فیلتر الکترونیکی

در مهندسی برق، فیلتر، مداری است که از آن برای حذف محدوده فرکانسی خاص یا برای عبور محدوده فرکانسی خاص استفاده می شود.

طبقه بندی فیلترهاویرایش

فیلترهای غیر فعال از المانهایی مانند مقاومتٰ خازن سلف و ترانس استفاده می کند.

منابعویرایش