لوپوس ولگاریس

لوپوس ولگاریس (Lupus vulgaris) نوعی از سل پوستی است.

لوپوس ولگاریس
An introduction to dermatology (1905) Lupus vulgaris 2.jpg
Lupus vulgaris
طبقه‌بندی و منابع بیرونی
آی‌سی‌دی-۱۰A18.4 ( ILDS A18.420)
آی‌سی‌دی-9-CM017.0
ئی‌مدیسینderm/434
سمپD008177

سل پوستی درصد کمی از تمام موارد سل خارج ریوی را که خود ۱۰٪ کل موارد سل است را شامل می‌شود(۱). به‌طور کلی سل پوستی را به دو گروه عمده تقسیم می‌نمایند: گروه اول سل پوستی با تهاجم حقیقی باسیل به پوست و گروه دوم توبرکولیدها یا واکنش افزایش حساسیت همراه با کانون اولیه در جای دیگر می‌باشد.

شایعترین فرم سل جلدی بسته به منطقه جغرافیایی متفاوت است. اکثر محققین معتقدند که لوپوس ولگاریس شایعترین شکل بالینی سل پوستی است(۲). لوپوس ولگاریس اکثراً به صورت پلاک، فرم تخریبی، گل کلمی، شبه تومورو پاپولوندولر دیده می‌شود. زنان ۲ تا ۳ برابر مردان مبتلا می‌شوند(۵). آب و هوای سرد و مرطوب در ایجاد آن مؤثر است(۱).

درمانویرایش

درمان آن مانند درمان سل است.

منابعویرایش

۱-Savin J A. Mycobacterial infection. In: Champion RH, Burton JL, Ebling FJG (eds). Textbook of dermatology. Oxford: Blackwell, ۱۹۹۲: ۱۰۳۸-۴۱.

۲-Higgins C, Cerio R. Tuberculous mycobacterial infections of the skin. In: Arndt KA, Leboit PE, Robinson JK, Wintroub BU (eds). Cutaneous medicine and surgery. Philadelphia: W.B. Saunders, ۱۹۹۶:۹۸۳-۹۲.

۳-Wong K, Lee KP, Chir SF. Tuberculosis of the skin in Hong Kong. Br J Dermatol ۱۹۶۸; ۸۰:۴۲۴-۲۹.

۴-Yates VM, Ormerod LP. Cutaneous tuberculosis in Blackburn district (U.K.). Br J Dermatol ۱۹۹۷; ۱۳۶:۴۸۳-۸ ۵-Tappeiner G, Wolff K. Tuberculosis and other mycobacterial

infections. In: Fitzpatric TB, Eisen AZ, Wolff K, et al. Dermatology in general medicine. New York: McGraw-Hill , ۱۹۹۳: ۲۳۷۰-۹۴.