قصص الانبیاء

قصص الانبیاء به داستانهایی اطلاق می‌گردد که از قرآن یا تفاسیر معتبر قرآن نشات گرفته شده باشند. از بهترین نمونه‌های قصص الانبیاء می‌توان به کتب مؤلفین زیر اشاره برد:

[۲][۳]

منابعویرایش

  1. قصص الانبیاء (نیشابوری). ویکی فقه
  2. Qisas ul-Anbiya - Abu Ishaq Ibrahim Bin Mansoor Ibn Khalaf Al-Nishaburi (Farsi) https://archive.org/details/QisasUl-Anbiya-AbuIshaqIbrahimBinMansoorIbnKhalafAl-NishaburiFarsi
  3. STORIES OF PROPHETS - by Ibn Kathir: (Urdu / Arabic/ English / Bangla / Pashto) - with similar Books https://www.australianislamiclibrary.org/prophets.html