اسپیروکِـت (نام علمی: Spirochaetae) نام یک شاخه از حوزه باکتری است.

اسپیروکِـت
پیچیدگان، Spirochaetae
رده‌بندی علمی
شاخه: Spirochaetes
رده: Spirochaetia
سطح مقطع یک سلول اسپیروکت.

اسپیروکت راسته‌ای از باکتری‌های گرم منفی هستند که شکلی مارپیچی و فنرمانند دارند مانند بورلیا بورگدورفری عامل بیماری لایم.

دسته‌بندی انواع باکتری‌ها

شکل‌شناسی ویرایش

این باکتری‌ها عموماً مارپیچی شکل و بسیار باریک بوده با غشای دولایه که اغلب به دلیل داشتن تاژک (داخلی)(Axial filament) متحرک هستند. درازای اسپیروکت‌ها از ۵ تا ۵۰ میکرون و پهنای آن‌ها از ۰٫۱ تا ۰٫۷ میکرون است. به دلیل باریک بودن برای مشاهده آنها از میکروسکوپ زمینه تاریک یا فاز کنتراست استفاده می‌کنند.

تقسیم‌بندی ویرایش

به سه خانواده اسپیروکتاسه (Spirochaetaceae) لپتوسپیراسه (Leptospiraceae) و براکیسپیراسه (Brachyspiraceae) تقسیم می‌شوند.

خانواده اسپیروکتاسه شامل دو جنس بیماریزای بورلیا (عامل بیماری لایم) و ترپونما (عامل بیماری سیفلیس) است. برخی اسپیروکت‌ها جزو فلور نرمال دهان هستند. جنس لپتوسپیرا از خانواده لپتوسپیراسه عامل لپتوسپیروز است.

Leptospiraceae

Turneriella parva (Hovind-Hougen et al. 1982) Levett et al. 2005

Leptonema illini Hovind-Hougen 1983

لپتوسپیرا Noguchi 1917 emend. Faine and Stallman 1982

Brevinema andersonii Defosse et al. 1995

Brachyspira Hovind-Hougen et al. 1982

Exilispira thermophila Imachi et al. 2008

Spirochaetaceae

?Clevelandina reticulitermitidisBermudes et al. 1988

?Cristispira pectinisGross 1910

?Diplocalyx calotermitidis(ex Gharagozlou 1968) Bermudes et al. 1988

?Hollandina pterotermitidis(ex To et al. 1978) Bermudes et al. 1988

?Pillotina calotermitidis(ex Hollande and Gharagozlou 1967) Bermudes et al. 1988

Spironema culicisTurk et al. 1999

Spirochaeta [paraphyletic incl. بورلیا, Sphaerochaeta and Treponema]

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش

بازبینی چهارم آگوست ۲۰۱۳ Spirochaete