لک یا لَگ، یکایی در سامانهٔ عددی هندی است که امروزه در افغانستان نیز به کار برده می‌شود. یک لک برابر است با صد هزار.