تصاعد حسابی به دنباله‌ای از اعداد گفته می‌شود که اختلاف هر دو جمله متوالی آن مقداری ثابت است که به این اختلاف ثابت قدر نسبتگفته می‌شود و با نماد d نمایش داده می‌شود.

فرمول کلی تصاعد حسابی عبارت است از:

یک فرمول برای دنباله های حسابی

از فرمول فوق می‌توان فرمول زیر که برای محاسبه قدر نسبت است به دست آورد.

فرمول بدست اوردن قدر نسبت

منبع:ریاضی دبیرستان