قانون بویل

قانون علم شیمی

قانون بویل قانونی در علم فیزیک است که بیان می‌کنددر دمای ثابت حجم گازها با وارد شدن فشار به‌طور منظمی کاهش می‌یابد؛ به عبارت دیگر، در گازها همواره میان حجم و فشار رابطه‌ای وارونه وجود دارد. این قانون را دانشمند انگلیسی، رابرت بویل (۱۶۲۷–۱۶۹۱) کشف کرده‌است. این قانون با عنوان قانون بویل-ماریوت نیز شناخته می‌شود.

انیمیشن رابطه بین فشار و حجم را زمانی که دما و جرم یکی است نشان می‌دهد .

که در آن

p نشان دهنده فشار
v نشان دهنده حجم
و k نشان دهنده مقدار ثابت است:

که در آن

n نشان دهنده تعداد مول
R نشان دهنده ثابت عمومی گازها
و T نشان دهنده دمای محیط است.[۱]

قانون بویل به این صورت نیز بیان شده‌است:

که در آن
فشار گاز ایده‌آل در قبل از فرایند
حجم گاز ایده‌آل در قبل از فرایند
دمای گاز ایده‌آل در قبل از فرایند
فشار گاز ایده‌آل در بعد از فرایند
حجم گاز ایده‌آل در بعد از فرایند
دمای گاز ایده‌آل در بعد از فرایند

قانون بویل در تنفسویرایش

با انقباض و انبساط پرده دیافراگم، ماهیچه‌های شکمی و ماهیچه‌های بین‌دنده‌ای، حجم شش‌ها کم و زیاد می‌شود. هنگامی که حجم شش‌ها افزایش می‌یابد، فشار هوای بیرون بیش از فشار هوای درون شش‌هاست و بنابراین، دَم صورت می‌گیرد. با کاهش حجم شش‌ها، فشار هوای درون شش‌ها افزایش می‌یابد و بازدم صورت می‌گیرد.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش