فیدیما به نوشته هرودوت دختر هوتن و همسر بردیا بود که نقاب از روی گئومات برداشته و هویت وی را فاش کرد و پی آن به قتل رسید.

فیدیما یا فایدیم
شهبانوی ایران
زاده؟
پاسارگاد
درگذشته۵۲۲ پیش از میلاد
؟
همسر
فرزند(ان)پارمیس
دودمانهخامنشیان
پدرهوتن

جستارهای وابسته ویرایش

پانویس ویرایش

منابع ویرایش

هرودوت. تواریخ. تهران: انتشارات فرهنگستان ادب و هنر ایران، ۱۳۵۶