قوه مقننه جمهوری اسلامی ایران

از قوای سه‌گانه در جمهوری اسلامی ایران

قوّه مقننه جمهوری اسلامی ایران یکی از سه قوّه نظام جمهوری اسلامی ایران است که کار تهیّه و تصویب قوانین عمومی کشور را بر عهده دارد. قوّه مقننه از دو رکن تشکیل شده‌است:

  • مجلس شورای اسلامی که در آن نمایندگان مجلس، قوانین گوناگون را تهیّه و تصویب می‌کنند. اعضای مجلس شورای اسلامی هر چهار سال یک بار انتخاب می‌شوند. رئیس مجلس در حال حاضر محمدباقر قالیباف است.
  • شورای نگهبان که کار نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی و انطباق آن‌ها با قانون اساسی و شرع را بر عهده دارد. این شورا مرکب از ۱۲ نفراست. ۶ نفر فقیه که از سوی رهبر جمهوری اسلامی انتخاب شدند و ۶ نفر حقوقدان که از طرف رئیس قوّه قضاییه به مجلس معرفی می‌شوند. تفسیر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تأیید انطباق مصوّبات مجلس با رأی سه چهارم فقهای این شورا صورت می‌گیرد.