قوه مجریه جمهوری اسلامی افغانستان

یکی از قوه‌های نظام سیاسی افغانستان

قوۀ مجریۀ جمهوری اسلامی افغانستان که حکومت افغانستان نیز نامیده می‌شود بخش اجرایی نظام جمهوری اسلامی افغانستان بود. رئیس قوۀ مجریه رئیس‌جمهور افغانستان بود که با رأی مستقیم مردم برای دورۀ ۵ ساله که یکبار قابل تمدید بود انتخاب می‌شد. با سقوط دولت جمهوری اسلامی افغانستان به دست طالبان ساختار اداری متحول شده و قدرت قوه مجریه دست رئیس‌الوزرا است. در گذشته رئیس‌جمهور با انتخاب وزیران مختلف، دولت را تشکیل می‌داد. هریک از وزیران باید بتواند از ولسی‌جرگه رأی اعتماد کسب کند.[۱]

وزارت‌خانه‌ها ویرایش

همچنین یک دفتر وزیر دولت در امور پارلمانی به منظور ساختن و تحکیم روابط دولت و شورای ملی نیز وجود دارد.

دادستانی کل کشور ویرایش

دادستانی کل کشور (لوی ثارنوالی) بخشی از قوۀ مجریه است که در امور خود استقلال دارد. بررسی جرایم و اقامۀ دعوا بر متهم در دادگاه از سوی دادستانی صورت می‌گیرد. رئیس دادستانی کل کشور (لوی څارنوال) توسط رئیس‌جمهور تعیین می‌شود.

ریاست‌ها ویرایش

ادارات ویرایش

ادارات مستقل ویرایش

ادارات عالی ویرایش

ادارات ملی ویرایش

دیگر ادارات ویرایش

کمیسیون‌ها ویرایش

کمیسیون‌های مستقل ویرایش

کمیسیون‌های عالی ویرایش

در سطح هیئت دولت ویرایش

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش

  1. «معرفی قوه اجرائیه (حکومت)». خبرگزاری پژواک.