والیبال قهرمانی مردان آسیا ۱۹۹۳


والیبال قهرمانی مردان آسیا ۱۹۹۳ هفتمین دوره از قهرمانی آسیا می‌باشد که از ۱۱ تا ۱۹ سپتامبر ۱۹۹۳ در ناکون راتچاسیما، تایلند برگزار گردید.

قهرمانی آسیا ۱۹۹۳
جزئیات تورنمنت
کشور میزبان تایلند
تاریخ۱۱–۱۹ سپتامبر
تیم‌ها۱۶
مکان(ها) (در ۱ شهر میزبان)
قهرمان کرهٔ جنوبی (دومین عنوان)

ترکیب گروه‌ها

ویرایش
گروه A گروه B گروه C گروه D

  کویت
  پاکستان
  تایلند

  ژاپن
  ایران
  نیوزیلند
  سری‌لانکا

  کرهٔ جنوبی
  هند
  قزاقستان
  تایوان

  استرالیا
  بنگلادش
  چین
  فیلیپین
  قطر

دور مقدماتی

ویرایش

گروه A

ویرایش
مسابقات ست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱   تایلند
۲   پاکستان
۳   کویت
تاریخ نتیجه ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع
۱۳ سپتامبر تایلند   ۳–?   پاکستان
۱۴ سپتامبر پاکستان   ?–?   کویت
۱۵ سپتامبر تایلند   ?–?   کویت

گروه B

ویرایش
مسابقات ست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱   ژاپن
۲   ایران
۳   نیوزیلند
۴   سری‌لانکا
تاریخ نتیجه ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع
۱۳ سپتامبر ژاپن   ۳–۰   ایران
۱۳ سپتامبر نیوزیلند   ?–?   سری‌لانکا
۱۴ سپتامبر ایران   ۳–۱   نیوزیلند ۱۵–۸ ۱۰–۱۵ ۱۵–۱۱ ۱۵–۸ ۵۵–۴۲
۱۴ سپتامبر ژاپن   ?–?   سری‌لانکا
۱۵ سپتامبر ژاپن   ۳–۰   نیوزیلند ۱۵–۳ ۱۵–۸ ۱۵–۱۰ ۴۵–۲۱
۱۵ سپتامبر ایران   ?–?   سری‌لانکا

گروه C

ویرایش
مسابقات ست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱   قزاقستان ۶ ۳ ۰ ۹ ۰ MAX
۲   کرهٔ جنوبی ۵ ۲ ۱ ۷ ۳ ۲٫۳۳۳
۳   تایوان
۴   هند
تاریخ نتیجه ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع
۱۳ سپتامبر قزاقستان   ۳–?   تایوان
۱۳ سپتامبر کرهٔ جنوبی   ۳–۰   هند ۱۵–۳ ۱۵–۱۳ ۱۵–۶ ۴۵–۲۲
۱۴ سپتامبر قزاقستان   ۳–?   هند
۱۴ سپتامبر کرهٔ جنوبی   ۳–۰   تایوان ۱۵–۱۰ ۱۵–۱۱ ۱۵–۱ ۴۵–۲۲
۱۵ سپتامبر هند   ?–?   کرهٔ جنوبی
۱۵ سپتامبر قزاقستان   ۳–۱   تایوان ۱۵–۱۱ ۱۲–۱۵ ۱۶–۱۴ ۱۵–۱۰ ۵۸–۵۰

گروه D

ویرایش
مسابقات ست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱   چین ۸ ۴ ۰ ۱۲ ۰ MAX
۲   استرالیا ۷ ۳ ۱ ۹ ۳ ۳٫۰۰۰ ۱۶۲ ۹۵ ۱٫۷۰۵
۳   قطر ۶ ۲ ۲
۴   فیلیپین ۵ ۱ ۳
۵   بنگلادش ۴ ۰ ۴
تاریخ نتیجه ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع
۱۱ سپتامبر استرالیا   ۳–۰   فیلیپین ۱۵–۱۰ ۱۵–۰ ۱۵–۲ ۴۵–۱۲
۱۱ سپتامبر چین   ۳–۰   بنگلادش
۱۲ سپتامبر بنگلادش   ۰–۳   استرالیا ۴–۱۵ ۴–۱۵ ۱۳–۱۵ ۲۱–۴۵
۱۲ سپتامبر قطر   ۰–۳   چین ۶–۱۵ ۷–۱۵ ۴–۱۵ ۱۷–۴۵
۱۳ سپتامبر فیلیپین   ۳–?   بنگلادش
۱۳ سپتامبر استرالیا   ۳–۰   قطر ۱۵–۷ ۱۵–۵ ۱۵–۵ ۴۵–۱۷
۱۴ سپتامبر بنگلادش   ?–۳   قطر
۱۴ سپتامبر فیلیپین   ۰–۳   چین
۱۵ سپتامبر قطر   ۳–۱   فیلیپین ۱۵–۶ ۱۲–۱۵ ۱۵–۱۲ ۱۵–۱۰ ۵۷–۴۳
۱۵ سپتامبر چین   ۳–۰   استرالیا ۱۵–۱۱ ۱۵–۷ ۱۵–۹ ۴۵–۲۷

دور دوم

ویرایش
  • نتایج و امتیازات به دست آمده توسط تیم‌ها در دور مقدماتی در دور دوم نیز محاسبه و منظور گردید.

