فیلتر الکترونیکی

در مهندسی برق، فیلتر، مداری است که از آن برای حذف محدوده فرکانسی خاص یا برای عبور محدوده فرکانسی خاص استفاده می‌شود.

طبقه‌بندی فیلترهاویرایش

فیلترهای غیرفعال از عناصری مانند مقاومتٰ خازن سلف و ترانس استفاده می‌کند.

منابعویرایش