فیلمبرداری زیر آب

فیلمبرداری زیر آب در عمق‌های مختلف بیشتر به کمک تجهیزات فیلم برداری شامل کپسول هوا، دوربین و پوسته‌های زیر آبی و تجهیزات نور پردازی زیر آبی دارد. این کار نیازمند آموزش حرفه‌ای بوده و می‌بایست به‌طور تخصصی از تجهیزات تنفسی و سیلندر هوا، تجهیزات نور پردازی خاص (بدلیل اینکه زیر آب نور آبی غلبه نینماید) و دوربین‌های خواص با پوشش ضد آب استفاده نموده و معمولاً جهت فیلمبرداری از موجودات زیر آب، مرجان‌ها و کشتی‌های غرق شده‌استفاده می‌شود.