قانون دالتون، در شیمی و فیزیک، قانونی است که فشار کل یک گاز را با معادله‌ای به مجموع فشار هر جز گاز مرتبط می‌کند این قانون در مورد گازهای کامل همخوانی دارد این قانون توسط جان دالتون و در سال ۱۸۰۱ به وجود آمد.

در ریاضیات فشار کل برابر مجموع فشار هر جز است.


or:       or      
که فشار هر جز است.

این قانون در حالتی حکم می‌کند که گاز برهم واکنش نداشته باشد.

به عبارتی برابر بودن فشار کل با فشار هر جز (قانون دالتون) با شرط ایده آل بودن گاز برقرار می‌باشد.

که نسبت مولی است.

که: غلظت جز iام بر حسب ppm (ذره بر میلیون) است.

قانون دالتون برای گازهای حقیقی با خطای زیادی همراه است.

جستارهای وابسته ویرایش