فهرست سیارک‌ها (۳۰۰۱–۴۰۰۱)

فهرست سیارک‌ها (۳۰۰۱ - ۴۰۰۱) فهرست سیارک‌ها از ۳۰۰۱ تا ۴۰۰۱ است.

نام نام انگلیسی تاریخ کشف
۳۰۰۱ Michelangelo ۲۴ ژانویه ۱۹۸۲
۳۰۰۲ Delasalle ۲۰ مارس ۱۹۸۲
۳۰۰۳ Koncek ۲۸ دسامبر ۱۹۸۳
۳۰۰۴ Knud ۲۷ فوریه ۱۹۷۶
۳۰۰۵ Pervictoralex ۲۲ اوت ۱۹۷۹
۳۰۰۶ Livadia ۲۴ سپتامبر ۱۹۷۹
۳۰۰۷ Reaves ۱۷ اکتبر ۱۹۷۹
۳۰۰۸ Nojiri ۱۷ نوامبر ۱۹۳۸
۳۰۰۹ Coventry ۲۲ سپتامبر ۱۹۷۳
۳۰۱۰ Ushakov ۲۷ سپتامبر ۱۹۷۸
۳۰۱۱ Chongqing ۲۶ نوامبر ۱۹۷۸
۳۰۱۲ Minsk ۲۷ اوت ۱۹۷۹
۳۰۱۳ Dobrovoleva ۲۳ سپتامبر ۱۹۷۹
۳۰۱۴ Huangsushu ۱۱ اکتبر ۱۹۷۹
۳۰۱۵ Candy ۹ نوامبر ۱۹۸۰
۳۰۱۶ Meuse ۱ مارس ۱۹۸۱
۳۰۱۷ Petrovic ۲۵ اکتبر ۱۹۸۱
۳۰۱۸ Godiva ۲۱ مه ۱۹۸۲
۳۰۱۹ Kulin ۷ ژانویه ۱۹۴۰
۳۰۲۰ Naudts ۲ اوت ۱۹۴۹
۳۰۲۱ Lucubratio ۶ فوریه ۱۹۶۷
۳۰۲۲ Dobermann ۱۶ سپتامبر ۱۹۸۰
۳۰۲۳ Heard ۵ مه ۱۹۸۱
۳۰۲۴ Hainan ۲۳ اکتبر ۱۹۸۱
۳۰۲۵ Higson ۲۰ اوت ۱۹۸۲
۳۰۲۶ Sarastro ۱۲ اکتبر ۱۹۷۷
۳۰۲۷ Shavarsh ۸ اوت ۱۹۷۸
۳۰۲۸ Zhangguoxi ۹ اکتبر ۱۹۷۸
۳۰۲۹ Sanders ۱ مارس ۱۹۸۱
۳۰۳۰ Vehrenberg ۱ مارس ۱۹۸۱
۳۰۳۱ Houston ۸ فوریه ۱۹۸۴
۳۰۳۲ Evans ۸ فوریه ۱۹۸۴
۳۰۳۳ Holbaek ۵ مارس ۱۹۸۴
۳۰۳۴ Climenhaga ۲۴ سپتامبر ۱۹۱۷
۳۰۳۵ Chambers ۷ مارس ۱۹۲۴
۳۰۳۶ Krat ۱۱ اکتبر ۱۹۳۷
۳۰۳۷ Alku ۱۷ ژانویه ۱۹۴۴
۳۰۳۸ Bernes ۳۱ اوت ۱۹۷۸
۳۰۳۹ Yangel ۲۶ سپتامبر ۱۹۷۸
۳۰۴۰ Kozai ۲۳ ژانویه ۱۹۷۹
۳۰۴۱ Webb ۱۵ آوریل ۱۹۸۰
۳۰۴۲ Zelinsky ۱ مارس ۱۹۸۱
۳۰۴۲ Zelinsky SA
۳۰۴۴ Saltykov ۲ سپتامبر ۱۹۸۳
۳۰۴۵ Alois ۸ ژانویه ۱۹۸۴
۳۰۴۶ Moliere ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۳۰۴۷ Goethe ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۳۰۴۸ Guangzhou ۸ اکتبر ۱۹۶۴
۳۰۴۹ Kuzbass ۲۸ مارس ۱۹۶۸
۳۰۵۰ Carrera ۱۳ ژوئیه ۱۹۷۲
۳۰۵۱ Nantong ۱۹ دسامبر ۱۹۷۴
۳۰۵۲ Herzen ۱۶ دسامبر ۱۹۷۶
۳۰۵۳ Dresden ۱۸ اوت ۱۹۷۷
۳۰۵۴ Strugatskia ۱۱ سپتامبر ۱۹۷۷
۳۰۵۵ Annapavlova ۴ اکتبر ۱۹۷۸
۳۰۵۶ INAG ۱ نوامبر ۱۹۷۸
۳۰۵۷ Malaren ۹ مارس ۱۹۸۱
۳۰۵۸ Delmary ۱ مارس ۱۹۸۱
۳۰۵۹ Pryor ۳ مارس ۱۹۸۱
۳۰۶۰ Delcano ۱۲ سپتامبر ۱۹۸۲
۳۰۶۱ Cook ۲۱ اکتبر ۱۹۸۲
۳۰۶۲ Wren ۱۴ دسامبر ۱۹۸۲
۳۰۶۳ Makhaon ۴ اوت ۱۹۸۳
۳۰۶۴ Zimmer ۲۸ ژانویه ۱۹۸۴
۳۰۶۵ Sarahill ۸ فوریه ۱۹۸۴
۳۰۶۶ McFadden ۱ مارس ۱۹۸۴
۳۰۶۷ Akhmatova ۱۴ اکتبر ۱۹۸۲
۳۰۶۸ Khanina ۲۳ دسامبر ۱۹۸۲
۳۰۶۹ Heyrovsky ۱۶ اکتبر ۱۹۸۲
۳۰۷۰ Aitken ۴ آوریل ۱۹۴۹
۳۰۷۱ Nesterov ۲۸ مارس ۱۹۷۳
۳۰۷۲ Vilnius ۵ سپتامبر ۱۹۷۸
۳۰۷۳ Kursk ۲۴ سپتامبر ۱۹۷۹
۳۰۷۴ Popov ۲۴ دسامبر ۱۹۷۹
۳۰۷۵ Bornmann ۱ مارس ۱۹۸۱
۳۰۷۶ Garber ۱۳ سپتامبر ۱۹۸۲
۳۰۷۷ Henderson ۲۲ سپتامبر ۱۹۸۲
۳۰۷۸ Horrocks ۳۱ مارس ۱۹۸۴
۳۰۷۹ Schiller ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۳۰۸۰ Moisseiev ۳ اکتبر ۱۹۳۵
۳۰۸۱ Martinuboh ۲۶ اکتبر ۱۹۷۱
۳۰۸۲ Dzhalil ۱۷ مه ۱۹۷۲
۳۰۸۳ OAFA ۱۷ ژوئن ۱۹۷۴
۳۰۸۴ Kondratyuk ۱۹ اوت ۱۹۷۷
۳۰۸۵ Donna ۱۸ فوریه ۱۹۸۰
۳۰۸۶ Kalbaugh ۴ دسامبر ۱۹۸۰
۳۰۸۶ Kalbaugh QJ۱
۳۰۸۸ Jinxiuzhonghua ۲۴ اکتبر ۱۹۸۱
۳۰۸۹ Oujianquan ۳ دسامبر ۱۹۸۱
۳۰۹۰ Tjossem ۴ ژانویه ۱۹۸۲
۳۰۹۰ Tjossem ۶۰۸۱
۳۰۹۲ Herodotus ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۳۰۹۳ Bergholz ۲۸ ژوئن ۱۹۷۱
۳۰۹۴ Chukokkala ۲۳ مارس ۱۹۷۹
۳۰۹۵ Omarkhayyam ۸ سپتامبر ۱۹۸۰
۳۰۹۶ Bezruc ۲۸ اوت ۱۹۸۱
۳۰۹۷ Tacitus ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۳۰۹۷ Tacitus P-L
۳۰۹۹ Hergenrother ۳ آوریل ۱۹۴۰
۳۱۰۰ Zimmerman ۱۳ مارس ۱۹۷۷
۳۱۰۱ Goldberger ۱۱ آوریل ۱۹۷۸
۳۱۰۲ Krok ۲۱ اوت ۱۹۸۱
۳۱۰۳ Eger ۲۰ ژانویه ۱۹۸۲
۳۱۰۴ Durer ۲۴ ژانویه ۱۹۸۲
۳۱۰۵ Stumpff ۸ اوت ۱۹۰۷
۳۱۰۶ Morabito ۹ مارس ۱۹۸۱
۳۱۰۷ Weaver ۵ مه ۱۹۸۱
۳۱۰۸ Lyubov ۱۸ اوت ۱۹۷۲
۳۱۰۹ Machin ۱۹ فوریه ۱۹۷۴
۳۱۱۰ Wagman ۲۸ سپتامبر ۱۹۷۵
۳۱۱۱ Misuzu ۱۹ فوریه ۱۹۷۷
۳۱۱۲ Velimir ۲۲ اوت ۱۹۷۷
۳۱۱۳ Chizhevskij ۱ سپتامبر ۱۹۷۸
۳۱۱۴ Ercilla ۱۹ مارس ۱۹۸۰
۳۱۱۵ Baily ۳ اوت ۱۹۸۱
۳۱۱۶ Goodricke ۱۱ فوریه ۱۹۸۳
۳۱۱۷ Niepce ۱۱ فوریه ۱۹۸۳
۳۱۱۸ Claytonsmith ۱۹ ژوئیه ۱۹۷۴
۳۱۱۹ Dobronravin ۳۰ دسامبر ۱۹۷۲
