فیلیپ اول (مقدونیه)

فیلیپ اول (۶۴۰-۶۰۲ ق.م.) شاه مقدونیه از سلسله آرگئی و پسر آرگیوس اول بود. او همچنین بسیار شجاع و دانا بود و توانست در مقابل تهاجمات ایلیری ها ایستادگی کند اما سرانجام در نبردی علیه آنان کشته شد و تاج و تخت سلطنت را برای فرزند خردسالش، اِروپوس اول باقی گذاشت. همسر او نامشخص است.

فیلیپ اول (مقدونیه)
King of Macedon
سلطنتunknown
بعد ازArgaeus I
قبل از
همسرunknown
فرزندانAeropus I
دودمان(Ancient) Macedon
سلسلهArgead
پدرArgaeus I
مادرunknown
عقاید مذهبیAncient Greek religion

منابعویرایش