فهرست شهرهای میسیسیپی

فهرست شهرهای ایالت میسیسیپی ایالات متحده آمریکا:

ردیف نام نوع جمعیت (۲۰۱۰)
۱ ابیویل، میسیسیپی pueblo ۴۱۹
۲ ابردین، میسیسیپی ciudad ۵۶۱۲
۳ آکرمن، میسیسیپی pueblo ۱۵۱۰
۴ الکورن استیت یونیورسیتی، میسیسیپی CDP ۱۰۱۷
۵ الگوما، میسیسیپی pueblo ۵۹۰
۶ الیگیتر، میسیسیپی pueblo ۲۰۸
۷ ایمری، میسیسیپی ciudad ۷۳۱۶
۸ انگویلا، میسیسیپی pueblo ۷۲۶
۹ ارکولا، میسیسیپی pueblo ۳۶۱
۱۰ آرنولد لاین، میسیسیپی CDP ۱۷۱۹
۱۱ آرتیژا، میسیسیپی pueblo ۴۴۰
۱۲ اشلند، میسیسیپی pueblo ۵۶۹
۱۳ بلدوین، میسیسیپی ciudad ۳۲۹۷
۱۴ بسفیلد، میسیسیپی pueblo ۲۵۴
۱۵ بتسویل، میسیسیپی ciudad ۷۴۶۳
۱۶ بی اسپرینگز، میسیسیپی ciudad ۱۷۸۶
۱۷ بی سنت. لوئیس، میسیسیپی ciudad ۹۲۶۰
۱۸ بوومانت، میسیسیپی pueblo ۹۵۱
۱۹ بووریگارد، میسیسیپی villa ۳۲۶
۲۰ بیچوود، میسیسیپی CDP ۳۴۲۶
۲۱ بلمانت، میسیسیپی pueblo ۲۰۲۱
۲۲ بلزونی، میسیسیپی ciudad ۲۲۳۵
۲۳ بنوا، میسیسیپی pueblo ۴۷۷
۲۴ بنتونیا، میسیسیپی pueblo ۴۴۰
۲۵ بیولا، میسیسیپی pueblo ۳۴۸
۲۶ بیگ کریک، میسیسیپی villa ۱۵۴
۲۷ بیگ پوینت، میسیسیپی CDP ۶۱۱
۲۸ بیلاکسی، میسیسیپی ciudad ۴۴۰۵۴
۲۹ بلو ماونتن، میسیسیپی pueblo ۹۲۰
۳۰ بلو اسپرینگز، میسیسیپی villa ۲۲۸
۳۱ بووگ چیتو، لینکلن کانتی، میسیسیپی CDP ۵۲۲
۳۲ بووگ چیتو، میسیسیپی CDP ۸۸۷
۳۳ بولتن، میسیسیپی pueblo ۵۶۷
۳۴ بونویل، میسیسیپی ciudad ۸۷۴۳
۳۵ بویل، میسیسیپی pueblo ۶۵۰
۳۶ برندن، میسیسیپی ciudad ۲۱۷۰۵
۳۷ برکستون، میسیسیپی villa ۱۸۳
۳۸ بریجتاون، میسیسیپی CDP ۱۷۴۲
۳۹ بروخیون، میسیسیپی ciudad ۱۲۵۱۳
۴۰ بروکسویل، میسیسیپی pueblo ۱۲۲۳
۴۱ بروس، میسیسیپی pueblo ۱۹۳۹
۴۲ بوکاتونا، میسیسیپی CDP ۵۱۶
۴۳ بود، میسیسیپی pueblo ۱۰۶۳
۴۴ برنزویل، میسیسیپی pueblo ۹۳۶
۴۵ بیهالیا، میسیسیپی pueblo ۱۳۰۲
۴۶ بیرام، میسیسیپی ciudad ۱۱۴۸۹
۴۷ کلیدونیا، میسیسیپی pueblo ۱۰۴۱
۴۸ کلهون سیتی، میسیسیپی pueblo ۱۷۷۴
۴۹ کنتن، میسیسیپی ciudad ۱۳۱۸۹
۵۰ کرلتن، میسیسیپی pueblo ۱۹۰