۳۱۲۰ Dangrania ۱۴ سپتامبر ۱۹۷۹
۳۱۲۱ Tamines ۲ مارس ۱۹۸۱
۳۱۲۲ Florence ۲ مارس ۱۹۸۱
۳۱۲۳ Dunham ۳۰ اوت ۱۹۸۱
۳۱۲۴ Kansas ۳ نوامبر ۱۹۸۱
۳۱۲۵ Hay ۲۴ ژانویه ۱۹۸۲
۳۱۲۶ Davydov ۸ اکتبر ۱۹۶۹
۳۱۲۷ Bagration ۲۷ سپتامبر ۱۹۷۳
۳۱۲۸ Obruchev ۲۳ مارس ۱۹۷۹
۳۱۲۹ Bonestell ۲۵ ژوئن ۱۹۷۹
۳۱۳۰ Hillary ۲۰ دسامبر ۱۹۸۱
۳۱۳۱ Mason-Dixon ۲۴ ژانویه ۱۹۸۲
۳۱۳۲ Landgraf ۲۹ نوامبر ۱۹۴۰
۳۱۳۳ Sendai ۴ اکتبر ۱۹۰۷
۳۱۳۴ Kostinsky ۵ نوامبر ۱۹۲۱
۳۱۳۵ Lauer ۱ مارس ۱۹۸۱
۳۱۳۶ Anshan ۱۸ نوامبر ۱۹۸۱
۳۱۳۷ Horky ۱۶ سپتامبر ۱۹۸۲
۳۱۳۸ Ciney ۲۲ مه ۱۹۸۰
۳۱۳۹ Shantou ۱۱ نوامبر ۱۹۸۰
۳۱۴۰ Stellafane ۹ ژانویه ۱۹۸۳
۳۱۴۱ Buchar ۲ سپتامبر ۱۹۸۴
۳۱۴۲ Kilopi ۹ ژانویه ۱۹۳۷
۳۱۴۳ Genecampbell ۳۱ اکتبر ۱۹۸۰
۳۱۴۴ Brosche ۱۰ اکتبر ۱۹۳۱
۳۱۴۴ Brosche RY
۳۱۴۶ Dato ۱۷ مه ۱۹۷۲
۳۱۴۷ Samantha ۱۶ دسامبر ۱۹۷۶
۳۱۴۸ Grechko ۲۴ سپتامبر ۱۹۷۹
۳۱۴۹ Okudzhava ۲۲ سپتامبر ۱۹۸۱
۳۱۵۰ Tosa ۱۱ فوریه ۱۹۸۳
۳۱۵۱ Talbot ۱۸ آوریل ۱۹۸۳
۳۱۵۲ Jones ۷ ژوئن ۱۹۸۳
۳۱۵۳ Lincoln ۲۸ سپتامبر ۱۹۸۴
۳۱۵۴ Grant ۲۸ سپتامبر ۱۹۸۴
۳۱۵۵ Lee ۲۸ سپتامبر ۱۹۸۴
۳۱۵۶ Ellington ۱۵ مارس ۱۹۵۳
۳۱۵۷ Novikov ۲۵ سپتامبر ۱۹۷۳
۳۱۵۸ Anga ۲۴ سپتامبر ۱۹۷۶
۳۱۵۹ Prokof'ev ۲۶ اکتبر ۱۹۷۶
۳۱۶۰ Angerhofer ۱۴ ژوئن ۱۹۸۰
۳۱۶۱ Beadell ۹ اکتبر ۱۹۸۰
۳۱۶۲ Nostalgia ۱۶ دسامبر ۱۹۸۰
۳۱۶۳ Randi ۲۸ اوت ۱۹۸۱
۳۱۶۴ Prast ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۳۱۶۵ Mikawa ۳۱ اوت ۱۹۸۴
۳۱۶۶ Klondike ۳۰ مارس ۱۹۴۰
۳۱۶۷ Babcock ۱۳ سپتامبر ۱۹۵۵
۳۱۶۷ Babcock XM
۳۱۶۹ Ostro ۴ ژوئن ۱۹۸۱
۳۱۷۰ Dzhanibekov ۲۴ سپتامبر ۱۹۷۹
۳۱۷۱ Wangshouguan ۱۹ نوامبر ۱۹۷۹
۳۱۷۲ Hirst ۲۴ نوامبر ۱۹۸۱
۳۱۷۳ McNaught ۲۴ نوامبر ۱۹۸۱
۳۱۷۴ Alcock ۲۶ اکتبر ۱۹۸۴
۳۱۷۵ Netto ۱۶ دسامبر ۱۹۷۹
۳۱۷۶ Paolicchi ۱۳ نوامبر ۱۹۸۰
۳۱۷۷ Chillicothe ۸ ژانویه ۱۹۳۴
۳۱۷۸ Yoshitsune ۲۱ نوامبر ۱۹۸۴
۳۱۷۹ Beruti ۳۱ مارس ۱۹۶۲
۳۱۸۰ Morgan ۷ سپتامبر ۱۹۶۲
۳۱۸۱ Ahnert ۸ مارس ۱۹۶۴
۳۱۸۲ Shimanto ۲۷ نوامبر ۱۹۸۴
۳۱۸۳ Franzkaiser ۲ اوت ۱۹۴۹
۳۱۸۴ Raab ۲۲ اوت ۱۹۴۹
۳۱۸۵ Clintford ۱۱ نوامبر ۱۹۵۳
۳۱۸۶ Manuilova ۲۲ سپتامبر ۱۹۷۳
۳۱۸۷ Dalian ۱۰ اکتبر ۱۹۷۷
۳۱۸۸ Jekabsons ۲۸ ژوئیه ۱۹۷۸
۳۱۸۹ Penza ۱۳ سپتامبر ۱۹۷۸
۳۱۹۰ Aposhanskij ۲۶ سپتامبر ۱۹۷۸
۳۱۹۱ Svanetia ۲۲ سپتامبر ۱۹۷۹
۳۱۹۲ A'Hearn ۳۰ ژانویه ۱۹۸۲
۳۱۹۳ Elliot ۲۰ فوریه ۱۹۸۲
۳۱۹۴ Dorsey ۲۷ مه ۱۹۸۲
۳۱۹۵ Fedchenko ۸ اوت ۱۹۷۸
۳۱۹۶ Maklaj ۱ سپتامبر ۱۹۷۸
۳۱۹۷ Weissman ۱ ژانویه ۱۹۸۱
۳۱۹۸ Wallonia ۳۰ دسامبر ۱۹۸۱
۳۱۹۹ Nefertiti ۱۳ سپتامبر ۱۹۸۲
۳۲۰۰ Phaethon ۱۱ اکتبر ۱۹۸۳
۳۲۰۱ Sijthoff ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۳۲۰۲ Graff ۳ ژانویه ۱۹۰۸
۳۲۰۳ Huth ۱۸ سپتامبر ۱۹۳۸
۳۲۰۴ Lindgren ۱ سپتامبر ۱۹۷۸
۳۲۰۵ Boksenberg ۲۵ ژوئن ۱۹۷۹
۳۲۰۶ Wuhan ۱۳ نوامبر ۱۹۸۰
۳۲۰۷ Spinrad ۲ مارس ۱۹۸۱
۳۲۰۸ Lunn ۳ مه ۱۹۸۱
۳۲۰۹ Buchwald ۲۴ ژانویه ۱۹۸۲
۳۲۱۰ Lupishko ۲۹ نوامبر ۱۹۸۳
۳۲۱۱ Louispharailda ۱۰ فوریه ۱۹۳۱
۳۲۱۲ Agricola ۱۹ فوریه ۱۹۳۸
۳۲۱۳ Smolensk ۱۴ ژوئیه ۱۹۷۷
۳۲۱۴ Makarenko ۲ اکتبر ۱۹۷۸
۳۲۱۵ Lapko ۲۳ ژانویه ۱۹۸۰
۳۲۱۶ Harrington ۴ سپتامبر ۱۹۸۰
۳۲۱۷ Seidelmann ۲ سپتامبر ۱۹۸۰
۳۲۱۸ Delphine ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۳۲۱۹ Komaki ۴ فوریه ۱۹۳۴
۳۲۲۰ Murayama ۲۲ نوامبر ۱۹۵۱
۳۲۲۱ Changshi ۲ دسامبر ۱۹۸۱
۳۲۲۲ Liller ۱۰ ژوئیه ۱۹۸۳
۳۲۲۳ Forsius ۷ سپتامبر ۱۹۴۲
۳۲۲۴ Irkutsk ۱۱ سپتامبر ۱۹۷۷
۳۲۲۵ Hoag ۲۰ اوت ۱۹۸۲
۳۲۲۶ Plinius ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۳۲۲۷ Hasegawa ۲۴ فوریه ۱۹۲۸
۳۲۲۸ Pire ۸ فوریه ۱۹۳۵
۳۲۲۹ Solnhofen ۹ اوت ۱۹۱۶
۳۲۳۰ Vampilov ۸ ژوئن ۱۹۷۲
۳۲۳۱ Mila ۴ سپتامبر ۱۹۷۲
۳۲۳۲ Brest ۱۹ سپتامبر ۱۹۷۴
۳۲۳۳ Krisbarons ۹ سپتامبر ۱۹۷۷
۳۲۳۴ Hergiani ۳۱ اوت ۱۹۷۸
۳۲۳۵ Melchior ۶ مارس ۱۹۸۱
۳۲۳۶ Strand ۲۴ ژانویه ۱۹۸۲
۳۲۳۷ Victorplatt ۲۵ سپتامبر ۱۹۸۴
۳۲۳۸ Timresovia ۸ نوامبر ۱۹۷۵
۳۲۳۹ Meizhou ۲۹ اکتبر ۱۹۷۸
۳۲۴۰ Laocoon ۷ نوامبر ۱۹۷۸
۳۲۴۱ Yeshuhua ۲۸ نوامبر ۱۹۷۸
۳۲۴۲ Bakhchisaraj ۲۲ سپتامبر ۱۹۷۹
۳۲۴۳ Skytel ۱۹ فوریه ۱۹۸۰
۳۲۴۴ Petronius ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۳۲۴۵ Jensch ۲۷ اکتبر ۱۹۷۳
۳۲۴۶ Bidstrup ۱ آوریل ۱۹۷۶
۳۲۴۶ Bidstrup YE
۳۲۴۸ Farinella ۲۱ مارس ۱۹۸۲
۳۲۴۹ Musashino ۱۸ فوریه ۱۹۷۷
۳۲۵۰ Martebo ۶ مارس ۱۹۷۹
۳۲۵۱ Eratosthenes ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۳۲۵۲ Johnny ۲ مارس ۱۹۸۱
۳۲۵۳ Gradie ۲۸ آوریل ۱۹۸۲
۳۲۵۴ Bus ۱۷ اکتبر ۱۹۸۲
۳۲۵۵ Tholen ۲ سپتامبر ۱۹۸۰
۳۲۵۶ Daguerre ۲۶ سپتامبر ۱۹۸۱
۳۲۵۷ Hanzlik ۱۵ آوریل ۱۹۸۲
۳۲۵۸ Somnium ۸ سپتامبر ۱۹۸۳
۳۲۵۹ Brownlee ۲۵ سپتامبر ۱۹۸۴
۳۲۶۰ Vizbor ۲۰ سپتامبر ۱۹۷۴
۳۲۶۱ Tvardovskij ۲۲ سپتامبر ۱۹۷۹
۳۲۶۲ Miune ۲۸ نوامبر ۱۹۸۳
۳۲۶۳ Bligh ۵ فوریه ۱۹۳۲
۳۲۶۴ Bounty ۷ ژانویه ۱۹۳۴
۳۲۶۵ Fletcher ۹ نوامبر ۱۹۵۳
۳۲۶۶ Bernardus ۱۱ اوت ۱۹۷۸
۳۲۶۷ Glo ۳ ژانویه ۱۹۸۱
۳۲۶۷ Glo DD
۳۲۶۹ Vibert-Douglas ۶ مارس ۱۹۸۱
۳۲۷۰ Dudley ۱۸ فوریه ۱۹۸۲
۳۲۷۱ Ul ۱۴ سپتامبر ۱۹۸۲
۳۲۷۲ Tillandz ۲۴ فوریه ۱۹۳۸
۳۲۷۳ Drukar ۳ اکتبر ۱۹۷۵
۳۲۷۴ Maillen ۲۳ اوت ۱۹۸۱
۳۲۷۵ Oberndorfer ۲۵ آوریل ۱۹۸۲
۳۲۷۵ Oberndorfer RZ۱
۳۲۷۷ Aaronson ۸ ژانویه ۱۹۸۴
۳۲۷۸ Behounek ۲۷ ژانویه ۱۹۸۴
۳۲۷۹ Solon ۱۷ اکتبر ۱۹۶۰
۳۲۸۰ Gretry ۱۷ سپتامبر ۱۹۳۳
۳۲۸۱ Maupertuis ۲۴ فوریه ۱۹۳۸
۳۲۸۱ Maupertuis DA
۳۲۸۳ Skorina ۲۷ اوت ۱۹۷۹
۳۲۸۴ Niebuhr ۱۳ ژوئیه ۱۹۵۳
۳۲۸۴ Niebuhr VW۱
۳۲۸۶ Anatoliya ۲۳ ژانویه ۱۹۸۰
۳۲۸۷ Olmstead ۲۸ فوریه ۱۹۸۱
۳۲۸۸ Seleucus ۲۸ فوریه ۱۹۸۲
۳۲۸۹ Mitani ۷ سپتامبر ۱۹۳۴
۳۲۹۰ Azabu ۱۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۳۲۹۱ Dunlap ۱۴ نوامبر ۱۹۸۲
۳۲۹۲ Sather ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۳۲۹۳ Rontaylor ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۳۲۹۴ Carlvesely ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۳۲۹۵ Murakami ۱۷ فوریه ۱۹۵۰
۳۲۹۵ Murakami SF
۳۲۹۵ Murakami WN۱۴
۳۲۹۸ Massandra ۲۱ ژوئیه ۱۹۷۹
۳۲۹۹ Hall ۱۰ اکتبر ۱۹۸۰
۳۳۰۰ McGlasson ۱۰ ژوئیه ۱۹۲۸
۳۳۰۱ Jansje ۶ فوریه ۱۹۷۸
۳۳۰۲ Schliemann ۱۱ سپتامبر ۱۹۷۷
۳۳۰۳ Merta ۳۰ اکتبر ۱۹۶۷
۳۳۰۴ Pearce ۲ مارس ۱۹۸۱
۳۳۰۵ Ceadams ۲۱ مه ۱۹۸۵
۳۳۰۶ Byron ۲۴ سپتامبر ۱۹۷۹
۳۳۰۷ Athabasca ۲۸ فوریه ۱۹۸۱
۳۳۰۸ Ferreri ۱ مارس ۱۹۸۱
۳۳۰۹ Brorfelde ۲۸ ژانویه ۱۹۸۲
۳۳۱۰ Patsy ۹ اکتبر ۱۹۳۱
۳۳۱۱ Podobed ۲۶ اوت ۱۹۷۶
۳۳۱۲ Pedersen ۲۴ سپتامبر ۱۹۸۴
۳۳۱۳ Mendel ۱۹ فوریه ۱۹۸۰
۳۳۱۴ Beals ۳۰ مارس ۱۹۸۱
۳۳۱۵ Chant ۸ فوریه ۱۹۸۴
۳۳۱۶ Herzberg ۶ فوریه ۱۹۸۴
۳۳۱۷ Paris ۲۶ مه ۱۹۸۴
۳۳۱۸ Blixen ۲۳ آوریل ۱۹۸۵
۳۳۱۹ Kibi ۱۲ مارس ۱۹۷۷
۳۳۲۰ Namba ۱۴ نوامبر ۱۹۸۲
۳۳۲۱ Dasha ۳ اکتبر ۱۹۷۵
۳۳۲۲ Lidiya ۱ دسامبر ۱۹۷۵
۳۳۲۳ Turgenev ۲۲ سپتامبر ۱۹۷۹
۳۳۲۴ Avsyuk ۴ فوریه ۱۹۸۳
۳۳۲۵ TARDIS ۳ مه ۱۹۸۴
۳۳۲۶ Agafonikov ۲۰ مارس ۱۹۸۵
۳۳۲۷ Campins ۱۴ اوت ۱۹۸۵
۳۳۲۸ Interposita ۲۱ اوت ۱۹۸۵
۳۳۲۹ Golay ۱۲ سپتامبر ۱۹۸۵
۳۳۳۰ Gantrisch ۱۲ سپتامبر ۱۹۸۵
۳۳۳۱ Kvistaberg ۲۲ اوت ۱۹۷۹
۳۳۳۲ Raksha ۴ ژوئیه ۱۹۷۸
۳۳۳۳ Schaber ۹ اکتبر ۱۹۸۰
۳۳۳۴ Somov ۲۰ دسامبر ۱۹۸۱
۳۳۳۵ Quanzhou ۱ ژانویه ۱۹۶۶
۳۳۳۶ Grygar ۲۶ اکتبر ۱۹۷۱
۳۳۳۷ Milos ۲۶ اکتبر ۱۹۷۱
۳۳۳۸ Richter ۲۸ اکتبر ۱۹۷۳
۳۳۳۹ Treshnikov ۶ ژوئن ۱۹۷۸
۳۳۴۰ Yinhai ۱۲ اکتبر ۱۹۷۹
۳۳۴۱ Hartmann ۱۷ ژوئیه ۱۹۸۰
۳۳۴۲ Fivesparks ۲۷ ژانویه ۱۹۸۲
۳۳۴۳ Nedzel ۲۸ آوریل ۱۹۸۲
۳۳۴۴ Modena ۱۵ مه ۱۹۸۲
۳۳۴۵ Tarkovskij ۲۳ دسامبر ۱۹۸۲
۳۳۴۶ Gerla ۲۷ سپتامبر ۱۹۵۱
۳۳۴۷ Konstantin ۲ نوامبر ۱۹۷۵
۳۳۴۸ Pokryshkin ۶ مارس ۱۹۷۸
۳۳۴۹ Manas ۲۳ مارس ۱۹۷۹
۳۳۵۰ Scobee ۸ اوت ۱۹۸۰
۳۳۵۱ Smith ۷ سپتامبر ۱۹۸۰
۳۳۵۲ McAuliffe ۶ فوریه ۱۹۸۱
۳۳۵۳ Jarvis ۲۰ دسامبر ۱۹۸۱
۳۳۵۴ McNair ۸ فوریه ۱۹۸۴
۳۳۵۵ Onizuka ۸ فوریه ۱۹۸۴
۳۳۵۶ Resnik ۶ مارس ۱۹۸۴
۳۳۵۷ Tolstikov ۲۱ مارس ۱۹۸۴
۳۳۵۸ Anikushin ۱ سپتامبر ۱۹۷۸
۳۳۵۹ Purcari ۱۳ سپتامبر ۱۹۷۸
۳۳۶۰ Syrinx ۴ نوامبر ۱۹۸۱
۳۳۶۱ Orpheus ۲۴ آوریل ۱۹۸۲
۳۳۶۲ Khufu ۳۰ اوت ۱۹۸۴
۳۳۶۳ Bowen ۶ مارس ۱۹۶۰
۳۳۶۴ Zdenka ۵ آوریل ۱۹۸۴
۳۳۶۵ Recogne ۱۳ فوریه ۱۹۸۵
۳۳۶۶ Godel ۲۲ سپتامبر ۱۹۸۵
