بازشاپرک‌های کله مرگ

سرده‌ای از قوش‌بیدان
(تغییرمسیر از قوش‌بیدهای کله مرگ)

بازشاپرک‌های کلۀ مرگ (نام علمی: Acherontia) نام یک سرده از تیره بازشاپرکان است.

بازشاپرک‌های کلۀ مرگ
بازشاپرک‌های کلۀ مرگ، Acherontia
رده‌بندی علمی
فرمانرو: جانوران
بالاشاخه: پوست‌اندازان
شاخه: بندپایان
زیرشاخه: شش‌پایان
رده: حشرات
زیررده: بال‌داران
بالاراسته: درون‌بال‌داران
راسته: پروانه‌سانان
زیرراسته: پیچ‌زبانان
فروراسته: ناهم‌رگه‌ها
بالاخانواده: ابریشمی‌واران
تیره: بازشاپرکان

منابع ویرایش

پیوند به بیرون ویرایش