۵۱ کارتیج، میسیسیپی ciudad ۵۰۷۵
۵۲ کری، میسیسیپی pueblo ۳۱۳
۵۳ سنترویل، میسیسیپی pueblo ۱۶۸۴
۵۴ چارلزتن، میسیسیپی ciudad ۲۱۹۳
۵۵ چانکی، میسیسیپی pueblo ۳۲۶
۵۶ کلارا، میسیسیپی CDP ۴۱۰
۵۷ کلارکسدیل، میسیسیپی ciudad ۱۷۹۶۲
۵۸ کلیری، میسیسیپی CDP ۱۵۴۴
۵۹ کلیولند، میسیسیپی ciudad ۱۲۳۳۴
۶۰ کلینتن، میسیسیپی ciudad ۲۵۲۱۶
۶۱ کلووردیل، میسیسیپی CDP ۶۴۵
۶۲ کواهوما، میسیسیپی pueblo ۳۷۷
۶۳ کافیویل، میسیسیپی pueblo ۹۰۵
۶۴ کولدواتر، میسیسیپی pueblo ۱۶۷۷
۶۵ کالینز، میسیسیپی ciudad ۲۵۸۶
۶۶ کالینزویل، میسیسیپی CDP ۱۹۴۸
۶۷ کلمبیا، میسیسیپی ciudad ۶۵۸۲
۶۸ کلامبس، میسیسیپی ciudad ۲۳۶۴۰
۶۹ پایگاه نیروی هوایی کلامبس CDP ۱۳۷۳
۷۰ کومو، میسیسیپی pueblo ۱۲۷۹
۷۱ کانهاتا، میسیسیپی CDP ۱۳۴۲
۷۲ کرینت، میسیسیپی ciudad ۱۴۵۷۳
۷۳ کورتلند، میسیسیپی pueblo ۵۱۱
۷۴ کرفرد، میسیسیپی pueblo ۶۴۱
۷۵ کرنشو، میسیسیپی pueblo ۸۸۵
۷۶ کرزبی، میسیسیپی pueblo ۳۱۸
۷۷ کراود، میسیسیپی pueblo ۷۱۲
۷۸ کروگر، میسیسیپی pueblo ۳۸۶
۷۹ کریستال اسپرینگز، میسیسیپی ciudad ۵۰۴۴
۸۰ دارلینگ، میسیسیپی CDP ۲۲۶
۸۱ دی کلب، میسیسیپی pueblo ۱۱۶۴
۸۲ دیکیتر، میسیسیپی pueblo ۱۸۴۱
۸۳ دلیسل، میسیسیپی CDP ۱۱۴۷
۸۴ درما، میسیسیپی pueblo ۱۰۲۵
۸۵ دیاموندهد، میسیسیپی CDP ۸۴۲۵
۸۶ د'ایبرویل، میسیسیپی ciudad ۹۴۸۶
۸۷ د'لو، میسیسیپی pueblo ۴۵۲
۸۸ دادزویل، میسیسیپی pueblo ۹۸
۸۹ درو، میسیسیپی ciudad ۱۹۲۷
۹۰ داک هیل، میسیسیپی pueblo ۷۳۲
۹۱ دوما، میسیسیپی pueblo ۴۷۰
۹۲ دانکن، میسیسیپی pueblo ۴۲۳
۹۳ درنت، میسیسیپی ciudad ۲۶۷۳
۹۴ اکرو، میسیسیپی pueblo ۸۹۵
۹۵ ایدن، میسیسیپی villa ۱۰۳
۹۶ ادواردز، میسیسیپی pueblo ۱۰۳۴
۹۷ الیت، میسیسیپی CDP ۹۹۰
۹۸ الیزویل، میسیسیپی ciudad ۴۴۴۸
۹۹ اینترپرایز، میسیسیپی pueblo ۵۲۶
۱۰۰ اسکتاوپا، میسیسیپی CDP ۳۷۲۲
۱۰۱ اتل، میسیسیپی pueblo ۴۱۸
۱۰۲ اوپورا، میسیسیپی ciudad ۲۱۹۷
۱۰۳ فالکن، میسیسیپی pueblo ۱۶۷
۱۰۴ فاکنر، میسیسیپی pueblo ۵۱۴
۱۰۵ فارمینگتن، میسیسیپی pueblo ۲۱۸۶