۳۳۶۷ Alex ۱۵ فوریه ۱۹۸۳
۳۳۶۸ Duncombe ۲۲ اوت ۱۹۸۵
۳۳۶۹ Freuchen ۱۸ اکتبر ۱۹۸۵
۳۳۷۰ Kohsai ۴ فوریه ۱۹۳۴
۳۳۷۱ Giacconi ۱۴ سپتامبر ۱۹۵۵
۳۳۷۲ Bratijchuk ۲۴ سپتامبر ۱۹۷۶
۳۳۷۳ Koktebelia ۳۱ اوت ۱۹۷۸
۳۳۷۴ Namur ۲۲ مه ۱۹۸۰
۳۳۷۵ Amy ۵ مه ۱۹۸۱
۳۳۷۶ Armandhammer ۲۱ اکتبر ۱۹۸۲
۳۳۷۷ Lodewijk ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۳۳۷۸ Susanvictoria ۲۵ نوامبر ۱۹۲۲
۳۳۷۹ Oishi ۶ اکتبر ۱۹۳۱
۳۳۸۰ Awaji ۱۵ مارس ۱۹۴۰
۳۳۸۱ Mikkola ۱۵ اکتبر ۱۹۴۱
۳۳۸۲ Cassidy ۷ سپتامبر ۱۹۴۸
۳۳۸۳ Koyama ۹ ژانویه ۱۹۵۱
۳۳۸۴ Daliya ۱۹ سپتامبر ۱۹۷۴
۳۳۸۵ Bronnina ۲۴ سپتامبر ۱۹۷۹
۳۳۸۶ Klementinum ۱۶ مارس ۱۹۸۰
۳۳۸۷ Greenberg ۲۰ نوامبر ۱۹۸۱
۳۳۸۸ Tsanghinchi ۲۱ دسامبر ۱۹۸۱
۳۳۸۹ Sinzot ۲۵ فوریه ۱۹۸۴
۳۳۹۰ Demanet ۲ مارس ۱۹۸۴
۳۳۹۱ Sinon ۱۸ فوریه ۱۹۷۷
۳۳۹۲ Setouchi ۱۷ دسامبر ۱۹۷۹
۳۳۹۳ Stur ۲۸ نوامبر ۱۹۸۴
۳۳۹۴ Banno ۱۶ فوریه ۱۹۸۶
۳۳۹۵ Jitka ۲۰ اکتبر ۱۹۸۵
۳۳۹۶ Muazzez ۱۵ اکتبر ۱۹۱۵
۳۳۹۷ Leyla ۸ دسامبر ۱۹۶۴
۳۳۹۸ Stattmayer ۱۰ اوت ۱۹۷۸
۳۳۹۹ Kobzon ۲۲ سپتامبر ۱۹۷۹
۳۴۰۰ Aotearoa ۲ آوریل ۱۹۸۱
۳۴۰۱ Vanphilos ۱ اوت ۱۹۸۱
۳۴۰۲ Wisdom ۵ اوت ۱۹۸۱
۳۴۰۳ Tammy ۲۵ سپتامبر ۱۹۸۱
۳۴۰۴ Hinderer ۴ فوریه ۱۹۳۴
۳۴۰۵ Daiwensai ۳۰ اکتبر ۱۹۶۴
۳۴۰۶ Omsk ۲۱ فوریه ۱۹۶۹
۳۴۰۷ Jimmysimms ۲۸ فوریه ۱۹۷۳
۳۴۰۸ Shalamov ۱۸ اوت ۱۹۷۷
۳۴۰۹ Abramov ۹ سپتامبر ۱۹۷۷
۳۴۱۰ Vereshchagin ۲۶ سپتامبر ۱۹۷۸
۳۴۱۱ Debetencourt ۲ ژوئن ۱۹۸۰
۳۴۱۲ Kafka ۱۰ ژانویه ۱۹۸۳
۳۴۱۳ Andriana ۱۵ فوریه ۱۹۸۳
۳۴۱۴ Champollion ۱۹ فوریه ۱۹۸۳
۳۴۱۵ Danby ۲۲ سپتامبر ۱۹۲۸
۳۴۱۶ Dorrit ۸ نوامبر ۱۹۳۱
۳۴۱۷ Tamblyn ۱ آوریل ۱۹۳۷
۳۴۱۸ Izvekov ۳۱ اوت ۱۹۷۳
۳۴۱۹ Guth ۸ مه ۱۹۸۱
۳۴۲۰ Standish ۱ مارس ۱۹۸۴
۳۴۲۱ Yangchenning ۲۶ نوامبر ۱۹۷۵
۳۴۲۲ Reid ۲۸ ژوئیه ۱۹۷۸
۳۴۲۳ Slouka ۹ فوریه ۱۹۸۱
۳۴۲۴ Nusl ۱۴ فوریه ۱۹۸۲
۳۴۲۵ Hurukawa ۲۹ ژانویه ۱۹۲۹
۳۴۲۶ Seki ۵ فوریه ۱۹۳۲
۳۴۲۷ Szentmartoni ۶ ژانویه ۱۹۳۸
۳۴۲۸ Roberts ۱ مه ۱۹۵۲
۳۴۲۹ Chuvaev ۱۹ سپتامبر ۱۹۷۴
۳۴۳۰ Bradfield ۹ اکتبر ۱۹۸۰
۳۴۳۱ Nakano ۲۴ اوت ۱۹۸۴
۳۴۳۲ Kobuchizawa ۷ مارس ۱۹۸۶
۳۴۳۳ Fehrenbach ۱۵ اکتبر ۱۹۶۳
۳۴۳۴ Hurless ۲ نوامبر ۱۹۸۱
۳۴۳۵ Boury ۲ دسامبر ۱۹۸۱
۳۴۳۶ Ibadinov ۲۴ سپتامبر ۱۹۷۶
۳۴۳۷ Kapitsa ۲۰ اکتبر ۱۹۸۲
۳۴۳۸ Inarradas ۲۱ سپتامبر ۱۹۷۴
۳۴۳۹ Lebofsky ۴ سپتامبر ۱۹۸۳
۳۴۴۰ Stampfer ۱۷ فوریه ۱۹۵۰
۳۴۴۱ Pochaina ۸ اکتبر ۱۹۶۹
۳۴۴۲ Yashin ۲ اکتبر ۱۹۷۸
۳۴۴۳ Leetsungdao ۲۶ سپتامبر ۱۹۷۹
۳۴۴۴ Stepanian ۷ سپتامبر ۱۹۸۰
۳۴۴۵ Pinson ۱۶ مارس ۱۹۸۳
۳۴۴۶ Combes ۱۲ مارس ۱۹۴۲
۳۴۴۷ Burckhalter ۲۹ سپتامبر ۱۹۵۶
۳۴۴۸ Narbut ۲۲ اوت ۱۹۷۷
۳۴۴۹ Abell ۷ نوامبر ۱۹۷۸
۳۴۵۰ Dommanget ۳۱ اوت ۱۹۸۳
۳۴۵۱ Mentor ۱۹ آوریل ۱۹۸۴
۳۴۵۲ Hawke ۱۷ ژوئیه ۱۹۸۰
۳۴۵۳ Dostoevsky ۲۷ سپتامبر ۱۹۸۱
۳۴۵۴ Lieske ۲۴ نوامبر ۱۹۸۱
۳۴۵۵ Kristensen ۲۰ اوت ۱۹۸۵
۳۴۵۶ Etiennemarey ۵ سپتامبر ۱۹۸۵
۳۴۵۷ Arnenordheim ۵ سپتامبر ۱۹۸۵
۳۴۵۸ Boduognat ۷ سپتامبر ۱۹۸۵
۳۴۵۹ Bodil ۲ آوریل ۱۹۸۶
۳۴۶۰ Ashkova ۳۱ اوت ۱۹۷۳
۳۴۶۱ Mandelshtam ۱۸ سپتامبر ۱۹۷۷
۳۴۶۲ Zhouguangzhao ۲۵ اکتبر ۱۹۸۱
۳۴۶۳ Kaokuen ۳ دسامبر ۱۹۸۱
۳۴۶۴ Owensby ۱۶ ژانویه ۱۹۸۳
۳۴۶۵ Trevires ۲۰ سپتامبر ۱۹۸۴
۳۴۶۶ Ritina ۶ مارس ۱۹۷۵
۳۴۶۷ Bernheim ۲۶ سپتامبر ۱۹۸۱
۳۴۶۸ Urgenta ۷ ژانویه ۱۹۷۵
۳۴۶۹ Bulgakov ۲۱ اکتبر ۱۹۸۲
۳۴۷۰ Yaronika ۶ مارس ۱۹۷۵
۳۴۷۱ Amelin ۲۱ اوت ۱۹۷۷
۳۴۷۲ Upgren ۱ مارس ۱۹۸۱
۳۴۷۳ Sapporo ۷ مارس ۱۹۲۴
۳۴۷۴ Linsley ۲۷ آوریل ۱۹۶۲
۳۴۷۵ Fichte ۴ اکتبر ۱۹۷۲
۳۴۷۶ Dongguan ۲۸ اکتبر ۱۹۷۸
۳۴۷۷ Kazbegi ۱۹ مه ۱۹۷۹
۳۴۷۸ Fanale ۱۴ دسامبر ۱۹۷۹
۳۴۷۹ Malaparte ۳ اکتبر ۱۹۸۰
۳۴۸۰ Abante ۱ آوریل ۱۹۸۱
۳۴۸۱ Xianglupeak ۱۹ فوریه ۱۹۸۲
۳۴۸۲ Lesnaya ۲ نوامبر ۱۹۷۵
۳۴۸۳ Svetlov ۱۶ دسامبر ۱۹۷۶
۳۴۸۴ Neugebauer ۱۰ ژوئیه ۱۹۷۸
۳۴۸۵ Barucci ۱۱ ژوئیه ۱۹۸۳
۳۴۸۶ Fulchignoni ۵ فوریه ۱۹۸۴
۳۴۸۷ Edgeworth ۲۸ اکتبر ۱۹۷۸
۳۴۸۸ Brahic ۸ اوت ۱۹۸۰
۳۴۸۹ Lottie ۱۰ ژانویه ۱۹۸۳
۳۴۹۰ Solc ۲۰ سپتامبر ۱۹۸۴
۳۴۹۱ Fridolin ۳۰ سپتامبر ۱۹۸۴
۳۴۹۲ Petra-Pepi ۱۶ فوریه ۱۹۸۵
۳۴۹۳ Stepanov ۳ آوریل ۱۹۷۶
۳۴۹۳ Stepanov XW
۳۴۹۵ Colchagua ۲ ژوئیه ۱۹۸۱
۳۴۹۶ Arieso ۵ سپتامبر ۱۹۷۷
۳۴۹۷ Innanen ۱۹ آوریل ۱۹۴۱
۳۴۹۸ Belton ۱ مارس ۱۹۸۱
۳۴۹۹ Hoppe ۳ نوامبر ۱۹۸۱
۳۵۰۰ Kobayashi ۱۸ سپتامبر ۱۹۱۹
۳۵۰۱ Olegiya ۱۸ اوت ۱۹۷۱
۳۵۰۲ Huangpu ۹ اکتبر ۱۹۶۴
۳۵۰۳ Brandt ۱ مارس ۱۹۸۱
۳۵۰۴ Kholshevnikov ۳ سپتامبر ۱۹۸۱
۳۵۰۵ Byrd ۹ ژانویه ۱۹۸۳
۳۵۰۶ French ۶ فوریه ۱۹۸۴
۳۵۰۷ Vilas ۲۱ اکتبر ۱۹۸۲
۳۵۰۸ Pasternak ۲۱ فوریه ۱۹۸۰
۳۵۰۹ Sanshui ۲۸ اکتبر ۱۹۷۸
۳۵۱۰ Veeder ۱۳ اکتبر ۱۹۸۲
۳۵۱۱ Tsvetaeva ۱۴ اکتبر ۱۹۸۲
۳۵۱۲ Eriepa ۸ ژانویه ۱۹۸۴
۳۵۱۳ Quqinyue ۱۶ اکتبر ۱۹۶۵
۳۵۱۴ Hooke ۲۶ اکتبر ۱۹۷۱
۳۵۱۵ Jindra ۱۶ اکتبر ۱۹۸۲
۳۵۱۶ Rusheva ۲۱ اکتبر ۱۹۸۲
۳۵۱۷ Tatianicheva ۲۴ سپتامبر ۱۹۷۶
۳۵۱۸ Florena ۱۸ اوت ۱۹۷۷
۳۵۱۹ Ambiorix ۲۳ فوریه ۱۹۸۴
۳۵۲۰ Klopsteg ۱۶ سپتامبر ۱۹۵۲
۳۵۲۱ Comrie ۲۶ ژوئن ۱۹۸۲
۳۵۲۲ Becker ۲۱ سپتامبر ۱۹۴۱
۳۵۲۳ Arina ۳ اکتبر ۱۹۷۵
۳۵۲۴ Schulz ۲ مارس ۱۹۸۱
۳۵۲۵ Paul ۱۵ فوریه ۱۹۸۳
۳۵۲۶ Jeffbell ۵ فوریه ۱۹۸۴
۳۵۲۷ McCord ۱۵ آوریل ۱۹۸۵
۳۵۲۸ Counselman ۲ مارس ۱۹۸۱
۳۵۲۹ Dowling ۲ مارس ۱۹۸۱
۳۵۳۰ Hammel ۲ مارس ۱۹۸۱
۳۵۳۱ Cruikshank ۳۰ مارس ۱۹۸۱
۳۵۳۲ Tracie ۱۰ ژانویه ۱۹۸۳
۳۵۳۳ Toyota ۳۰ اکتبر ۱۹۸۶
۳۵۳۴ Sax ۱۵ دسامبر ۱۹۳۶
۳۵۳۵ Ditte ۲۴ سپتامبر ۱۹۷۹
۳۵۳۶ Schleicher ۲ مارس ۱۹۸۱
۳۵۳۷ Jurgen ۱۵ نوامبر ۱۹۸۲
۳۵۳۸ Nelsonia ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۳۵۳۹ Weimar ۱۱ آوریل ۱۹۶۷
۳۵۴۰ Protesilaos ۲۷ اکتبر ۱۹۷۳
۳۵۴۱ Graham ۱۸ ژوئن ۱۹۸۴
۳۵۴۲ Tanjiazhen ۹ اکتبر ۱۹۶۴
۳۵۴۳ Ningbo ۱۱ نوامبر ۱۹۶۴
۳۵۴۴ Borodino ۷ سپتامبر ۱۹۷۷
۳۵۴۵ Gaffey ۲۰ نوامبر ۱۹۸۱
۳۵۴۶ Atanasoff ۲۸ سپتامبر ۱۹۸۳
۳۵۴۷ Serov ۲ اکتبر ۱۹۷۸
۳۵۴۸ Eurybates ۱۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۳۵۴۹ Hapke ۳۰ دسامبر ۱۹۸۱
۳۵۵۰ Link ۲۰ دسامبر ۱۹۸۱
۳۵۵۱ Verenia ۱۲ سپتامبر ۱۹۸۳
۳۵۵۱ Verenia SA
۳۵۵۳ Mera ۱۴ مه ۱۹۸۵
۳۵۵۴ Amun ۴ مارس ۱۹۸۶
۳۵۵۵ Miyasaka ۶ اکتبر ۱۹۳۱
۳۵۵۶ Lixiaohua ۳۰ اکتبر ۱۹۶۴
۳۵۵۷ Sokolsky ۱۹ اوت ۱۹۷۷
۳۵۵۸ Shishkin ۲۶ سپتامبر ۱۹۷۸
۳۵۵۹ Violaumayer ۸ اوت ۱۹۸۰
۳۵۶۰ Chenqian ۳ سپتامبر ۱۹۸۰
۳۵۶۱ Devine ۱۸ آوریل ۱۹۸۳
۳۵۶۲ Ignatius ۸ ژانویه ۱۹۸۴
۳۵۶۳ Canterbury ۲۳ مارس ۱۹۸۵
۳۵۶۴ Talthybius ۱۵ اکتبر ۱۹۸۵
۳۵۶۵ Ojima ۲۲ دسامبر ۱۹۸۶
۳۵۶۶ Levitan ۲۴ دسامبر ۱۹۷۹
۳۵۶۷ Alvema ۱۵ نوامبر ۱۹۳۰
۳۵۶۸ ASCII ۱۷ اکتبر ۱۹۳۶
۳۵۶۹ Kumon ۲۰ فوریه ۱۹۳۸
۳۵۷۰ Wuyeesun ۱۴ دسامبر ۱۹۷۹
۳۵۷۱ Milanstefanik ۱۵ مارس ۱۹۸۲
۳۵۷۲ Leogoldberg ۲۸ اکتبر ۱۹۵۴
۳۵۷۳ Holmberg ۱۶ اوت ۱۹۸۲
۳۵۷۴ Rudaux ۱۳ اکتبر ۱۹۸۲
۳۵۷۵ Anyuta ۲۶ فوریه ۱۹۸۴
۳۵۷۶ Galina ۲۶ فوریه ۱۹۸۴
۳۵۷۷ Putilin ۷ اکتبر ۱۹۶۹
۳۵۷۸ Carestia ۱۱ فوریه ۱۹۷۷
۳۵۷۹ Rockholt ۱۸ دسامبر ۱۹۷۷
۳۵۸۰ Avery ۱۵ فوریه ۱۹۸۳
۳۵۸۱ Alvarez ۲۳ آوریل ۱۹۸۵
۳۵۸۲ Cyrano ۲ اکتبر ۱۹۸۶
۳۵۸۳ Burdett ۵ اکتبر ۱۹۲۹
۳۵۸۴ Aisha ۵ اکتبر ۱۹۸۱
۳۵۸۵ Goshirakawa ۲۸ ژانویه ۱۹۸۷
۳۵۸۶ Vasnetsov ۲۶ سپتامبر ۱۹۷۸
۳۵۸۷ Descartes ۸ سپتامبر ۱۹۸۱
۳۵۸۸ Kirik ۸ اکتبر ۱۹۸۱
۳۵۸۹ Loyola ۸ ژانویه ۱۹۸۴
۳۵۹۰ Holst ۵ فوریه ۱۹۸۴
۳۵۹۱ Vladimirskij ۳۱ اوت ۱۹۷۸
۳۵۹۲ Nedbal ۱۵ فوریه ۱۹۸۰
۳۵۹۳ Osip ۲ مارس ۱۹۸۱
۳۵۹۴ Scotti ۱۱ فوریه ۱۹۸۳
۳۵۹۵ Gallagher ۱۵ اکتبر ۱۹۸۵
۳۵۹۶ Meriones ۱۴ نوامبر ۱۹۸۵
۳۵۹۷ Kakkuri ۱۵ اکتبر ۱۹۴۱
۳۵۹۸ Saucier ۱۸ مه ۱۹۷۷
۳۵۹۹ Basov ۸ اوت ۱۹۷۸
۳۶۰۰ Archimedes ۲۶ سپتامبر ۱۹۷۸
۳۶۰۱ Velikhov ۲۲ سپتامبر ۱۹۷۹
۳۶۰۲ Lazzaro ۲۸ فوریه ۱۹۸۱
۳۶۰۳ Gajdusek ۵ سپتامبر ۱۹۸۱
۳۶۰۴ Berkhuijsen ۱۷ اکتبر ۱۹۶۰
۳۶۰۵ Davy ۲۸ نوامبر ۱۹۳۲
۳۶۰۶ Pohjola ۱۹ سپتامبر ۱۹۳۹
۳۶۰۷ Naniwa ۱۸ فوریه ۱۹۷۷
۳۶۰۸ Kataev ۲۷ سپتامبر ۱۹۷۸
۳۶۰۹ Liloketai ۱۳ نوامبر ۱۹۸۰
۳۶۱۰ Decampos ۵ مارس ۱۹۸۱
۳۶۱۱ Dabu ۲۰ دسامبر ۱۹۸۱
۳۶۱۲ Peale ۱۳ اکتبر ۱۹۸۲
۳۶۱۳ Kunlun ۱۰ نوامبر ۱۹۸۲
۳۶۱۴ Tumilty ۱۲ ژانویه ۱۹۸۳
۳۶۱۵ Safronov ۲۹ نوامبر ۱۹۸۳
۳۶۱۶ Glazunov ۳ مه ۱۹۸۴
۳۶۱۷ Eicher ۲ ژوئن ۱۹۸۴
۳۶۱۸ Kuprin ۲۰ اوت ۱۹۷۹
۳۶۱۹ Nash ۲ مارس ۱۹۸۱
۳۶۲۰ Platonov ۷ سپتامبر ۱۹۸۱
۳۶۲۱ Curtis ۲۶ سپتامبر ۱۹۸۱
۳۶۲۲ Ilinsky ۲۹ سپتامبر ۱۹۸۱
۳۶۲۳ Chaplin ۴ اکتبر ۱۹۸۱
۳۶۲۴ Mironov ۱۴ اکتبر ۱۹۸۲
۳۶۲۵ Fracastoro ۲۷ آوریل ۱۹۸۴
۳۶۲۶ Ohsaki ۴ اوت ۱۹۲۹
۳۶۲۷ Sayers ۲۸ فوریه ۱۹۷۳
۳۶۲۸ Boznemcova ۲۵ نوامبر ۱۹۷۹
۳۶۲۹ Lebedinskij ۲۱ نوامبر ۱۹۸۲
۳۶۳۰ Lubomir ۲۸ اوت ۱۹۸۴
۳۶۳۱ Sigyn ۲۵ ژانویه ۱۹۸۷
۳۶۳۲ Grachevka ۲۴ سپتامبر ۱۹۷۶
۳۶۳۳ Mira ۱۳ مارس ۱۹۸۰
۳۶۳۴ Iwan ۱۶ مارس ۱۹۸۰
۳۶۳۵ Kreutz ۲۱ نوامبر ۱۹۸۱
۳۶۳۶ Pajdusakova ۱۷ اکتبر ۱۹۸۲
۳۶۳۷ O'Meara ۲۳ اکتبر ۱۹۸۴
۳۶۳۸ Davis ۲۰ نوامبر ۱۹۸۴
۳۶۳۹ Weidenschilling ۱۵ اکتبر ۱۹۸۵
۳۶۴۰ Gostin ۱۱ اکتبر ۱۹۸۵
۳۶۴۰ Gostin WC
۳۶۴۲ Frieden ۴ دسامبر ۱۹۵۳
۳۶۴۳ Tienchanglin ۲۹ اکتبر ۱۹۷۸
۳۶۴۴ Kojitaku ۵ اکتبر ۱۹۳۱
۳۶۴۵ Fabini ۲۸ اوت ۱۹۸۱
۳۶۴۶ Aduatiques ۱۱ سپتامبر ۱۹۸۵
۳۶۴۷ Dermott ۱۱ ژانویه ۱۹۸۶
۳۶۴۸ Raffinetti ۲۴ آوریل ۱۹۵۷
۳۶۴۹ Guillermina ۲۶ آوریل ۱۹۷۶
۳۶۵۰ Kunming ۳۰ اکتبر ۱۹۷۸
۳۶۵۱ Friedman ۷ نوامبر ۱۹۷۸
۳۶۵۲ Soros ۶ اکتبر ۱۹۸۱
۳۶۵۳ Klimishin ۲۵ آوریل ۱۹۷۹
۳۶۵۴ AAS ۲۱ اوت ۱۹۴۹
۳۶۵۵ Eupraksia ۲۶ سپتامبر ۱۹۷۸
۳۶۵۶ Hemingway ۳۱ اوت ۱۹۷۸
۳۶۵۷ Ermolova ۲۶ سپتامبر ۱۹۷۸
۳۶۵۸ Feldman ۱۳ اکتبر ۱۹۸۲
۳۶۵۹ Bellingshausen ۸ اکتبر ۱۹۶۹
۳۶۶۰ Lazarev ۳۱ اوت ۱۹۷۸
۳۶۶۱ Dolmatovskij ۱۶ اکتبر ۱۹۷۹
۳۶۶۲ Dezhnev ۸ سپتامبر ۱۹۸۰
۳۶۶۳ Tisserand ۱۵ آوریل ۱۹۸۵
۳۶۶۴ Anneres ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۳۶۶۵ Fitzgerald ۱۹ مارس ۱۹۷۹
۳۶۶۶ Holman ۱۹ آوریل ۱۹۷۹
۳۶۶۷ Anne-Marie ۹ مارس ۱۹۸۱
۳۶۶۸ Ilfpetrov ۲۱ اکتبر ۱۹۸۲
۳۶۶۹ Vertinskij ۲۱ اکتبر ۱۹۸۲
۳۶۷۰ Northcott ۲۲ ژانویه ۱۹۸۳
۳۶۷۱ Dionysus ۲۷ مه ۱۹۸۴
۳۶۷۲ Stevedberg ۲۲ اوت ۱۹۸۵
۳۶۷۳ Levy ۲۲ اوت ۱۹۸۵
۳۶۷۴ Erbisbuhl ۱۳ سپتامبر ۱۹۶۳
۳۶۷۵ Kemstach ۲۳ دسامبر ۱۹۸۲
۳۶۷۶ Hahn ۳ آوریل ۱۹۸۴
۳۶۷۷ Magnusson ۳۱ اوت ۱۹۸۴
۳۶۷۸ Mongmanwai ۲۰ ژانویه ۱۹۶۶
۳۶۷۹ Condruses ۲۴ فوریه ۱۹۸۴
۳۶۸۰ Sasha ۲۸ ژوئن ۱۹۸۷
۳۶۸۱ Boyan ۲۷ اوت ۱۹۷۴
۳۶۸۲ Welther ۱۲ ژوئیه ۱۹۲۳
۳۶۸۳ Baumann ۲۳ ژوئن ۱۹۸۷
۳۶۸۴ Berry ۹ ژانویه ۱۹۸۳
۳۶۸۵ Derdenye ۱ مارس ۱۹۸۱
۳۶۸۶ Antoku ۳ مارس ۱۹۸۷
۳۶۸۷ Dzus ۷ اکتبر ۱۹۰۸
۳۶۸۸ Navajo ۳۰ مارس ۱۹۸۱
۳۶۸۹ Yeates ۵ مه ۱۹۸۱
۳۶۹۰ Larson ۳ اوت ۱۹۸۱
۳۶۹۱ Bede ۲۹ مارس ۱۹۸۲
۳۶۹۲ Rickman ۲۵ آوریل ۱۹۸۲
۳۶۹۳ Barringer ۱۵ سپتامبر ۱۹۸۲
۳۶۹۴ Sharon ۲۷ سپتامبر ۱۹۸۴
۳۶۹۵ Fiala ۲۱ اکتبر ۱۹۷۳
۳۶۹۶ Herald ۱۷ ژوئیه ۱۹۸۰
۳۶۹۷ Guyhurst ۶ مارس ۱۹۸۴
۳۶۹۸ Manning ۲۹ اکتبر ۱۹۸۴
۳۶۹۹ Milbourn ۲۹ اکتبر ۱۹۸۴
۳۷۰۰ Geowilliams ۲۳ اکتبر ۱۹۸۴
۳۷۰۱ Purkyne ۲۰ فوریه ۱۹۸۵
۳۷۰۲ Trubetskaya ۳ ژوئیه ۱۹۷۰
۳۷۰۳ Volkonskaya ۹ اوت ۱۹۷۸
۳۷۰۴ Gaoshiqi ۲۰ دسامبر ۱۹۸۱
۳۷۰۵ Hotellasilla ۴ مارس ۱۹۸۴
۳۷۰۶ Sinnott ۲۸ سپتامبر ۱۹۸۴
۳۷۰۷ Schroter ۵ فوریه ۱۹۳۴
۳۷۰۸ 1974 FV1 ۲۱ مارس ۱۹۷۴
۳۷۰۹ Polypoites ۱۴ اکتبر ۱۹۸۵
۳۷۱۰ Bogoslovskij ۱۳ سپتامبر ۱۹۷۸
۳۷۱۱ Ellensburg ۳۱ اوت ۱۹۸۳
۳۷۱۲ Kraft ۲۲ دسامبر ۱۹۸۴
۳۷۱۳ Pieters ۲۲ مارس ۱۹۸۵
۳۷۱۴ Kenrussell ۱۲ اکتبر ۱۹۸۳
۳۷۱۵ Stohl ۱۹ فوریه ۱۹۸۰
۳۷۱۶ Petzval ۲ اکتبر ۱۹۸۰
۳۷۱۷ Thorenia ۱۵ فوریه ۱۹۶۴
۳۷۱۸ Dunbar ۷ نوامبر ۱۹۷۸
۳۷۱۹ Karamzin ۱۶ دسامبر ۱۹۷۶
۳۷۲۰ Hokkaido ۲۸ اکتبر ۱۹۸۷
۳۷۲۱ Widorn ۱۳ اکتبر ۱۹۸۲
۳۷۲۲ Urata ۲۹ اکتبر ۱۹۲۷
۳۷۲۳ Voznesenskij ۱ آوریل ۱۹۷۶
۳۷۲۴ Annenskij ۲۳ دسامبر ۱۹۷۹
۳۷۲۵ Valsecchi ۱ مارس ۱۹۸۱
۳۷۲۶ Johnadams ۴ ژوئن ۱۹۸۱
۳۷۲۷ Maxhell ۷ اوت ۱۹۸۱
۳۷۲۸ IRAS ۲۳ اوت ۱۹۸۳
۳۷۲۹ Yangzhou ۱ نوامبر ۱۹۸۳
۳۷۳۰ Hurban ۴ دسامبر ۱۹۸۳
۳۷۳۱ Hancock ۲۰ فوریه ۱۹۸۴
۳۷۳۲ Vavra ۲۷ سپتامبر ۱۹۸۴
۳۷۳۳ Yoshitomo ۱۵ ژانویه ۱۹۸۵
۳۷۳۴ Waland ۱۷ اکتبر ۱۹۶۰
۳۷۳۵ Trebon ۴ دسامبر ۱۹۸۳
۳۷۳۶ Rokoske ۲۶ سپتامبر ۱۹۸۷
۳۷۳۷ Beckman ۸ اوت ۱۹۸۳
۳۷۳۸ Ots ۱۹ اوت ۱۹۷۷
۳۷۳۹ Rem ۸ سپتامبر ۱۹۷۷
۳۷۴۰ Menge ۱ مارس ۱۹۸۱
۳۷۴۱ Rogerburns ۲ مارس ۱۹۸۱
۳۷۴۲ Sunshine ۲ مارس ۱۹۸۱
۳۷۴۳ Pauljaniczek ۱۰ مارس ۱۹۸۳
۳۷۴۴ Horn-d'Arturo ۵ نوامبر ۱۹۸۳
۳۷۴۵ Petaev ۲۳ سپتامبر ۱۹۴۹
۳۷۴۶ Heyuan ۸ اکتبر ۱۹۶۴
۳۷۴۷ Belinskij ۵ نوامبر ۱۹۷۵
