فهرست شهرهای مراکش

فهرست ویکی‌مدیا
رتبه نام نام به عربی جمعیت ۱۹۸۲ جمعیت ۱۹۹۴ جمعیت ۲۰۰۴ تخمین ۲۰۰۸ استان
۱. کازابلانکا (به عربی: الدار البیضاء)  ۲٫۱۳۹٫۲۰۴ ۲٫۷۱۷٫۱۲۵ ۲٫۹۳۳٫۶۸۴ ۳٫۲۳۹٫۵۸۵ کازابلانکای بزرگ
۲. رباط (به عربی: الرباط)  ۸۹۳٫۰۴۲ ۱٫۳۴۰٫۴۸۶ ۱٫۶۲۲٫۸۶۰ ۱٫۷۵۴٫۴۲۵ رباط سلا زمور زعیر
۳. فاس (به عربی: فاس)  ۴۴۸٫۸۲۳ ۷۷۲٫۱۸۴ ۹۴۶٫۸۱۵ ۱٫۰۰۸٫۷۸۲ فاس بولمان
۴. مراکش (به عربی: مراکش)  ۴۳۹٫۷۲۸ ۶۶۹٫۰۴۳ ۸۲۳٫۱۵۴ ۸۸۷٫۱۹۲ مراکش تانسیفت الحوز
۵. اگادیر (به عربی: أکادیر)  ۱۱۰٫۴۷۹ ۵۰۲٫۴۷۵ ۶۷۸٫۵۹۶ ۷۴۲٫۱۳۰ سوس ماسه درعه
۶. طنجه (به عربی: طنجة)  ۲۶۶٫۳۴۶ ۴۹۷٫۱۴۷ ۶۶۹٫۶۸۵ ۷۳۰٫۸۴۹ طنجه تطوان
۷. مکناس (به عربی: مکناس)  ۳۱۹٫۷۸۳ ۴۴۳٫۲۱۴ ۵۳۶٫۲۳۲ ۵۷۶٫۱۵۲ مکناس تافیلالت
۸. وجده (به عربی: وجدة)  ۲۶۰٫۰۸۲ ۳۵۷٫۲۷۸ ۴۰۰٫۷۳۸ ۴۱۹٫۱۵۴ الجهه الشرقیه
۹. قنیطره (به عربی: القنیطرة)  ۱۸۸٫۱۹۴ ۲۹۲٫۴۵۳ ۳۵۹٫۱۴۲ ۳۸۸٫۳۷۵ غرب شرارده بنی حسین
۱۰. تطوان (به عربی: تطوان)  ۱۹۹٫۶۱۵ ۲۷۷٫۵۱۶ ۳۲۰٫۵۳۹ ۳۴۱٫۶۸۹ طنجه تطوان
۱۱. اسفی (به عربی: آسفی)  ۱۹۷٫۳۰۹ ۲۶۲٫۲۷۶ ۲۸۴٫۷۵۰ ۲۹۸٫۳۶۱ دکاله عبده
۱۲. محمدیه (به عربی: محمدیة)  ۱۰۵٫۱۲۰ ۱۷۰٫۰۶۳ ۱۸۸٫۶۱۹ ۱۹۹٫۶۳۴ کازابلانکای بزرگ
۱۳. بنی‌ملال (به عربی: بنی ملال)  ۹۵٫۰۰۳ ۱۴۰٫۲۱۲ ۱۶۳٫۲۸۶ ۱۷۶٫۲۳۸ تادله ازیلال
۱۴. خریبکه (به عربی: خریبکة)  ۱۲۷٫۱۸۱ ۱۵۲٫۰۹۰ ۱۶۶٫۳۹۷ ۱۷۱٫۶۱۹ شاویه وردیغه
۱۵. الجدیده (به عربی: الجدیدة)  ۸۱٫۴۵۵ ۱۱۹٫۰۸۳ ۱۴۴٫۴۴۰ ۱۵۷٫۴۲۷ دکاله عبده
۱۶. تازه (به عربی: تازة)  ۷۷٫۲۱۶ ۱۲۰٫۹۷۱ ۱۳۹٫۶۸۶ ۱۴۸٫۶۳۷ تازه الحسیمه تاونات
۱۷. ناظور (به عربی: الناضور)  ۶۲٫۰۴۰ ۱۱۲٫۴۵۰ ۱۲۶٫۲۰۷ ۱۳۹٫۰۴۲ الجهه الشرقیه
۱۸. سطات (به عربی: سطات)  ۶۵٫۲۰۳ ۹۶٫۲۱۷ ۱۱۶٫۵۷۰ ۱۲۷٫۰۷۶ شاویه وردیغه
۱۹. عرائش (به عربی: العرائش)  ۶۳٫۸۹۳ ۹۰٫۴۰۰ ۱۰۷٫۳۷۱ ۱۱۴٫۲۹۷ طنجه تطوان
۲۰. قصر الکبیر (به عربی: القصر الکبیر)  ۷۳٫۵۴۱ ۱۰۷٫۰۶۵ ۱۰۷٫۳۸۰ ۱۱۲٫۰۶۶ طنجه تطوان
۲۱. خمیسات (به عربی: الخمیسات)  ۵۸٫۹۲۵ ۸۸٫۸۳۹ ۱۰۵٫۰۸۸ ۱۱۱٫۹۷۱ رباط سلا زمور زعیر
۲۲. برشید (به عربی: برشید)  ۲۹٫۷۳۸ ۵۴٫۷۸۱ ۸۹٫۸۳۰ ۱۰۷٫۷۰۴ شاویه وردیغه
۲۳. کلمیم (به عربی: کلمیم)  ۳۸٫۱۴۰ ۷۲٫۵۶۳ ۹۵٫۷۴۹ ۱۰۵٫۳۰۱ کلمیم السماره
۲۴. تاوریرت (به عربی: تاوریرت)  ۳۲٫۶۶۷ ۵۷٫۹۵۶ ۸۰٫۰۲۴ ۹۰٫۵۴۳ الجهه الشرقیه
۲۵. فقیه بن صالح (به عربی: الفقیه بنصالح)  ۴۷٫۵۴۰ ۷۴٫۶۹۷ ۸۲٫۴۴۶ ۸۹٫۲۰۵ تادله ازیلال
۲۶. رشیدیه (به عربی: الرشیدیة)  ۲۷٫۰۴۰ ۶۲٫۵۴۲ ۷۶٫۷۵۹ ۸۸٫۷۶۹ مکناس تافیلالت
۲۷. وادزم (به عربی: وادزم)  ۵۸٫۷۴۴ ۷۳٫۹۵۳ ۸۳٫۹۷۰ ۸۷٫۸۳۱ شاویه وردیغه
۲۸. سیدی سلیمان (به عربی: سیدی سلیمان)  ۵۰٫۴۵۷ ۶۹٫۶۴۵ ۷۸٫۰۶۰ ۸۳٫۳۷۹ غرب شرارده بنی حسین
۲۹. برکان (به عربی: برکان)  ۶۰٫۴۹۰ ۷۷٫۰۲۶ ۸۰٫۰۱۲ ۸۲٫۹۰۱ الجهه الشرقیه
۳۰. خنیفره (به عربی: خنیفرة)  ۳۸٫۸۴۰ ۶۰٫۸۳۵ ۷۲٫۶۷۲ ۷۷٫۷۷۱ مکناس تافیلالت
۳۱. سیدی قاسم (به عربی: سیدی قاسم)  ۵۵٫۸۳۳ ۶۷٫۶۲۲ ۷۴٫۰۶۲ ۷۶٫۵۶۱ غرب شرارده بنی حسین
۳۲. تارودانت (به عربی: تارودانت)  ۳۵٫۸۴۸ ۵۷٫۱۳۶ ۶۹٫۴۸۹ ۷۶٫۳۴۲ سوس ماسه درعه