۱۰۶ فرل، میسیسیپی CDP ۲۱۸
۱۰۷ فایته، میسیسیپی ciudad ۱۶۱۴
۱۰۸ فلورا، میسیسیپی pueblo ۱۸۸۶
۱۰۹ فلورنس، میسیسیپی pueblo ۴۱۴۱
۱۱۰ فلووود، میسیسیپی ciudad ۷۸۲۳
۱۱۱ فورست، میسیسیپی ciudad ۵۶۸۴
۱۱۲ فاکسوورث، میسیسیپی CDP ۶۰۳
۱۱۳ فرنچ کمپ، میسیسیپی pueblo ۱۷۴
۱۱۴ فرایر پوینت، میسیسیپی pueblo ۱۲۰۰
۱۱۵ فولتن، میسیسیپی ciudad ۳۹۶۱
۱۱۶ گاتمن، میسیسیپی villa ۹۰
۱۱۷ گووتیی، میسیسیپی ciudad ۱۸۵۷۲
۱۱۸ جرجتاون، میسیسیپی pueblo ۲۸۶
۱۱۹ گلن، میسیسیپی pueblo ۴۱۲
۱۲۰ گلندیل، میسیسیپی CDP ۱۶۵۷
۱۲۱ گلندورا، میسیسیپی villa ۱۵۱
۱۲۲ گلاستر، میسیسیپی pueblo ۹۶۰
۱۲۳ گلدن، میسیسیپی pueblo ۱۹۱
۱۲۴ گودمن، میسیسیپی pueblo ۱۳۸۶
۱۲۵ گرینویل، میسیسیپی ciudad ۳۴۴۰۰
۱۲۶ گرینوود، میسیسیپی ciudad ۱۵۲۰۵
۱۲۷ گرینیدا، میسیسیپی ciudad ۱۳۰۹۲
۱۲۸ گالف هیل، میسیسیپی CDP ۷۱۴۴
۱۲۹ گالف پارک ایستیت، میسیسیپی CDP ۵۷۱۹
۱۳۰ گالفپورت، میسیسیپی ciudad ۶۷۷۹۳
۱۳۱ گانیسون، میسیسیپی pueblo ۴۵۲
۱۳۲ گانتاون، میسیسیپی pueblo ۲۰۸۳
۱۳۳ همیلتن، میسیسیپی CDP ۴۵۷
۱۳۴ هیتلی، میسیسیپی pueblo ۴۸۲
۱۳۵ هتیزبرگ، میسیسیپی ciudad ۴۵۹۸۹
۱۳۶ هیزلهورست، میسیسیپی ciudad ۴۰۰۹
۱۳۷ هیدلبرگ، میسیسیپی pueblo ۷۱۸
۱۳۸ هلنا، میسیسیپی CDP ۱۱۸۴
۱۳۹ هندرسن پوینت، میسیسیپی CDP ۱۷۰
۱۴۰ هرناندو، میسیسیپی ciudad ۱۴۰۹۰
۱۴۱ هیکری، میسیسیپی pueblo ۵۳۰
۱۴۲ هیکری فلت، میسیسیپی pueblo ۶۰۱
۱۴۳ هاید-ا-وای لیک، میسیسیپی CDP ۱۸۵۹
۱۴۴ هیلزبارو، میسیسیپی CDP ۱۱۳۰
۱۴۵ هالکامب، میسیسیپی CDP ۶۰۰
۱۴۶ هولندیل، میسیسیپی ciudad ۲۷۰۲
۱۴۷ هالی اسپرینگز، میسیسیپی ciudad ۷۶۹۹
۱۴۸ هرن لیک، میسیسیپی ciudad ۲۶۰۶۶
۱۴۹ هیوستن، میسیسیپی ciudad ۳۶۲۳
۱۵۰ هرلی، میسیسیپی CDP ۱۵۵۱
۱۵۱ ایندیانوولا، میسیسیپی ciudad ۱۰۶۸۳
۱۵۲ اینورنس، میسیسیپی pueblo ۱۰۱۹
۱۵۳ ایزولا، میسیسیپی pueblo ۷۱۳
۱۵۴ ایتا بنا، میسیسیپی ciudad ۲۰۴۹
۱۵۵ ایوکا، میسیسیپی ciudad ۳۰۲۸
۱۵۶ جکسون، میسیسیپی ciudad ۱۷۳۵۱۴
۱۵۷ جوونزتاون، میسیسیپی pueblo ۱۲۹۸
۱۵۸ جامپرتاون، میسیسیپی pueblo ۴۸۰
۱۵۹ کارنی پارک، میسیسیپی CDP ۱۰۵۴
۱۶۰ کیلمیچیل، میسیسیپی pueblo ۶۹۹
۱۶۱ کیلن، میسیسیپی CDP ۲۲۳۸
۱۶۲ کاسکیوسکوو، میسیسیپی ciudad ۷۴۰۲
۱۶۳ کاسوت، میسیسیپی villa ۲۰۹
۱۶۴ لیک، میسیسیپی pueblo ۳۲۴
۱۶۵ لمبرت، میسیسیپی pueblo ۱۶۳۸
۱۶۶ لتمر، میسیسیپی CDP ۶۰۷۹
۱۶۷ لاودردیل، میسیسیپی CDP ۴۴۲
۱۶۸ لارل، میسیسیپی ciudad ۱۸۵۴۰
۱۶۹ لیکسویل، میسیسیپی pueblo ۸۹۸
۱۷۰ لرنید، میسیسیپی pueblo ۹۴
۱۷۱ لیلند، میسیسیپی ciudad ۴۴۸۱
۱۷۲ لینا، میسیسیپی pueblo ۱۴۸
۱۷۳ لکزینگتن، میسیسیپی ciudad ۱۷۳۱
۱۷۴ لیبرتی، میسیسیپی pueblo ۷۲۸
۱۷۵ لانگ بیچ، میسیسیپی ciudad ۱۴۷۹۲
۱۷۶ لووین، میسیسیپی pueblo ۲۷۷
۱۷۷ لوئیز، میسیسیپی pueblo ۱۹۹
۱۷۸ لوئیزویل، میسیسیپی ciudad ۶۶۳۱
۱۷۹ لوسیدیل، میسیسیپی ciudad ۲۹۲۳
۱۸۰ لولا، میسیسیپی pueblo ۲۹۸
۱۸۱ لامبرتن، میسیسیپی ciudad ۲۰۸۶
۱۸۲ لایمن، میسیسیپی CDP ۱۲۷۷
۱۸۳ لینچبرگ، میسیسیپی CDP ۲۴۳۷
۱۸۴ لاین، میسیسیپی pueblo ۳۵۰
۱۸۵ مابن، میسیسیپی pueblo ۸۷۱
۱۸۶ میکن، میسیسیپی ciudad ۲۷۶۸
۱۸۷ مدسن، میسیسیپی ciudad ۲۴۱۴۹
۱۸۸ مگی، میسیسیپی ciudad ۴۴۰۸
۱۸۹ مگنولیا، میسیسیپی ciudad ۲۴۲۰
۱۹۰ مانتاچی، میسیسیپی pueblo ۱۱۴۴
۱۹۱ مانتی، میسیسیپی villa ۲۳۲
۱۹۲ مریتا، میسیسیپی pueblo ۲۵۶
۱۹۳ مرین، میسیسیپی pueblo ۱۴۷۹
۱۹۴ مارک، میسیسیپی ciudad ۱۷۳۵
۱۹۵ متهیستون، میسیسیپی pueblo ۶۹۸
۱۹۶ مایرسویل، میسیسیپی pueblo ۵۴۷
۱۹۷ مکووم، میسیسیپی ciudad ۱۲۷۹۰
۱۹۸ مککول، میسیسیپی pueblo ۱۳۵
۱۹۹ مکلین، میسیسیپی pueblo ۴۴۱
۲۰۰ میدویل، میسیسیپی pueblo ۴۴۹
۲۰۱ مندنهال، میسیسیپی ciudad ۲۵۰۴
۲۰۲ مریدیان، میسیسیپی ciudad ۴۱۱۴۸
۲۰۳ مریدیان استیشن، میسیسیپی CDP ۱۰۹۰
۲۰۴ مریگلد، میسیسیپی pueblo ۴۳۹
۲۰۵ متکیلف، میسیسیپی pueblo ۱۰۶۷
۲۰۶ دانشگاه ایالتی میسیسیپی CDP ۴۰۰۵
۲۰۷ میسسیپی ولی استیت یونیورسیتی، میسیسیپی CDP ۱۱۸۲
۲۰۸ میز، میسیسیپی pueblo ۳۴۰
۲۰۹ مانتیچلو، میسیسیپی pueblo ۱۵۷۱
۲۱۰ مانتروز، میسیسیپی pueblo ۱۴۰
۲۱۱ مورسویل، میسیسیپی CDP ۶۵۰
۲۱۲ مورهد، میسیسیپی ciudad ۲۴۰۵
۲۱۳ مورگان سیتی، میسیسیپی pueblo ۲۵۵
۲۱۴ مورگانتاون، میسیسیپی CDP ۱۴۱۲
۲۱۵ مورتون، میسیسیپی ciudad ۳۴۶۲
۲۱۶ ماس پوینت، میسیسیپی ciudad ۱۳۷۰۴
۲۱۷ ماوند بایو، میسیسیپی ciudad ۱۵۳۳
۲۱۸ ماونت الیو، میسیسیپی pueblo ۹۸۲
۲۱۹ میرتل، میسیسیپی pueblo ۴۹۰
۲۲۰ نچیز، میسیسیپی ciudad ۱۵۷۹۲
۲۲۱ نلیبورگ، میسیسیپی CDP ۱۴۱۴
۲۲۲ نتلتون، میسیسیپی ciudad ۱۹۹۲
۲۲۳ نیو آلبانی، میسیسیپی ciudad ۸۰۳۴
۲۲۴ نیو آگوستا، میسیسیپی pueblo ۶۴۴
۲۲۵ نیو همیلتن، میسیسیپی CDP ۵۵۳
۲۲۶ نیو هیبرن، میسیسیپی pueblo ۴۴۷
۲۲۷ نیو هووپ، میسیسیپی CDP ۳۱۹۳
۲۲۸ نیو هووکا، میسیسیپی pueblo ۶۲۶
۲۲۹ نیوتن، میسیسیپی ciudad ۳۳۷۳
۲۳۰ نیکلسن، میسیسیپی CDP ۳۰۹۲
۲۳۱ کرلتن شمالی، میسیسیپی pueblo ۴۷۳
۲۳۲ تونیک شمالی، میسیسیپی CDP ۱۰۳۵
۲۳۳ نوکساپاتر، میسیسیپی pueblo ۴۷۲
۲۳۴ اوکلند، میسیسیپی pueblo ۵۲۷
۲۳۵ اوشن اسپرینگز، میسیسیپی ciudad ۱۷۴۴۲
۲۳۶ اکولونا، میسیسیپی ciudad ۲۶۹۲
۲۳۷ الیو برنچ، میسیسیپی ciudad ۳۳۴۸۴
۲۳۸ اوسیکا، میسیسیپی pueblo ۴۴۰
۲۳۹ آکسفورد، میسیسیپی ciudad ۱۸۹۱۶
۲۴۰ پیس، میسیسیپی pueblo ۲۷۴
۲۴۱ پاچوتا، میسیسیپی pueblo ۲۶۱
۲۴۲ پادن، میسیسیپی villa ۱۱۶
۲۴۳ پسکگولا، میسیسیپی ciudad ۲۲۳۹۲
۲۴۴ پس کریستین، میسیسیپی ciudad ۴۶۱۳
۲۴۵ پرل، میسیسیپی ciudad ۲۵۰۹۲
۲۴۶ پرل ریور، میسیسیپی CDP ۳۶۰۱
۲۴۷ پارلینگتون، میسیسیپی CDP ۱۳۳۲
۲۴۸ پلاهچی، میسیسیپی pueblo ۱۳۳۴
۲۴۹ پیتل، میسیسیپی ciudad ۱۰۴۵۴
۲۵۰ فیلادلفیا، میسیسیپی ciudad ۷۴۷۷
۲۵۱ پیکیون، میسیسیپی ciudad ۱۰۸۷۸
۲۵۲ پیکنز، میسیسیپی pueblo ۱۱۵۷
۲۵۳ پیتسبارو، میسیسیپی villa ۲۰۲
۲۵۴ پلانترسویل، میسیسیپی pueblo ۱۱۵۵
۲۵۵ پولکویل، میسیسیپی pueblo ۸۳۳
۲۵۶ پانتوتوک، میسیسیپی ciudad ۵۶۲۵
۲۵۷ پووپ، میسیسیپی villa ۲۱۵
۲۵۸ پاپلارویل، میسیسیپی ciudad ۲۸۹۴
۲۵۹ پورت گیبسن، میسیسیپی ciudad ۱۵۶۷
۲۶۰ پوتس کمپ، میسیسیپی pueblo ۵۲۳
۲۶۱ پرنتیز، میسیسیپی pueblo ۱۰۸۱
۲۶۲ پاکت، میسیسیپی villa ۳۱۶
۲۶۳ پرویس، میسیسیپی ciudad ۲۱۷۵
۲۶۴ کویتمن، میسیسیپی ciudad ۲۳۲۳
۲۶۵ رالی، میسیسیپی pueblo ۱۴۶۲
۲۶۶ رلز اسپرینگز، میسیسیپی CDP ۱۲۵۴
۲۶۷ ریمند، میسیسیپی ciudad ۱۹۳۳
۲۶۸ ردواتر، میسیسیپی CDP ۶۳۳
۲۶۹ رنووا، میسیسیپی pueblo ۶۶۸
۲۷۰ ریچلند، میسیسیپی ciudad ۶۹۱۲
۲۷۱ ریچتون، میسیسیپی pueblo ۱۰۶۸
۲۷۲ ریجلند، میسیسیپی ciudad ۲۴۰۴۷
۲۷۳ رینزی، میسیسیپی pueblo ۳۱۷
۲۷۴ ریپلی، میسیسیپی ciudad ۵۳۹۵
۲۷۵ رابینهود، میسیسیپی CDP ۱۶۰۵
۲۷۶ رولینگ فورک، میسیسیپی ciudad ۲۱۴۳
۲۷۷ روزدیل، میسیسیپی ciudad ۱۸۷۳
۲۷۸ روکسی، میسیسیپی pueblo ۴۹۷
۲۷۹ رولویل، میسیسیپی ciudad ۳۰۰۷
۲۸۰ سالیس، میسیسیپی pueblo ۱۳۴
۲۸۱ اسالتیلو، میسیسیپی ciudad ۴۷۵۲
۲۸۲ سندرسویل، میسیسیپی pueblo ۷۳۱
۲۸۳ اساردیس، میسیسیپی pueblo ۱۷۰۳
۲۸۴ ستارتیا، میسیسیپی villa ۵۵
۲۸۵ ساوسیر، میسیسیپی CDP ۱۳۴۲
۲۸۶ سچلتر، میسیسیپی pueblo ۳۱۰
۲۸۷ اسکوبا، میسیسیپی pueblo ۷۳۲
۲۸۸ سباستپول، میسیسیپی pueblo ۲۷۲
۲۸۹ اسمینری، میسیسیپی pueblo ۳۱۴
۲۹۰ سناتوبیا، میسیسیپی ciudad ۸۱۶۵
۲۹۱ شنن، میسیسیپی pueblo ۱۷۵۳
۲۹۲ شروون، میسیسیپی CDP ۱۴۰۶
۲۹۳ شو، میسیسیپی ciudad ۱۹۵۲
۲۹۴ شلبی، میسیسیپی ciudad ۲۲۲۹
۲۹۵ شرمن، میسیسیپی pueblo ۶۵۰
۲۹۶ شوبوتا، میسیسیپی pueblo ۴۴۱
۲۹۷ شوکویلک، میسیسیپی pueblo ۵۰۱
۲۹۸ سیدن، میسیسیپی pueblo ۵۰۹
۲۹۹ سیلور سیتی، میسیسیپی pueblo ۳۳۷
۳۰۰ سیلور کریک، میسیسیپی pueblo ۲۱۰
۳۰۱ اسلیت اسپرینگز، میسیسیپی villa ۱۱۰
۳۰۲ اسلج، میسیسیپی pueblo ۵۴۵
۳۰۳ اسمیتویل، میسیسیپی pueblo ۹۴۲
۳۰۴ اسنو لیک شورز، میسیسیپی pueblo ۳۱۹
۳۰۵ سوسو، میسیسیپی pueblo ۴۰۸
۳۰۶ ساوتهیون، میسیسیپی ciudad ۴۸۹۸۲
۳۰۷ سنت مارتین، میسیسیپی CDP ۷۷۳۰
۳۰۸ استندینگ پاین، میسیسیپی CDP ۵۰۴
۳۰۹ استارکویل، میسیسیپی ciudad ۲۳۸۸۸
۳۱۰ استیت لاین، میسیسیپی pueblo ۵۶۵
۳۱۱ استونوال، میسیسیپی pueblo ۱۰۸۸
۳۱۲ استرجیس، میسیسیپی pueblo ۲۵۴
۳۱۳ سامیت، میسیسیپی pueblo ۱۷۰۵
۳۱۴ سامنر، میسیسیپی pueblo ۳۱۶
۳۱۵ سومرال، میسیسیپی pueblo ۱۴۲۱
۳۱۶ سانفلاور، میسیسیپی pueblo ۱۱۵۹
۳۱۷ سیلوارنا، میسیسیپی villa ۱۱۲
۳۱۸ تیلر، میسیسیپی villa ۳۲۲
۳۱۹ تایلورسویل، میسیسیپی pueblo ۱۳۵۳
۳۲۰ تچولا، میسیسیپی pueblo ۲۰۹۶
۳۲۱ تری، میسیسیپی pueblo ۱۰۶۳
۳۲۲ تکستن، میسیسیپی pueblo ۶۴۳
۳۲۳ تیلاتوبا، میسیسیپی pueblo ۹۱
۳۲۴ تیشومینگو، میسیسیپی pueblo ۳۳۹
۳۲۵ تاکوپولا، میسیسیپی pueblo ۲۴۶
۳۲۶ تومسوبا، میسیسیپی CDP ۷۷۳
۳۲۷ ترمونت، میسیسیپی pueblo ۴۶۵
۳۲۸ تاکر، میسیسیپی CDP ۶۶۲
۳۲۹ تونیکا، میسیسیپی pueblo ۱۰۳۰
۳۳۰ تونیکا ریسرت، میسیسیپی CDP ۱۹۱۰
۳۳۱ توپلوو، میسیسیپی ciudad ۳۴۵۴۶
۳۳۲ توتویلر، میسیسیپی pueblo ۳۵۵۰
۳۳۳ تیلرتاون، میسیسیپی pueblo ۱۶۰۹
۳۳۴ یونین، میسیسیپی pueblo ۱۹۸۸
۳۳۵ یونیورسیتی، میسیسیپی CDP ۴۲۰۲
۳۳۶ یوتیکا، میسیسیپی pueblo ۸۲۰
۳۳۷ وایدن، میسیسیپی pueblo ۷۳۴
۳۳۸ ونکلیو، میسیسیپی CDP ۵۸۸۶
۳۳۹ واردامن، میسیسیپی pueblo ۱۳۱۶
۳۴۰ وروونا، میسیسیپی ciudad ۳۰۰۶
۳۴۱ ویکسبرگ، میسیسیپی ciudad ۲۳۸۵۶
۳۴۲ وید، میسیسیپی CDP ۱۰۷۴
۳۴۳ والز، میسیسیپی pueblo ۱۱۶۲
۳۴۴ والنت، میسیسیپی pueblo ۷۷۱
۳۴۵ والنت گروو، میسیسیپی pueblo ۱۹۱۱
۳۴۶ والتهال، میسیسیپی villa ۱۴۴
۳۴۷ واتر ولی، میسیسیپی ciudad ۳۳۹۲
۳۴۸ ویولند، میسیسیپی ciudad ۶۴۳۵
۳۴۹ وینز بارو، میسیسیپی ciudad ۵۰۴۳
۳۵۰ وب، میسیسیپی pueblo ۵۶۵
۳۵۱ ویر، میسیسیپی pueblo ۴۵۹
۳۵۲ وسون، میسیسیپی pueblo ۱۹۲۵
۳۵۳ وست، میسیسیپی pueblo ۱۸۵
۳۵۴ وست هتیزبرگ، میسیسیپی CDP ۵۹۰۹
۳۵۵ وست پوینت، میسیسیپی ciudad ۱۱۳۰۷
۳۵۶ وایت اوک، میسیسیپی CDP ۶۹۲
۳۵۷ ویگینس، میسیسیپی ciudad ۴۳۹۰
۳۵۸ وینونا، میسیسیپی ciudad ۵۰۴۳
۳۵۹ وینستونویل، میسیسیپی pueblo ۱۹۱
۳۶۰ وودلند، میسیسیپی villa ۱۲۵
۳۶۱ وودویل، میسیسیپی pueblo ۱۰۹۶
۳۶۲ یازو سیتی، میسیسیپی ciudad ۱۱۴۰۳

[۱]

منابع

ویرایش
  1. مشارکت‌کنندگان ویکی‌پدیا. «Localidades de Misisipi». در دانشنامهٔ ویکی‌پدیای اسپانیائی، بازبینی‌شده در ۱۶ ژانویه ۲۰۱۳.