فهرست ماهواره‌ها در مدار زمین‌همگام

پویاویرایش

ماهواره‌های زیر هم‌اکنون پویا می‌باشند

فضاهای اجاره شدهویرایش

ماهواره‌های زیر وجود فیزیکی ندارند و صرفاً به فضای اجاره گرفته شده از ماهواره‌های اصلی اطلاق می‌شوند

این ماهواره از فضای ماهوارهٔ اکسپرس ای‌ام ۲۲ استفاده می‌کند

در حال ساختویرایش

ناپویاویرایش