ماهور به تپه‌های پیوسته‌ای که در دامنهٔ کوه باشد می‌گویند.

علاوه بر این ماهور ممکن است به یکی از موردهای زیر اشاره داشته باشد: