۵۰۰۳ ۱۹۴ ۰۰h ۰۲m ۲۹٫۷۶s ‏ ۰۸٫۱″ ۲۹′ ‎+۰۸° ۵٫۷۰ ۲٫۸۲ ۱۲۳ F۰V
۴۶۲۸ ۳۷۶۵ ۰۰h ۴۸m ۲۲٫۵۳s ‏ ۰۰٫۲″ ۱۷′ ‎+۰۵° ۵٫۷۴ ۶٫۳۸ ۲۴ K۲V nearby
۴۴ Psc ۴۴ ۲۱۱۴ ۲۰۰۶ ۰۰h ۲۵m ۲۴٫۲۲s ‏ ۲۳٫۰″ ۵۶′ ‎+۰۱° ۵٫۷۷ −۰٫۵۳ ۵۹۳ G۵III
۲۱ Psc ۲۱ ۲۲۳۴۳۸ ۱۱۷۴۹۱ ۲۳h ۴۹m ۲۷٫۴۸s ‏ ۳۴٫۳″ ۰۴′ ‎+۰۱° ۵٫۷۷ ۱٫۲۰ ۲۶۷ A۵m
۲۲۴۰۶۲ ۱۱۷۸۸۷ ۲۳h ۵۴m ۴۶٫۶۵s ‏ ۳۳٫۶″ ۰۶′ ‎+۰۰° ۵٫۷۸ −۰٫۶۹ ۶۴۳ M۵IIb
۶۶ Psc ۶۶ ۵۲۶۷ ۴۲۶۷ ۰۰h ۵۴m ۳۵٫۲۲s ‏ ۱۸٫۴″ ۱۱′ ‎+۱۹° ۵٫۸۰ ۰٫۵۴ ۳۶۷ A۱Vn
۶۹۵۳ ۵۴۹۴ ۰۱h ۱۰m ۱۹٫۴۵s ‏ ۲۸٫۹″ ۲۷′ ‎+۲۵° ۵٫۸۱ ۰٫۶۰ ۳۶۰ K۵III
۵۸۷ ۸۴۰ ۰۰h ۱۰m ۱۸٫۸۵s ‏ ۵۴٫۷″ ۱۴′ ‎−۰۵° ۵٫۸۴ ۲٫۱۴ ۱۷۹ K۱III
۲۱۷۴۵۹ ۱۱۳۶۲۲ ۲۳h ۰۰m ۴۲٫۹۰s ‏ ۴۳٫۲″ ۰۰′ ‎+۰۳° ۵٫۸۵ −۰٫۲۷ ۵۴۷ K۴III
۵۴ Psc ۵۴ ۳۶۵۱ ۳۰۹۳ ۰۰h ۳۹m ۲۲٫۰۹s ‏ ۰۴٫۹″ ۱۵′ ‎+۲۱° ۵٫۸۸ ۵٫۶۵ ۳۶ K۰V has a سیاره
۵۳ Psc ۵۳ ۳۳۷۹ ۲۹۰۳ ۰۰h ۳۶m ۴۷٫۳۱s ‏ ۵۴٫۳″ ۱۳′ ‎+۱۵° ۵٫۸۹ −۱٫۲۱ ۸۵۶ B۲٫۵IV
۱۱۲ Psc ۱۱۲ ۱۲۲۳۵ ۹۳۵۳ ۰۲h ۰۰m ۰۹٫۰۲s ‏ ۵۱٫۵″ ۰۵′ ‎+۰۳° ۵٫۸۹ ۳٫۴۳ ۱۰۱ G۲IV
۲۲۲۶۰۲ ۱۱۶۹۱۸ ۲۳h ۴۱m ۵۶٫۷۱s ‏ ۰۲٫۳″ ۱۵′ ‎+۰۷° ۵٫۸۹ ۰٫۸۱ ۳۳۸ A۳Vn
۹۶۴۰ ۷۳۵۹ ۰۱h ۳۴m ۴۹٫۰۵s ‏ ۳۸٫۴″ ۲۷′ ‎+۱۸° ۵٫۹۰ −۰٫۴۱ ۵۹۷ M۲III
۱۱۰۳۷ ۸۴۰۴ ۰۱h ۴۸m ۲۶٫۰۲s ‏ ۰۷٫۵″ ۴۱′ ‎+۰۳° ۵٫۹۱ ۰٫۹۰ ۳۲۸ G۹III
۱۴ Psc ۱۴ ۲۲۱۶۷۵ ۱۱۶۳۲۳ ۲۳h ۳۴m ۰۸٫۹۵s ‏ ۵۱٫۱″ ۱۴′ ‎−۰۱° ۵٫۹۱ ۱٫۶۷ ۲۳۰ A۲m
۶۲ Psc ۶۲ ۴۶۲۷ ۳۷۶۰ ۰۰h ۴۸m ۱۷٫۳۴s ‏ ۵۹٫۷″ ۱۷′ ‎+۰۷° ۵٫۹۲ −۰٫۶۲ ۶۶۱ G۸III
۲۴ Psc ۲۴ ۲۲۳۸۲۵ ۱۱۷۷۶۱ ۲۳h ۵۲m ۵۵٫۵۲s ‏ ۱۹٫۴″ ۰۹′ ‎−۰۳° ۵٫۹۳ ۰٫۰۰ ۴۹۹ G۹III
۹۷۸۰ ۷۴۴۷ ۰۱h ۳۵m ۵۴٫۶۷s ‏ ۰۱٫۶″ ۲۶′ ‎+۱۷° ۵٫۹۵ ۲٫۰۷ ۱۹۵ F۰IV
۸۷ Psc ۸۷ ۷۳۷۴ ۵۷۷۸ ۰۱h ۱۴m ۰۷٫۶۵s ‏ ۰۰٫۸″ ۰۸′ ‎+۱۶° ۵٫۹۷ ۰٫۰۴ ۵۰۰ B۸III
۸۳۸۸ ۶۴۹۲ ۰۱h ۲۳m ۲۴٫۹۵s ‏ ۰۸٫۴″ ۲۸′ ‎+۲۰° ۵٫۹۷ −۱٫۰۵ ۸۲۷
۶۰ Psc ۶۰ ۴۵۲۶ ۳۶۹۷ ۰۰h ۴۷m ۲۳٫۶۲s ‏ ۲۷٫۵″ ۴۴′ ‎+۰۶° ۵٫۹۸ ۰٫۲۵ ۴۵۵ G۸III
۱۰۵ Psc ۱۰۵ ۱۰۱۶۴ ۷۷۴۰ ۰۱h ۳۹m ۴۰٫۷۷s ‏ ۲۱٫۲″ ۲۴′ ‎+۱۶° ۵٫۹۸ ۰٫۲۶ ۴۵۴ K۲III
۹۷ Psc ۹۷ ۹۱۰۰ ۶۹۸۱ ۰۱h ۲۹m ۵۲٫۸۳s ‏ ۲۰٫۴″ ۲۱′ ‎+۱۸° ۶٫۰۱ ۰٫۶۹ ۳۷۹ A۴IV
۳۵ Psc ۳۵ ۱۰۶۱ ۱۱۹۶ ۰۰h ۱۴m ۵۸٫۷۸s ‏ ۱۵٫۷″ ۴۹′ ‎+۰۸° ۶٫۰۲ ۱٫۵۰ ۲۶۱ F۰IV
۷۳ Psc ۷۳ ۶۳۸۶ ۵۰۷۴ ۰۱h ۰۴m ۵۲٫۶۲s ‏ ۲۲٫۷″ ۳۹′ ‎+۰۵° ۶٫۰۳ −۰٫۶۹ ۷۲۱ K۵III
۸۸ Psc ۸۸ ۷۴۴۶ ۵۸۲۴ ۰۱h ۱۴m ۴۲٫۴۰s ‏ ۴۲٫۷″ ۵۹′ ‎+۰۶° ۶٫۰۴ ۰٫۲۹ ۴۶۱ G۶III:
۷۵۷۸ ۵۹۳۶ ۰۱h ۱۶m ۱۸٫۹۰s ‏ ۵۳٫۳″ ۰۶′ ‎+۳۳° ۶٫۰۴ ۱٫۱۲ ۳۱۵ K۱III
۴۸ Psc ۴۸ ۲۴۳۶ ۲۲۲۴ ۰۰h ۲۸m ۱۲٫۶۹s ‏ ۴۲٫۴″ ۲۶′ ‎+۱۶° ۶٫۰۵ −۱٫۶۲ ۱۱۱۳ K۵III
۲۴۵۴ ۲۲۳۵ ۰۰h ۲۸m ۲۰٫۰۳s ‏ ۲۵٫۲″ ۱۱′ ‎+۱۰° ۶٫۰۵ ۳٫۲۵ ۱۱۹ F۶Vawvar
۱۴۱۹ ۱۴۶۵ ۰۰h ۱۸m ۱۷٫۲۷s ‏ ۲۲٫۶″ ۱۲′ ‎+۱۱° ۶٫۰۷ ۰٫۳۸ ۴۴۸ K۰III
۶۹۶۶ ۵۴۸۳ ۰۱h ۱۰m ۱۱٫۴۳s ‏ ۲۶٫۳″ ۴۰′ ‎+۱۵° ۶٫۰۷ −۰٫۰۹ ۵۵۷ M۰III
۲۰۲۳ ۱۹۳۹ ۰۰h ۲۴m ۲۹٫۶۷s ‏ ۰۸٫۳″ ۱۳′ ‎−۰۲° ۶٫۰۸ −۰٫۰۲ ۵۴۱ K۱III
۶۷ Psc k ۶۷ ۵۳۸۲ ۴۳۶۶ ۰۰h ۵۵m ۵۸٫۵۲s ‏ ۳۳٫۷″ ۱۲′ ‎+۲۷° ۶٫۰۸ ۱٫۴۷ ۲۷۳ A۵IV
۵۹ Psc ۵۹ ۴۴۹۰ ۳۶۸۵ ۰۰h ۴۷m ۱۳٫۵۶s ‏ ۴۳٫۳″ ۳۴′ ‎+۱۹° ۶٫۱۱ ۰٫۹۶ ۳۴۹ F۰Vn
۱ Psc ۱ ۲۱۶۷۰۱ ۱۱۳۱۶۷ ۲۲h ۵۴m ۵۹٫۴۷s ‏ ۵۳٫۶″ ۰۳′ ‎+۰۱° ۶٫۱۱ ۱٫۲۴ ۳۰۷ A۷III
۳۶ Psc ۳۶ ۱۲۲۷ ۱۳۱۹ ۰۰h ۱۶m ۳۴٫۰۶s ‏ ۲۴٫۷″ ۱۴′ ‎+۰۸° ۶٫۱۲ ۰٫۴۶ ۴۴۲ G۸II-III
۵۸۲۰ ۴۶۵۵ ۰۰h ۵۹m ۴۹٫۶۷s ‏ ۵۹٫۷″ ۲۸′ ‎+۰۶° ۶٫۱۴ −۱٫۴۲ ۱۰۶۲ M۲III
۷۵ Psc ۷۵ ۶۵۵۷ ۵۲۰۴ ۰۱h ۰۶m ۳۳٫۶۲s ‏ ۲۱٫۵″ ۵۷′ ‎+۱۲° ۶٫۱۴ ۰٫۸۹ ۳۶۶ G۸III
HD ۲۱۷۱۰۷ ۲۱۷۱۰۷ ۱۱۳۴۲۱ ۲۲h ۵۸m ۱۵٫۵۴s ‏ ۴۳٫۲″ ۲۳′ ‎−۰۲° ۶٫۱۷ ۴٫۷۰ ۶۴ G۸IV has two planets
۵ Cet ۵ ۳۵۲ ۶۶۴ ۰۰h ۰۸m ۱۲٫۰۹s ‏ ۵۱٫۷″ ۲۶′ ‎−۰۲° ۶٫۱۸ −۱٫۲۶ ۱۰۰۳ K۲III AP Psc; β Lyr variable
۸۶۳۴ ۶۶۶۹ ۰۱h ۲۵m ۳۵٫۶۶s ‏ ۴۱٫۷″ ۳۰′ ‎+۲۳° ۶٫۱۸ ۱٫۷۵ ۲۵۱ F۵III
۱۳۶۷ ۱۴۲۱ ۰۰h ۱۷m ۴۷٫۶۵s ‏ ۱۹٫۳″ ۴۱′ ‎+۰۱° ۶٫۱۹ ۱٫۱۷ ۳۳۰ K۰II
۵۳۱۶ ۴۳۱۷ ۰۰h ۵۵m ۱۴٫۶۶s ‏ ۲۵٫۵″ ۳۳′ ‎+۲۴° ۶٫۱۹ −۰٫۰۵ ۵۷۸ M۴III
۶۳۰۱ ۵۰۳۴ ۰۱h ۰۴m ۲۷٫۵۷s ‏ ۳۲٫۸″ ۳۹′ ‎+۲۹° ۶٫۲۰ ۳٫۰۸ ۱۳۷ F۷IV-V
۱۰۳۰۸ ۷۸۷۴ ۰۱h ۴۱m ۱۸٫۳۰s ‏ ۴۴٫۹″ ۴۴′ ‎+۲۵° ۶٫۲۰ ۲٫۴۶ ۱۸۳ F۲III
۸۹۴۹ ۶۸۶۸ ۰۱h ۲۸m ۲۲٫۸۵s ‏ ۴۰٫۹″ ۵۷′ ‎+۰۷° ۶٫۲۲ ۰٫۹۶ ۳۶۷ K۱IIIvar variable
۳ Psc ۳ ۲۱۷۴۲۸ ۱۱۳۶۱۰ ۲۳h ۰۰m ۳۷٫۸۸s ‏ ۰۹٫۰″ ۱۱′ ‎+۰۰° ۶٫۲۲ −۰٫۲۴ ۶۳۹ G۴III
۲۶ Psc ۲۶ ۲۲۴۱۰۳ ۱۱۷۹۲۷ ۲۳h ۵۵m ۰۷٫۷۸s ‏ ۱۵٫۷″ ۰۴′ ‎+۰۷° ۶٫۲۲ ۰٫۷۶ ۴۰۳ B۹V
۷۸ Psc ۷۸ ۶۶۸۰ ۵۳۱۹ ۰۱h ۰۸m ۰۱٫۲۰s ‏ ۴۳٫۹″ ۰۰′ ‎+۳۲° ۶٫۲۳ ۳٫۱۲ ۱۳۷ F۵IV
۱۰۱ Psc ۱۰۱ ۹۷۶۶ ۷۴۳۶ ۰۱h ۳۵m ۴۶٫۴۴s ‏ ۴۱٫۲″ ۳۹′ ‎+۱۴° ۶٫۲۳ −۳٫۰۱ ۲۲۹۶ B۹٫۵III
۷۲۲۹ ۵۶۷۹ ۰۱h ۱۲m ۵۹٫۴۶s ‏ ۵۱٫۵″ ۰۳′ ‎+۳۰° ۶٫۲۴ ۱٫۱۵ ۳۴۰ G۱V...
۴۲ Psc ۴۲ ۱۷۹۶ ۱۷۷۲ ۰۰h ۲۲m ۲۵٫۴۵s ‏ ۵۶٫۸″ ۲۸′ ‎+۱۳° ۶٫۲۵ ۰٫۱۳ ۵۴۵ K۳III
۹ Psc ۹ ۲۲۰۸۵۸ ۱۱۵۷۶۸ ۲۳h ۲۷m ۱۴٫۷۷s ‏ ۲۱٫۷″ ۰۷′ ‎+۰۱° ۶٫۲۶ ۰٫۷۸ ۴۰۷ G۷III
۱۰۹ Psc ۱۰۹ ۱۰۶۹۷ ۸۱۵۹ ۰۱h ۴۴m ۵۵٫۸۵s ‏ ۰۰٫۳″ ۰۵′ ‎+۲۰° ۶٫۲۷ ۳٫۷۱ ۱۰۶ G۵IV has a planet
۱۲۸۷۲ ۹۸۰۹ ۰۲h ۰۶m ۱۲٫۲۷s ‏ ۵۳٫۳″ ۱۴′ ‎+۰۸° ۶٫۲۷ −۰٫۸۸ ۸۷۹
۷۶ Psc ۷۶ ۶۴۷۶ ۵۱۷۵ ۰۱h ۰۶m ۱۱٫۲۰s ‏ ۵۳٫۶″ ۱۰′ ‎+۳۲° ۶٫۲۸ ۰٫۰۲ ۵۸۲
۲۱۷۰۱۹ ۱۱۳۳۶۰ ۲۲h ۵۷m ۳۲٫۷۶s ‏ ۳۶٫۶″ ۴۸′ ‎+۰۳° ۶٫۲۸ ۰٫۵۳ ۴۶۰ K۱III
۲۵ Psc ۲۵ ۲۲۳۸۵۵ ۱۱۷۷۷۴ ۲۳h ۵۳m ۰۴٫۷۵s ‏ ۲۶٫۳″ ۰۵′ ‎+۰۲° ۶٫۲۹ ۰٫۵۳ ۴۶۲ A۱V
۵۶۱۲ ۴۵۲۰ ۰۰h ۵۷m ۵۴٫۵۲s ‏ ۴۵٫۲″ ۴۱′ ‎+۱۳° ۶٫۳۰ ۰٫۲۸ ۵۲۲ G۸III
۹۴۹۶ ۷۲۴۳ ۰۱h ۳۳m ۱۸٫۲۷s ‏ ۳۱٫۷″ ۱۲′ ‎+۰۸° ۶٫۳۱ ۰٫۰۴ ۵۸۴
۶ ۴۱۷ ۰۰h ۰۵m ۰۳٫۸۰s ‏ ۱۰٫۵″ ۳۰′ ‎−۰۰° ۶٫۳۲ ۰٫۵۳ ۴۶۹ G۹III:
۳۲۶۸ ۲۸۳۲ ۰۰h ۳۵m ۵۴٫۸۸s ‏ ۲۷٫۰″ ۱۲′ ‎+۱۳° ۶٫۳۲ ۳٫۴۴ ۱۲۳ F۷V
۳۱ Psc ۳۱ ۲۲۴۹۹۵ ۱۸۶ ۰۰h ۰۲m ۲۴٫۱۷s ‏ ۲۴٫۶″ ۵۷′ ‎+۰۸° ۶٫۳۳ ۰٫۷۲ ۴۳۲ A۶V
۷۳۵۱ ۵۷۷۲ ۰۱h ۱۴m ۰۴٫۸۷s ‏ ۴۶٫۹″ ۳۱′ ‎+۲۸° ۶٫۳۳ −۱٫۱۴ ۱۰۱۶ M۲S SB
۲۲۰۴۰۶ ۱۱۵۴۷۶ ۲۳h ۲۳m ۳۱٫۹۰s ‏ ۲۸٫۷″ ۱۷′ ‎+۰۰° ۶٫۳۳ −۱٫۸۹ ۱۴۳۶
۱۰۲۶۲ ۷۸۱۹ ۰۱h ۴۰m ۳۴٫۸۹s ‏ ۳۸٫۸″ ۴۵′ ‎+۰۸° ۶٫۳۴ ۲٫۶۲ ۱۸۱
۷۷ Psc A ۷۷ ۶۴۷۹ ۵۱۴۱ ۰۱h ۰۵m ۴۹٫۲۲s ‏ ۳۱٫۲″ ۵۴′ ‎+۰۴° ۶٫۳۵ ۳٫۰۵ ۱۴۹ F۳V binary star
۲۱۷۱۸۶ ۱۱۳۴۶۵ ۲۲h ۵۸m ۴۲٫۶۴s ‏ ۲۴٫۹″ ۲۰′ ‎+۰۷° ۶٫۳۵ ۱٫۴۴ ۳۱۳ A۱V
۲۲۱۱۴۷ ۱۱۵۹۴۵ ۲۳h ۲۹m ۲۷٫۰۰s ‏ ۲۸٫۲″ ۴۷′ ‎−۰۱° ۶٫۳۵ −۰٫۹۱ ۹۲۴
۷۷۲۴ ۶۰۲۵ ۰۱h ۱۷m ۲۴٫۱۴s ‏ ۴۰٫۶″ ۴۴′ ‎+۳۱° ۶٫۳۶ ۱٫۷۲ ۲۷۷
۲۱۷۱۳۱ ۱۱۳۴۳۳ ۲۲h ۵۸m ۲۳٫۶۱s ‏ ۳۶٫۷″ ۲۴′ ‎−۰۱° ۶٫۳۸ ۱٫۴۴ ۳۱۷ F۰V
۳۱۶۶ ۲۷۳۴ ۰۰h ۳۴m ۵۵٫۴۱s ‏ ۱۶٫۶″ ۲۲′ ‎+۱۳° ۶٫۳۹ ۰٫۹۵ ۴۰۰
۴۹۲۸ ۳۹۹۲ ۰۰h ۵۱m ۱۸٫۳۱s ‏ ۰۶٫۶″ ۲۳′ ‎+۰۳° ۶٫۳۹ ۰٫۷۰ ۴۴۸ K۰III
۹۸۸۹ ۷۵۰۵ ۰۱h ۳۶m ۴۳٫۵۲s ‏ ۵۳٫۴″ ۴۹′ ‎+۰۷° ۶٫۳۹ −۰٫۸۳ ۹۰۶
۲۱۸۱۰۳ ۱۱۴۰۰۵ ۲۳h ۰۵m ۱۷٫۶۱s ‏ ۲۵٫۸″ ۱۸′ ‎+۰۱° ۶٫۳۹ ۰٫۹۰ ۴۰۹ G۹III
۱۳ Psc ۱۳ ۲۲۱۴۰۹ ۱۱۶۱۴۶ ۲۳h ۳۱m ۵۷٫۵۶s ‏ ۰۹٫۳″ ۰۵′ ‎−۰۱° ۶٫۳۹ −۰٫۵۶ ۸۰۱ K۱III
۴۶ Psc ۴۶ ۲۴۱۰ ۲۲۱۳ ۰۰h ۲۷m ۵۸٫۴۸s ‏ ۵۰٫۷″ ۳۰′ ‎+۱۹° ۶٫۴۰ ۰٫۳۳ ۵۳۳
۲۱۷۹۲۶ ۱۱۳۹۰۴ ۲۳h ۰۴m ۰۰٫۸۰s ‏ ۵۸٫۸″ ۳۶′ ‎+۰۶° ۶٫۴۲ ۱٫۸۲ ۲۷۱ F۲V
۴ Cet ۴ ۳۱۵ ۶۳۵ ۰۰h ۰۷m ۴۴٫۱۰s ‏ ۵۵٫۳″ ۳۲′ ‎−۰۲° ۶٫۴۳ ۰٫۵۶ ۴۸۷ B۸IIIsp... variable
۳۴۵۷ ۲۹۵۴ ۰۰h ۳۷m ۳۰٫۴۴s ‏ ۰۷٫۸″ ۰۸′ ‎+۰۳° ۶٫۴۳ ۰٫۱۹ ۵۷۷ K۴III
۲۳۵۸ ۲۱۷۸ ۰۰h ۲۷m ۳۱٫۰۲s ‏ ۳۱٫۷″ ۰۱′ ‎+۱۶° ۶٫۴۴ ۰٫۸۷ ۴۲۳
ζ Psc B ζ ۸۶ ۷۳۴۵ ۵۷۴۳ ۰۱h ۱۳m ۴۵٫۱۷s ‏ ۴۲٫۲″ ۳۴′ ‎+۰۷° ۶٫۴۴ ۲٫۵۵ ۱۹۵ F۷V
۸۷۳۳ ۶۷۱۴ ۰۱h ۲۶m ۲۳٫۵۶s ‏ ۱۵٫۲″ ۰۴′ ‎+۲۰° ۶٫۴۴ ۱٫۵۹ ۳۰۴
۱۲۷۳۰ ۹۷۰۶ ۰۲h ۰۴m ۵۰٫۹۹s ‏ ۰۸٫۴″ ۴۴′ ‎+۰۷° ۶٫۴۴ ۰٫۶۰ ۴۷۹
۲۱۷۵۹۰ ۱۱۳۷۰۵ ۲۳h ۰۱m ۴۳٫۵۶s ‏ ۵۱٫۷″ ۳۱′ ‎+۰۳° ۶٫۴۴ ۰٫۲۲ ۵۷۱
۵۴۱۸ ۴۳۸۲ ۰۰h ۵۶m ۰۹٫۱۲s ‏ ۰۷٫۱″ ۵۷′ ‎+۱۳° ۶٫۴۶ ۰٫۵۳ ۵۰۱ G۸II
۵۶۴۱ ۴۵۵۸ ۰۰h ۵۸m ۱۸٫۹۰s ‏ ۱۶٫۲″ ۲۴′ ‎+۲۱° ۶٫۴۷ ۰٫۸۸ ۴۲۸ A۲V
۱۵ Psc ۱۵ ۲۲۱۸۳۳ ۱۱۶۴۲۲ ۲۳h ۳۵m ۲۸٫۶۱s ‏ ۴۷٫۵″ ۱۸′ ‎+۰۱° ۶٫۴۷ ۱٫۵۸ ۳۱۰
۲۲۳۳۴۶ ۱۱۷۴۴۵ ۲۳h ۴۸m ۴۹٫۳۶s ‏ ۵۲٫۲″ ۱۲′ ‎+۰۲° ۶٫۴۷ ۲٫۷۶ ۱۸۰ F۵III-IV
۲۰۳۵ ۱۹۴۸ ۰۰h ۲۴m ۳۸٫۱۵s ‏ ۵۵٫۹″ ۱۸′ ‎+۱۴° ۶٫۴۸ ۰٫۴۰ ۵۳۵
۷۱۰۷ ۵۵۷۵ ۰۱h ۱۱m ۲۸٫۹۷s ‏ ۳۰٫۹″ ۱۷′ ‎+۱۰° ۶٫۴۹ ۰٫۹۸ ۴۱۲
