باز کردن منو اصلی

بر پایه جمعیتویرایش

شهرهای مولداوی
رتبه شهر جمعیت Administrative unit
 سرشماری 
۱۹۳۰
 سرشماری 
۱۹۵۹
 سرشماری 
۱۹۷۰
 سرشماری 
۱۹۷۹
 سرشماری 
۱۹۸۹
سرشماری ۲۰۰۴
without suburbs with suburbs
۱. کیشینف ۱۱۷٬۰۱۶ ۲۱۳٬۰۷۸ ۳۵۸٬۸۹۰ ۵۲۶٬۰۲۳
(۶۶۷٬۰۸۲)
۶۶۱٬۴۱۰
(۷۱۷٬۸۵۳)
۵۸۹٬۴۴۶ ۷۱۲٬۲۱۸ کیشینف
۲. تیراسپول N/A ۶۲٬۰۰۰ ۱۰۵٬۷۰۰ ۱۳۸٬۶۹۸ ۱۸۱٬۸۶۲ ۱۵۸٬۰۶۹ ۱۵۸٬۰۶۹ ترنسنیستریا
۳. بالتی ۳۰٬۶۶۷ ۶۵٬۵۱۴ ۱۰۱٬۴۲۸ ۱۲۳٬۰۶۸ ۱۵۸٬۵۱۷ ۱۲۲٬۶۶۹ ۱۲۷٬۵۶۱ بالتی
۴. بندر، مولداوی ۳۱٬۶۹۸ ۴۳٬۰۰۰ ۷۲٬۳۰۰ ۱۰۱٬۲۹۲ ۱۲۹٬۹۶۹ ۹۷٬۰۲۷ ۱۰۰٬۱۶۹ بندر، مولداوی
۵. Rîbniţa N/A ۳۲٬۴۰۰ ۶۱٬۳۵۲ ۵۳٬۶۴۸ ۵۳٬۶۴۸ ترنسنیستریا
۶. Cahul ۱۰٬۴۳۷ ۱۶٬۰۶۸ ۲۶٬۵۷۲ ۳۲٬۶۹۵ ۴۲٬۹۰۴ ۳۵٬۴۸۸ ۳۵٬۴۸۸ Cahul district
۷. Ungheni ۱۲٬۵۹۵ ۱۹٬۵۵۸ ۲۷٬۰۶۲ ۳۷٬۷۸۸
(۴۰٬۴۸۹)
۳۵٬۳۱۱ ۳۵٬۳۱۱ Ungheni district
۸. Soroca ۱۴٬۶۶۱ ۱۴٬۸۹۵ ۲۴٬۴۶۵ ۳۱٬۸۳۱ ۴۲٬۲۹۷ ۲۸٬۳۶۲ ۲۸٬۳۶۲ Soroca district
۹. Orhei ۱۴٬۸۰۵ ۱۴٬۱۳۱ ۲۵٬۷۰۷ ۳۰٬۲۶۰ ۳۱٬۸۴۳
(۳۷٬۵۱۷)
۲۵٬۶۴۱ ۲۵٬۶۴۱ Orhei district
۱۰. Dubăsari N/A ۳۵٬۸۰۶ ۲۳٬۶۵۰ ۲۳٬۶۵۰ ترنسنیستریا
۱۱. کومرات ۲۵٬۸۲۲ ۲۳٬۳۲۷ ۲۳٬۳۲۷ گاگائوزیا
۱۲. Ceadâr-Lunga ۲۳٬۱۶۱ ۱۹٬۴۰۱ ۱۹٬۴۰۱ گاگائوزیا
۱۳. Străşeni ۲۰٬۱۱۹ ۱۸٬۳۲۰ ۱۹٬۰۹۰ Străşeni district
۱۴. Căuşeni ۲۰٬۷۶۱ ۱۷٬۷۵۷ ۱۷٬۷۵۷ Căuşeni district
۱۵. Drochia ۱۵٬۳۵۵ ۲۱٬۲۹۸ ۱۶٬۶۰۶ ۱۶٬۶۰۶ Drochia district
۱۶. Edineţ ۱۹٬۵۸۶ ۱۵٬۶۲۴ ۱۷٬۲۹۲ Edineţ district
۱۷. Vulcăneşti ۱۸٬۲۳۰ ۱۵٬۴۶۲ ۱۵٬۷۲۹ گاگائوزیا
۱۸. Durleşti ۱۷٬۸۰۷ ۱۵٬۳۹۴ ۱۵٬۳۹۴ کیشینف
