باز کردن منو اصلی

لعنت درخت انجیر از معجزات عیسی در رسولان است که در متی و مرقس آمده ولی در یوحنا یا لوقا نیامده است. طبق مرقس، عیسی پس از بازگشت پیروزمندانه به اورشلیم و پیش از تطهیر معبد، یک درخت انجیر را به دلیل بی‌ثمر بودن لعنت کرد، فردای آن روز، آن درخت خشکید. متی هر دو رخداد را در یک روز می‌داند.

Ilyas Basim Khuri Bazzi Rahib - Jesus Curses the Fig Tree - Walters W59258A - Full Page.jpg

منابعویرایش