فهرست شهرهای سودان

فهرستی از شهرهای کشور سودان در زیر آمده است.

شهرهای سودان
رتبه نام سرشماری استان
نام شهر به عربی جمعیت ۱۹۷۳ جمعیت ۱۹۸۳ جمعیت ۱۹۹۳ تخمین ۲۰۰۷
۱ ام درمان أم درمان ۲۹۹٫۳۹۹ ۵۲۶٫۱۹۲ ۱٫۲۷۱٫۴۰۳ ۳٫۱۲۷٫۸۰۲ خرطوم
۲ خرطوم الخرطوم ۳۳۳٫۹۰۶ ۴۷۳٫۵۹۷ ۹۴۷٫۴۸۳ ۲٫۲۰۷٫۷۹۴ خرطوم
۳ خرطوم بحری الخرطوم بحری ۱۵۰٫۹۸۹ ۳۴۰٫۸۵۷ ۷۰۰٫۸۸۷ ۱٫۷۲۵٫۵۷۰ خرطوم
۴ نیالا نیالا ۵۹٫۵۸۳ ۱۱۱٫۶۹۳ ۲۲۷٫۱۸۳ ۵۶۵٫۷۳۴ دارفور جنوبی
۵ بور سودان بور سودان ۱۳۲٫۶۳۲ ۲۰۶٫۰۳۸ ۳۰۵٫۳۸۵ ۴۸۹٫۲۷۵ استان البحر الاحمر
۶ کسلا کسلا ۹۹٫۶۵۲ ۱۴۱٫۴۲۹ ۲۳۴٫۶۲۲ ۴۳۶٫۴۹۴ استان کسلا
۷ الابیض الأبیض ۹۰٫۰۷۳ ۱۳۷٫۵۸۲ ۲۲۹٫۴۲۵ ۴۲۸٫۵۷۱ کوردوفان شمالی
۸ کوستی کوستی ۶۵٫۴۰۴ ۸۹٫۱۳۵ ۱۷۳٫۵۹۹ ۳۸۳٫۸۳۸ استان النیل الابیض
۹ واد مدنی ود مدنی ۱۰۶٫۷۱۵ ۱۴۵٫۰۱۵ ۲۱۱٫۳۶۲ ۳۵۷٫۷۲۰ استان الجزیره
۱۰ القضارف القضارف ۶۶٫۴۶۵ ۱۱۶٫۸۷۶ ۱۹۱٫۱۶۴ ۳۵۰٫۳۹۲ استان القضارف
۱۱ الفاشر الفاشر ۵۱٫۹۳۲ ۸۴٫۲۹۸ ۱۴۱٫۸۸۴ ۲۷۶٫۹۱۲ دارفور شمالی
۱۲ الضعین الضعین ۱۸٫۴۵۷ ۲۱٫۶۶۶ ۷۳٫۳۳۵ ۲۴۰٫۴۲۲ دارفور شمالی
۱۳ الدمازین الدمازین ۱۲٫۲۳۳ ۲۷٫۵۹۱ ۷۱٫۸۲۱ ۲۱۲٫۷۸۲ استان النیل الازرق
۱۴ الجنینه الجنینة ۳۵٫۴۲۴ ۵۵٫۴۸۰ ۹۲٫۸۳۱ ۱۷۸٫۲۷۱ دارفور غربی
۱۵ ربک ربک ۱۸٫۳۹۹ ۲۶٫۶۹۳ ۵۹٫۲۶۱ ۱۵۲٫۷۱۱ استان النیل الابیض
۱۶ المناقل المناقل ۱۵٫۲۲۳ ۳۶٫۰۹۰ ۶۵٫۴۰۵ ۱۴۳٫۰۹۳ جزیره
۱۷ سنار سنار ۲۸٫۵۴۶ ۴۲٫۸۰۳ ۷۲٫۱۸۷ ۱۴۳٫۰۵۹ سنار
۱۸ النهود النهود ۲۶٫۰۰۵ ۲۹٫۷۸۷ ۵۴٫۶۰۰ ۱۲۰٫۵۵۹ کردفان غربی
۱۹ الدامیر الدامر ۱۷٫۰۸۶ ۲۶٫۸۴۱ ۵۰٫۹۹۵ ۱۱۵٫۲۳۶ استان نهر النیل
۲۰ عطبره عطبرة ۶۶٫۱۱۶ ۷۲٫۸۳۶ ۸۷٫۸۷۸ ۱۱۱٫۳۹۹ استان نهر النیل
۲۱ الدویم الدویم ۲۶٫۲۵۷ ۳۸٫۶۰۶ ۵۶٫۴۹۴ ۹۳٫۲۶۸ استان النیل البیض
۲۲ کادوقلی کادقلی ۱۸٫۴۶۸ ۴۵٫۶۹۸ ۶۲٫۱۰۴ ۹۲٫۶۲۴ کردفان جنوبی
۲۳ حلفای جدید حلفا الجدیدة ۲۴٫۳۷۳ ۳۸٫۱۳۲ ۵۴٫۱۱۰ ۸۵٫۶۸۳ استان کسلا
۲۴ ام روابه أم روابة ۱۹٫۷۱۳ ۳۴٫۶۶۹ k.A. ۵۷٫۹۲۹ استان کردفان
۲۵ شندی شندی ۲۴٫۱۶۱ ۳۴٫۵۰۵ k.A. ۵۵٫۵۱۶ استان نهر النیل
۲۶ سنجه سنجة ۱۹٫۴۵۲ ۲۷٫۹۸۲ k.A. ۴۶٫۳۵۰ استان سنار
۲۷ اویل أویل ۱۷٫۷۷۳ ۲۵٫۷۱۴ k.A. ۴۰٫۰۵۴ استان بحر الغزل

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش

  • فرهنگ نامه کلید دانش، حسن سالاری، حسین سوزنچی، محمدرضا سهرابی، پیام عدالت، چاپ نخست، ۱۳۸۵