۱۹. Hînceşti ۱۶٬۳۱۷ ۱۹٬۲۳۵ ۱۵٬۲۸۱ ۱۵٬۲۸۱ Hînceşti district
۲۰. Ialoveni ۸٬۰۸۳ ۱۲٬۸۴۶ ۱۵٬۰۴۱ ۱۵٬۰۴۱ Ialoveni district
۲۱. Făleşti ۹٬۷۷۰ ۱۴٬۰۴۳ ۱۴٬۹۳۱ ۱۴٬۹۳۱ Făleşti district
۲۲. Călăraşi, Moldova ۱۶٬۰۳۲ ۱۸٬۳۲۶ ۱۴٬۵۱۶ ۱۴٬۶۶۰ Călăraşi district
۲۳. Codru, Moldova ۱۱٬۷۱۶ ۱۴٬۲۷۷ ۱۴٬۲۷۷ کیشینف
۲۴. Taraclia ۱۱٬۴۱۷ ۱۴٬۷۲۶ ۱۳٬۷۵۶ ۱۳٬۷۵۶ Taraclia district
۲۵. Floreşti, Moldova ~۱۴٬۷۰۰ ۱۸٬۲۲۸ ۱۳٬۱۶۴ ۱۳٬۱۶۴ Floreşti district
۲۶. Cimişlia ۱۳٬۳۴۰ ۱۶٬۵۰۹ ۱۲٬۸۵۸ ۱۴٬۷۸۰ Cimişlia district
۲۷. Sîngerei ۱۵٬۰۲۳ ۱۲٬۶۶۷ ۱۳٬۳۶۴ Sîngerei district
۲۸. Slobozia, Moldova N/A ۱۸٬۷۴۸ ~۱۲٬۳۰۰ ~۱۲٬۳۰۰ ترنسنیستریا
۲۹. Nisporeni ۱۳٬۱۳۷ ۱۵٬۶۶۳ ۱۲٬۱۰۵ ۱۲٬۱۰۵ Nisporeni district
۳۰. Grigoriopol N/A ۱۱٬۷۱۲ ۱۱٬۴۷۳ ~۱۱٬۷۰۰ ترنسنیستریا
۳۱. Dnestrovsc N/A ۱۴٬۸۷۶ ~۱۱٬۲۰۰ ~۱۱٬۲۰۰ ترنسنیستریا
۳۲. Basarabeasca ۱۲٬۹۵۹ ۱۴٬۵۱۷ ۱۱٬۱۹۲ ۱۱٬۱۹۲ Basarabeasca district
۳۳. Rîşcani ۱۷٬۶۵۰ ۱۱٬۱۰۴ ۱۲٬۱۱۷ Rîşcani district
۳۴. Glodeni ۱۰٬۱۷۹ ۱۳٬۱۸۰ ۱۰٬۴۶۵ ۱۰٬۷۸۵ Glodeni district
۳۵. Camenca N/A ۱۳٬۶۸۹ ۱۰٬۳۲۳ ~۱۰٬۵۰۰ ترنسنیستریا
۳۶. Rezina ۸٬۳۱۴ ۱۴٬۴۷۶ ۱۰٬۱۹۶ ۱۲٬۶۰۱ Rezina district
۳۷. Leova ۱۲٬۲۰۳ ۱۰٬۰۲۷ ۱۰٬۰۲۷ Leova district
۳۸. Cricova ۷٬۱۶۴ ۹٬۸۷۸ ۹٬۸۷۸ کیشینف
۳۹. Donduşeni ۹٬۰۸۴ ۱۱٬۳۹۸ ۹٬۸۰۱ ۹٬۸۰۱ Donduşeni district
۴۰. Ocniţa ۱۱٬۴۵۵ ۹٬۳۲۵ ۹٬۳۲۵ Ocniţa district
۴۱. Briceni ۱۱٬۵۰۰ ۸٬۷۶۵ ۸٬۷۶۵ Briceni district
۴۲. Otaci ۸٬۱۵۸ ۸٬۴۶۹ ۸٬۴۶۹ Ocniţa district
۴۳. Anenii Noi ۷٬۰۰۰ ۹٬۹۵۴ ۸٬۳۵۸ ۱۱٬۴۶۳ Anenii Noi district
۴۴. Ştefan Vodă ۶٬۵۴۰ ۹٬۸۶۹ ۷٬۷۶۸ ۷٬۷۶۸ Ştefan Vodă district
۴۵. Cupcini ۷٬۴۴۱ ۹٬۰۸۶ Edineţ district
۴۶. Sîngera ۷٬۳۵۴ ۱۱٬۶۰۹ کیشینف
۴۷. Criuleni ۷٬۱۳۸ ۹٬۴۵۲ ۷٬۱۳۸ ۸٬۳۴۲ Criuleni district
۴۸. Teleneşti ۷٬۱۵۹ ۹٬۳۲۲ ۶٬۸۵۵ ۸٬۵۰۸ Teleneşti district
۴۹. Şoldăneşti ۷٬۵۷۸ ۶٬۳۰۴ ۶٬۳۰۴ Şoldăneşti district
۵۰. Lipcani ۵٬۴۶۵ ۵٬۴۶۵ Briceni district
۵۱. Vadul lui Vodă ۴٬۵۵۹ ۴٬۵۵۹ کیشینف
۵۲. Iargara ۴٬۳۸۴ ۴٬۴۴۶ Leova district
۵۳. Căinari ۴٬۱۸۴ ۴٬۵۱۰ Căuşeni district
۵۴. Cantemir, Moldova ۴٬۲۲۵ ۵٬۳۲۰ ۳٬۸۷۲ ۳٬۸۷۲ Cantemir district
۵۵. Vatra, Moldova ۳٬۲۹۶ ۳٬۲۹۶ کیشینف
۵۶. Biruinţa ۳٬۰۹۳ ۳٬۰۹۳ Sîngerei district
۵۷. Corneşti, Moldova ۲٬۷۸۱ ۳٬۲۸۴ Ungheni district
۵۸. Costeşti, Moldova ۲٬۲۴۷ ۴٬۱۰۹ Rîşcani district
۵۹. Mărculeşti ۲٬۰۸۱ ۲٬۰۸۱ Floreşti district
۶۰. Crasnoe N/A ~۲٬۰۰۰ ~۲٬۰۰۰ ترنسنیستریا
۶۱. Tiraspolul Nou N/A ~۲٬۰۰۰ ~۲٬۰۰۰ ترنسنیستریا
۶۲. Ghindeşti ۱٬۸۴۱ ۱٬۸۴۱ Floreşti district
۶۳. Frunză ۱٬۴۷۶ ۱٬۴۷۶ Ocniţa district
۶۴. Bucovăţ ۱٬۳۱۳ ۱٬۶۵۸ Străşeni district
۶۵. Maiac N/A ~۱٬۰۰۰ ~۱٬۰۰۰ ترنسنیستریا

به ترتیب الفباویرایش

By statusویرایش

There are 5 localities with municipality status: بالتی, کیشینف, کومرات, بندر، مولداوی, and تیراسپول. The other 60 have city status.

By locationویرایش

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  • ویکی‌پدیای انگلیسی