فهرست شهرهای کره شمالیفهرست ویرایش

توضیحات
نام کره‌ای تعداد
هانگول هانجا
    direct-administered city 직할시 直轄市 ۱
    special city 특별시 特別市 ۲
    special-level city 특급시 特級市 ۱
    شهر ۲۳
شهر هانگول هانجا استان جمعیت
(۲۰۰۸)
تأسیس
آنجو، پیونگان جنوبی 안주시 [安州市] Error: {{Lang}}: اسکریپت: kore پشتیبانی نشده برای شناسه: ko (راهنما) استان پیونگان جنوبی ۲۴۰٬۱۱۷ ۱۹۸۷-۰۸-ی
چونگجین 청진시 [清津市] Error: {{Lang}}: اسکریپت: kore پشتیبانی نشده برای شناسه: ko (راهنما) استان هامگیونگ شمالی ۶۶۷٬۹۲۹ ۱۹۸۵- -
چونگ‌جو 정주시 [定州市] Error: {{Lang}}: اسکریپت: kore پشتیبانی نشده برای شناسه: ko (راهنما) استان پیونگان شمالی ۱۸۹٬۷۴۲ ۱۹۹۴- -
هائجو 해주시 [海州市] Error: {{Lang}}: اسکریپت: kore پشتیبانی نشده برای شناسه: ko (راهنما) استان هوانگهائه جنوبی ۲۷۳٬۳۰۰ ۱۹۴۵–۰۹–۰۲
هامهونگ 함흥시 [咸興市] Error: {{Lang}}: اسکریپت: kore پشتیبانی نشده برای شناسه: ko (راهنما) استان هامگیونگ جنوبی ۷۶۸٬۵۵۱ ۱۹۶۷- -
هوئریونگ 회령시 [會寧市] Error: {{Lang}}: اسکریپت: kore پشتیبانی نشده برای شناسه: ko (راهنما) ۱۵۳٬۵۳۲ ۱۹۹۱–۰۷–۰۸
هوایچون 희천시 [熙川市] Error: {{Lang}}: اسکریپت: kore پشتیبانی نشده برای شناسه: ko (راهنما) چاگانگ ۱۶۸٬۱۸۰ ۱۹۶۷- -
هیسان 혜산시 [惠山市] Error: {{Lang}}: اسکریپت: kore پشتیبانی نشده برای شناسه: ko (راهنما) استان ریانگ‌گانگ ۱۹۲٬۶۸۰ ۱۹۵۴-۱۰-
کائچون 개천시 [价川市] Error: {{Lang}}: اسکریپت: kore پشتیبانی نشده برای شناسه: ko (راهنما) استان پیونگان جنوبی ۳۱۹٬۵۵۴ ۱۹۹۰-۰۸-
کائسونگ 개성특급시 [開城特級市] Error: {{Lang}}: اسکریپت: kore پشتیبانی نشده برای شناسه: ko (راهنما) ACnone ۳۰۸٬۴۴۰ ۲۰۰۳-۰۹-
کانگیه 강계시 [江界市] Error: {{Lang}}: اسکریپت: kore پشتیبانی نشده برای شناسه: ko (راهنما) چاگانگ ۲۵۱٬۹۷۱ ۱۹۴۹-۰۱-
کیمچائک 김책시 [金策市] Error: {{Lang}}: اسکریپت: kore پشتیبانی نشده برای شناسه: ko (راهنما) استان هامگیونگ شمالی ۲۰۷٬۲۹۹ ۱۹۵۳- -
کوسونگ 구성시 [龜城市] Error: {{Lang}}: اسکریپت: kore پشتیبانی نشده برای شناسه: ko (راهنما) استان پیونگان شمالی ۱۹۶٬۵۱۵ ۱۹۶۷-۱۰-
مانپو 만포시 [滿浦市] Error: {{Lang}}: اسکریپت: kore پشتیبانی نشده برای شناسه: ko (راهنما) چاگانگ ۱۱۶٬۷۶۰ ۱۹۶۱-۱۰-
مونچون 문천시 [文川市] Error: {{Lang}}: اسکریپت: kore پشتیبانی نشده برای شناسه: ko (راهنما) استان کانگوون ۱۲۲٬۹۳۴ ۱۹۹۱-۰۵-
نامپو 남포특별시 [南浦特別市] Error: {{Lang}}: اسکریپت: kore پشتیبانی نشده برای شناسه: ko (راهنما) ABnone ۳۶۶٬۳۴۱ ۲۰۱۱–۰۲–۱۵
پیونگسونگ 평성시 [平城市] Error: {{Lang}}: اسکریپت: kore پشتیبانی نشده برای شناسه: ko (راهنما) استان پیونگان جنوبی ۲۸۴٬۳۸۶ ۱۹۶۹- -
پیونگ‌یانگ 평양직할시 [平壤直轄市] Error: {{Lang}}: اسکریپت: kore پشتیبانی نشده برای شناسه: ko (راهنما) AAnone ۳٬۲۵۵٬۲۸۸ ۱۹۴۶-۰۹-
راسون 라선특별시 [羅先特別市] Error: {{Lang}}: اسکریپت: kore پشتیبانی نشده برای شناسه: ko (راهنما) ABnone ۱۹۶٬۹۵۴ ۲۰۱۰–۰۱–۰۵
ساریوون 사리원시 [沙里院市] Error: {{Lang}}: اسکریپت: kore پشتیبانی نشده برای شناسه: ko (راهنما) استان هوانگهائه شمالی ۳۰۷٬۷۶۴ ۱۹۴۷- -
سینپو 신포시 [新浦市] Error: {{Lang}}: اسکریپت: kore پشتیبانی نشده برای شناسه: ko (راهنما) استان هامگیونگ جنوبی ۱۵۲٬۷۵۹ ۱۹۶۰- -
سینوئیجو 신의주시 [新義州市] Error: {{Lang}}: اسکریپت: kore پشتیبانی نشده برای شناسه: ko (راهنما) استان پیونگان شمالی ۳۵۹٬۳۴۱ ۱۹۴۷- -
سونگنیم 송림시 [松林市] Error: {{Lang}}: اسکریپت: kore پشتیبانی نشده برای شناسه: ko (راهنما) استان هوانگهائه شمالی ۱۲۸٬۸۳۱ ۱۹۴۷- -
سونچون 순천시 [順川市] Error: {{Lang}}: اسکریپت: kore پشتیبانی نشده برای شناسه: ko (راهنما) استان پیونگان جنوبی ۲۹۷٬۳۱۷ ۱۹۸۳-۱۰-
توکچون 덕천시 [德川市] Error: {{Lang}}: اسکریپت: kore پشتیبانی نشده برای شناسه: ko (راهنما) ۲۳۷٬۱۳۳ ۱۹۸۶-۰۶-
تانچون 단천시 [端川市] Error: {{Lang}}: اسکریپت: kore پشتیبانی نشده برای شناسه: ko (راهنما) استان هامگیونگ جنوبی ۳۴۵٬۸۷۶ ۱۹۸۳- -
ونسان 원산시 [元山市] Error: {{Lang}}: اسکریپت: kore پشتیبانی نشده برای شناسه: ko (راهنما) استان کانگوون ۳۶۳٬۱۲۷ ۱۹۴۶-۰۹-

نگارخانه ویرایش

جستارهای وابسته ویرایش

مطالعهٔ بیش‌تر ویرایش

  • Dormels, Rainer. North Korea's Cities: Industrial facilities, internal structures and typification. Jimoondang, 2014. ISBN 978-89-6297-167-5