۳۳. قلعه السراغنه (به عربی: قلعة السراغنة)  ۳۳٫۳۵۳ ۵۱٫۴۰۴ ۶۸٫۶۹۴ ۷۶٫۰۴۵ مراکش تانسیفت الحوز
۳۴. صویره (به عربی: الصویرة)  ۴۲٫۰۳۵ ۵۶٫۰۷۴ ۶۹٫۴۹۳ ۷۳٫۹۵۷ مراکش تانسیفت الحوز
۳۵. بنجریر (به عربی: بنجریر)  ۲۲٫۳۵۴ ۴۷٫۰۸۰ ۶۲٫۸۷۲ ۷۲٫۸۵۷ مراکش تانسیفت الحوز
۳۶. تیفلت (به عربی: تیفلت)  ... ۴۹٫۹۱۸ ۶۹٫۶۴۰ ۶۹٫۹۰۳ رباط سلا زمور زعیر
۳۷. اولاد تایمه (به عربی: اولاد تایمة)  ... ۴۷٫۱۲۶ ۶۶٫۱۸۳ ۶۹٫۰۲۶ سوس ماسه درعه
۳۸. صفرو (به عربی: صفرو)  ۳۸٫۸۳۳ ۵۴٫۱۶۳ ۶۴٫۰۰۶ ۶۸٫۲۷۲ فاس بولمان
۳۹. یوسفیه (به عربی: الیوسفیة)  ۴۲٫۱۹۵ ۶۰٫۴۵۱ ۶۴٫۵۱۸ ۶۶٫۷۹۳ دکاله عبده
۴۰. طانطان (به عربی: طانطان)  ۴۱٫۴۵۱ ۴۵٫۸۲۱ ۶۰٫۶۹۸ ۶۴٫۸۳۲ کلمیم السماره
۴۱. وزان (به عربی: وزان)  ۴۰٫۴۸۵ ۵۲٫۱۶۸ ۵۷٫۹۷۲ ۶۰٫۶۳۵ غرب شرارده بنی حسین
۴۲. تزنیت (به عربی: تیزنیت)  ۲۲٫۹۲۲ ۴۳٫۰۰۱ ۵۳٫۶۸۲ ۵۹٫۵۶۷ سوس ماسه درعه
۴۳. ورزازات (به عربی: ورزازات)  ۱۷٫۲۲۷ ۳۹٫۲۰۳ ۵۶٫۶۱۶ ۵۹٫۳۵۲ سوس ماسه درعه
۴۴. جرسیف (به عربی: جرسیف)  ۱۱٫۳۴۰ ۴۱٫۹۹۷ ۵۷٫۳۰۷ ۵۸٫۴۳۲ تازه الحسیمه تاونات
۴۵. حسیمه (به عربی: الحسیمة)  ۴۱٫۶۶۲ ۵۵٫۲۱۶ ۵۵٫۵۳۷ ۵۷٫۲۸۱ تازه الحسیمه تاونات
۴۶. فنیدق (به عربی: الفنیدق)  ... ۳۴٫۴۸۶ ۵۳٫۵۵۹ ۵۶٫۳۸۲ طنجه تطوان
۴۷. قلیعه (به عربی: القلیعة)  ... ... ۳۸٫۲۲۰ ۵۳٫۶۱۳ سوس ماسه درعه
۴۸. سوق السبت اولاد النمه (به عربی: السبت اولاد النمة)  ... ۴۰٫۳۳۹ ۵۱٫۰۴۹ ۵۳٫۳۳۶ تادله ازیلال
۴۹. ازرو (به عربی: أزرو)  ۳۱٫۴۷۱ ۴۰٫۸۰۸ ۴۷٫۵۴۰ ۵۰٫۴۶۷ مکناس تافیلالت

جستارهای وابسته ویرایش