باز کردن منو اصلی

قوزک پا برآمدگی استخوان که در انتهای ساق پا و در قسمت مچ پا قرار دارد. در واقع دو بخش قوزک داخلی و قوزک خارجی وجود دارد.

قوزک پا
Ankle en.svg
Lateral view of the human ankle
جزئیات
لاتین articulatio talocruralis
شناسه‌ها
فهرست گری p.۳۴۹
سرعنوان پزشکی A02.835.583.378.062
دورلندز
/السویر
a_64/۱۲۱۶۱۶۰۵
واژگان آناتومی A01.1.00.041
اف‌ام‌اِی 9665
واژگان کالبدشناسی

منابعویرایش

گری آناتومی گری. تهران