تصاعد حسابی به دنباله‌ای از اعداد گفته می‌شود که اختلاف هر دو جمله متوالی آن مقداری ثابت است که به این اختلاف ثابت قدر نسبت گفته می‌شود و با نماد d نمایش داده می‌شود.

یک فرمول برای دنباله های حسابی
فرمول بدست اوردن قدر نسبت

فرمول کلی تصاعد حسابی عبارت است از: از فرمول فوق می‌توان فرمول زیر که برای محاسبه قدر نسبت است به دست آورد.