۳۷۴۸ Tatum ۳ مه ۱۹۸۱
۳۷۴۹ Balam ۲۴ ژانویه ۱۹۸۲
۳۷۵۰ Ilizarov ۱۴ اکتبر ۱۹۸۲
۳۷۵۱ Kiang ۱۰ ژوئیه ۱۹۸۳
۳۷۵۲ Camillo ۱۵ اوت ۱۹۸۵
۳۷۵۳ Cruithne ۱۰ اکتبر ۱۹۸۶
۳۷۵۴ Kathleen ۱۶ مارس ۱۹۳۱
۳۷۵۵ Lecointe ۱۹ سپتامبر ۱۹۵۰
۳۷۵۶ Ruscannon ۲۵ ژوئن ۱۹۷۹
۳۷۵۶ 1982 XB ۱۴ دسامبر ۱۹۸۲
۳۷۵۸ Karttunen ۲۸ نوامبر ۱۹۸۳
۳۷۵۹ Piironen ۸ ژانویه ۱۹۸۴
۳۷۶۰ Poutanen ۸ ژانویه ۱۹۸۴
۳۷۶۱ Romanskaya ۲۵ ژوئیه ۱۹۳۶
۳۷۶۲ Amaravella ۲۶ اوت ۱۹۷۶
۳۷۶۳ Qianxuesen ۱۴ اکتبر ۱۹۸۰
۳۷۶۴ Holmesacourt ۱۰ اکتبر ۱۹۸۰
۳۷۶۵ Texereau ۱۶ سپتامبر ۱۹۸۲
۳۷۶۶ Junepatterson ۱۶ ژانویه ۱۹۸۳
۳۷۶۷ DiMaggio ۳ ژوئن ۱۹۸۶
۳۷۶۸ Monroe ۵ سپتامبر ۱۹۳۷
۳۷۶۹ Arthurmiller ۳۰ اکتبر ۱۹۶۷
۳۷۷۰ Nizami ۲۴ اوت ۱۹۷۴
۳۷۷۱ Alexejtolstoj ۲۰ سپتامبر ۱۹۷۴
۳۷۷۲ Piaf ۲۱ اکتبر ۱۹۸۲
۳۷۷۳ Smithsonian ۲۳ دسامبر ۱۹۸۴
۳۷۷۴ Megumi ۲۰ دسامبر ۱۹۸۷
۳۷۷۵ Ellenbeth ۶ اکتبر ۱۹۳۱
۳۷۷۶ Vartiovuori ۵ آوریل ۱۹۳۸
۳۷۷۷ McCauley ۵ مه ۱۹۸۱
۳۷۷۸ Regge ۲۶ آوریل ۱۹۸۴
۳۷۷۹ Kieffer ۱۳ مه ۱۹۸۵
۳۷۸۰ Maury ۱۴ سپتامبر ۱۹۸۵
۳۷۸۱ Dufek ۲ سپتامبر ۱۹۸۶
۳۷۸۲ Celle ۳ اکتبر ۱۹۸۶
۳۷۸۳ Morris ۷ اکتبر ۱۹۸۶
۳۷۸۴ Chopin ۳۱ اکتبر ۱۹۸۶
۳۷۸۵ Kitami ۳۰ نوامبر ۱۹۸۶
۳۷۸۶ Yamada ۱۰ ژانویه ۱۹۸۸
۳۷۸۷ Aivazovskij ۱۱ سپتامبر ۱۹۷۷
۳۷۸۸ Steyaert ۲۹ اوت ۱۹۸۶
۳۷۸۹ Zhongguo ۲۵ اکتبر ۱۹۲۸
۳۷۹۰ Raywilson ۲۶ اکتبر ۱۹۳۷
۳۷۹۱ Marci ۱۷ نوامبر ۱۹۸۱
۳۷۹۲ Preston ۲۲ مارس ۱۹۸۵
۳۷۹۳ Leonteus ۱۱ اکتبر ۱۹۸۵
۳۷۹۴ Sthenelos ۱۲ اکتبر ۱۹۸۵
۳۷۹۵ Nigel ۸ آوریل ۱۹۸۶
۳۷۹۶ Lene ۶ دسامبر ۱۹۸۶
۳۷۹۶ Lene YL
۳۷۹۶ Lene T-۳
۳۷۹۹ Novgorod ۲۲ سپتامبر ۱۹۷۹
۳۸۰۰ Karayusuf ۴ ژانویه ۱۹۸۴
۳۸۰۱ Thrasymedes ۶ نوامبر ۱۹۸۵
۳۸۰۲ Dornburg ۷ اوت ۱۹۸۶
۳۸۰۳ Tuchkova ۲ اکتبر ۱۹۸۱
۳۸۰۴ Drunina ۸ اکتبر ۱۹۶۹
۳۸۰۵ Goldreich ۲۸ فوریه ۱۹۸۱
۳۸۰۶ Tremaine ۱ مارس ۱۹۸۱
۳۸۰۷ Pagels ۲۶ سپتامبر ۱۹۸۱
۳۸۰۸ Tempel ۲۴ مارس ۱۹۸۲
۳۸۰۹ Amici ۲۶ مارس ۱۹۸۴
۳۸۱۰ Aoraki ۲۰ فوریه ۱۹۸۵
۳۸۱۱ Karma ۱۳ اکتبر ۱۹۵۳
۳۸۱۲ Lidaksum ۱۱ ژانویه ۱۹۶۵
۳۸۱۳ Fortov ۳۰ اوت ۱۹۷۰
۳۸۱۴ Hoshi-no-mura ۴ مه ۱۹۸۱
۳۸۱۵ Konig ۱۵ آوریل ۱۹۵۹
۳۸۱۶ Chugainov ۸ نوامبر ۱۹۷۵
۳۸۱۷ Lencarter ۲۵ ژوئن ۱۹۷۹
۳۸۱۸ Gorlitsa ۲۰ اوت ۱۹۷۹
۳۸۱۹ Robinson ۱۲ ژانویه ۱۹۸۳
۳۸۲۰ Sauval ۲۵ فوریه ۱۹۸۴
۳۸۲۱ Sonet ۶ سپتامبر ۱۹۸۵
۳۸۲۲ Segovia ۲۱ فوریه ۱۹۸۸
۳۸۲۳ Yorii ۱۰ مارس ۱۹۸۸
۳۸۲۴ Brendalee ۵ اکتبر ۱۹۲۹
۳۸۲۵ Nurnberg ۳۰ اکتبر ۱۹۶۷
۳۸۲۶ Handel ۲۷ اکتبر ۱۹۷۳
۳۸۲۷ Zdenekhorsky ۳ نوامبر ۱۹۸۶
۳۸۲۸ Hoshino ۲۲ نوامبر ۱۹۸۶
۳۸۲۹ Gunma ۱۰ مارس ۱۹۸۸
۳۸۳۰ Trelleborg ۱۱ سپتامبر ۱۹۸۶
۳۸۳۱ Pettengill ۷ اکتبر ۱۹۸۶
۳۸۳۲ Shapiro ۳۰ اوت ۱۹۸۱
۳۸۳۳ Calingasta ۲۷ سپتامبر ۱۹۷۱
۳۸۳۴ Zappafrank ۱۱ مه ۱۹۸۰
۳۸۳۵ Korolenko ۲۳ سپتامبر ۱۹۷۷
۳۸۳۶ Lem ۲۲ سپتامبر ۱۹۷۹
۳۸۳۷ Carr ۶ مه ۱۹۸۱
۳۸۳۸ Epona ۲۷ نوامبر ۱۹۸۶
۳۸۳۹ Bogaevskij ۲۶ ژوئیه ۱۹۷۱
۳۸۴۰ Mimistrobell ۹ اکتبر ۱۹۸۰
۳۸۴۱ Dicicco ۴ نوامبر ۱۹۸۳
۳۸۴۲ Harlansmith ۲۱ مارس ۱۹۸۵
۳۸۴۳ OISCA ۲۸ فوریه ۱۹۸۷
۳۸۴۴ Lujiaxi ۳۰ ژانویه ۱۹۶۶
۳۸۴۵ Neyachenko ۲۲ سپتامبر ۱۹۷۹
۳۸۴۶ Hazel ۹ اکتبر ۱۹۸۰
۳۸۴۷ Sindel ۱۶ فوریه ۱۹۸۲
۳۸۴۸ Analucia ۲۱ مارس ۱۹۸۲
۳۸۴۹ Incidentia ۳۱ مارس ۱۹۸۴
۳۸۵۰ Peltier ۷ اکتبر ۱۹۸۶
۳۸۵۱ Alhambra ۳۰ اکتبر ۱۹۸۶
۳۸۵۲ Glennford ۲۴ فوریه ۱۹۸۷
۳۸۵۳ Haas ۲۴ نوامبر ۱۹۸۱
۳۸۵۴ George ۱۳ مارس ۱۹۸۳
۳۸۵۵ Pasasymphonia ۴ ژوئیه ۱۹۸۶
۳۸۵۶ Lutskij ۲۶ اوت ۱۹۷۶
۳۸۵۷ Cellino ۸ فوریه ۱۹۸۴
۳۸۵۸ Dorchester ۳ اکتبر ۱۹۸۶
۳۸۵۹ Borngen ۴ مارس ۱۹۸۷
۳۸۶۰ Plovdiv ۸ اوت ۱۹۸۶
۳۸۶۱ Lorenz ۳۰ مارس ۱۹۱۰
۳۸۶۲ Agekian ۱۸ مه ۱۹۷۲
۳۸۶۳ Gilyarovskij ۲۶ سپتامبر ۱۹۷۸
۳۸۶۴ Soren ۶ دسامبر ۱۹۸۶
۳۸۶۵ Lindbloom ۱۳ ژانویه ۱۹۸۸
۳۸۶۶ Langley ۲۰ ژانویه ۱۹۸۸
۳۸۶۷ Shiretoko ۱۶ آوریل ۱۹۸۸
۳۸۶۸ Mendoza ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۳۸۶۹ Norton ۳ مه ۱۹۸۱
۳۸۷۰ Mayre ۱۳ فوریه ۱۹۸۸
۳۸۷۱ Reiz ۱۸ فوریه ۱۹۸۲
۳۸۷۲ Akirafujii ۱۲ ژانویه ۱۹۸۳
۳۸۷۳ Roddy ۲۱ نوامبر ۱۹۸۴
۳۸۷۴ Stuart ۴ اکتبر ۱۹۸۶
۳۸۷۵ Staehle ۱۷ مه ۱۹۸۸
