فهرست پرندگان دارای رفتار همجنس‌گرایانه

این صفحه فهرست پرندگانی است که رفتار همجنس‌گرایانه نشان می‌دهند که این رفتار می‌تواند شامل آمیزش جنسی، جفت‌پیوندی و فرزندآوری و پرورش فرزند باشد. بسیاری از این موارد در یکی از کتاب‌های بروس بگمیل‌ توصیف شده‌است.

دو پنگوئن ریش‌خطی همجنس‌گرای مرد در باغ‌وحش نیویورک مانند پنگوئن‌های تصویر شده از یک تخم مراقبت کرده و آن را به عنوان بچه خودشان بزرگ کردند.[۱]

پرندگان ویرایش

منابع ویرایش

 1. ۱٫۰ ۱٫۱ Smith (February 7, 2004)
 2. ۲٫۰ ۲٫۱ Bagemihl (1999) pages 644-7
 3. ۳٫۰ ۳٫۱ ۳٫۲ ۳٫۳ 365 Gay.com (2005)
 4. ۴٫۰ ۴٫۱ ۴٫۲ ۴٫۳ ۴٫۴ Bagemihl (1999) pages 524-7
 5. ۵٫۰ ۵٫۱ ۵٫۲ Bagemihl (1999) pages 552-6
 6. ۶٫۰ ۶٫۱ Bagemihl (1999) pages 640-3
 7. ۷٫۰ ۷٫۱ ۷٫۲ ۷٫۳ ۷٫۴ Bagemihl (1999) pages 496-500
 8. ۸٫۰۰ ۸٫۰۱ ۸٫۰۲ ۸٫۰۳ ۸٫۰۴ ۸٫۰۵ ۸٫۰۶ ۸٫۰۷ ۸٫۰۸ ۸٫۰۹ ۸٫۱۰ ۸٫۱۱ ۸٫۱۲ ۸٫۱۳ ۸٫۱۴ Bagemihl (1999) pages 650-5
 9. Bagemihl (1999) pages 81 & 89
 10. ۱۰٫۰ ۱۰٫۱ ۱۰٫۲ Bagemihl (1999) pages 583-6
 11. ۱۱٫۰ ۱۱٫۱ ۱۱٫۲ Bagemihl (1999) pages 632-5
 12. Poiani (2010) page 47
 13. ۱۳٫۰ ۱۳٫۱ Bagemihl (1999) pages 575-7
 14. ۱۴٫۰ ۱۴٫۱ ۱۴٫۲ ۱۴٫۳ ۱۴٫۴ ۱۴٫۵ Bagemihl (1999) pages 606-10
 15. Bagemihl (1999)
 16. Bagemihl (1999) pages 511-3
 17. Bagemihl (1999) pages 556-9
 18. ۱۸٫۰ ۱۸٫۱ Bagemihl (1999) pages 536-9
 19. Goudarzi (2006)
 20. خطای یادکرد: خطای یادکرد:برچسب <ref>‎ غیرمجاز؛ متنی برای یادکردهای با نام Imaginova 2007f وارد نشده است. (صفحهٔ راهنما را مطالعه کنید.).
 21. ۲۱٫۰ ۲۱٫۱ Bagemihl (1999) pages 572-4
 22. ۲۲٫۰ ۲۲٫۱ Bagemihl (1999) pages 647-9
 23. ۲۳٫۰ ۲۳٫۱ ۲۳٫۲ ۲۳٫۳ ۲۳٫۴ Bagemihl (1999) pages 594-7
 24. ۲۴٫۰ ۲۴٫۱ ۲۴٫۲ ۲۴٫۳ Bagemihl (1999) pages 491-5
 25. ۲۵٫۰ ۲۵٫۱ ۲۵٫۲ Bagemihl (1999) pages 602-5
 26. Bagemihl (1999) page 81
 27. ۲۷٫۰ ۲۷٫۱ Bagemihl (1999) pages 528-32
 28. Bagemihl (1999) pages 569-71
 29. ۲۹٫۰ ۲۹٫۱ ۲۹٫۲ ۲۹٫۳ Bagemihl (1999) pages 544-8
 30. ۳۰٫۰ ۳۰٫۱ Bagemihl (1999) pages 483-7
 31. ۳۱٫۰ ۳۱٫۱ Bagemihl (1999) pages 563-5
 32. ۳۲٫۰ ۳۲٫۱ ۳۲٫۲ ۳۲٫۳ Bagemihl (1999) pages 514-7
 33. ۳۳٫۰ ۳۳٫۱ Bagemihl (1999) pages 591-3
 34. Bagemihl (1999) pages 83
 35. Smith (February 7, 2004)]
 36. ۳۶٫۰ ۳۶٫۱ ۳۶٫۲ ۳۶٫۳ Bagemihl (1999) pages 501-5
 37. ۳۷٫۰ ۳۷٫۱ ۳۷٫۲ ۳۷٫۳ Bagemihl (1999) pages 518-22
 38. ۳۸٫۰ ۳۸٫۱ ۳۸٫۲ Bagemihl (1999) page 621-6
 39. ۳۹٫۰ ۳۹٫۱ Bagemihl (1999) pages 539-43
 40. ۴۰٫۰ ۴۰٫۱ Bagemihl (1999) pages 506-8
 41. Bagemihl (1999) pages 600
 42. ۴۲٫۰ ۴۲٫۱ ۴۲٫۲ Bagemihl (1999) pages 598-601
 43. Bagemihl (1999) page 613
 44. Bagemihl (1999) pages 534, 535
 45. ۴۵٫۰ ۴۵٫۱ Bagemihl (1999) pages 533-536
 46. Bagemihl (1999), page 479-482
 47. خطای یادکرد: خطای یادکرد:برچسب <ref>‎ غیرمجاز؛ متنی برای یادکردهای با نام Biol. Exuberance: Guianan Cock-of-the-Rock وارد نشده است. (صفحهٔ راهنما را مطالعه کنید.).
 48. خطای یادکرد: خطای یادکرد:برچسب <ref>‎ غیرمجاز؛ متنی برای یادکردهای با نام Imaginova 2007i وارد نشده است. (صفحهٔ راهنما را مطالعه کنید.).
 49. Bagemihl (1999), page 522-524
 50. ۵۰٫۰ ۵۰٫۱ Bagemihl (1999) pages 509-10
 51. Bagemihl (1999) pages 587-590
 52. ۵۲٫۰ ۵۲٫۱ Bagemihl (1999) pages 560-562
 53. Bagemihl (1999) pages 548-552
 54. ۵۴٫۰ ۵۴٫۱ Bagemihl (1999) page 232
 55. Bagemihl (1999) pages 487-491
 56. Bagemihl (1999) pages 141-142, 577-579
 57. Bagemihl (1999) page 596
 58. Bagemihl (1999) pages 486, 663
 59. Bagemihl (1999) page 634
 60. ۶۰٫۰ ۶۰٫۱ Bagemihl (1999) pages 611-614
 61. Bagemihl (1999) page 601
 62. Bagemihl (1999) pages 614-616
 63. ۶۳٫۰ ۶۳٫۱ Bagemihl (1999) page 639
 64. ۶۴٫۰ ۶۴٫۱ Bagemihl (1999) pages 636-639
 65. Bagemihl (1999) page 616
 66. Mating Call (1979)
 67. Bagemihl (1999) page 604
 68. Poiani (2010) page 49
 69. Bagemihl (1999) pages 617-620
 70. Bagemihl (1999) pages 580-3
 71. Bagemihl (1999) page 489
 72. Bagemihl (1999) pages 82, 90
 73. Bagemihl (1999) pages 206, 232
 74. Bagemihl (1999) pages 81, 85, 101, 150, 156