۶۱ Psc ۶۱ ۴۵۶۸ ۳۷۳۰ ۰۰h ۴۷m ۵۴٫۷۳s ‏ ۳۱٫۱″ ۵۵′ ‎+۲۰° ۶٫۵۱ ۲٫۷۱ ۱۸۷ F۸V
۳ Ari ۳ ۱۰۸۴۵ ۸۲۷۱ ۰۱h ۴۶m ۳۵٫۲۷s ‏ ۴۵٫۷″ ۲۴′ ‎+۱۷° ۶٫۵۵ −۰٫۱۳ ۷۰۷ A۹III VY Psc; δ Sct variable
۴۰ Psc ۴۰ ۱۵۶۳ ۱۵۹۵ ۰۰h ۱۹m ۵۶٫۲۸s ‏ ۰۳٫۲″ ۱۵′ ‎+۱۶° ۶٫۶۰ ۰٫۴۵ ۵۵۳
۳۸ Psc ۳۸ ۱۳۱۷ ۱۳۹۲ ۰۰h ۱۷m ۲۴٫۵۰s ‏ ۳۴٫۸″ ۵۲′ ‎+۰۸° ۶٫۶۶ ۲٫۵۸ ۲۱۳
۱۰۴ Psc ۱۰۴ ۱۰۱۳۵ ۷۷۱۰ ۰۱h ۳۹m ۱۵٫۳۹s ‏ ۰۸٫۳″ ۱۷′ ‎+۱۴° ۶٫۷۴ ۱٫۰۷ ۴۴۴
۴۵ Psc ۴۵ ۲۱۴۰ ۲۰۲۵ ۰۰h ۲۵m ۴۱٫۸۹s ‏ ۲۸٫۴″ ۴۱′ ‎+۰۷° ۶٫۷۷ −۰٫۶۲ ۹۷۹
۹۵ Psc ۹۵ ۸۸۷۵ ۶۸۱۵ ۰۱h ۲۷m ۳۹٫۸۱s ‏ ۱۱٫۲″ ۲۱′ ‎+۰۵° ۷٫۰۱ ۲٫۷۵ ۲۳۲ G۰V
۶۵ Psc i ۶۵ ۴۷۵۷ ۳۸۸۵ ۰۰h ۴۹m ۵۳٫۱۱s ‏ ۳۷٫۱″ ۴۲′ ‎+۲۷° ۷٫۰ ۰٫۴۲ ۳۴۷ F۴III forms a binary with HD ۴۷۵۸
۶۵ Psc i ۶۵ ۴۷۵۸ ۳۸۸۵ ۰۰h ۴۹m ۵۳٫۲۰s ‏ ۳۷٫۰″ ۴۲′ ‎+۲۷° ۷٫۱ F۵III forms a binary with HD ۴۷۵۷
۷۷ Psc B ۷۷ ۶۴۸۰ ۵۱۴۴ ۰۱h ۰۵m ۵۱٫۴۲s ‏ ۳۵٫۰″ ۵۴′ ‎+۰۴° ۷٫۲۶ ۴٫۰۴ ۱۴۴ F۶V component of the ۷۷ Psc system
۱۰۰ Psc ۱۰۰ ۹۶۵۶ ۷۳۶۴ ۰۱h ۳۴m ۵۱٫۶۱s ‏ ۳۱٫۲″ ۳۳′ ‎+۱۲° ۷٫۲۸ ۲٫۶۸ ۲۷۲ A۳V
van Maanen ۳۸۲۹ ۱۲٫۳۸ ۱۴ ۳۱st closest star system; the nearest single کوتوله سفید

منبعویرایش

مشارکت‌کنندگان ویکی‌پدیا. «List of stars in Pisces». در دانشنامهٔ ویکی‌پدیای انگلیسی، بازبینی‌شده در ۲۶ مه ۲۰۰۸.