لوزی‌زیان

رده‌ای از جانوران
لوزی‌زیان
Dicyema macrocephalum.png
آرایه‌شناسی
فرمانرو: جانوران
(طبقه‌بندی‌نشده): میان‌زیان[۱]
شاخه: لوزی‌زیان
آ. کروهن، ۱۸۳۹
خانواده‌ها

Conocyemidae
Dicyemdiae
Kantharellidae

لوزی‌زیان (Rhombozoa یا Dicyemida) شاخه‌ای از انگل‌ها هستند که در قسمت‌های کلیوی سرپایان (هشت‌پاها، ماهی مرکب و غیره) زندگی می‌کنند.

لوزی‌زبان در هر دو شکل بی‌جنسیت و جنسیتی وجود دارند. لوزی‌زیان در میزبان‌های نوجوان و نابالغ بیشتر از نوع بی‌جنس و در میزبان‌های بالغ از نوع جنسیت‌دار هستند.

لوزی‌زیان در حالت بلوغ دراز و باریک هستند یاخته‌های داخلی و تولید شده، لاروی کرم‌مانند پدید می‌آورند که رشد می‌کند و به مرحله زادآوری می‌رسد. هنگامی که جمعیت این جانوران زیاد می‌شود، یاخته‌های تولید مثلی بعضی از افراد بالغ به ساختاری گنادمانند تبدیل می‌شود و گامت‌های نر و ماده ایجاد می‌کند. تخم‌های حاصل از ترکیب گامت‌ها، به لاروی مژک‌دار تبدیل می‌شوند که هیچ شباهتی به والدین ندارد. این لاروها همراه ادرار میزبان وارد آب دریا می‌شوند.

منابعویرایش

Wikipedia contributors, "Rhombozoa," Wikipedia, The Free Encyclopedia, (accessed June 28, 2010).

 1. Mesozoa

برابرهای انگلیسی:

 • آب‌دزدک دریایی: Tunicate
 • آب‌سان‌زیان: Hydrozoa
 • آرواره‌مندان: Gnathifera
 • استوانه‌ای‌ها، کرم‌های نَرّه‌ای: Priapulida
 • اسفنج دریایی: Sponge
 • اسفنج‌های آهکی (Calcarea)
 • اسفنج‌های شاخی، چنداسفنجی‌ها (Demospongiae)
 • اسفنج‌های شیشه‌ای (Hexactinellida)
 • اسفنجیان: Porifera
 • بازوپایان:Brachiopoda
 • بندپایان: Arthropoda
 • بی‌کاواکان: Acoela
 • بی‌کاواک‌سانان: Acoelomorpha
 • پاگَردداران: Ambulacraria
 • پَرازیان، شبه جانوران: Parazoa
 • پرتوئیان: Radiata
 • پهن‌زیان: Platyzoa
 • پهن‌کرم‌های بیگانه: Xenoturbellida
 • پوست‌اندازان: Ecdysozoa
 • تاج‌داران: Lophophorata
 • تاج‌وچرخ‌زیان: Lophotrochozoa
 • تارآروارگان، کرم‌های پیکانی، پیکانیان: Chaetognatha
 • تخت‌زیان، لاکه‌زیان: Placozoa
 • تک‌غنچه‌زیان: Monoblastozoa
 • تیغ‌کلاه‌داران: Scalidophora
 • جعبه‌زیان: Cubozoa
 • جمجمه‌داران: Craniata
 • چرخ‌داران، گردان‌تنان: Rotifera
 • چرخ‌زیان: Trochozoa
 • چرخک‌داران: Trochophore
 • خارپوستان: Echinoderm
 • خارسران: Acanthocephala
 • خزه‌زیان: Bryozoa
 • درون‌مورزیان: Entoprocta
 • دهان‌گِرد: Hagfish
 • دوسوئیان (Bilateria)
 • دوم‌دهانیان: Deuterostomia
 • دُم‌طنابداران: Urochordata
 • راست‌شناوران: Orthonectida
 • روبانیان: Nemertea
 • ریزآرواره‌زیان: Limnognathia، Micrognathozoa
 • ساق‌زیان: Staurozoa
 • سرطنابداران: Cephalochordata
 • سینه‌بندداران: Loricifera
 • شانه‌داران: Ctenophora
 • شکم‌تاران: Gastrotricha
 • طنابداران: Chordata
 • عروس دریایی جعبه‌ای: Box jellyfish
 • عروس ساقدار دریایی: Stauromedusae
 • فنجان‌زبان: Scyphozoa
 • کرم پهن: Flatworm
 • کرم‌های آرواره‌دار: Gnathostomulida
 • کرم‌های بادام‌زمینی: Sipuncula
 • کرم‌های پهن: Platyhelminthes
 • کرم‌های تیغ‌به‌سر. پوزه‌جنبان‌تباران: Kinorhyncha
 • کرم‌های حلقوی: Annelida
 • کرم‌های لوله‌ای: Nematode
 • کرم‌های مخملی: Onychophora
 • کرم‌های نعل اسبی: Phoronida
 • کرم‌های یال‌اسبی: Nematomorpha
 • کندرو: Tardigrade
 • گردنورونیان: Cycloneuralia
 • گل‌سان‌زیان: Anthozoa
 • لَخته‌پایان: Lobopodia
 • لوزی‌زیان: Rhombozoa
 • لوله‌کرم‌واران: Nematoida
 • مارپیچ‌داران: Spiralia
 • مخاط‌زیان: Myxozoa
 • مخاطی‌واران: Myxini
 • مرجانیان: Cnidaria
 • مویین‌تخته: Trichoplax
 • مهره‌داران: Vertebrata
 • میان‌زیان: Mesozoa
 • نخست‌دهانیان: Protostomia
 • نرم‌تنان: Mollusca
 • نمرتس‌پوستان: Nemertodermatida
 • نیزک: Lancelet
 • نیم‌طنابداران: Hemichordata
 • هم‌زیَک: Symbion
 • هم‌زیکان: Cycliophora
 • همه‌بندپایان: Panarthropoda
 • هوپس‌زیان: Eumetazoa


</noinclude>