فهرست سیارک‌ها (۴۸۰۰۱–۴۹۰۰۱)

فهرست سیارک‌ها (۴۸۰۰۱ - ۴۹۰۰۱) فهرست سیارک‌ها از ۴۸۰۰۱ تا ۴۹۰۰۱ است.

نام نام انگلیسی تاریخ کشف
۴۸۰۰۱ 2001 BZ41 ۲۴ ژانویه ۲۰۰۱
۴۸۰۰۲ 2001 BN44 ۱۹ ژانویه ۲۰۰۱
۴۸۰۰۳ 2001 BZ49 ۲۱ ژانویه ۲۰۰۱
۴۸۰۰۴ 2001 BS61 ۳۱ ژانویه ۲۰۰۱
۴۸۰۰۵ 2001 BM66 ۲۶ ژانویه ۲۰۰۱
۴۸۰۰۶ 2001 BF67 ۳۰ ژانویه ۲۰۰۱
۴۸۰۰۷ 2001 BH67 ۳۰ ژانویه ۲۰۰۱
۴۸۰۰۸ 2001 BX67 ۳۱ ژانویه ۲۰۰۱
۴۸۰۰۹ 2001 BK69 ۳۱ ژانویه ۲۰۰۱
۴۸۰۱۰ 2001 BD70 ۳۱ ژانویه ۲۰۰۱
۴۸۰۱۱ 2001 BQ73 ۲۹ ژانویه ۲۰۰۱
۴۸۰۱۲ 2001 BV77 ۲۵ ژانویه ۲۰۰۱
۴۸۰۱۳ 2001 CB1 ۱ فوریه ۲۰۰۱
۴۸۰۱۴ 2001 CS6 ۱ فوریه ۲۰۰۱
۴۸۰۱۵ 2001 CQ8 ۱ فوریه ۲۰۰۱
۴۸۰۱۶ 2001 CQ9 ۱ فوریه ۲۰۰۱
۴۸۰۱۷ 2001 CW16 ۱ فوریه ۲۰۰۱
۴۸۰۱۸ 2001 CB36 ۱۵ فوریه ۲۰۰۱
۴۸۰۱۹ 2001 CD43 ۱۵ فوریه ۲۰۰۱
۴۸۰۱۹ 2001 DC ۱۶ فوریه ۲۰۰۱
۴۸۰۲۱ 2001 DN6 ۱۶ فوریه ۲۰۰۱
۴۸۰۲۲ 2001 DJ7 ۱۶ فوریه ۲۰۰۱
۴۸۰۲۳ 2001 DL7 ۱۶ فوریه ۲۰۰۱
۴۸۰۲۴ 2001 DJ17 ۱۶ فوریه ۲۰۰۱
۴۸۰۲۵ 2001 DS17 ۱۶ فوریه ۲۰۰۱
۴۸۰۲۶ 2001 DN24 ۱۷ فوریه ۲۰۰۱
۴۸۰۲۷ 2001 DG29 ۱۷ فوریه ۲۰۰۱
۴۸۰۲۸ 2001 DX31 ۱۷ فوریه ۲۰۰۱
۴۸۰۲۹ 2001 DS37 ۱۹ فوریه ۲۰۰۱
۴۸۰۳۰ 2001 DH39 ۱۹ فوریه ۲۰۰۱
۴۸۰۳۱ 2001 DL39 ۱۹ فوریه ۲۰۰۱
۴۸۰۳۲ 2001 DX42 ۱۹ فوریه ۲۰۰۱
۴۸۰۳۳ 2001 DJ44 ۱۹ فوریه ۲۰۰۱
۴۸۰۳۴ 2001 DM53 ۱۹ فوریه ۲۰۰۱
۴۸۰۳۵ 2001 DM67 ۱۹ فوریه ۲۰۰۱
۴۸۰۳۶ 2001 DA68 ۱۹ فوریه ۲۰۰۱
۴۸۰۳۷ 2001 DE68 ۱۹ فوریه ۲۰۰۱
۴۸۰۳۸ 2001 DC69 ۱۹ فوریه ۲۰۰۱
۴۸۰۳۹ 2001 DT69 ۱۹ فوریه ۲۰۰۱
۴۸۰۴۰ 2001 DL70 ۱۹ فوریه ۲۰۰۱
۴۸۰۴۱ 2001 DE71 ۱۹ فوریه ۲۰۰۱
۴۸۰۴۲ 2001 DO71 ۱۹ فوریه ۲۰۰۱
۴۸۰۴۳ 2001 DF74 ۱۹ فوریه ۲۰۰۱
۴۸۰۴۴ 2001 DZ74 ۱۹ فوریه ۲۰۰۱
۴۸۰۴۵ 2001 DD81 ۲۶ فوریه ۲۰۰۱
۴۸۰۴۶ 2001 DO83 ۲۳ فوریه ۲۰۰۱
۴۸۰۴۷ Houghten ۲۲ فوریه ۲۰۰۱
۴۸۰۴۸ 2001 DG88 ۲۴ فوریه ۲۰۰۱
۴۸۰۴۹ 2001 DB90 ۲۲ فوریه ۲۰۰۱
۴۸۰۵۰ 2001 DK92 ۲۰ فوریه ۲۰۰۱
۴۸۰۵۱ 2001 DV93 ۱۹ فوریه ۲۰۰۱
۴۸۰۵۲ 2001 DZ98 ۱۷ فوریه ۲۰۰۱
۴۸۰۵۲ 2001 EL ۲ مارس ۲۰۰۱
۴۸۰۵۲ 2001 EM ۲ مارس ۲۰۰۱
۴۸۰۵۵ 2001 EQ3 ۲ مارس ۲۰۰۱
۴۸۰۵۶ 2001 EF4 ۲ مارس ۲۰۰۱
۴۸۰۵۷ 2001 EO5 ۲ مارس ۲۰۰۱
۴۸۰۵۸ 2001 EE7 ۲ مارس ۲۰۰۱
۴۸۰۵۹ 2001 ET7 ۲ مارس ۲۰۰۱
۴۸۰۶۰ 2001 EY7 ۲ مارس ۲۰۰۱
۴۸۰۶۱ 2001 EZ7 ۲ مارس ۲۰۰۱
۴۸۰۶۲ 2001 EK8 ۲ مارس ۲۰۰۱
۴۸۰۶۳ 2001 EP9 ۲ مارس ۲۰۰۱
۴۸۰۶۴ 2001 EL16 ۱۵ مارس ۲۰۰۱
۴۸۰۶۵ 2001 EK17 ۱۵ مارس ۲۰۰۱
۴۸۰۶۶ 2001 EH20 ۱۵ مارس ۲۰۰۱
۴۸۰۶۷ 2001 EF21 ۱۵ مارس ۲۰۰۱
۴۸۰۶۸ 2001 EU26 ۲ مارس ۲۰۰۱
۴۸۰۶۸ 2001 FP ۱۶ مارس ۲۰۰۱
۴۸۰۷۰ Zizza ۱۹ مارس ۲۰۰۱
۴۸۰۷۱ 2001 FV5 ۱۸ مارس ۲۰۰۱
۴۸۰۷۲ 2001 FB11 ۱۹ مارس ۲۰۰۱
۴۸۰۷۳ 2001 FC13 ۱۹ مارس ۲۰۰۱
۴۸۰۷۴ 2001 FC15 ۱۹ مارس ۲۰۰۱
۴۸۰۷۵ 2001 FY15 ۱۹ مارس ۲۰۰۱
۴۸۰۷۶ 2001 FZ17 ۱۹ مارس ۲۰۰۱
۴۸۰۷۷ 2001 FX24 ۱۷ مارس ۲۰۰۱
۴۸۰۷۸ 2001 FQ25 ۱۸ مارس ۲۰۰۱
۴۸۰۷۹ 2001 FQ33 ۱۸ مارس ۲۰۰۱
۴۸۰۸۰ 2001 FF34 ۱۸ مارس ۲۰۰۱
۴۸۰۸۱ 2001 FJ35 ۱۸ مارس ۲۰۰۱
۴۸۰۸۲ 2001 FT35 ۱۸ مارس ۲۰۰۱
۴۸۰۸۳ 2001 FO36 ۱۸ مارس ۲۰۰۱
۴۸۰۸۴ 2001 FV37 ۱۸ مارس ۲۰۰۱
۴۸۰۸۵ 2001 FU41 ۱۸ مارس ۲۰۰۱
۴۸۰۸۶ 2001 FV41 ۱۸ مارس ۲۰۰۱
۴۸۰۸۷ 2001 FZ41 ۱۸ مارس ۲۰۰۱
۴۸۰۸۸ 2001 FG42 ۱۸ مارس ۲۰۰۱
۴۸۰۸۹ 2001 FH42 ۱۸ مارس ۲۰۰۱
۴۸۰۹۰ 2001 FK42 ۱۸ مارس ۲۰۰۱
۴۸۰۹۱ 2001 FT44 ۱۸ مارس ۲۰۰۱
۴۸۰۹۲ 2001 FL45 ۱۸ مارس ۲۰۰۱
۴۸۰۹۳ 2001 FR46 ۱۸ مارس ۲۰۰۱
۴۸۰۹۴ 2001 FX47 ۱۸ مارس ۲۰۰۱
۴۸۰۹۵ 2001 FZ50 ۱۸ مارس ۲۰۰۱
۴۸۰۹۶ 2001 FP51 ۱۸ مارس ۲۰۰۱
۴۸۰۹۷ 2001 FW52 ۱۸ مارس ۲۰۰۱
۴۸۰۹۸ 2001 FL54 ۱۸ مارس ۲۰۰۱
۴۸۰۹۹ 2001 FT57 ۱۹ مارس ۲۰۰۱
۴۸۱۰۰ 2001 FW57 ۲۱ مارس ۲۰۰۱
۴۸۱۰۱ 2001 FB61 ۱۹ مارس ۲۰۰۱
۴۸۱۰۲ 2001 FH64 ۱۹ مارس ۲۰۰۱
۴۸۱۰۳ 2001 FP66 ۱۹ مارس ۲۰۰۱
۴۸۱۰۴ 2001 FN68 ۱۹ مارس ۲۰۰۱
۴۸۱۰۵ 2001 FR70 ۱۹ مارس ۲۰۰۱
۴۸۱۰۶ 2001 FV70 ۱۹ مارس ۲۰۰۱
۴۸۱۰۷ 2001 FZ70 ۱۹ مارس ۲۰۰۱
۴۸۱۰۸ 2001 FG71 ۱۹ مارس ۲۰۰۱
۴۸۱۰۹ 2001 FV72 ۱۹ مارس ۲۰۰۱
۴۸۱۱۰ 2001 FX72 ۱۹ مارس ۲۰۰۱
۴۸۱۱۱ 2001 FT74 ۱۹ مارس ۲۰۰۱
۴۸۱۱۲ 2001 FV74 ۱۹ مارس ۲۰۰۱
۴۸۱۱۳ 2001 FJ77 ۱۹ مارس ۲۰۰۱
۴۸۱۱۴ 2001 FW77 ۱۹ مارس ۲۰۰۱
۴۸۱۱۵ 2001 FF83 ۲۴ مارس ۲۰۰۱
۴۸۱۱۶ 2001 FK90 ۲۴ مارس ۲۰۰۱
۴۸۱۱۷ 2001 FL90 ۲۴ مارس ۲۰۰۱
۴۸۱۱۸ 2001 FX95 ۱۶ مارس ۲۰۰۱
۴۸۱۱۹ 2001 FK97 ۱۶ مارس ۲۰۰۱
۴۸۱۲۰ 2001 FT97 ۱۶ مارس ۲۰۰۱
۴۸۱۲۱ 2001 FE99 ۱۶ مارس ۲۰۰۱
۴۸۱۲۲ 2001 FQ100 ۲۸ مارس ۲۰۰۱
۴۸۱۲۳ 2001 FP101 ۱۷ مارس ۲۰۰۱
۴۸۱۲۴ 2001 FZ101 ۱۷ مارس ۲۰۰۱
۴۸۱۲۵ 2001 FK105 ۱۸ مارس ۲۰۰۱
۴۸۱۲۶ 2001 FS105 ۱۸ مارس ۲۰۰۱
۴۸۱۲۷ 2001 FX105 ۱۸ مارس ۲۰۰۱
۴۸۱۲۸ 2001 FU107 ۱۸ مارس ۲۰۰۱
۴۸۱۲۹ 2001 FF112 ۱۸ مارس ۲۰۰۱
۴۸۱۳۰ 2001 FF119 ۲۰ مارس ۲۰۰۱
۴۸۱۳۱ 2001 FK119 ۲۰ مارس ۲۰۰۱
۴۸۱۳۲ 2001 FA122 ۲۹ مارس ۲۰۰۱
۴۸۱۳۳ 2001 FV126 ۲۶ مارس ۲۰۰۱
۴۸۱۳۴ 2001 FD127 ۲۹ مارس ۲۰۰۱
۴۸۱۳۵ 2001 FC128 ۳۱ مارس ۲۰۰۱
۴۸۱۳۶ 2001 FO141 ۲۳ مارس ۲۰۰۱
۴۸۱۳۷ 2001 FS143 ۲۳ مارس ۲۰۰۱
۴۸۱۳۸ 2001 FF144 ۲۳ مارس ۲۰۰۱
۴۸۱۳۹ 2001 FY144 ۲۳ مارس ۲۰۰۱
۴۸۱۴۰ 2001 FT148 ۲۴ مارس ۲۰۰۱
۴۸۱۴۱ 2001 FE150 ۲۴ مارس ۲۰۰۱
۴۸۱۴۲ 2001 FG151 ۲۴ مارس ۲۰۰۱
۴۸۱۴۳ 2001 FY155 ۲۶ مارس ۲۰۰۱
۴۸۱۴۴ 2001 FQ156 ۲۶ مارس ۲۰۰۱
۴۸۱۴۵ 2001 FJ157 ۲۷ مارس ۲۰۰۱
۴۸۱۴۶ 2001 FR159 ۲۹ مارس ۲۰۰۱
۴۸۱۴۷ 2001 FO160 ۲۹ مارس ۲۰۰۱
۴۸۱۴۸ 2001 FF161 ۲۹ مارس ۲۰۰۱
۴۸۱۴۹ 2001 FX162 ۱۸ مارس ۲۰۰۱
۴۸۱۵۰ 2001 FA165 ۱۸ مارس ۲۰۰۱
۴۸۱۵۱ 2001 FJ169 ۲۳ مارس ۲۰۰۱
۴۸۱۵۲ 2001 FS172 ۲۵ مارس ۲۰۰۱
۴۸۱۵۳ 2001 FW172 ۳۱ مارس ۲۰۰۱
۴۸۱۵۴ 2001 GT3 ۱۵ آوریل ۲۰۰۱
۴۸۱۵۵ 2001 GU4 ۱۵ آوریل ۲۰۰۱
۴۸۱۵۶ 2001 GT5 ۱۳ آوریل ۲۰۰۱
۴۸۱۵۷ 2001 GB7 ۱۵ آوریل ۲۰۰۱
۴۸۱۵۸ 2001 GM9 ۱۵ آوریل ۲۰۰۱
۴۸۱۵۹ Saint-Veran ۱۶ آوریل ۲۰۰۱
۴۸۱۶۰ 2001 HC3 ۱۷ آوریل ۲۰۰۱
۴۸۱۶۱ 2001 HM3 ۱۷ آوریل ۲۰۰۱
۴۸۱۶۲ 2001 HX3 ۱۷ آوریل ۲۰۰۱
۴۸۱۶۳ 2001 HD5 ۱۶ آوریل ۲۰۰۱
۴۸۱۶۴ 2001 HJ9 ۱۶ آوریل ۲۰۰۱
۴۸۱۶۵ 2001 HH10 ۱۶ آوریل ۲۰۰۱
۴۸۱۶۶ 2001 HT10 ۱۶ آوریل ۲۰۰۱
۴۸۱۶۷ 2001 HS11 ۱۸ آوریل ۲۰۰۱
۴۸۱۶۸ 2001 HC12 ۱۸ آوریل ۲۰۰۱
۴۸۱۶۹ 2001 HV12 ۱۸ آوریل ۲۰۰۱
۴۸۱۷۰ 2001 HP15 ۱۸ آوریل ۲۰۰۱
۴۸۱۷۱ Juza ۲۳ آوریل ۲۰۰۱
۴۸۱۷۲ 2001 HY18 ۲۴ آوریل ۲۰۰۱
۴۸۱۷۳ 2001 HM19 ۲۴ آوریل ۲۰۰۱
۴۸۱۷۴ 2001 HF21 ۲۳ آوریل ۲۰۰۱
۴۸۱۷۵ 2001 HB23 ۲۶ آوریل ۲۰۰۱
۴۸۱۷۶ 2001 HF26 ۲۷ آوریل ۲۰۰۱
۴۸۱۷۷ 2001 HF27 ۲۷ آوریل ۲۰۰۱
۴۸۱۷۸ 2001 HU31 ۲۸ آوریل ۲۰۰۱
۴۸۱۷۹ 2001 HY31 ۲۸ آوریل ۲۰۰۱
۴۸۱۸۰ 2001 HN32 ۲۳ آوریل ۲۰۰۱
۴۸۱۸۱ 2001 HW32 ۲۴ آوریل ۲۰۰۱
۴۸۱۸۲ 2001 HH40 ۲۷ آوریل ۲۰۰۱
۴۸۱۸۳ 2001 HD41 ۲۷ آوریل ۲۰۰۱
۴۸۱۸۴ 2001 HA44 ۱۶ آوریل ۲۰۰۱
۴۸۱۸۵ 2001 HK44 ۱۶ آوریل ۲۰۰۱
۴۸۱۸۶ 2001 HL45 ۱۶ آوریل ۲۰۰۱
۴۸۱۸۷ 2001 HU46 ۱۸ آوریل ۲۰۰۱
۴۸۱۸۸ 2001 HX48 ۲۱ آوریل ۲۰۰۱
۴۸۱۸۹ 2001 HR49 ۲۱ آوریل ۲۰۰۱
۴۸۱۹۰ 2001 HA53 ۲۳ آوریل ۲۰۰۱
۴۸۱۹۱ 2001 HX54 ۲۴ آوریل ۲۰۰۱
۴۸۱۹۲ 2001 HL57 ۲۵ آوریل ۲۰۰۱
۴۸۱۹۳ 2001 HO58 ۲۵ آوریل ۲۰۰۱
۴۸۱۹۴ 2001 HX63 ۲۷ آوریل ۲۰۰۱
۴۸۱۹۵ 2001 HJ65 ۳۰ آوریل ۲۰۰۱
۴۸۱۹۶ 2001 JU1 ۱۱ مه ۲۰۰۱
۴۸۱۹۷ 2001 JO2 ۱۵ مه ۲۰۰۱
۴۸۱۹۸ 2001 JA6 ۱۱ مه ۲۰۰۱
۴۸۱۹۹ 2001 JU6 ۱۴ مه ۲۰۰۱
۴۸۲۰۰ 2001 KU1 ۱۹ مه ۲۰۰۱
۴۸۲۰۱ 2001 KD3 ۱۷ مه ۲۰۰۱
۴۸۲۰۲ 2001 KL5 ۱۷ مه ۲۰۰۱
۴۸۲۰۳ 2001 KQ6 ۱۷ مه ۲۰۰۱
۴۸۲۰۴ 2001 KG8 ۱۸ مه ۲۰۰۱
۴۸۲۰۵ 2001 KX11 ۱۸ مه ۲۰۰۱
۴۸۲۰۶ 2001 KV13 ۱۷ مه ۲۰۰۱
۴۸۲۰۷ 2001 KE15 ۱۸ مه ۲۰۰۱
۴۸۲۰۸ 2001 KJ17 ۲۰ مه ۲۰۰۱
۴۸۲۰۹ 2001 KM18 ۲۱ مه ۲۰۰۱
۴۸۲۱۰ 2001 KG22 ۱۷ مه ۲۰۰۱
۴۸۲۱۱ 2001 KN22 ۱۷ مه ۲۰۰۱
۴۸۲۱۲ 2001 KO24 ۱۷ مه ۲۰۰۱
۴۸۲۱۳ 2001 KP24 ۱۷ مه ۲۰۰۱
۴۸۲۱۴ 2001 KB27 ۱۷ مه ۲۰۰۱
۴۸۲۱۵ 2001 KO28 ۱۸ مه ۲۰۰۱
۴۸۲۱۶ 2001 KE38 ۲۲ مه ۲۰۰۱
۴۸۲۱۷ 2001 KL38 ۲۲ مه ۲۰۰۱
۴۸۲۱۸ 2001 KZ38 ۲۲ مه ۲۰۰۱
۴۸۲۱۹ 2001 KN39 ۲۲ مه ۲۰۰۱
۴۸۲۲۰ 2001 KX40 ۲۳ مه ۲۰۰۱
۴۸۲۲۱ 2001 KA41 ۲۳ مه ۲۰۰۱
۴۸۲۲۲ 2001 KJ42 ۱۹ مه ۲۰۰۱
۴۸۲۲۳ 2001 KV43 ۲۲ مه ۲۰۰۱
۴۸۲۲۴ 2001 KK44 ۲۲ مه ۲۰۰۱
۴۸۲۲۵ 2001 KG55 ۲۲ مه ۲۰۰۱
۴۸۲۲۶ 2001 KK56 ۲۲ مه ۲۰۰۱
۴۸۲۲۷ 2001 KG58 ۲۶ مه ۲۰۰۱
۴۸۲۲۸ 2001 KB59 ۲۶ مه ۲۰۰۱
۴۸۲۲۹ 2001 KP63 ۲۰ مه ۲۰۰۱
۴۸۲۳۰ 2001 KS65 ۲۲ مه ۲۰۰۱
۴۸۲۳۱ 2001 KF69 ۲۲ مه ۲۰۰۱
۴۸۲۳۲ 2001 KY70 ۲۴ مه ۲۰۰۱
۴۸۲۳۳ 2001 LY9 ۱۵ ژوئن ۲۰۰۱
۴۸۲۳۴ 2001 LT13 ۱۵ ژوئن ۲۰۰۱
۴۸۲۳۵ 2001 MG2 ۱۹ ژوئن ۲۰۰۱
۴۸۲۳۶ 2001 MP3 ۱۹ ژوئن ۲۰۰۱
۴۸۲۳۷ 2001 MJ5 ۲۳ ژوئن ۲۰۰۱
۴۸۲۳۸ 2001 ML11 ۱۹ ژوئن ۲۰۰۱
۴۸۲۳۹ 2001 MM13 ۲۴ ژوئن ۲۰۰۱
۴۸۲۳۹ 2001 NE ۸ ژوئیه ۲۰۰۱
۴۸۲۴۱ 2001 NS12 ۱۳ ژوئیه ۲۰۰۱
۴۸۲۴۲ 2001 PB1 ۲ اوت ۲۰۰۱
۴۸۲۴۳ 2001 PE7 ۱۱ اوت ۲۰۰۱
۴۸۲۴۴ 2001 PG8 ۱۱ اوت ۲۰۰۱
۴۸۲۴۵ 2001 PD9 ۱۱ اوت ۲۰۰۱
۴۸۲۴۶ 2001 QG32 ۱۷ اوت ۲۰۰۱
۴۸۲۴۷ 2001 QU101 ۱۸ اوت ۲۰۰۱
۴۸۲۴۸ 2001 RP69 ۱۰ سپتامبر ۲۰۰۱
۴۸۲۴۹ 2001 SY345 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۱
۴۸۲۵۰ 2001 TH9 ۱۱ اکتبر ۲۰۰۱
۴۸۲۵۱ 2001 TA190 ۱۴ اکتبر ۲۰۰۱
۴۸۲۵۲ 2001 TL212 ۱۳ اکتبر ۲۰۰۱
۴۸۲۵۳ 2001 UK22 ۱۷ اکتبر ۲۰۰۱
۴۸۲۵۴ 2001 UE83 ۲۰ اکتبر ۲۰۰۱
۴۸۲۵۵ 2001 VY20 ۹ نوامبر ۲۰۰۱
۴۸۲۵۶ 2001 VT39 ۹ نوامبر ۲۰۰۱
۴۸۲۵۷ 2001 VE92 ۱۵ نوامبر ۲۰۰۱
۴۸۲۵۸ 2001 WA31 ۱۷ نوامبر ۲۰۰۱
۴۸۲۵۹ 2001 WL40 ۱۷ نوامبر ۲۰۰۱
۴۸۲۶۰ 2001 XM24 ۱۰ دسامبر ۲۰۰۱
۴۸۲۶۱ 2001 XT27 ۱۰ دسامبر ۲۰۰۱
۴۸۲۶۲ 2001 XL87 ۱۳ دسامبر ۲۰۰۱
۴۸۲۶۳ 2001 XX183 ۱۴ دسامبر ۲۰۰۱
۴۸۲۶۴ 2001 XB212 ۱۱ دسامبر ۲۰۰۱
۴۸۲۶۵ 2001 YZ15 ۱۷ دسامبر ۲۰۰۱
۴۸۲۶۶ 2001 YV117 ۱۸ دسامبر ۲۰۰۱
۴۸۲۶۷ 2001 YA118 ۱۸ دسامبر ۲۰۰۱
۴۸۲۶۸ 2002 AK1 ۴ ژانویه ۲۰۰۲
۴۸۲۶۹ 2002 AX166 ۱۳ ژانویه ۲۰۰۲
۴۸۲۷۰ 2002 CS82 ۷ فوریه ۲۰۰۲
۴۸۲۷۱ 2002 CL112 ۷ فوریه ۲۰۰۲
۴۸۲۷۲ 2002 CM139 ۸ فوریه ۲۰۰۲
۴۸۲۷۳ 2002 CQ230 ۱۲ فوریه ۲۰۰۲
۴۸۲۷۴ 2002 CY235 ۱۰ فوریه ۲۰۰۲
۴۸۲۷۵ 2002 CY242 ۱۱ فوریه ۲۰۰۲
۴۸۲۷۶ 2002 ED20 ۹ مارس ۲۰۰۲
۴۸۲۷۷ 2002 EQ26 ۱۰ مارس ۲۰۰۲
۴۸۲۷۸ 2002 EV69 ۱۳ مارس ۲۰۰۲
۴۸۲۷۹ 2002 EK72 ۱۳ مارس ۲۰۰۲
۴۸۲۸۰ 2002 EK85 ۹ مارس ۲۰۰۲
۴۸۲۸۱ 2002 EN153 ۱۵ مارس ۲۰۰۲
۴۸۲۸۲ 2002 FA22 ۱۹ مارس ۲۰۰۲
۴۸۲۸۳ 2002 GN19 ۱۴ آوریل ۲۰۰۲
۴۸۲۸۴ 2002 GD60 ۸ آوریل ۲۰۰۲
۴۸۲۸۵ 2002 GK95 ۹ آوریل ۲۰۰۲
۴۸۲۸۶ 2002 GZ96 ۹ آوریل ۲۰۰۲
۴۸۲۸۷ 2002 GE167 ۹ آوریل ۲۰۰۲
۴۸۲۸۸ 2002 HC6 ۱۷ آوریل ۲۰۰۲
۴۸۲۸۹ 2002 HM15 ۱۷ آوریل ۲۰۰۲
۴۸۲۸۹ 2002 JH ۳ مه ۲۰۰۲
۴۸۲۹۱ 2002 JQ1 ۴ مه ۲۰۰۲
۴۸۲۹۲ 2002 JW14 ۸ مه ۲۰۰۲
۴۸۲۹۳ 2002 JD52 ۹ مه ۲۰۰۲
۴۸۲۹۴ 2002 JG131 ۸ مه ۲۰۰۲
۴۸۲۹۵ 2002 KW6 ۲۷ مه ۲۰۰۲
۴۸۲۹۶ 2002 LB18 ۶ ژوئن ۲۰۰۲
۴۸۲۹۷ 2002 LJ24 ۹ ژوئن ۲۰۰۲
۴۸۲۹۸ 2002 LL33 ۵ ژوئن ۲۰۰۲
۴۸۲۹۹ 2002 LE35 ۱۱ ژوئن ۲۰۰۲
۴۸۳۰۰ Kronk ۱۱ ژوئن ۲۰۰۲
۴۸۳۰۱ 2002 LL35 ۱۲ ژوئن ۲۰۰۲
۴۸۳۰۲ 2002 LM36 ۹ ژوئن ۲۰۰۲
۴۸۳۰۳ 2002 LJ37 ۱۰ ژوئن ۲۰۰۲
۴۸۳۰۴ 2002 LL37 ۱۱ ژوئن ۲۰۰۲
۴۸۳۰۵ 2002 LS47 ۱۲ ژوئن ۲۰۰۲
۴۸۳۰۶ 2002 LA48 ۱۴ ژوئن ۲۰۰۲
۴۸۳۰۷ 2002 LP53 ۹ ژوئن ۲۰۰۲
۴۸۳۰۸ 2002 LP56 ۹ ژوئن ۲۰۰۲
۴۸۳۰۹ 2002 LG57 ۱۰ ژوئن ۲۰۰۲
۴۸۳۱۰ 2002 NE1 ۴ ژوئیه ۲۰۰۲
۴۸۳۱۱ 2002 NF3 ۵ ژوئیه ۲۰۰۲
۴۸۳۱۲ 2002 NP3 ۸ ژوئیه ۲۰۰۲
۴۸۳۱۳ 2002 ND12 ۴ ژوئیه ۲۰۰۲
۴۸۳۱۴ 2002 NK13 ۴ ژوئیه ۲۰۰۲
۴۸۳۱۵ 2002 NX15 ۵ ژوئیه ۲۰۰۲
۴۸۳۱۶ 2002 NQ19 ۹ ژوئیه ۲۰۰۲
۴۸۳۱۷ 2002 NY20 ۹ ژوئیه ۲۰۰۲
۴۸۳۱۸ 2002 NA22 ۹ ژوئیه ۲۰۰۲
۴۸۳۱۹ 2002 NR25 ۹ ژوئیه ۲۰۰۲
۴۸۳۲۰ 2002 NE27 ۹ ژوئیه ۲۰۰۲
۴۸۳۲۱ 2002 NG28 ۱۳ ژوئیه ۲۰۰۲
۴۸۳۲۲ 2002 NT32 ۱۳ ژوئیه ۲۰۰۲
۴۸۳۲۳ 2002 NN33 ۱۴ ژوئیه ۲۰۰۲
۴۸۳۲۴ 2002 NQ40 ۱۴ ژوئیه ۲۰۰۲
۴۸۳۲۵ 2002 NO42 ۱۵ ژوئیه ۲۰۰۲
۴۸۳۲۶ 2002 NE47 ۱۳ ژوئیه ۲۰۰۲
۴۸۳۲۷ 2002 NF50 ۱۳ ژوئیه ۲۰۰۲
۴۸۳۲۸ 2002 NN53 ۱۴ ژوئیه ۲۰۰۲
۴۸۳۲۹ 2002 NA54 ۵ ژوئیه ۲۰۰۲
۴۸۳۳۰ 2002 NA56 ۱۲ ژوئیه ۲۰۰۲
۴۸۳۳۱ 2002 NR56 ۹ ژوئیه ۲۰۰۲
۴۸۳۳۲ 2002 OK3 ۱۷ ژوئیه ۲۰۰۲
۴۸۳۳۳ 2002 OW6 ۲۰ ژوئیه ۲۰۰۲
۴۸۳۳۴ 2002 OX18 ۱۹ ژوئیه ۲۰۰۲
۴۸۳۳۵ 2002 PW1 ۴ اوت ۲۰۰۲
۴۸۳۳۶ 2002 PS6 ۶ اوت ۲۰۰۲
۴۸۳۳۷ 2002 PT6 ۵ اوت ۲۰۰۲
۴۸۳۳۸ 2002 PV27 ۶ اوت ۲۰۰۲
۴۸۳۳۹ 2002 PC31 ۶ اوت ۲۰۰۲
۴۸۳۴۰ 2002 PT32 ۶ اوت ۲۰۰۲
۴۸۳۴۱ 2002 PU47 ۱۰ اوت ۲۰۰۲
۴۸۳۴۲ 2002 PQ51 ۸ اوت ۲۰۰۲
۴۸۳۴۲ 2180 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۴۸۳۴۲ 2588 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۴۸۳۴۲ 2662 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۴۸۳۴۲ 3077 P-L ۲۵ سپتامبر ۱۹۶۰
۴۸۳۴۲ 3567 P-L ۲۲ اکتبر ۱۹۶۰
۴۸۳۴۲ 4124 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۴۸۳۴۲ 4239 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۴۸۳۴۲ 6221 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۴۸۳۴۲ 6250 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۴۸۳۴۲ 6320 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۴۸۳۴۲ 6616 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۴۸۳۵۴ 1291 T-1 ۲۵ مارس ۱۹۷۱
۴۸۳۵۵ 2184 T-1 ۲۵ مارس ۱۹۷۱
۴۸۳۵۶ 3118 T-1 ۲۶ مارس ۱۹۷۱
۴۸۳۵۷ 1013 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۴۸۳۵۸ 1187 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۴۸۳۵۹ 1219 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۴۸۳۶۰ 1262 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۴۸۳۶۱ 2022 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۴۸۳۶۲ 2184 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۴۸۳۶۳ 2192 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۴۸۳۶۴ 3096 T-2 ۳۰ سپتامبر ۱۹۷۳
۴۸۳۶۵ 3106 T-2 ۳۰ سپتامبر ۱۹۷۳
۴۸۳۶۶ 3284 T-2 ۳۰ سپتامبر ۱۹۷۳
۴۸۳۶۷ 4127 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۴۸۳۶۸ 4141 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۴۸۳۶۹ 4153 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۴۸۳۷۰ 1056 T-3 ۱۷ اکتبر ۱۹۷۷
۴۸۳۷۱ 1173 T-3 ۱۷ اکتبر ۱۹۷۷
۴۸۳۷۲ 1182 T-3 ۱۷ اکتبر ۱۹۷۷
۴۸۳۷۳ Gorgythion ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۴۸۳۷۴ 2583 T-3 ۱۷ اکتبر ۱۹۷۷
۴۸۳۷۵ 3320 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۴۸۳۷۶ 4044 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۴۸۳۷۷ 4047 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۴۸۳۷۸ 4241 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۴۸۳۷۹ 4672 T-3 ۱۷ اکتبر ۱۹۷۷
۴۸۳۸۰ 5622 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۴۸۳۸۱ 1977 SU3 ۱۷ سپتامبر ۱۹۷۷
۴۸۳۸۲ 1978 UC6 ۲۷ اکتبر ۱۹۷۸
۴۸۳۸۳ 1978 VH7 ۶ نوامبر ۱۹۷۸
۴۸۳۸۴ 1978 VQ8 ۷ نوامبر ۱۹۷۸
۴۸۳۸۵ 1978 VH9 ۷ نوامبر ۱۹۷۸
۴۸۳۸۶ 1979 MQ1 ۲۵ ژوئن ۱۹۷۹
۴۸۳۸۷ 1979 MM2 ۲۵ ژوئن ۱۹۷۹
۴۸۳۸۸ 1979 MZ5 ۲۵ ژوئن ۱۹۷۹
۴۸۳۸۹ 1979 MV8 ۲۵ ژوئن ۱۹۷۹
۴۸۳۹۰ 1979 ON1 ۲۴ ژوئیه ۱۹۷۹
۴۸۳۹۱ 1981 DH2 ۲۸ فوریه ۱۹۸۱
۴۸۳۹۲ 1981 DV2 ۲۸ فوریه ۱۹۸۱
۴۸۳۹۳ 1981 EB5 ۲ مارس ۱۹۸۱
۴۸۳۹۴ 1981 EP9 ۱ مارس ۱۹۸۱
۴۸۳۹۵ 1981 ES11 ۷ مارس ۱۹۸۱
۴۸۳۹۶ 1981 EP14 ۱ مارس ۱۹۸۱
۴۸۳۹۷ 1981 EL16 ۶ مارس ۱۹۸۱
۴۸۳۹۸ 1981 EN19 ۲ مارس ۱۹۸۱
۴۸۳۹۹ 1981 EA21 ۲ مارس ۱۹۸۱
۴۸۴۰۰ 1981 EZ21 ۲ مارس ۱۹۸۱
۴۸۴۰۱ 1981 EW27 ۲ مارس ۱۹۸۱
۴۸۴۰۲ 1981 EH28 ۲ مارس ۱۹۸۱
۴۸۴۰۳ 1981 EP41 ۲ مارس ۱۹۸۱
۴۸۴۰۴ 1981 EQ41 ۲ مارس ۱۹۸۱
۴۸۴۰۵ 1981 EQ46 ۲ مارس ۱۹۸۱
۴۸۴۰۶ 1981 EQ47 ۲ مارس ۱۹۸۱
۴۸۴۰۷ 1981 QL2 ۲۷ اوت ۱۹۸۱
۴۸۴۰۸ 1982 VN2 ۱۴ نوامبر ۱۹۸۲
۴۸۴۰۹ 1984 SL5 ۲۷ سپتامبر ۱۹۸۴
۴۸۴۱۰ 1985 QJ5 ۲۳ اوت ۱۹۸۵
۴۸۴۱۱ 1985 RB3 ۵ سپتامبر ۱۹۸۵
۴۸۴۱۲ 1986 QN1 ۲۷ اوت ۱۹۸۶
۴۸۴۱۳ 1986 TB7 ۹ اکتبر ۱۹۸۶
۴۸۴۱۳ 1987 OS ۱۹ ژوئیه ۱۹۸۷
۴۸۴۱۵ Dehio ۲۱ اوت ۱۹۸۷
۴۸۴۱۶ Carmelita ۲۴ ژانویه ۱۹۸۸
۴۸۴۱۷ 1988 CQ2 ۱۱ فوریه ۱۹۸۸
۴۸۴۱۸ 1988 EA1 ۱۳ مارس ۱۹۸۸
۴۸۴۱۹ 1988 RB5 ۲ سپتامبر ۱۹۸۸
۴۸۴۲۰ 1988 RN5 ۲ سپتامبر ۱۹۸۸
۴۸۴۲۰ 1988 VF ۳ نوامبر ۱۹۸۸
۴۸۴۲۲ Schrade ۳ نوامبر ۱۹۸۸
۴۸۴۲۲ 1988 WA ۱۷ نوامبر ۱۹۸۸
۴۸۴۲۴ Souchay ۵ دسامبر ۱۹۸۸
۴۸۴۲۵ Tischendorf ۲ فوریه ۱۹۸۹
۴۸۴۲۶ 1989 EV2 ۲ مارس ۱۹۸۹
۴۸۴۲۷ 1989 SZ2 ۲۶ سپتامبر ۱۹۸۹
۴۸۴۲۸ 1989 SV5 ۲۶ سپتامبر ۱۹۸۹
۴۸۴۲۹ 1989 SK10 ۲۸ سپتامبر ۱۹۸۹
۴۸۴۳۰ 1989 TQ3 ۷ اکتبر ۱۹۸۹
۴۸۴۳۱ 1989 TV5 ۲ اکتبر ۱۹۸۹
۴۸۴۳۲ 1989 TM6 ۷ اکتبر ۱۹۸۹
۴۸۴۳۳ 1989 US1 ۲۹ اکتبر ۱۹۸۹
۴۸۴۳۴ Maxbeckmann ۲۳ اکتبر ۱۹۸۹
۴۸۴۳۵ Jaspers ۲۳ اکتبر ۱۹۸۹
۴۸۴۳۵ 1989 VK ۲ نوامبر ۱۹۸۹
۴۸۴۳۷ 1989 VM1 ۳ نوامبر ۱۹۸۹
۴۸۴۳۸ 1989 WJ2 ۲۱ نوامبر ۱۹۸۹
۴۸۴۳۹ 1989 WR2 ۲۰ نوامبر ۱۹۸۹
۴۸۴۴۰ 1989 YO2 ۳۰ دسامبر ۱۹۸۹
۴۸۴۴۱ 1990 ET1 ۲ مارس ۱۹۹۰
۴۸۴۴۱ 1990 GF ۱۵ آوریل ۱۹۹۰
۴۸۴۴۳ 1990 HY5 ۲۹ آوریل ۱۹۹۰
۴۸۴۴۴ 1990 QQ7 ۱۶ اوت ۱۹۹۰
۴۸۴۴۵ 1990 QX7 ۱۶ اوت ۱۹۹۰
۴۸۴۴۶ 1990 RB1 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۰
۴۸۴۴۷ 1990 TK2 ۱۰ اکتبر ۱۹۹۰
۴۸۴۴۸ 1990 WR2 ۲۱ نوامبر ۱۹۹۰
۴۸۴۴۹ 1991 EK4 ۱۲ مارس ۱۹۹۱
۴۸۴۴۹ 1991 NA ۷ ژوئیه ۱۹۹۱
۴۸۴۵۱ 1991 PC3 ۲ اوت ۱۹۹۱
۴۸۴۵۲ 1991 PH7 ۶ اوت ۱۹۹۱
۴۸۴۵۳ 1991 PT9 ۱۳ اوت ۱۹۹۱
۴۸۴۵۴ 1991 PP12 ۵ اوت ۱۹۹۱
۴۸۴۵۵ 1991 PK13 ۵ اوت ۱۹۹۱
۴۸۴۵۶ Wilhelmwien ۱۲ سپتامبر ۱۹۹۱
۴۸۴۵۷ 1991 RO3 ۱۲ سپتامبر ۱۹۹۱
۴۸۴۵۸ Merian ۱۳ سپتامبر ۱۹۹۱
۴۸۴۵۹ 1991 RO5 ۱۳ سپتامبر ۱۹۹۱
۴۸۴۶۰ 1991 RH6 ۱۳ سپتامبر ۱۹۹۱
۴۸۴۶۱ 1991 RN6 ۷ سپتامبر ۱۹۹۱
۴۸۴۶۲ 1991 RT6 ۳ سپتامبر ۱۹۹۱
۴۸۴۶۳ 1991 RH14 ۱۳ سپتامبر ۱۹۹۱
۴۸۴۶۴ 1991 RA17 ۱۵ سپتامبر ۱۹۹۱
۴۸۴۶۵ 1991 RS20 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۱
۴۸۴۶۶ 1991 RY29 ۱۲ سپتامبر ۱۹۹۱
۴۸۴۶۷ 1991 SB1 ۳۰ سپتامبر ۱۹۹۱
۴۸۴۶۸ 1991 SS1 ۲۹ سپتامبر ۱۹۹۱
۴۸۴۶۹ 1991 TQ1 ۱۰ اکتبر ۱۹۹۱
۴۸۴۷۰ 1991 TC2 ۱۰ اکتبر ۱۹۹۱
۴۸۴۷۱ 1991 TV2 ۷ اکتبر ۱۹۹۱
۴۸۴۷۲ Mossbauer ۲ اکتبر ۱۹۹۱
۴۸۴۷۳ 1991 TU9 ۶ اکتبر ۱۹۹۱
۴۸۴۷۳ 1991 UR ۱۸ اکتبر ۱۹۹۱
۴۸۴۷۵ 1991 UD2 ۲۹ اکتبر ۱۹۹۱
۴۸۴۷۶ 1991 UP3 ۳۱ اکتبر ۱۹۹۱
۴۸۴۷۶ 1991 VV ۲ نوامبر ۱۹۹۱
۴۸۴۷۸ 1991 VF3 ۳ نوامبر ۱۹۹۱
۴۸۴۷۸ 1991 XF ۴ دسامبر ۱۹۹۱
۴۸۴۸۰ Falk ۲۸ دسامبر ۱۹۹۱
۴۸۴۸۱ 1992 BZ3 ۲۸ ژانویه ۱۹۹۲
۴۸۴۸۲ Oruki ۵ فوریه ۱۹۹۲
۴۸۴۸۳ 1992 CB3 ۲ فوریه ۱۹۹۲
۴۸۴۸۴ 1992 ET1 ۱۱ مارس ۱۹۹۲
۴۸۴۸۵ 1992 EX4 ۱ مارس ۱۹۹۲
۴۸۴۸۶ 1992 EG5 ۱ مارس ۱۹۹۲
۴۸۴۸۷ 1992 EY5 ۲ مارس ۱۹۹۲
۴۸۴۸۸ 1992 EN12 ۶ مارس ۱۹۹۲
۴۸۴۸۹ 1992 EZ28 ۲ مارس ۱۹۹۲
۴۸۴۹۰ 1992 GD4 ۴ آوریل ۱۹۹۲
۴۸۴۹۱ 1992 HG5 ۲۴ آوریل ۱۹۹۲
۴۸۴۹۲ 1992 SS17 ۲۴ سپتامبر ۱۹۹۲
۴۸۴۹۲ 1992 WG ۱۶ نوامبر ۱۹۹۲
۴۸۴۹۲ 1992 WM ۱۶ نوامبر ۱۹۹۲
۴۸۴۹۵ Ryugado ۱۶ ژانویه ۱۹۹۳
۴۸۴۹۶ 1993 BM3 ۲۶ ژانویه ۱۹۹۳
۴۸۴۹۷ 1993 BQ5 ۲۷ ژانویه ۱۹۹۳
۴۸۴۹۸ 1993 BS6 ۳۰ ژانویه ۱۹۹۳
۴۸۴۹۹ 1993 BV7 ۲۳ ژانویه ۱۹۹۳
۴۸۵۰۰ 1993 DU2 ۲۰ فوریه ۱۹۹۳
۴۸۵۰۰ 1993 FM ۲۳ مارس ۱۹۹۳
۴۸۵۰۲ 1993 FL5 ۱۷ مارس ۱۹۹۳
۴۸۵۰۳ 1993 FN6 ۱۷ مارس ۱۹۹۳
۴۸۵۰۴ 1993 FK9 ۱۷ مارس ۱۹۹۳
۴۸۵۰۵ 1993 FM10 ۱۷ مارس ۱۹۹۳
۴۸۵۰۶ 1993 FO10 ۱۷ مارس ۱۹۹۳
۴۸۵۰۷ 1993 FS11 ۱۷ مارس ۱۹۹۳
۴۸۵۰۸ 1993 FF12 ۱۷ مارس ۱۹۹۳
۴۸۵۰۹ 1993 FQ12 ۱۷ مارس ۱۹۹۳
۴۸۵۱۰ 1993 FP13 ۱۷ مارس ۱۹۹۳
۴۸۵۱۱ 1993 FR13 ۱۷ مارس ۱۹۹۳
۴۸۵۱۲ 1993 FU15 ۱۷ مارس ۱۹۹۳
۴۸۵۱۳ 1993 FB22 ۲۱ مارس ۱۹۹۳
۴۸۵۱۴ 1993 FN22 ۲۱ مارس ۱۹۹۳
۴۸۵۱۵ 1993 FO24 ۲۱ مارس ۱۹۹۳
۴۸۵۱۶ 1993 FL25 ۲۱ مارس ۱۹۹۳
۴۸۵۱۷ 1993 FR25 ۲۱ مارس ۱۹۹۳
۴۸۵۱۸ 1993 FB29 ۲۱ مارس ۱۹۹۳
۴۸۵۱۹ 1993 FC37 ۱۹ مارس ۱۹۹۳
۴۸۵۲۰ 1993 FK45 ۱۹ مارس ۱۹۹۳
۴۸۵۲۱ 1993 FV50 ۱۹ مارس ۱۹۹۳
۴۸۵۲۲ 1993 FF54 ۱۷ مارس ۱۹۹۳
۴۸۵۲۳ 1993 FY55 ۱۷ مارس ۱۹۹۳
۴۸۵۲۴ 1993 FY78 ۲۱ مارس ۱۹۹۳
۴۸۵۲۴ 1993 GB ۱۴ آوریل ۱۹۹۳
۴۸۵۲۶ 1993 HL3 ۲۰ آوریل ۱۹۹۳
۴۸۵۲۷ 1993 LC1 ۱۳ ژوئن ۱۹۹۳
۴۸۵۲۸ 1993 OC3 ۲۰ ژوئیه ۱۹۹۳
۴۸۵۲۹ 1993 OV10 ۲۰ ژوئیه ۱۹۹۳
۴۸۵۲۹ 1993 PF ۱۲ اوت ۱۹۹۳
۴۸۵۲۹ 1993 PP ۱۳ اوت ۱۹۹۳
۴۸۵۳۲ 1993 PL7 ۱۵ اوت ۱۹۹۳
۴۸۵۳۲ 1993 QU ۱۹ اوت ۱۹۹۳
۴۸۵۳۴ 1993 QM4 ۱۸ اوت ۱۹۹۳
۴۸۵۳۵ 1993 RD4 ۱۵ سپتامبر ۱۹۹۳
۴۸۵۳۶ 1993 RS6 ۱۵ سپتامبر ۱۹۹۳
۴۸۵۳۷ 1993 RO7 ۱۵ سپتامبر ۱۹۹۳
۴۸۵۳۸ 1993 RF15 ۱۵ سپتامبر ۱۹۹۳
۴۸۵۳۹ 1993 SD11 ۲۲ سپتامبر ۱۹۹۳
۴۸۵۴۰ 1993 TW8 ۱۱ اکتبر ۱۹۹۳
۴۸۵۴۱ 1993 TV10 ۱۵ اکتبر ۱۹۹۳
۴۸۵۴۲ 1993 TN13 ۱۴ اکتبر ۱۹۹۳
۴۸۵۴۳ 1993 TJ14 ۹ اکتبر ۱۹۹۳
۴۸۵۴۴ 1993 TO15 ۹ اکتبر ۱۹۹۳
۴۸۵۴۵ 1993 TZ16 ۹ اکتبر ۱۹۹۳
۴۸۵۴۶ 1993 TM19 ۹ اکتبر ۱۹۹۳
۴۸۵۴۷ 1993 TJ20 ۹ اکتبر ۱۹۹۳
۴۸۵۴۸ 1993 TM25 ۹ اکتبر ۱۹۹۳
۴۸۵۴۹ 1993 TP25 ۹ اکتبر ۱۹۹۳
۴۸۵۵۰ 1993 TU25 ۹ اکتبر ۱۹۹۳
۴۸۵۵۱ 1993 TR28 ۹ اکتبر ۱۹۹۳
۴۸۵۵۲ 1993 TN31 ۹ اکتبر ۱۹۹۳
۴۸۵۵۳ 1993 TS31 ۹ اکتبر ۱۹۹۳
۴۸۵۵۴ 1993 TL32 ۹ اکتبر ۱۹۹۳
۴۸۵۵۵ 1993 TW32 ۹ اکتبر ۱۹۹۳
۴۸۵۵۶ 1993 TK33 ۹ اکتبر ۱۹۹۳
۴۸۵۵۷ 1993 TJ37 ۹ اکتبر ۱۹۹۳
۴۸۵۵۸ 1993 TL38 ۹ اکتبر ۱۹۹۳
۴۸۵۵۹ 1993 TJ39 ۹ اکتبر ۱۹۹۳
۴۸۵۶۰ 1993 UX2 ۲۰ اکتبر ۱۹۹۳
۴۸۵۶۱ 1993 UZ2 ۲۱ اکتبر ۱۹۹۳
۴۸۵۶۲ 1993 UZ6 ۲۰ اکتبر ۱۹۹۳
۴۸۵۶۳ 1994 AP5 ۵ ژانویه ۱۹۹۴
۴۸۵۶۴ 1994 BL3 ۱۶ ژانویه ۱۹۹۴
۴۸۵۶۵ 1994 CA9 ۸ فوریه ۱۹۹۴
۴۸۵۶۶ 1994 CH9 ۷ فوریه ۱۹۹۴
۴۸۵۶۷ 1994 CH14 ۸ فوریه ۱۹۹۴
۴۸۵۶۸ 1994 CO14 ۸ فوریه ۱۹۹۴
۴۸۵۶۸ 1994 EN ۶ مارس ۱۹۹۴
۴۸۵۷۰ 1994 EA2 ۹ مارس ۱۹۹۴
۴۸۵۷۱ 1994 ER5 ۹ مارس ۱۹۹۴
۴۸۵۷۲ 1994 EJ6 ۹ مارس ۱۹۹۴
۴۸۵۷۳ 1994 JX5 ۴ مه ۱۹۹۴
۴۸۵۷۴ 1994 JG6 ۴ مه ۱۹۹۴
۴۸۵۷۵ Hawaii ۴ ژوئیه ۱۹۹۴
۴۸۵۷۶ 1994 NN2 ۱۱ ژوئیه ۱۹۹۴
۴۸۵۷۷ 1994 PD8 ۱۰ اوت ۱۹۹۴
۴۸۵۷۸ 1994 PL11 ۱۰ اوت ۱۹۹۴
۴۸۵۷۹ 1994 PW11 ۱۰ اوت ۱۹۹۴
۴۸۵۸۰ 1994 PD17 ۱۰ اوت ۱۹۹۴
۴۸۵۸۱ 1994 PV19 ۱۲ اوت ۱۹۹۴
۴۸۵۸۲ 1994 PF25 ۱۲ اوت ۱۹۹۴
۴۸۵۸۳ 1994 PE35 ۱۰ اوت ۱۹۹۴
۴۸۵۸۴ 1994 PF37 ۱۰ اوت ۱۹۹۴
۴۸۵۸۵ 1994 PK37 ۱۰ اوت ۱۹۹۴
۴۸۵۸۶ 1994 PE39 ۱۰ اوت ۱۹۹۴
۴۸۵۸۷ 1994 PO39 ۱۰ اوت ۱۹۹۴
۴۸۵۸۸ Raschroder ۲ سپتامبر ۱۹۹۴
۴۸۵۸۹ 1994 RW17 ۳ سپتامبر ۱۹۹۴
۴۸۵۹۰ 1994 TY2 ۲ اکتبر ۱۹۹۴
۴۸۵۹۱ 1994 TB3 ۲ اکتبر ۱۹۹۴
۴۸۵۹۲ 1994 TP5 ۴ اکتبر ۱۹۹۴
۴۸۵۹۲ 1994 VF ۱ نوامبر ۱۹۹۴
۴۸۵۹۴ 1994 VA2 ۳ نوامبر ۱۹۹۴
۴۸۵۹۵ 1994 VH2 ۹ نوامبر ۱۹۹۴
۴۸۵۹۶ 1994 VY6 ۷ نوامبر ۱۹۹۴
۴۸۵۹۷ 1994 XP4 ۳ دسامبر ۱۹۹۴
۴۸۵۹۸ 1994 XD5 ۹ دسامبر ۱۹۹۴
۴۸۵۹۸ 1994 YS ۲۸ دسامبر ۱۹۹۴
۴۸۵۹۸ 1994 YZ ۲۸ دسامبر ۱۹۹۴
۴۸۵۹۸ 1995 BL ۲۳ ژانویه ۱۹۹۵
۴۸۶۰۲ 1995 BV1 ۲۷ ژانویه ۱۹۹۵
۴۸۶۰۳ 1995 BC2 ۳۰ ژانویه ۱۹۹۵
۴۸۶۰۳ 1995 CV ۱ فوریه ۱۹۹۵
۴۸۶۰۵ 1995 CW1 ۷ فوریه ۱۹۹۵
۴۸۶۰۵ 1995 DH ۲۰ فوریه ۱۹۹۵
۴۸۶۰۷ 1995 DS2 ۲۰ فوریه ۱۹۹۵
۴۸۶۰۸ 1995 DW8 ۲۴ فوریه ۱۹۹۵
۴۸۶۰۹ 1995 DE14 ۱۹ فوریه ۱۹۹۵
۴۸۶۱۰ 1995 EF6 ۲ مارس ۱۹۹۵
۴۸۶۱۱ 1995 FS6 ۲۳ مارس ۱۹۹۵
۴۸۶۱۲ 1995 FX6 ۲۳ مارس ۱۹۹۵
۴۸۶۱۳ 1995 FM11 ۲۷ مارس ۱۹۹۵
۴۸۶۱۴ 1995 FP14 ۲۷ مارس ۱۹۹۵
۴۸۶۱۵ 1995 FG16 ۲۸ مارس ۱۹۹۵
۴۸۶۱۶ 1995 GP7 ۲ آوریل ۱۹۹۵
۴۸۶۱۷ 1995 HR2 ۲۵ آوریل ۱۹۹۵
۴۸۶۱۸ 1995 HB4 ۲۶ آوریل ۱۹۹۵
۴۸۶۱۸ 1995 KV ۲۱ مه ۱۹۹۵
۴۸۶۲۰ 1995 MN5 ۲۳ ژوئن ۱۹۹۵
۴۸۶۲۰ 1995 OC ۱۹ ژوئیه ۱۹۹۵
۴۸۶۲۲ 1995 OA10 ۳۰ ژوئیه ۱۹۹۵
۴۸۶۲۳ 1995 OV12 ۲۲ ژوئیه ۱۹۹۵
۴۸۶۲۴ Sadayuki ۴ اوت ۱۹۹۵
۴۸۶۲۴ 1995 QF ۱۶ اوت ۱۹۹۵
۴۸۶۲۶ 1995 QJ4 ۲۰ اوت ۱۹۹۵
۴۸۶۲۷ 1995 QX14 ۲۸ اوت ۱۹۹۵
۴۸۶۲۸ Janetfender ۷ سپتامبر ۱۹۹۵
۴۸۶۲۸ 1995 SP ۱۸ سپتامبر ۱۹۹۵
۴۸۶۳۰ 1995 SC7 ۱۷ سپتامبر ۱۹۹۵
۴۸۶۳۱ 1995 SK29 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۵
۴۸۶۳۲ 1995 SV29 ۲۹ سپتامبر ۱۹۹۵
۴۸۶۳۳ 1995 SH38 ۲۴ سپتامبر ۱۹۹۵
۴۸۶۳۴ 1995 SE44 ۲۵ سپتامبر ۱۹۹۵
۴۸۶۳۵ 1995 SU52 ۲۰ سپتامبر ۱۹۹۵
۴۸۶۳۶ 1995 SS53 ۲۸ سپتامبر ۱۹۹۵
۴۸۶۳۷ 1995 SU87 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۵
۴۸۶۳۷ 1995 TB ۳ اکتبر ۱۹۹۵
۴۸۶۳۹ 1995 TL8 ۱۵ اکتبر ۱۹۹۵
۴۸۶۳۹ 1995 UD ۱۷ اکتبر ۱۹۹۵
۴۸۶۴۱ 1995 UA1 ۲۰ اکتبر ۱۹۹۵
۴۸۶۴۲ 1995 UH1 ۲۳ اکتبر ۱۹۹۵
۴۸۶۴۳ Allen-Beach ۲۰ اکتبر ۱۹۹۵
۴۸۶۴۴ 1995 UG7 ۲۷ اکتبر ۱۹۹۵
۴۸۶۴۵ 1995 UF8 ۲۷ اکتبر ۱۹۹۵
۴۸۶۴۶ 1995 UL8 ۲۷ اکتبر ۱۹۹۵
۴۸۶۴۷ 1995 UT8 ۲۷ اکتبر ۱۹۹۵
۴۸۶۴۸ 1995 UQ12 ۱۷ اکتبر ۱۹۹۵
۴۸۶۴۹ 1995 UH37 ۲۱ اکتبر ۱۹۹۵
۴۸۶۵۰ Kazanuniversity ۱۷ اکتبر ۱۹۹۵
۴۸۶۵۱ 1995 UC54 ۲۲ اکتبر ۱۹۹۵
۴۸۶۵۱ 1995 VB ۱ نوامبر ۱۹۹۵
۴۸۶۵۱ 1995 VD ۱ نوامبر ۱۹۹۵
۴۸۶۵۴ 1995 VG10 ۱۵ نوامبر ۱۹۹۵
۴۸۶۵۵ 1995 VQ12 ۱۵ نوامبر ۱۹۹۵
۴۸۶۵۶ 1995 VN18 ۱۵ نوامبر ۱۹۹۵
۴۸۶۵۶ 1995 WK ۱۶ نوامبر ۱۹۹۵
۴۸۶۵۸ 1995 WT1 ۱۶ نوامبر ۱۹۹۵
۴۸۶۵۹ 1995 WX2 ۱۶ نوامبر ۱۹۹۵
۴۸۶۶۰ 1995 WA5 ۲۴ نوامبر ۱۹۹۵
۴۸۶۶۱ 1995 WH5 ۲۴ نوامبر ۱۹۹۵
۴۸۶۶۲ 1995 WK5 ۲۴ نوامبر ۱۹۹۵
۴۸۶۶۳ 1995 WY7 ۲۹ نوامبر ۱۹۹۵
۴۸۶۶۴ 1995 WG9 ۱۶ نوامبر ۱۹۹۵
۴۸۶۶۵ 1995 WL25 ۱۸ نوامبر ۱۹۹۵
۴۸۶۶۶ 1995 WU26 ۱۷ نوامبر ۱۹۹۵
۴۸۶۶۷ 1995 WS33 ۲۰ نوامبر ۱۹۹۵
۴۸۶۶۸ 1995 XB1 ۱۵ دسامبر ۱۹۹۵
۴۸۶۶۹ 1995 YO1 ۲۱ دسامبر ۱۹۹۵
۴۸۶۷۰ 1995 YW2 ۲۶ دسامبر ۱۹۹۵
۴۸۶۷۱ 1995 YS3 ۲۷ دسامبر ۱۹۹۵
۴۸۶۷۲ 1995 YF5 ۱۶ دسامبر ۱۹۹۵
۴۸۶۷۳ 1995 YF16 ۲۰ دسامبر ۱۹۹۵
۴۸۶۷۴ 1995 YV21 ۱۷ دسامبر ۱۹۹۵
۴۸۶۷۵ 1995 YA23 ۲۱ دسامبر ۱۹۹۵
۴۸۶۷۶ 1996 AW6 ۱۲ ژانویه ۱۹۹۶
۴۸۶۷۷ 1996 AQ7 ۱۲ ژانویه ۱۹۹۶
۴۸۶۷۸ 1996 AP12 ۱۵ ژانویه ۱۹۹۶
۴۸۶۷۹ 1996 AL19 ۱۵ ژانویه ۱۹۹۶
۴۸۶۷۹ 1996 BU ۱۷ ژانویه ۱۹۹۶
۴۸۶۸۱ Zeilinger ۲۱ ژانویه ۱۹۹۶
۴۸۶۸۲ 1996 BP1 ۲۳ ژانویه ۱۹۹۶
۴۸۶۸۳ 1996 BQ1 ۲۳ ژانویه ۱۹۹۶
۴۸۶۸۳ 1996 EP ۱۴ مارس ۱۹۹۶
۴۸۶۸۳ 1996 EW ۱۵ مارس ۱۹۹۶
۴۸۶۸۶ 1996 EM1 ۱۰ مارس ۱۹۹۶
۴۸۶۸۷ 1996 EO6 ۱۱ مارس ۱۹۹۶
۴۸۶۸۸ 1996 FM2 ۱۷ مارس ۱۹۹۶
۴۸۶۸۹ 1996 GP1 ۸ آوریل ۱۹۹۶
۴۸۶۹۰ 1996 GP4 ۱۱ آوریل ۱۹۹۶
۴۸۶۹۱ 1996 GP6 ۱۲ آوریل ۱۹۹۶
۴۸۶۹۲ 1996 GE20 ۱۵ آوریل ۱۹۹۶
۴۸۶۹۳ 1996 GH20 ۱۵ آوریل ۱۹۹۶
۴۸۶۹۳ 1996 HP ۱۸ آوریل ۱۹۹۶
۴۸۶۹۵ 1996 HG7 ۱۸ آوریل ۱۹۹۶
۴۸۶۹۶ 1996 HJ8 ۱۷ آوریل ۱۹۹۶
۴۸۶۹۷ 1996 HX14 ۱۷ آوریل ۱۹۹۶
۴۸۶۹۸ 1996 HJ20 ۱۸ آوریل ۱۹۹۶
۴۸۶۹۹ 1996 HN21 ۱۸ آوریل ۱۹۹۶
۴۸۷۰۰ Hanggao ۱۷ آوریل ۱۹۹۶
۴۸۷۰۱ 1996 HD22 ۱۸ آوریل ۱۹۹۶
۴۸۷۰۱ 1996 JE ۶ مه ۱۹۹۶
۴۸۷۰۱ 1996 JQ ۱۲ مه ۱۹۹۶
۴۸۷۰۴ 1996 JR2 ۱۴ مه ۱۹۹۶
۴۸۷۰۵ 1996 JR3 ۹ مه ۱۹۹۶
۴۸۷۰۶ 1996 JF9 ۱۲ مه ۱۹۹۶
۴۸۷۰۷ 1996 KR1 ۱۹ مه ۱۹۹۶
۴۸۷۰۸ 1996 LM2 ۸ ژوئن ۱۹۹۶
۴۸۷۰۹ 1996 LX2 ۱۱ ژوئن ۱۹۹۶
۴۸۷۱۰ 1996 LB3 ۸ ژوئن ۱۹۹۶
۴۸۷۱۱ 1996 ND5 ۱۴ ژوئیه ۱۹۹۶
۴۸۷۱۲ 1996 OV2 ۲۶ ژوئیه ۱۹۹۶
۴۸۷۱۳ 1996 PT1 ۹ اوت ۱۹۹۶
۴۸۷۱۴ 1996 PB8 ۸ اوت ۱۹۹۶
۴۸۷۱۵ 1996 RP2 ۱۳ سپتامبر ۱۹۹۶
۴۸۷۱۶ 1996 RH3 ۱۳ سپتامبر ۱۹۹۶
۴۸۷۱۷ 1996 RR5 ۱۵ سپتامبر ۱۹۹۶
۴۸۷۱۸ 1996 RZ15 ۱۳ سپتامبر ۱۹۹۶
۴۸۷۱۹ 1996 RU25 ۱۳ سپتامبر ۱۹۹۶
۴۸۷۲۰ 1996 SD7 ۲۹ سپتامبر ۱۹۹۶
۴۸۷۲۱ 1996 UJ2 ۱۷ اکتبر ۱۹۹۶
۴۸۷۲۲ 1996 VZ20 ۸ نوامبر ۱۹۹۶
۴۸۷۲۳ 1996 XF22 ۸ دسامبر ۱۹۹۶
۴۸۷۲۴ 1996 XZ26 ۸ دسامبر ۱۹۹۶
۴۸۷۲۵ 1997 AQ1 ۲ ژانویه ۱۹۹۷
۴۸۷۲۶ 1997 AZ12 ۱۰ ژانویه ۱۹۹۷
۴۸۷۲۷ 1997 AL18 ۱۵ ژانویه ۱۹۹۷
۴۸۷۲۸ 1997 AM20 ۱۱ ژانویه ۱۹۹۷
۴۸۷۲۹ 1997 AG22 ۱۴ ژانویه ۱۹۹۷
۴۸۷۳۰ 1997 BD3 ۳۰ ژانویه ۱۹۹۷
۴۸۷۳۱ 1997 BV3 ۳۱ ژانویه ۱۹۹۷
۴۸۷۳۲ 1997 CM4 ۳ فوریه ۱۹۹۷
۴۸۷۳۳ 1997 CK6 ۳ فوریه ۱۹۹۷
۴۸۷۳۴ 1997 CZ16 ۶ فوریه ۱۹۹۷
۴۸۷۳۵ 1997 CX19 ۱۲ فوریه ۱۹۹۷
۴۸۷۳۶ Ehime ۲۷ فوریه ۱۹۹۷
۴۸۷۳۷ Cusinato ۸ مارس ۱۹۹۷
۴۸۷۳۸ 1997 ER16 ۵ مارس ۱۹۹۷
۴۸۷۳۹ 1997 EV17 ۳ مارس ۱۹۹۷
۴۸۷۴۰ 1997 EF32 ۱۱ مارس ۱۹۹۷
۴۸۷۴۱ 1997 EO42 ۱۰ مارس ۱۹۹۷
۴۸۷۴۲ 1997 EE47 ۱۲ مارس ۱۹۹۷
۴۸۷۴۳ 1997 EE57 ۱۰ مارس ۱۹۹۷
۴۸۷۴۴ 1997 FY2 ۳۱ مارس ۱۹۹۷
۴۸۷۴۴ 1997 GA ۱ آوریل ۱۹۹۷
۴۸۷۴۶ 1997 GE1 ۲ آوریل ۱۹۹۷
۴۸۷۴۷ 1997 GD2 ۷ آوریل ۱۹۹۷
۴۸۷۴۸ 1997 GV3 ۳ آوریل ۱۹۹۷
۴۸۷۴۹ 1997 GZ6 ۲ آوریل ۱۹۹۷
۴۸۷۵۰ 1997 GG8 ۲ آوریل ۱۹۹۷
۴۸۷۵۱ 1997 GM8 ۲ آوریل ۱۹۹۷
۴۸۷۵۲ 1997 GH9 ۳ آوریل ۱۹۹۷
۴۸۷۵۳ 1997 GC19 ۳ آوریل ۱۹۹۷
۴۸۷۵۴ 1997 GJ22 ۶ آوریل ۱۹۹۷
۴۸۷۵۵ 1997 GQ24 ۷ آوریل ۱۹۹۷
۴۸۷۵۶ 1997 GO28 ۱۱ آوریل ۱۹۹۷
۴۸۷۵۷ 1997 GC33 ۳ آوریل ۱۹۹۷
۴۸۷۵۸ 1997 GX35 ۶ آوریل ۱۹۹۷
۴۸۷۵۹ 1997 GB36 ۶ آوریل ۱۹۹۷
۴۸۷۶۰ 1997 HM11 ۳۰ آوریل ۱۹۹۷
۴۸۷۶۱ 1997 HV11 ۳۰ آوریل ۱۹۹۷
۴۸۷۶۲ 1997 HD13 ۳۰ آوریل ۱۹۹۷
۴۸۷۶۲ 1997 JZ ۲ مه ۱۹۹۷
۴۸۷۶۴ 1997 JJ10 ۵ مه ۱۹۹۷
۴۸۷۶۵ 1997 JN13 ۳ مه ۱۹۹۷
۴۸۷۶۶ 1997 JY13 ۳ مه ۱۹۹۷
۴۸۷۶۷ 1997 JG15 ۳ مه ۱۹۹۷
۴۸۷۶۷ 1997 KE ۲۹ مه ۱۹۹۷
۴۸۷۶۷ 1997 MJ ۲۶ ژوئن ۱۹۹۷
۴۸۷۷۰ 1997 MO3 ۲۸ ژوئن ۱۹۹۷
۴۸۷۷۱ 1997 MJ6 ۲۷ ژوئن ۱۹۹۷
۴۸۷۷۲ 1997 MR9 ۲۷ ژوئن ۱۹۹۷
۴۸۷۷۲ 1997 PS ۳ اوت ۱۹۹۷
۴۸۷۷۴ Anngower ۱۰ اوت ۱۹۹۷
۴۸۷۷۴ 1997 QL ۲۴ اوت ۱۹۹۷
۴۸۷۷۴ 1997 QT ۲۷ اوت ۱۹۹۷
۴۸۷۷۷ 1997 QE5 ۲۵ اوت ۱۹۹۷
۴۸۷۷۸ Shokoyukako ۱ سپتامبر ۱۹۹۷
۴۸۷۷۸ 1997 RH ۱ سپتامبر ۱۹۹۷
۴۸۷۸۰ 1997 RA2 ۴ سپتامبر ۱۹۹۷
۴۸۷۸۰ 1997 SL ۲۰ سپتامبر ۱۹۹۷
۴۸۷۸۲ Fierz ۲۰ سپتامبر ۱۹۹۷
۴۸۷۸۲ 1997 SR ۲۰ سپتامبر ۱۹۹۷
۴۸۷۸۲ 1997 SX ۱۷ سپتامبر ۱۹۹۷
۴۸۷۸۵ Pitter ۲۳ سپتامبر ۱۹۹۷
۴۸۷۸۶ 1997 SH4 ۲۷ سپتامبر ۱۹۹۷
۴۸۷۸۷ 1997 SY4 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۷
۴۸۷۸۸ 1997 SL6 ۲۳ سپتامبر ۱۹۹۷
۴۸۷۸۹ 1997 SV12 ۲۸ سپتامبر ۱۹۹۷
۴۸۷۹۰ 1997 SH30 ۳۰ سپتامبر ۱۹۹۷
۴۸۷۹۱ 1997 SD33 ۲۹ سپتامبر ۱۹۹۷
۴۸۷۹۲ 1997 SC34 ۱۷ سپتامبر ۱۹۹۷
۴۸۷۹۳ 1997 TK8 ۴ اکتبر ۱۹۹۷
۴۸۷۹۴ Stolzova ۵ اکتبر ۱۹۹۷
۴۸۷۹۵ 1997 TB10 ۶ اکتبر ۱۹۹۷
۴۸۷۹۶ 1997 TE11 ۳ اکتبر ۱۹۹۷
۴۸۷۹۷ 1997 TV12 ۲ اکتبر ۱۹۹۷
۴۸۷۹۸ Penghuanwu ۶ اکتبر ۱۹۹۷
۴۸۷۹۹ Tashikuergan ۸ اکتبر ۱۹۹۷
۴۸۸۰۰ 1997 TS22 ۵ اکتبر ۱۹۹۷
۴۸۸۰۱ Penninger ۲۲ اکتبر ۱۹۹۷
۴۸۸۰۲ 1997 UU8 ۲۵ اکتبر ۱۹۹۷
۴۸۸۰۳ 1997 UN10 ۲۹ اکتبر ۱۹۹۷
۴۸۸۰۴ 1997 UE12 ۲۳ اکتبر ۱۹۹۷
۴۸۸۰۵ 1997 UY13 ۲۳ اکتبر ۱۹۹۷
۴۸۸۰۶ 1997 UB21 ۳۰ اکتبر ۱۹۹۷
۴۸۸۰۷ Takahata ۲۲ اکتبر ۱۹۹۷
۴۸۸۰۸ 1997 VK3 ۶ نوامبر ۱۹۹۷
۴۸۸۰۹ 1997 VX4 ۴ نوامبر ۱۹۹۷
۴۸۸۱۰ 1997 VA7 ۱۴ نوامبر ۱۹۹۷
۴۸۸۱۰ 1997 WH ۱۸ نوامبر ۱۹۹۷
۴۸۸۱۰ 1997 WL ۱۸ نوامبر ۱۹۹۷
۴۸۸۱۳ 1997 WJ1 ۱۹ نوامبر ۱۹۹۷
۴۸۸۱۴ 1997 WF2 ۲۳ نوامبر ۱۹۹۷
۴۸۸۱۵ 1997 WA3 ۲۳ نوامبر ۱۹۹۷
۴۸۸۱۶ 1997 WP3 ۱۹ نوامبر ۱۹۹۷
۴۸۸۱۷ 1997 WV13 ۲۱ نوامبر ۱۹۹۷
۴۸۸۱۸ 1997 WE15 ۲۳ نوامبر ۱۹۹۷
۴۸۸۱۹ 1997 WB16 ۲۵ نوامبر ۱۹۹۷
۴۸۸۲۰ 1997 WW33 ۲۹ نوامبر ۱۹۹۷
۴۸۸۲۱ 1997 WK35 ۲۹ نوامبر ۱۹۹۷
۴۸۸۲۲ 1997 WY35 ۲۹ نوامبر ۱۹۹۷
۴۸۸۲۳ 1997 WN36 ۲۹ نوامبر ۱۹۹۷
۴۸۸۲۴ 1997 WK38 ۲۹ نوامبر ۱۹۹۷
۴۸۸۲۵ 1997 WJ48 ۲۶ نوامبر ۱۹۹۷
۴۸۸۲۶ 1997 WQ54 ۲۹ نوامبر ۱۹۹۷
۴۸۸۲۶ 1997 YB ۱۸ دسامبر ۱۹۹۷
۴۸۸۲۶ 1997 YU ۲۰ دسامبر ۱۹۹۷
۴۸۸۲۹ 1997 YH1 ۱۷ دسامبر ۱۹۹۷
۴۸۸۳۰ 1997 YN2 ۲۱ دسامبر ۱۹۹۷
۴۸۸۳۱ 1997 YG3 ۲۴ دسامبر ۱۹۹۷
۴۸۸۳۲ 1997 YR3 ۲۲ دسامبر ۱۹۹۷
۴۸۸۳۳ 1997 YA5 ۲۴ دسامبر ۱۹۹۷
۴۸۸۳۴ 1997 YZ6 ۲۷ دسامبر ۱۹۹۷
۴۸۸۳۵ 1997 YK18 ۲۲ دسامبر ۱۹۹۷
۴۸۸۳۵ 1998 AW ۵ ژانویه ۱۹۹۸
۴۸۸۳۷ 1998 AR6 ۴ ژانویه ۱۹۹۸
۴۸۸۳۸ 1998 AF10 ۱۵ ژانویه ۱۹۹۸
۴۸۸۳۹ 1998 BZ1 ۱۹ ژانویه ۱۹۹۸
۴۸۸۴۰ 1998 BR4 ۱۷ ژانویه ۱۹۹۸
۴۸۸۴۱ 1998 BB19 ۲۷ ژانویه ۱۹۹۸
۴۸۸۴۲ 1998 BA44 ۲۵ ژانویه ۱۹۹۸
۴۸۸۴۳ 1998 BN44 ۲۲ ژانویه ۱۹۹۸
۴۸۸۴۴ Belloves ۱۸ فوریه ۱۹۹۸
۴۸۸۴۵ 1998 DW8 ۲۳ فوریه ۱۹۹۸
۴۸۸۴۶ 1998 DC14 ۲۷ فوریه ۱۹۹۸
۴۸۸۴۷ 1998 EW6 ۳ مارس ۱۹۹۸
۴۸۸۴۸ 1998 FD46 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۴۸۸۴۹ 1998 FW51 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۴۸۸۵۰ 1998 FL57 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۴۸۸۵۱ 1998 FA69 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۴۸۸۵۲ 1998 FL72 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۴۸۸۵۳ 1998 FN79 ۲۴ مارس ۱۹۹۸
۴۸۸۵۴ 1998 FY83 ۲۴ مارس ۱۹۹۸
۴۸۸۵۵ 1998 FH97 ۳۱ مارس ۱۹۹۸
۴۸۸۵۶ 1998 FO103 ۳۱ مارس ۱۹۹۸
۴۸۸۵۷ 1998 FU133 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۴۸۸۵۸ 1998 HS3 ۱۹ آوریل ۱۹۹۸
۴۸۸۵۹ 1998 HY13 ۲۴ آوریل ۱۹۹۸
۴۸۸۶۰ 1998 HG24 ۲۴ آوریل ۱۹۹۸
۴۸۸۶۱ 1998 HR24 ۲۴ آوریل ۱۹۹۸
۴۸۸۶۲ 1998 HE32 ۲۰ آوریل ۱۹۹۸
۴۸۸۶۳ 1998 HY37 ۲۰ آوریل ۱۹۹۸
۴۸۸۶۴ 1998 HK43 ۲۵ آوریل ۱۹۹۸
۴۸۸۶۵ 1998 HT46 ۲۰ آوریل ۱۹۹۸
۴۸۸۶۶ 1998 HW50 ۲۵ آوریل ۱۹۹۸
۴۸۸۶۷ 1998 HR67 ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۴۸۸۶۸ 1998 HB92 ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۴۸۸۶۹ 1998 HC92 ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۴۸۸۷۰ 1998 HL93 ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۴۸۸۷۱ 1998 HR97 ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۴۸۸۷۲ 1998 HY98 ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۴۸۸۷۳ 1998 HS99 ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۴۸۸۷۴ 1998 HW100 ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۴۸۸۷۵ 1998 HF102 ۲۵ آوریل ۱۹۹۸
۴۸۸۷۶ 1998 HE103 ۲۵ آوریل ۱۹۹۸
۴۸۸۷۷ 1998 HZ109 ۲۳ آوریل ۱۹۹۸
۴۸۸۷۸ 1998 HQ118 ۲۳ آوریل ۱۹۹۸
۴۸۸۷۹ 1998 HR125 ۲۳ آوریل ۱۹۹۸
۴۸۸۸۰ 1998 HU129 ۱۹ آوریل ۱۹۹۸
۴۸۸۸۱ 1998 HS136 ۲۰ آوریل ۱۹۹۸
۴۸۸۸۲ 1998 HJ139 ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۴۸۸۸۳ 1998 HY147 ۲۵ آوریل ۱۹۹۸
۴۸۸۸۴ 1998 HJ149 ۲۵ آوریل ۱۹۹۸
۴۸۸۸۵ 1998 HY153 ۲۷ آوریل ۱۹۹۸
۴۸۸۸۶ 1998 JA4 ۷ مه ۱۹۹۸
۴۸۸۸۷ 1998 KM4 ۲۲ مه ۱۹۹۸
۴۸۸۸۸ 1998 KR6 ۲۲ مه ۱۹۹۸
۴۸۸۸۹ 1998 KZ9 ۲۴ مه ۱۹۹۸
۴۸۸۹۰ 1998 KC16 ۲۲ مه ۱۹۹۸
۴۸۸۹۱ 1998 KM45 ۲۲ مه ۱۹۹۸
۴۸۸۹۲ 1998 KA48 ۲۲ مه ۱۹۹۸
۴۸۸۹۳ 1998 KM48 ۲۲ مه ۱۹۹۸
۴۸۸۹۴ 1998 KR56 ۲۲ مه ۱۹۹۸
۴۸۸۹۵ 1998 KU64 ۲۲ مه ۱۹۹۸
۴۸۸۹۶ 1998 KT66 ۲۲ مه ۱۹۹۸
۴۸۸۹۷ 1998 LQ2 ۱ ژوئن ۱۹۹۸
۴۸۸۹۸ 1998 MO5 ۱۹ ژوئن ۱۹۹۸
۴۸۸۹۹ 1998 MM7 ۱۷ ژوئن ۱۹۹۸
۴۸۹۰۰ 1998 MP22 ۲۴ ژوئن ۱۹۹۸
۴۸۹۰۱ 1998 MO31 ۲۴ ژوئن ۱۹۹۸
۴۸۹۰۲ 1998 MP31 ۲۴ ژوئن ۱۹۹۸
۴۸۹۰۳ 1998 MD32 ۲۴ ژوئن ۱۹۹۸
۴۸۹۰۴ 1998 ME34 ۲۴ ژوئن ۱۹۹۸
۴۸۹۰۵ 1998 MH34 ۲۴ ژوئن ۱۹۹۸
۴۸۹۰۶ 1998 MF36 ۲۴ ژوئن ۱۹۹۸
۴۸۹۰۷ 1998 MX36 ۲۷ ژوئن ۱۹۹۸
۴۸۹۰۸ 1998 MG40 ۲۶ ژوئن ۱۹۹۸
۴۸۹۰۹ Laurake ۲۶ ژوئن ۱۹۹۸
۴۸۹۱۰ 1998 MF48 ۲۸ ژوئن ۱۹۹۸
۴۸۹۱۱ 1998 MU48 ۲۰ ژوئن ۱۹۹۸
۴۸۹۱۲ 1998 OT1 ۲۴ ژوئیه ۱۹۹۸
۴۸۹۱۳ 1998 OH2 ۲۵ ژوئیه ۱۹۹۸
۴۸۹۱۴ 1998 OG4 ۲۷ ژوئیه ۱۹۹۸
۴۸۹۱۵ 1998 OJ5 ۲۹ ژوئیه ۱۹۹۸
۴۸۹۱۶ 1998 OR6 ۲۶ ژوئیه ۱۹۹۸
۴۸۹۱۷ 1998 OS6 ۲۶ ژوئیه ۱۹۹۸
۴۸۹۱۸ 1998 OP8 ۲۶ ژوئیه ۱۹۹۸
۴۸۹۱۹ 1998 OU8 ۲۶ ژوئیه ۱۹۹۸
۴۸۹۲۰ 1998 OE11 ۲۶ ژوئیه ۱۹۹۸
۴۸۹۲۱ 1998 OK11 ۲۶ ژوئیه ۱۹۹۸
۴۸۹۲۲ 1998 OQ11 ۲۶ ژوئیه ۱۹۹۸
۴۸۹۲۳ 1998 OY11 ۲۲ ژوئیه ۱۹۹۸
۴۸۹۲۴ 1998 OK12 ۲۹ ژوئیه ۱۹۹۸
۴۸۹۲۵ 1998 ON12 ۲۶ ژوئیه ۱۹۹۸
۴۸۹۲۶ 1998 OV13 ۲۶ ژوئیه ۱۹۹۸
۴۸۹۲۷ 1998 OU14 ۲۶ ژوئیه ۱۹۹۸
۴۸۹۲۷ 1998 PB ۲ اوت ۱۹۹۸
۴۸۹۲۷ 1998 PC ۲ اوت ۱۹۹۸
۴۸۹۲۷ 1998 PW ۱۴ اوت ۱۹۹۸
۴۸۹۳۱ 1998 PM1 ۱۰ اوت ۱۹۹۸
۴۸۹۳۱ 1998 QB ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۴۸۹۳۱ 1998 QD ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۴۸۹۳۱ 1998 QS ۱۸ اوت ۱۹۹۸
۴۸۹۳۵ 1998 QK1 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۴۸۹۳۶ 1998 QS2 ۲۰ اوت ۱۹۹۸
۴۸۹۳۷ 1998 QN4 ۲۱ اوت ۱۹۹۸
۴۸۹۳۸ 1998 QK5 ۲۲ اوت ۱۹۹۸
۴۸۹۳۹ 1998 QO8 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۴۸۹۴۰ 1998 QV8 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۴۸۹۴۱ 1998 QP11 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۴۸۹۴۲ 1998 QV11 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۴۸۹۴۳ 1998 QH12 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۴۸۹۴۴ 1998 QT13 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۴۸۹۴۵ 1998 QW13 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۴۸۹۴۶ 1998 QF14 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۴۸۹۴۷ 1998 QK14 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۴۸۹۴۸ 1998 QL14 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۴۸۹۴۹ 1998 QR16 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۴۸۹۵۰ 1998 QW17 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۴۸۹۵۱ 1998 QO19 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۴۸۹۵۲ 1998 QY19 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۴۸۹۵۳ 1998 QG20 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۴۸۹۵۴ 1998 QD21 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۴۸۹۵۵ 1998 QE23 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۴۸۹۵۶ 1998 QY23 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۴۸۹۵۷ 1998 QT24 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۴۸۹۵۸ 1998 QD26 ۲۵ اوت ۱۹۹۸
۴۸۹۵۹ 1998 QQ26 ۲۴ اوت ۱۹۹۸
۴۸۹۶۰ 1998 QR26 ۲۵ اوت ۱۹۹۸
۴۸۹۶۱ 1998 QS26 ۲۲ اوت ۱۹۹۸
۴۸۹۶۲ 1998 QH31 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۴۸۹۶۳ 1998 QJ33 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۴۸۹۶۴ 1998 QW33 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۴۸۹۶۵ 1998 QX34 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۴۸۹۶۶ 1998 QY34 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۴۸۹۶۷ 1998 QX36 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۴۸۹۶۸ 1998 QC38 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۴۸۹۶۹ 1998 QT38 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۴۸۹۷۰ 1998 QY38 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۴۸۹۷۱ 1998 QC39 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۴۸۹۷۲ 1998 QM39 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۴۸۹۷۳ 1998 QO39 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۴۸۹۷۴ 1998 QS39 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۴۸۹۷۵ 1998 QH40 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۴۸۹۷۶ 1998 QN40 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۴۸۹۷۷ 1998 QO40 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۴۸۹۷۸ 1998 QU40 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۴۸۹۷۹ 1998 QZ40 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۴۸۹۸۰ 1998 QK43 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۴۸۹۸۱ 1998 QD45 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۴۸۹۸۲ 1998 QL46 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۴۸۹۸۳ 1998 QM46 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۴۸۹۸۴ 1998 QC47 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۴۸۹۸۵ 1998 QF47 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۴۸۹۸۶ 1998 QJ47 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۴۸۹۸۷ 1998 QL47 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۴۸۹۸۸ 1998 QR47 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۴۸۹۸۹ 1998 QS47 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۴۸۹۹۰ 1998 QX47 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۴۸۹۹۱ 1998 QY47 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۴۸۹۹۲ 1998 QC48 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۴۸۹۹۳ 1998 QF48 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۴۸۹۹۴ 1998 QL50 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۴۸۹۹۵ 1998 QC51 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۴۸۹۹۶ 1998 QK51 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۴۸۹۹۷ 1998 QT51 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۴۸۹۹۸ 1998 QV51 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۴۸۹۹۹ 1998 QM52 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۴۹۰۰۰ 1998 QY52 ۲۰ اوت ۱۹۹۸

منابعویرایش