گروه E

ویرایش
مسابقات ست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱   قزاقستان ۶ ۳ ۰
۲   کرهٔ جنوبی ۵ ۲ ۱
۳   تایلند ۴ ۱ ۲
۴   پاکستان ۳ ۰ ۳
تاریخ نتیجه ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع
۱۶ سپتامبر تایلند   ۰–۳   کرهٔ جنوبی ۸–۱۵ ۱۰–۱۵ ۴–۱۵ ۲۲–۴۵
۱۶ سپتامبر پاکستان   ?–۳   قزاقستان
۱۷ سپتامبر پاکستان   ?–۳   کرهٔ جنوبی
۱۷ سپتامبر تایلند   ۰–۳   قزاقستان ۰–۱۵ ۹–۱۵ ۰–۱۵ ۹–۴۵

گروه F

ویرایش
مسابقات ست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱   ژاپن ۶ ۳ ۰ ۹ ۰ MAX
۲   چین ۵ ۲ ۱ ۶ ۳ ۲٫۰۰۰
۳   استرالیا ۴ ۱ ۲ ۳ ۶ ۰٫۵۰۰ ۹۱ ۱۳۵ ۰٫۶۷۴
۴   ایران ۳ ۰ ۳ ۰ ۹ ۰٫۰۰۰
تاریخ نتیجه ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع
۱۶ سپتامبر ژاپن   ۳–۰   استرالیا ۱۵–۴ ۱۵–۴ ۱۵–۹ ۴۵–۱۷
۱۶ سپتامبر ایران   ۰–۳   چین
۱۷ سپتامبر ایران   ۰–۳   استرالیا ۱۴–۱۶ ۷–۱۵ ۱۴–۱۶ ۳۵–۴۷
۱۷ سپتامبر ژاپن   ۳–۰   چین ۱۵–۱۳ ۱۵–۱۰ ۱۵–۹ ۴۵–۳۲

گروه G

ویرایش
مسابقات ست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱   هند
۲   تایوان
۳   کویت
تاریخ نتیجه ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع
۱۶ سپتامبر تایوان   ?–?   کویت
۱۷ سپتامبر هند   ?–?   کویت

گروه H

ویرایش
مسابقات ست‌ها امتیازها
رتبه تیم امتیازها برد باخت برد باخت نسبت برد باخت نسبت
۱   قطر
۲   نیوزیلند
۴   سری‌لانکا
۴   فیلیپین
تاریخ نتیجه ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع
۱۶ سپتامبر نیوزیلند   ?–?   قطر
۱۶ سپتامبر فیلیپین   ?–?   سری‌لانکا
۱۷ سپتامبر نیوزیلند   ?–?   قطر
۱۷ سپتامبر سری‌لانکا   ?–?   فیلیپین

دور نهایی

ویرایش

مکان پانزدهم

ویرایش
تاریخ نتیجه ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع
۱۹ سپتامبر فیلیپین   ۳–?   بنگلادش

مکان سیزدهم

ویرایش
تاریخ نتیجه ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع
۱۹ سپتامبر سری‌لانکا   ۳–?   کویت

مکان یازدهم

ویرایش
تاریخ نتیجه ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع
۱۹ سپتامبر نیوزیلند   ۳–?   قطر

مکان نهم

ویرایش
تاریخ نتیجه ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع
۱۹ سپتامبر هند   ۳–?   تایوان

رده‌بندی پنجم تا هشتم

ویرایش
  مکان پنجم تا هشتم مکان پنجم
۱۸ سپتامبر – ناخون راتچاسیما
   تایلند  ?  
   ایران  ۳  
 
۱۹ سپتامبر – ناخون راتچاسیما
       ایران  ۳
     استرالیا  ۰
مکان هفتم
۱۸ سپتامبر – ناخون راتچاسیما ۱۹ سپتامبر – ناخون راتچاسیما
   استرالیا  ۳    تایلند  ۳
   پاکستان  ۰      پاکستان  ?
تاریخ نتیجه ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع
۱۸ سپتامبر تایلند   ?–۳   ایران
۱۸ سپتامبر استرالیا   ۳–۰   پاکستان ۱۵–۱۲ ۱۵–۶ ۱۵–۳ ۴۵–۲۱
تاریخ نتیجه ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع
۱۹ سپتامبر تایلند   ۳–?   پاکستان
۱۹ سپتامبر ایران   ۳–۰   استرالیا ۱۵–۱۳ ۱۶–۱۴ ۱۶–۱۴ ۴۷–۴۱

قهرمانی

ویرایش
  نیمه‌نهایی نهایی
۱۸ سپتامبر – ناخون راتچاسیما
   قزاقستان  ۳  
   چین  ?  
 
۱۹ سپتامبر – ناخون راتچاسیما
       قزاقستان  ۰
     کرهٔ جنوبی  ۳
مکان سوم
۱۸ سپتامبر – ناخون راتچاسیما ۱۹ سپتامبر – ناخون راتچاسیما
   ژاپن  ۱    چین  ۲
   کرهٔ جنوبی  ۳      ژاپن  ۳
تاریخ نتیجه ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع
۱۸ سپتامبر قزاقستان   ۳–?   چین
۱۸ سپتامبر ژاپن   ۱–۳   کرهٔ جنوبی ۱۵–۱۲ ۱۴–۱۶ ۷–۱۵ ۸–۱۵ ۴۴–۵۸
تاریخ نتیجه ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع
۱۹ سپتامبر چین   ۲–۳   ژاپن ۱۱–۱۵ ۱۵–۷ ۱۵–۱۱ ۱۰–۱۵ ۱۰–۱۵ ۶۱–۶۳
۱۹ سپتامبر قزاقستان   ۰–۳   کرهٔ جنوبی ۱۱–۱۵ ۵–۱۵ ۱۳–۱۵ ۲۹–۴۵

جدول نهایی

ویرایش

منابع

ویرایش