باز کردن منو اصلی

فیلیپ اول (۶۴۰-۶۰۲ ق.م.) شاه مقدونیه از سلسله آرگئی و پسر آرگیوس اول بود. او همچنین بسیار شجاع و دانا بود و توانست در مقابل تهاجمات ایلیری ها ایستادگی کند اما سرانجام در نبردی علیه آنان کشته شد و تاج و تخت سلطنت را برای فرزند خردسالش، اِروپوس اول باقی گذاشت. همسر او نامشخص است.

فیلیپ اول (مقدونیه)
King of Macedon
سلطنت unknown
بعد از Argaeus I
قبل از
همسر unknown
فرزندان Aeropus I
دودمان (Ancient) Macedon
سلسله Argead
پدر Argaeus I
مادر unknown
عقاید مذهبی Ancient Greek religion

منابعویرایش