فهرست والیان سامانی در طبرستان

دودمان سامانیان با رضایت خلفای عباسی مدتی قیومیت طبرستان را به عهده داشت و امیرانی بر آن دیار برگزید.

حکومت سامانیان در طبرستان با شکست خوردت علویان طبرستان از این دودمان آغاز شد و دوباره با آغاز قیام ناصرالحق اطروش پایان پذیرفت.

از اتفاقات این دوره حمله روس‌های وارنگی به طبرستان را می‌توان نام برد.

فهرست افرادویرایش

نام مدت حکومت توضیحات
سامانیان
محمد بن هارون سرخسی ۱۸ ماه (۲۸۷ و ۲۸۸ هجری) علیه امیر سامانی شورید و به جرم خیانت اعدام شد
اسماعیل بن احمد سامانی ۲۸۸ و ۲۸۹ هجری امیر وقت سامانیان
ابوالعباس عبدالله بن محمد بن نوح بن اسد ۲۸۹ تا ۲۹۸ هجری
سلام ترک ۹ ماه و ۲۲ روز (۲۹۷ هجری)
ابوالعباس احمد بن نوح وفات در ۲۹۸ هجری
محمد بن صعلوک تا جمادی الآخر ۳۰۱ از حوزهٔ خود گریخت
محمد بن عبدالعزیز ۴۰ روز
الیاس بن الیسع در سال ۳۰۱ هجری
قراتکین ترک
احمد طویل
ابوالعلی احمد بن محمد المظفر ۸ ماه و تا محمرم ۳۲۸ هجری فقط حاکم گرگان بود
سبکتگین وی بعدها امیر غزنویان شد

منابعویرایش

  • رابینو، هاسنت لویی. مازندران و استرآباد. علمی و فرهنگی، ۱۳۶۵. صفحهٔ ۲۰۹.