باز کردن منو اصلی

لنگ هم نگاشتی است برای اشاره به موارد زیر