فهرست‌های شهرها بر پایه کشور

فهرست

در این صفحه فهرستی از شهرهای جهان به تفکیک کشور آمده‌است که متن ضخیم فهرست شهر ها و متن نازک کشور است. برای هر کشور نخست پایتخت آن (بی‌توجه به جمعیت آن) و سپس پر جمعیت‌ترین شهرهای آن ذکر شده‌است.

توجه کنید که پیشوندهایی مانند «جمهوری» - «جزایر» - «اتحاد» در ابتدای نام در نظر گرفته نمی‌شوند، همچنین پیشوند جمهوری به صورت ج. خلاصه شده‌است. به‌طور مثال جمهوری اسلامی ایران به صورت ج. اسلامی ایران و در بخش «ا» نمایش داده می‌شود.


فهرست

آ ویرایش

اب ویرایش

ب ویرایش

پ ویرایش

ت ویرایش

ث ویرایش

ج ویرایش

چ ویرایش

ح ویرایش

خ ویرایش

د ویرایش

ذ ویرایش

ر ویرایش

ز ویرایش

ژ ویرایش

س ویرایش

ش ویرایش

ص ویرایش

ض ویرایش

ط ویرایش

ظ ویرایش

ع ویرایش

غ ویرایش

ف ویرایش

ق ویرایش

ک ویرایش

گ ویرایش

ل ویرایش

م ویرایش

ن ویرایش

و ویرایش

ه ویرایش

ی ویرایش

جستارهای وابسته ویرایش