فهرست شهرهای اسلوونی

فهرست شهرهای اسلوونی

شهرهای اسلوونی
لیوبلیانا
ماریبور
تسلیه
کرانی
کپر
شهر جمعیت ۱. omemba sl:trške pravice تاریخ شهرشدن
آیدوشچینا ۶۳۷۳ ۱۵۰۷ (میلادی) ۱۹۵۵
بلد، اسلوونی ۵۲۵۲ ۱۰۰۴ ۱۹۶۰
بوتس، اسلوونی ۱۶۱۲ ۱۹۵۱
برژیتسه ۶۸۵۶ ۱۲۴۱ (میلادی) از سده ۱۴ میلادی ۱۳۲۲
تسلیه ۳۷۸۳۴ ۱۱ آوریل ۱۴۵۱
تسرکنیتسا ۳۵۳۲ ۲۲ دسامبر ۲۰۰۵
چرنملی ۵۸۵۴ ۱۴۰۷
دمژاله ۱۱۵۸۲ ۱۹۵۱
دراوگراد ۳۴۱۴ ۲۲ دسامبر ۲۰۰۵
گرنیا رادگنا ۳۵۲۹ ۱۹۵۲
گرنیی گراد ۹۲۲ ۱۹۲۹
گرسوپلیه ۷۶۲۵ ۲۲ دسامبر ۲۰۰۵
هراستنیک ۶۶۷۳
ایدرییا ۵۸۷۸ از سده ۱۸
ایلیرسکا بیتریتسا ۴۸۶۹ ۱۹۳۳
ایزولا ۱۰۳۸۱ ۱۲۵۳
یسنیتسه، اسلونی ۱۳۴۲۹ ۱۹۲۹
کامنیک ۱۲۱۹۷ پیش از ۱۲۲۹
کبارید ۱۲۳۸
کچویه ۹۰۲۷ ۱۹ آوریل ۱۴۷۱
کپر، اسلوونی ۲۳۷۲۶ پیش از ۱۲۳۰
کستانیویتسا نا کرکی ۷۵۱ در حدود ۱۲۱۵
کرانی ۳۵۵۸۷ ۱۲۵۶
کرشکو ۶۹۹۴ ۸۹۵ (میلادی) ۵ مارس ۱۴۷۷
لاشکو ۴۶۱۹ ۱۹۲۷
لنارت و سلونسکیخ گریتساخ ۲۵۹۲ ۲۹ نوامبر ۱۹۸۹
لنداوا ۳۳۹۵ ۱۸۶۷
لیتییا ۶۴۲۰ ۱۹۵۲
لیوبلیانا ۲۵۸۸۷۳ بین ۱۲۲۰ و ۱۲۴۳
لیوتمر ۳۴۱۳ ۱۹۲۷
لگاتتس ۷۶۱۶ ۲۲ دسامبر ۲۰۰۵
لژ، اسلوونی ۵۳۹ ۸. ۳. ۱۴۷۷
ماریبور ۱۵۱۳۴۹ سده ۱۳
مدوده ۴۶۵۵ ۲۲ دسامبر ۲۰۰۵
منگش ۵۵۵۷ ۲۲ دسامبر ۲۰۰۵
متلیکا ۳۲۲۵ پیش از ۱۳۳۵
مژیتسا ۳۴۸۷ ۲۲ دسامبر ۲۰۰۵
مورسکا سبتا ۱۲۴۳۷ ۱۳۶۶
نوا گریتسا ۱۳۴۹۱ ۱۹۴۸
نوو مستو ۲۲۴۱۵ ۷ آوریل ۱۳۶۵
ارمژ ۲۱۵۱ ۱۳۳۱
پیران ۴۱۴۳
پستینا ۸۵۴۸ ۳ مه ۱۹۰۹
پروالیه ۴۵۰۴ ۲۲ دسامبر ۲۰۰۵
پتوی ۲۳۹۵۷ ۱۳۷۶
رادچه ۲۲۹۶ ۲۵ اوت ۱۹۲۵
رادولییتسا ۵۹۳۷ ۱۴۷۳
راونه ناد کرشکم ۸۵۰۷ ۱۹۵۲
ریبنیتسا ۳۴۸۰ ۲۲ دسامبر ۲۰۰۵
رگاشکا سلاتینا ۴۸۰۱ ۲۲ دسامبر ۲۰۰۵
روشه ۴۵۷۱ ۲۲ دسامبر ۲۰۰۵
سونیتسا ۴۹۳۳ ۱۳۲۲ ۱۹۵۹
سژانا ۵۳۳۲ ۱۰۶۰ ۱۹۵۲
سلونی گرادتس ۷۷۱۲ ۲۲ مه ۱۲۶۷
سلونسکا بیستریتسا ۶۵۹۱ ۱۳۱۳
سلونسکه کنییتسه ۴۸۶۶ ۱۱۴۶ ۱۹۶۴
شمپتر پری گریتسی ۳۸۶۵ ۲۲ دسامبر ۲۰۰۵
شنتیور ۴۷۲۳ ۲۲ دسامبر ۲۰۰۵
شکفیا لکا ۱۲۲۸۹ ۱۲۷۴
ششتانی ۲۷۹۳ ۱۹۱۱
تلمین ۳۷۳۷ ۱۹۵۲
تربولیه ۱۷۴۸۵ ۱۹۵۲
تربنیه ۳۱۵۰ ۲۲ دسامبر ۲۰۰۵
ترژیچ ۳۹۲۰
تورنیشچه ۱۵۵۵ ۱۵۴۸
ولنیه ۲۶۷۴۲ ۲۰ سپتامبر ۱۹۵۹
ویپاوا، اسلوونی ۱۵۶۶ ۱۴۷۸
ویپاوسکی کریژ ۱۸۱ در حدود ۱۲۰۰ ۱۵۰۷ ۱۴ سپتامبر ۱۵۳۲
ویشنیا گرا ۸۱۳ ۱۴۷۸
ورخنیکا ۷۵۲۰ ۱۹۵۵
زاگریه اب ساوی ۶۸۹۳
ژالتس ۴۹۱۹ ۱۹۶۴
ژلزنیکی ۳۱۵۶ ۲۲ دسامبر ۲۰۰۵
ژیری ۳۵۹۳ ۲۲ دسامبر ۲۰۰۵

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش

ویکی‌پدیاـاسلوانی