۳۸۷۶ Quaide ۱۹ مه ۱۹۸۸
۳۸۷۷ Braes ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۳۸۷۸ Jyoumon ۱۴ نوامبر ۱۹۸۲
۳۸۷۹ Machar ۱۶ اوت ۱۹۸۳
۳۸۸۰ Kaiserman ۲۱ نوامبر ۱۹۸۴
۳۸۸۱ Doumergua ۱۵ نوامبر ۱۹۲۵
۳۸۸۲ Johncox ۷ سپتامبر ۱۹۶۲
۳۸۸۳ Verbano ۷ سپتامبر ۱۹۷۲
۳۸۸۴ Alferov ۱۳ مارس ۱۹۷۷
۳۸۸۵ Bogorodskij ۲۵ آوریل ۱۹۷۹
۳۸۸۶ Shcherbakovia ۳ سپتامبر ۱۹۸۱
۳۸۸۷ Gerstner ۲۲ اوت ۱۹۸۵
۳۸۸۸ Hoyt ۲۸ مارس ۱۹۸۴
۳۸۸۹ Menshikov ۶ سپتامبر ۱۹۷۲
۳۸۹۰ Bunin ۱۸ دسامبر ۱۹۷۶
۳۸۹۱ Werner ۳ مارس ۱۹۸۱
۳۸۹۲ Dezso ۱۹ آوریل ۱۹۴۱
۳۸۹۳ DeLaeter ۲۰ مارس ۱۹۸۰
۳۸۹۴ Williamcooke ۱۴ اوت ۱۹۸۰
۳۸۹۵ Earhart ۲۳ فوریه ۱۹۸۷
۳۸۹۶ Pordenone ۱۸ نوامبر ۱۹۸۷
۳۸۹۷ Louhi ۸ سپتامبر ۱۹۴۲
۳۸۹۸ Curlewis ۲۶ سپتامبر ۱۹۸۱
۳۸۹۹ Wichterle ۱۷ سپتامبر ۱۹۸۲
۳۹۰۰ Knezevic ۱۴ سپتامبر ۱۹۸۵
۳۹۰۱ Nanjingdaxue ۷ آوریل ۱۹۵۸
۳۹۰۲ Yoritomo ۱۴ ژانویه ۱۹۸۶
۳۹۰۲ Yoritomo SV۲
۳۹۰۴ Honda ۲۲ فوریه ۱۹۸۸
۳۹۰۵ Doppler ۲۸ اوت ۱۹۸۴
۳۹۰۶ Chao ۳۱ مه ۱۹۸۷
۳۹۰۷ Kilmartin ۱۴ اوت ۱۹۰۴
۳۹۰۸ Nyx ۶ اوت ۱۹۸۰
۳۹۰۹ Gladys ۱۵ مه ۱۹۸۸
۳۹۱۰ Liszt ۱۶ سپتامبر ۱۹۸۸
۳۹۱۱ Otomo ۳۱ اوت ۱۹۴۰
۳۹۱۲ Troja ۱۶ سپتامبر ۱۹۸۸
۳۹۱۳ Chemin ۲ دسامبر ۱۹۸۶
۳۹۱۴ Kotogahama ۱۶ سپتامبر ۱۹۸۷
۳۹۱۵ Fukushima ۱۵ اوت ۱۹۸۸
۳۹۱۶ Maeva ۲۴ اوت ۱۹۸۱
۳۹۱۶ Maeva CX
۳۹۱۸ Brel ۱۳ اوت ۱۹۸۸
۳۹۱۹ Maryanning ۲۳ فوریه ۱۹۸۴
۳۹۲۰ Aubignan ۲۸ نوامبر ۱۹۴۸
۳۹۲۱ Klement'ev ۱۹ ژوئیه ۱۹۷۱
۳۹۲۲ Heather ۲۶ سپتامبر ۱۹۷۱
۳۹۲۳ Radzievskij ۲۴ سپتامبر ۱۹۷۶
۳۹۲۴ Birch ۱۱ فوریه ۱۹۷۷
۳۹۲۵ Tret'yakov ۱۹ سپتامبر ۱۹۷۷
۳۹۲۶ Ramirez ۷ نوامبر ۱۹۷۸
۳۹۲۷ Feliciaplatt ۵ مه ۱۹۸۱
۳۹۲۸ Randa ۴ اوت ۱۹۸۱
۳۹۲۹ Carmelmaria ۱۶ نوامبر ۱۹۸۱
۳۹۳۰ Vasilev ۲۵ اکتبر ۱۹۸۲
۳۹۳۱ Batten ۱ مارس ۱۹۸۴
۳۹۳۲ Edshay ۲۷ سپتامبر ۱۹۸۴
۳۹۳۳ Portugal ۱۲ مارس ۱۹۸۶
۳۹۳۴ Tove ۲۳ فوریه ۱۹۸۷
۳۹۳۵ Toatenmongakkai ۱۴ اوت ۱۹۸۷
۳۹۳۶ Elst ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۳۹۳۷ Bretagnon ۱۴ مارس ۱۹۳۲
۳۹۳۸ Chapront ۲ اوت ۱۹۴۹
۳۹۳۹ Huruhata ۷ آوریل ۱۹۵۳
۳۹۴۰ Larion ۲۷ مارس ۱۹۷۳
۳۹۴۱ Haydn ۲۷ اکتبر ۱۹۷۳
۳۹۴۲ Churivannia ۱۱ سپتامبر ۱۹۷۷
۳۹۴۳ Silbermann ۳ سپتامبر ۱۹۸۱
۳۹۴۴ Halliday ۲۴ نوامبر ۱۹۸۱
۳۹۴۵ Gerasimenko ۱۴ اوت ۱۹۸۲
۳۹۴۶ Shor ۵ مارس ۱۹۸۳
۳۹۴۷ Swedenborg ۱ دسامبر ۱۹۸۳
۳۹۴۸ Bohr ۱۵ سپتامبر ۱۹۸۵
۳۹۴۹ Mach ۲۰ اکتبر ۱۹۸۵
۳۹۵۰ Yoshida ۸ فوریه ۱۹۸۶
۳۹۵۱ Zichichi ۱۳ فوریه ۱۹۸۶
۳۹۵۲ Russellmark ۱۴ مارس ۱۹۸۶
۳۹۵۳ Perth ۶ نوامبر ۱۹۸۶
۳۹۵۴ Mendelssohn ۲۴ آوریل ۱۹۸۷
۳۹۵۵ Bruckner ۹ سپتامبر ۱۹۸۸
۳۹۵۶ Caspar ۳ نوامبر ۱۹۸۸
۳۹۵۷ Sugie ۲۴ ژوئیه ۱۹۳۳
۳۹۵۸ Komendantov ۱۰ اکتبر ۱۹۵۳
۳۹۵۹ Irwin ۲۸ اکتبر ۱۹۵۴
۳۹۶۰ Chaliubieju ۲۰ ژانویه ۱۹۵۵
۳۹۶۱ Arthurcox ۳۱ ژوئیه ۱۹۶۲
۳۹۶۲ Valyaev ۸ فوریه ۱۹۶۷
۳۹۶۳ Paradzhanov ۸ اکتبر ۱۹۶۹
۳۹۶۴ Danilevskij ۱۲ سپتامبر ۱۹۷۴
۳۹۶۵ Konopleva ۸ نوامبر ۱۹۷۵
۳۹۶۶ Cherednichenko ۲۴ سپتامبر ۱۹۷۶
۳۹۶۷ Shekhtelia ۱۶ دسامبر ۱۹۷۶
۳۹۶۸ Koptelov ۸ اکتبر ۱۹۷۸
۳۹۶۹ Rossi ۹ اکتبر ۱۹۷۸
۳۹۷۰ Herran ۲۸ ژوئن ۱۹۷۹
۳۹۷۱ Voronikhin ۲۳ دسامبر ۱۹۷۹
۳۹۷۲ Richard ۶ مه ۱۹۸۱
۳۹۷۳ Ogilvie ۳۰ اکتبر ۱۹۸۱
۳۹۷۴ Verveer ۲۸ مارس ۱۹۸۲
۳۹۷۵ Verdi ۱۹ اکتبر ۱۹۸۲
۳۹۷۶ Lise ۶ مه ۱۹۸۳
۳۹۷۷ Maxine ۱۴ ژوئن ۱۹۸۳
۳۹۷۸ Klepesta ۷ نوامبر ۱۹۸۳
۳۹۷۹ Brorsen ۸ نوامبر ۱۹۸۳
۳۹۸۰ Hviezdoslav ۴ دسامبر ۱۹۸۳
۳۹۸۱ Stodola ۲۶ ژانویه ۱۹۸۴
۳۹۸۲ Kastel ۲ مه ۱۹۸۴
۳۹۸۳ Sakiko ۲۰ سپتامبر ۱۹۸۴
۳۹۸۴ Chacos ۲۱ سپتامبر ۱۹۸۴
۳۹۸۵ Raybatson ۱۲ فوریه ۱۹۸۵
۳۹۸۶ Rozhkovskij ۱۹ سپتامبر ۱۹۸۵
۳۹۸۷ Wujek ۵ مارس ۱۹۸۶
۳۹۸۷ 1986 LA ۴ ژوئن ۱۹۸۶
۳۹۸۹ Odin ۸ سپتامبر ۱۹۸۶
۳۹۹۰ Heimdal ۲۵ سپتامبر ۱۹۸۷
۳۹۹۱ Basilevsky ۲۶ سپتامبر ۱۹۸۷
۳۹۹۲ Wagner ۲۹ سپتامبر ۱۹۸۷
۳۹۹۳ Sorm ۴ نوامبر ۱۹۸۸
۳۹۹۴ Ayashi ۲ دسامبر ۱۹۸۸
۳۹۹۵ Sakaino ۵ دسامبر ۱۹۸۸
۳۹۹۶ Fugaku ۵ دسامبر ۱۹۸۸
۳۹۹۷ Taga ۶ دسامبر ۱۹۸۸
۳۹۹۸ Tezuka ۱ ژانویه ۱۹۸۹
۳۹۹۹ Aristarchus ۵ ژانویه ۱۹۸۹
۴۰۰۰ Hipparchus ۴ ژانویه ۱۹۸۹

منابعویرایش