در مکانیک جامدات، پیچش را تغییر شکل مقطع جسم در اثر وارد آمدن گشتاور تعریف می‌کنند. در مقاطع دایروی تنش برشی ایجاد شده عمود بر شعاع است.

برای محورهای دارای مقطع دایروی، خواه توپر و خواه توخالی با ضخامت دیواره ثابت، و یکنواخت، رابطه پیچش به صورت زیر می‌باشد:

و تنش برشی برابر است با:

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  • E.P. Popov, Engineering Mechanics of Solids. , Prentice-Hall Inc. (1990).