مام طبیعت یا مام زمین از جان‌بخشی‌های رایج به طبیعت است که در آن، طبیعت از لحاظ زایایی و پروش به یک مادر می‌ماند.