باریک‌پیچه‌ها

(تغییرمسیر از لپتوسپیرا)
Leptospira
Leptospira interrogans strain RGA 01.png
Scanning electron micrograph of Leptospira interrogans.
آرایه‌شناسی
حوزه: باکتری
شاخه: اسپیروکت
رده: اسپیروکت
راسته: اسپیروکت
تیره: Leptospiraceae
سرده: Leptospira
Noguchi 1917 emend. Faine and Stallman 1982
Species

♠ Strains found at the مرکز ملی اطلاعات زیست‌فناوری (NCBI) but not listed in the List of Prokaryotic names with Standing in Nomenclature (LSPN)

لپتوسپیراها باکتری‌های بلند و باریکی هستند که در حدود ۱/۰ میکرومتر عرض و ۶ تا ۲۰ میکرومتر طول داشته و یک یا دو انتهای آن‌ها قلاب مانند می‌باشد. آنها با رنگ‌های باکتریایی معمولی خوب رنگ نگرفته و با میکروسکپ زمینه تاریک بهتر دیده می‌شوند. لپتوسپیراها هوازی اجباری هستند که می‌توانند در محیط کشت مایعی که به آن سرم یا آلبومین افزوده شده‌است رشد کنند.

دو گونه لپتوسپیرا اینتروگانس و لپتوسپیرا بیفلکسا وجود دارد که اولی شامل باکتری‌های بیماریزای انسانی بوده و دومی گروهی از باکتری‌های ساپروفیت را در بر می‌گیرد.

لپتوسپیرا اینتروگانس می‌تواند با روش‌های سرولوژیک به گروه‌های سرمی و تیپ‌های سرمی زیادی تقسیم‌بندی فرعی شود. به بیشتر این‌ها نام‌های اختصاصی داده شده‌است و عده‌ای که بطور ویژه‌ای با بیماری‌های انسان ارتباط دارند شامل لپتوسپیرا ایکتروهمرراژیه، لپتوسپیرا کانیکولا و لپتوسپیرا هبدومادیس می‌باشد.

پاتوژنز

ـ لپتوسپیروز به فرمهای مختلف بالینی نظیر فرم حاد، تحت حاد، مزمن و نیز فرم فاقد علائم بالینی تظاهر می‌یابد و بیماریزایی آن به دلیل برخی از خصوصیات میکروارگانیزم به شرح زیر می‌باشد:

ـ تولید همولیزین توسط میکروارگانیزم سبب همولیز وسیع داخل عروقی گردیده و باعث هموگلوبینوری می‌شود.

ـ تخریب دیواره سلولی عروق و ایجاد پتشی گسترده

ـ تخریب عروق کلیوی و همولیز شدید داخل عروقی، آنوکسی آنمیک و نفروز هموگلوبینوریک

ـ تجمع باکتری در پارانشیم کلیه و ایجاد نفریت و دفع جرم از طریق ادرار

ـ مرگ حیوان به دلیل سپتی سمی، آنمی همولیتیک و اورمی

ـ سقط جنین (چند هفته پس از سپتی سمی) به دلیل ضایعات ایجاد شده در جنین

ـ انسفالیت به دلیل تجمع باکتری در سیستم اعصاب مرکزی

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

Leptospira