فهرست شهرهای پاراگوئه

بر پایه جمعیت ویرایش

رتبه
شهر/شهرک
بخش
جمعیت (سال ۲۰۱۳)
۱ آسونسیون (مرکز بخش) ۵۱۲۱۱۲
۲ سیوداد دل استه استان آلتو پارانا ۲۲۲۲۷۴
۳ سن لورنزو، پاراگوئه بخش مرکزی ۲۰۴۳۵۶
۴ لوکه بخش مرکزی ۱۷۰۹۸۶
۵ کاپیاتا بخش مرکزی ۱۵۴۲۷۴
۶ لامباره بخش مرکزی ۱۱۹۷۹۵
۷ فرناندو دلا مورا بخش مرکزی ۱۱۳۵۶۰
۸ لیمپیو بخش مرکزی ۷۳۱۵۸
۹ نیمبی بخش مرکزی ۷۱۹۰۹
۱۰ انکارانسیون استان ایتاپوا ۶۷۱۷۳
۱۱ Mariano Roque Alonso بخش مرکزی ۶۵۲۲۹
۱۲ پدرو خوآن کابالرو استان آمامبای ۶۴۵۹۲
۱۳ ویا الیسا بخش مرکزی ۵۳۱۶۶
۱۴ کاراگوآزو Caaguazú ۴۸۹۴۱
۱۵ کورونل اوویدو Caaguazú ۴۸۷۷۳
۱۶ هرنانداریاس استان آلتو پارانا ۴۷۲۶۶
۱۷ پرزیدنته فرانکو استان آلتو پارانا ۴۷۲۴۶
۱۸ ایتائوگوآ بخش مرکزی ۴۵۵۷۷
۱۹ کنسپسیون، پاراگوئه ناحیه کانسپسیون (پاراگوئه) ۴۴۰۷۰
۲۰ ویاریکا Guairá ۳۸۹۶۱
۲۱ سن آنتونیو، پاراگوئه بخش مرکزی ۳۷۷۹۵
۲۲ پیلار ناحیه نیمبوکو ۲۴۳۰۰
۲۳ کائاکوپه Cordillera ۱۹۱۳۱
۲۴ ایتا بخش مرکزی ۱۷۴۶۹
۲۵ ماریسکال استیگاریبیا ناحیه بوکورون ۱۶۴۱۸
۲۶ ویا هایس Presidente Hayes ۱۵۸۲۳
۲۷ مینگا گوآزو استان آلتو پارانا ۱۴۸۰۶
۲۸ سن ایگناسیو ناحیه میسیونس ۱۳۷۱۶
۲۹ سن استانیسلاو San Pedro ۱۳۲۰۲
۳۰ آیولاس ناحیه میسیونس ۱۰۸۵۱
۳۱ ویلیتا بخش مرکزی ۱۰۱۰۶
۳۲ آرگوآ بخش مرکزی ۱۰۰۰۹

بر پایه بخش ویرایش

رتیه
شهر/شهرک
جمعیت (سال ۲۰۰۲)
استان آلتو پارانا
۱ سیوداد دل استه ۲۲۲٫۲۷۴
۲ هرنانداریاس ۴۷٫۲۶۶
۳ پرزیدنته فرانکو ۴۷٫۲۴۶
۴ مینگا گوآزو ۱۴٫۸۰۶
استان آمامبای
۱ پدرو خوآن کابالرو ۶۴٫۵۹۲
آسونسیون
۱ آسونسیون ۵۱۲٫۱۱۲
ناحیه بوکورون
۱ ماریسکال استیگاریبیا ۱۶٫۴۱۸
Caaguazú
۱ کاراگوآزو ۴۸٫۹۴۱
۲ کورونل اوویدو ۴۸٫۷۷۳
بخش مرکزی (پاراگوئه)
۱ سن لورنزو، پاراگوئه ۲۰۴٫۳۵۶
۲ لوکه ۱۷۰٫۹۸۶
۳ کاپیاتا ۱۵۴٫۲۷۴
۴ لامباره ۱۱۹٫۷۹۵
۵ فرناندو دلا مورا ۱۱۳٫۵۶۰
۶ لیمپیو ۷۳٫۱۵۸
۷ نیمبی ۷۱٫۹۰۹
۸ Mariano Roque Alonso ۶۵٫۲۲۹
۹ ویا الیسا ۵۳٫۱۶۶
۱۰ ایتائوگوآ ۴۵٫۵۷۷
۱۱ سن آنتونیو، پاراگوئه ۳۷٫۷۹۵
۱۲ ایتا ۱۷٫۴۶۹
۱۳ ویلیتا 10.106
۱۴ آرگوآ ۱۰٫۰۰۹
ناحیه کانسپسیون (پاراگوئه)
۱ کنسپسیون، پاراگوئه ۴۴٫۰۷۰
Cordillera
۱ کائاکوپه ۱۹٫۱۳۱
Guairá
۱ ویاریکا ۳۸٫۹۶۱
استان ایتاپوا
۱ انکارانسیون ۶۷٫۱۷۳
ناحیه میسیونس
۱ سن ایگناسیو ۱۳٫۷۱۶
۲ آیولاس ۱۰٫۸۵۱
ناحیه نیمبوکو
۱ پیلار ۲۴٫۳۰۰
Presidente Hayes
۱ ویا هایس ۱۵٫۸۲۳
San Pedro
۱ سن استانیسلاو ۱۳٫۲۰۲

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش