گشتاور لختی قطبی

(تغییرمسیر از لنگر قطبی اینرسی)

گشتاور لختی قطبی همچنین گشتاور دوم قطبی سطح کمیتی است که مقاومت قطعات استوانه‌ای در مقابل پیچش در یک سطح مقطع را نشان می‌دهد و یکای آن مانند گشتاور دوم سطح () می‌باشد.

کاربردهاویرایش

گشتاور لختی قطبی در محاسبه مقدار تغییر شکل زاویه‌ای تحت بار گذاری پیچشی و همچنین مقدار تنش برشی تحت پیچش به کار می‌رود.

 
 

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش