مالیات چونان دزدی

(تغییرمسیر از مالیات به مثابه دزدی)
غارت و اخاذی. مجسمه مامورین مالیاتی بریتانیا را به سخره می‌گیرد.

دزدی دانستن مالیات‌ بستن دیدگاهیست که در شماری از فلسفه‌های سیاسی دیده می‌شود. در این دیدگاه، با اعمال اجباری جمع آوری مالیات به حقوق مالکیت تجاوز می‌کند.[۱][۲] آنارکو-کاپیتالیستها و آبجکتیویسیتها مالیات‌بستن را بمثابه نقض دولتی اصل عدم تجاوز می دانند.[۳]

موری راتبارد در اخلاق آزادی استدلال کرد که مالیات بستن دزدیست و نتیجتاً مقاومت در برابر مالیات مشروع است: «همان طور که هیچ کس اخلاقاً ملزم نیست به یک دزد وقتی از او می‌پرسد وسیلهٔ ارزشمندی در خانه‌اش دارد، صادقانه پاسخ گوید، بنابراین هیچ کس اخلاقاً ملزم نیست به سؤالات مشابهی از سوی حکومت، مثلاً هنگام پر کردن اظهارنامه مالیاتی، صادقانه پاسخ دهد.»[۴][۵]

حامیان مالیات بستن اغلب می گویند چنین حقوقی نقض نشده است. آنان استدلال می‌کنند «دزدی» باید در زمینه نظام دولت در نظر گرفته شود.[۶] یک توجیه مالیات در قالب نظریه قرارداد اجتماعی ارائه شده است.[۷] نظر کلی این است که مالیات بستن برای تأمین مواد اولیه‌ای که رشد اقتصادی را تسهیل می‌کنند لازم است (یعنی نظم و قانون، حمل و نقل/مخابرات/زیرساختهای انرژی) گرچه برخی اقتصاددانان مدعیند مالیات گیری توزیع زوری ثروت و خیلی شبیه به دزدیست و درست مثل جرم اثر منفی شدیدی بر GDP کشور دارد.[۸][۹]


جستارهای وابستهویرایش


منابعویرایش

  1. Edward Teser. "Taxation, Forced Labor, and Theft (The Independent Review, Fall 2000, pp. 219–235)" (PDF). Retrieved ۲۰۱۲-۰۷-۱۰.
  2. Chris R. Tame. "Taxation Is Theft (Libertarian Alliance Political Note No 44, 1989)" (PDF). Retrieved ۲۰۱۲-۰۹-۰۲.
  3. Frank Chodorov. "Taxation Is Robbery (Mises.org, reprint from Out of Step: The Autobiography of an Individualist, by Frank Chodorov; The Devin-Adair Company, New York, 1962, pp. 216-239)". Retrieved ۲۰۱۲-۰۷-۱۰.
  4. Murray N. Rothbard. "The Moral Status Of Relations To The State, chapter 24 of The Ethics of Liberty (ISBN 0-8147-7506-3 Humanities Press 1982, New York University Press 1998)". Retrieved ۲۰۱۲-۰۹-۰۲.
  5. Murray N. Rothbard. "The State versus Liberty, excerpt from chapters 22-25 of The Ethics of Liberty (LewRockwell.com, 2007)". Retrieved ۲۰۱۲-۰۹-۰۲.
  6. Anthony E. Parent. "Is the income tax theft?". Archived from the original on 29 March 2014. Retrieved 2012-12-11.
  7. Dave Johnson. "Tax Cuts Are Theft (Huffingtonpost.com, August 9, 2010)". Retrieved ۲۰۱۲-۰۹-۰۲.
  8. James Gwartney. "The Size and Functions of Government and Economic Growth (US Congress, Joint Economic Committee Report, April 1998)" (PDF). Archived from the original (PDF) on 4 March 2016. Retrieved 2012-09-03.
  9. Walter E. Williams. "Government Theft, American Style (World Net Daily, 2008-08-06)". Retrieved ۲۰۱۲-۰۹-۰۳.