محله مرکزی صومعه سرا در گذشته لیموده نام داشت.

محدودهویرایش

این محله محدود به خیابانهای جعفری مسجد لیموده (ولی عصر) خیابان ثریا (امام خمینی) و چهارراه خاکیان تاخیابان نادر رهبر می‌شد.

نامگذاریویرایش

دلیل این نامگذاری وجود باغهای لیموی فراوان در این منطقه نقل شده‌است.


اکنون لیموده به روستایی در کنار همین منطقه که روزگاری زمینهای اربابان لیموده در آن قرار داشت، گفته می‌شود.