باز کردن منو اصلی
گورستان ملی نوتردام دو لورت.
گورستان تین کوت در یپرس سالینت.

جنگ جهانی اول که از ژوئیه ۱۹۱۴ تا نوامبر ۱۹۱۸ به طول انجامید، بزرگترین جنگی بود که تا آن زمان به وقوع پیوسته بود. در هر سوی جنگ، متحدان زیادی قرار داشتند و موقعیت جغرافیایی و ناحیه‌های امپریالیستی آن‌ها به معنای این بود که در تمام مناطق جنگی، در سراسر اروپا، و نیز در جاهای دیری مانند شمال آفریقا و خاورمیانه جنگ برقرار است. نبرد، درگیری کوچکتری است که میان دو نیروی متخاصم نظامی رخ می‌دهد و غالباً بخشی از جنگ را تشکیل می‌دهد. این فهرستی ناکامل از نبردهای جنگ جهانی اول، به ترتیب زمان است. تاریخ هر نبرد بر مبنای تاریخ آغاز آن دانسته شده‌است.

۱۹۱۵ویرایش

فوریهویرایش

 1. دفاع از کانال سوئز
 2. نبرد دوم دریاچه مازوری
 3. بمباران تنگه داردانل

مارسویرایش

 1. نبرد نوو شاپل
 2. تلاش برای فشار به تنگه

آوریلویرایش

 1. نبرد شعیبه
 2. نبرد گراونستافل (بخشی از نبرد دوم یپرس)
 3. نبرد ژولیان (بخشی از نبرد دوم یپرس)
 4. نبرد خور آنزاک
 5. فرود در کیپ هیلس
 6. نبرد اول کریتیا

میویرایش

 1. اسکی هسارلیق
 2. نبرد دوم کریتیا
 3. نبرد فریزنبرگ (بخشی از نبرد دوم یپرس)
 4. نبرد فستوبرت
 5. حمله ترکیه به خور آنزاک
 6. نبرد بلوارد (بخشی پایانی نبرد دوم یپرس)
 7. تسخیر آمارا

ژوئنویرایش

 1. نبرد سوم کریتیا
 2. نبرد اول ایسونزو
 3. نبرد نصیریه
 4. نبرد گالی راوین

ژوئیهویرایش

 1. حمله به آکی بابا
 2. نبرد دوم ایسونزو

اوتویرایش

 1. خلیج ساولا
 2. نبرد لاون پاین (نبرد کانلی سیرت)
 3. نبرد ساری باییر
 4. نبرد نک (نبرد کیلیچ باییر)
 5. عقب‌نشینی بزرگ (روسیه)

سپتامبرویرایش

 
گورستان لانژمارک در بلژیک. در این گورستان که مربوط به جنگ آلمان است، گورهای دسته جمعی و فردی و نیز یادمانی برای قربانیان آلمانی جنگ قرار دارد.
 1. نبرد لوس
 2. نبرد کوت العماره
 3. نبرد السین

اکتبرویرایش

نوامبرویرایش

 1. نبرد چهارم ایسونوزو
 2. نبرد کتسیفون

دسامبرویرایش

 1. آغاز محاصره کوت العماره
 2. تخلیه گالیپولی

۱۹۱۶ویرایش

۱۹۱۷ویرایش

ژانویهویرایش

فوریهویرایش

مارسویرایش

 1. تسخیر بغداد
 2. حمله سامراء
 3. تصرف فلوجه
 4. نبرد جبل هملین
 5. نبرد اول غزه

آوریلویرایش

 1. نبرد دوم آراس
 2. نبرد خط الرأس ویمی
 3. نبرد شیاله
 4. نبرد دوم آیسن
 5. نبرد دوم غزه
 6. نبرد استابولات
 7. نبرد بوت

میویرایش

 1. نبرد دهم ایسونزو
 2. نبرد تنگه اوترانو

ژوئنویرایش

ژوئیهویرایش

 1. نبرد سوم یپرس
 2. نبرد پاشنداله
 
ویرانه‌های یپرس، پس از سه نبرد. نبردهای یپرس همچنین به سبب اثر تورمی که بر روی خطوط سنگرهای متحدین داشت، به نام نبرد تورم نیز شناخته شده‌است. به سبب اهمیت استراتژیک یپرس، نبردهای انجام شده بر سر آن کشته‌های فراوانی بر جای گذاشت.

اوتویرایش

سپتامبرویرایش

اکتبرویرایش

 1. نبرد دوازدهم ایسونزو
 2. نبرد کاپورتو
 3. نبرد سوم غزه
 4. نبرد بئرشبع

نوامبرویرایش

 1. تسخیر تکریت
 2. نبرد رأس الخط موقار
 3. نبرد کمبره

دسامبرویرایش

۱۹۱۸ویرایش

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش